Truyện Lịch Sử

Đại Đường Tối Cường Siêu Thần Quân Đoàn 1.7 k

"Đinh! Chúc mừng kí chủ lấy ra con kiến gien, đạt được gấp trăm lần lực lượng." "Đinh! Chúc mừng kí chủ lấy ra Hải Tinh gien, đạt được siêu cấp sức khôi phục." "Đinh! Chúc mừng kí chủ lấy ra báo săn mồi gien,...

Mới cập nhật