Truyện Lịch Sử

Toàn Bộ Lịch Sử Tranh Bá 40.2 k

Mảnh này mênh mông đại thế thượng tướng tinh óng ánh, quần anh tập trung. Mãnh tướng có thể lấy một địch vạn, thiên quân ích dịch. Thống soái có thể trù tính chung bố trận, đoán tạo Quân Hồn. Mưu sĩ có hô phong...

Tùy Đường: Ta Cùng Cha Ta Là Địch Nhân 19.2 k

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Tùy Đường: Ta cùng cha ta là địch nhân 】 ( ngày hơn bảy chương) bắt đầu liền muốn phản Lý Uyên!Trùng sinh Tùy mạt, thành Lý Đường gia tộc tầm thường nhất...

Mới cập nhật