Truyện đề cử

Kiếm Cái Hoa Khôi Làm Lão Bà 2.3 m

Hoa khôi nhiều như vậy, kiếm cái về nhà làm vợ. Hoa Hạ đệ nhất chiến binh trở về đô thị, trở thành Tử Kinh trung học trâu bò nhất xin nhập học!+ Tình trạng : hơn 1k5 chương, vẫn đang tiếp tục ra. Chưa...

Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô 754.0 k

Học sinh nghèo Trần Hiên, trong lúc vô tình thu hoạch được tuyệt thế Tà Y truyền thừa, tập được Y Đạo Thánh Thủ, mở ra thấu thị Thần Đồng, từ đó ngang dọc Hoa Đô, tuỳ tiện phong lưu!+ Truyện có hay có dở,...

Mới cập nhật