Chương 65: Ước định kỳ hạn đã đến

Đấu La: Bắt Đầu Đóng Gói Lam Ngân Hoàng

Chương 65: Ước định kỳ hạn đã đến

eyJpdiI6Impyc1JFaVbBjfNLpyhB8XHJA3lSQUV6SXdMVHgrTlZTemc9PSIsInZhbHVlIjoiV1FsZWJYRFwvcDFNclVFbGtoTWQ4N1U5a1Y2TXArcmdub1E5a0lFcGF5U2U5XC95TzNSM2E0N3oyOXNPKzBGT3ZcL0JQaXpyQThiaFZCSkc5clVnWFgxWkZVQkZJQ2hsUnVSVThBN0d5RFRCTThGVkJ6RUJUWlwvTVlvNFJPenNHNVFRa2hyTlFjUTFJbkVRaXg5KzJDTElVZ0RrbnpsSGN0MDdlb0wyMjR4N2ZpQ2h2cjdhdmhSSXprOVJicG9lbDhWWG1hb2JDN3JEU3FzZ2U3cmR0NzZkN3FiSDZ2YkJ5VUhPMk5lMGJJajhVQTJMb2g5Yk11Z1wvWnBpUDJ0cVRZcGRpdXBPM3V0UXh2VXJRRU1mS1wvSHJ1YXpFOGh0K1FKK3AxWllzT1FQQ2dpaHBqXC85U3ZNU1BZcmd1ZTlIRVJpOVhXV0prQTRHSXVhRENuM3BSdDlOSXlCNFJDY2lWNThsMW12QUhrMytsdVNTQnplT1wvYzMzNGxKcEdFUHlZYlFKQkV2THR2OUI0VUgxVFR2a21jbTJOQjJ2bWdScitXVkxCekRuQ21DNnZYNEpYNU80UVNvXC9jUDlFRjVtd1ZvVEZkT1dPdHNWWUM4K0cyRFluVFhkS0Z2eldXTmRGQnlEandUekNLNWtoNllHQWpMXC94Z1wvS2tCalF5YmQxaW1uN0hPcGFFM2tcLzY3bWFRVmh6UkwzY3o5VkNhS2orK3N3WEVMcHBIUWFWYVF0dW44SG1lZytGWlRLa0JqZGhHZkgxNU5tVXA2a29FNlR6MmJpSWNwSlpmWlNpemJOeUFETDVGY1QwY3BwRGlyN1djREJkT2hkaHV6WGVhbnJEcWxJb1B4T2dpSWdicFF5S0dGSmREVlN6REdQVlRGWVQzTmtDaHRxRnlxTUQwV1VEbUJ4K3lReHBGb1N0cG9cL1pYNVBVT0JBZ21tUVN4ckZTVGZOTjJJM3JKMDlFbTdYOW92RDk3eTB0QTVnZ3BySG4zZXlJVU9VVnc0NVZMUkhLR0tENmVtOEVzYkxaTGhERzBkNDA4Q0tDbFlib2lKMkpnaFdqUkc0dElST0lzZDArVzNzOWQ4RkhkT1k4c0xjSE1TYVVuY2FubTVlWWpoZDhQMTJVS1hsQlZjZHVDTDZLamRHUkR1MVhQYjA2YzU0UXNscEIxQ1NqeE0xNlkrYTB5U0JmUzc4VDRFVUUxSkp3RnM0RmtpOG1PZXRLR1R1ckMydkVMSG5rZkhuTHVZOE1JcHY3ZkZhelZUbVZWN2UwRDhkTnI4ZHhmdVBZeVQ0Qkw4cDJIYng0ODluT0Znc3NvM3h1eHZRRmxYdHRvcE5MNDA4UmlNcUZIVFhjanBmV2M5eVF2eXBKYk8yYVFyNXZ5K2dVVjBianlPXC9sdmw0UGVmdkczXC9tcENWdnczbFpLWndIZmRhUkJrMEZkZ0thQU9nTFdoQzNzQ3NINWtPZ3N0V1NXQUlvVWRPK2ord1FydEhjZ3dUSGN0ZHlRRVBOaVJBcEUwcGViNWRmdnN6R2Q2WFdqeXZ4MXY3YlBuTnFPbUhlOG51Nkw5SVBBcWR2WldGeFVCYnVGdXFGdFRBKzErSW5uaG1OTjlDeitwU3F2XC9ZaVJXSVl0eEpNWkRXOXhENU9xT1dXQVg5SWY1TVBOUUtOa2lCYjlSck5velwvbzZtXC9QUmY3SGYwckZTNk1cL21XMFZXdmZqUStKRm5tc2ZSdVkyczJ3U3VDa0Y3M2pHVlNrd1kwN3VKcXZjSjVja3YwRUkrN1pzcFBwcW4rVFwvMW1tSmllSjcyc09ZUnoxNFZcL3Y5MEQzazFaZURUQ2k5UGxvbVVZMU5SOHBReUhydk1nT3BhUHYwWG1xS0ZsR1ZrQWlcL3I0bmZSYkNqbGNqUTZwVlV4RlRIVXI4NWZVMlVoU0MxU0lLYzVOaGN0QXdkcGo0bmpPTzJUN3hHcmdFeitiMVE3N0JnbW1XTlZhbFUwOEJqVG1EUjZrbkNWbmEza1lEdmRDK1VjaUtsMmN0Y2ZYWnF0S0J4R0UrcGo1Wk5Nb29sUjRRQzNNc3NTYWxVbXBsQzNYMHFCWFVnXC8rZlYzRDFFZE5tUnB2Q1hVSVVhM2sxYlJJOHFiUlFRMmllbzRVVXJRSkFpcVhQWkg1am5yY1I4U1VOams2b1M4blwvSWJSZjhuWmlaK2ppb2txbnloWUhpVVNvNytPSWl0Z0I2RDdMMThSTW9BdEw5dVwvMmg0Zkg0VmRkMzJ4VUdLMHNiUmhDOGhsQnh5ZGU0YTU1eGtrRjNhYXVxb0w0WDcrWFFTYVhFekFlRnBYeHVcL2djWlZ6QjEzK0JMd1BGU0pwYllWTHpwempjVENGUGFDSWF5NUhQSnl2U29xRGdJNzNKazZOVzhqN3BMcURBZlwvcDloN3p2OXpBeFwvWnFxazFUMUJWV0FISks4Q1lGcWdXOVNGUXJPZENWb2RnUU1PaGRFcWEzMVFjbHFpMFZDZ3dFbkwxMmgySno3R2pnUVpncmo1VXJ2Z2JOYjltdFwvQnNXQ3VUZjczSU9qSjVkZkY2TXdPdzV2am43XC9Fc0MyYnlJT0RYbExkdElVRlhIYm5jTTF0RmVSSHVjOUd1cVRXWkVhSEdEbWxoOVJXMGZ5XC82Rk5WXC9TR2NJXC9rT09YeG9ROVpzQ3RVZ0pvN3BMYkRGUUc4S1FrSXMzbHgrT01sUE00TTdBWVBrYUpHZ0lpYWxMdHVJdDdCNVRDaE83T1JjVGdiNFpjY1JjV0VBSm44c1ZUdkQzczZtYmpZYmRcL1dqbkZxZ3JKYkl0bCt2TWpBWWJTN1RmZk9NcVozM0dwRlY0SndTdWRtVjZkeG9OK0hUTHpIdEppcFdhOGYwaWRMaENTc1wvM0ZEOER4blJ2dlVzTmhFMmNtR3VFVnB0Z2xDSm51RGk5bEFDeFN0NmZBYTkrR2JLVmtYZkdjNlRWNXFMZFwvb1VQYUp4b0pWMUFQWklNR1RsTlk4MmxDOFBVT1ZuZ2ExSFRHaFYrYzU3akxRaWJpelZCUUVZZlNtWUgwTDE5aEpuQlVnT3ZpV0hPXC90NlhZcVdua0wzeWUwMWJ6Y0htMmk4WmpiTDJ2QlFIOTR6MzJobG1mWXVPMSt0a25NNThhbFpTeHhEN1pUeGs4MzU3WWk0NW14VE9QOTFmc0t2XC9cL2h6akgzWU1zVUphRG92bWNURFI5ODFMQllJQ0dxWUhjVzNmeGc5TWpEdDdtcWE4Q1l3ZENzaDA0RktDOU15XC9PNG12cUpQYVlXd0RaTmdoMTl1UElpWmFPbURqRXBDcXBxZ3dETERZODBRdVI5MnJobjVIc0ZwVTBva3kwNXNVOTltVTFcL1Q3NGY0KzJ0NjNCVkZ6MnhiZTVtTjVJYStnOGt5TTQ1R2s3ZnNocEdIRUhQTEFKTXhzUjJ4aGhDYkJ0TmZldncxWEtZS2xaclJNdUx2ZGtQVHRXV3JINkNDd2dYTVozUnNXUkNPcFNWSE1QU205dXM3TDUyUEVISkFuMlFhZ29UQUJ6SUNZeXRQc2pXekJQaVFaMkVOUHJRajN4RzZIRW9zbkRNdmxRVkpTWERXSm1GSkxmeWlhSStQaGJndE1FSkdqWjRidEFWKzRIcWJUS1wvOXpXUGtqWE9TRUNoOHVhWXRHaVRVdDJobFwvWnNcL2hoWVNjMWJIRlhZWDducGs5QnpZTFcxK0loY1VENnFcL1NWM0diajBPeWkwMG0rQjQ0UEhOdmxSanBzUEpTRTFCdVFxSkgwbzFjbndMRDJqQWZGaWxJQVdaaGM2MHVNRUNOa1ZOUzkwQkpERnBjdldPV0tQUFpNa3NkSjFTZXl3MUJlMzR0TDlZZWltblN4eW0zZU8zdG5TY2gwc2VkbWtub05IN0s4bzR3QXpYTUpWSlZrZWVsdDE2N1NCbGtCcGJERjFkdDBPXC9rdEpXRVwvdkpoeFhmOTU0OU5HZFVrTUlsRTlHM0JENDY1ZG9Hd1NWOGtsUW5TeHh1cGR1SFhveHR6XC9vSWxSWnNxSTJMRmx0V3g1ZjJ3aFQwVXFwTDdsREhXd1dtQTZHc1BkdXpwS1dkN0VSSElBKzNUQzE2VENxSWV1OG1kQzJFMVplV3JRMHBoSzRzUWhZOStoem0zWXNJV09JbGFpVCs5cVdGYlFlcHRHQWJxXC9NZmpET3crYmloYXdcL3BLcDNKa3NITWM4OW9lRE00clp6YnI1a0l5blZ5SnEwR2dhVXJCTzVkc0xtak9rUFUwbzRvbFlIMHZJRGVGZHRZV2RjazNkUFlTemh2QllxUk9UeTJ1WmhLcitPWmxsWEZcL2ExT2FzXC9KaDFxUnliWHRBRjFkSEYrODBwVnlrTXVrVjVcLzFTZ05TaGxkb3BuM2JJcGQ3VCtISWx5VHNKV080WWpidEZ1dDJucGJTUndDd0hKVzNoNEkwMjFQOXZYUUFWRGVXMlZ3UGJnbnh1UEp5b3RVZ0RKQ2VGSERNUXB4d0tZY1ZEa2JFTUdBKzZDRHRVRVpadHVLc0JGM2ZISGFUbWsxdVd0ZG93eFB5WHVtV2x6eFk5VlErTUFBd0VVQThwUm13NUxPdnZZT1wvWG1qRE1rMkxMUlBmR05ZR2tJK2pERDYwb3h5TiszZTJibFNsQ1BKc2xjUEVLUVFKVSt0T1U3amVjTWZrTXhTQXZESGNUXC94XC9pSmFNMVJyWEZPSVd1ZEZ4RDhBazBvMWozVkxmRmYxM0FRQlhWd3J6amxOcWorUllGbnUyVGNzMUJENEFXV3lhUFdQa1lPUjBUQmZMWE5URGZhRUp6VHVRUTNvNktXMFBwWTlwXC80QU9IMllkUjF5TU1tTFFHNk4zQm8zaVVZUW9lcFdrVkh6UU53NWR6U2gzb0RqZzJHMmp4eHl3VXRRKzc3WVZhMWtZWVJlV2h5dDJjMExtaVVoQmlOUHdxUkR4a0djZDQwTDk0NVZ6TTkwSzZcLzFYaVdiV29Ha1d6YnNnNTFoUThXbnpIZ0JuZGpaRzNZQzY5c2tRUHRzQ1NRb29uNWF5dnlTSm5VN0xhTXhlVkRrSDNxT3pNR3Y2ZGNleHBibnhDWVVjMmgzTWZ0SHpHUU9ScjJibzFtd3VrYytqUkJYSEZIOEE0RmNtRUFcL2FyajJPRkFVM0NKZnNoWUZnTjZrUStlMkRveE9CMzZjbHhWV282bFB5R21jdE5PWnhGWW8wdjJuQXJUV2pjbkVCVWFDKzRWbktFTFBJdmZMbkhwVFpNVFBQY2ZqUHlpbnNMZTVTVzRlS2E5M0l3amhtU29CV0dmQW9qZXQrVVFmTkd3aVVKVHJOWlwvOWVVcFVzblJ5bmRHMjVLeCtVbEhkYkFrRmpWYXRsdGNidllXamg2QldjNnBGSFhJbHZvRXpmS2RMYk5BWFhxYWdyV3F5blh5ZDBLRHVNblV2Q0lLakZCS1Q0czVUTTViWkt1NFlGVDhMS1dCZE9OVnVIdkRBcFBZMjlrMGIzK21lMnpQRzFJTlBOS3JuNXhGdFcxNE10eDk5ZEI3SThVamxpbjJCbU43WnRKU1cwdTNQenFKV3ZLeGdrZTZCN29IVUYzd1dpaUxqSmJuelZhOUhVQk54eGN6WkZSVVRwWHdHVzNRXC9zc0RVMzY4Zm45XC9KV21oR3BySk8wQlo3QTNqcm1NMkpXbFJuTFpsMTJWQ0tQdDVEUU02anB0TGVaU2JFMDBqdHF4TkNzRURXMTFmZ0w4UlBrZkZ1d09WTFE2eWY2NTNlUVZZNFRTNmFnNmRpQkhIcFZhdVBTYndOVytwOXJsNm9sWGtpRms3TnZsRlwvdGVaeHFjRUtHUGxaRnN6TUdRd215dTY1RVVzUGluRG9GR1ZzVkNXaDJyVFdHQWcwT3Yrd016ZTV6alIxaXM4MFRjVEJVZ2JITWQxaWUwSjFJNmJXYUVKSUY2NzZqV1JTUmhRNmgxc21la1dNUERST0tFMUQ5QW96QldzMlpZZlZYVk5EVmtuc2dxVU5VVFU1NGF4SXBZSjRhUkkyWVdrQzlNNERoYytsWW1PZEg2bTJQZ2xFZDhsdkZMeWF0VG9WaCtJRHQ0eHJiZzBYWXIrKzJIVVBZRldcL3Eza1g2N0RUUVZrdXdoRVVSWVB0TEtHcEZJbjAzY0dINDRYNE5vZXV1RWNaaW1KRnZUSHg3YUxjUnUweGVBVW5cL1F1Z1hpdzkweUd4b1FzSUVKdGVCdk9HWlVKZkFBZmpreGUyRXNjMml5VGRBYUJqOHl0ZG9IazlZYUdnS08ySnhIV3FBbnZSVGVlRmYrYnBFRm9OY3pjWVdcL3UwRDNJTTg2V1FwYVQ0dkRZQ3E1RHJoSEtURlNnazhhMWFDMVhpVXpPMnlDUzBxRGx1T1VMNlVLVUZFaDcxSUlVb0hUZXljQmRsVzk3T01iMmhrUkZHNTByeXB4citaUjQ3T24raW55ZFphc204UVloUlBheWxuNXZYdk5BWVBXSkpHcTV5WlAwcTg1WjlPVnpPa1wvM1ZCbUVTY213aVFtUm1ySmxtYU90SEJ4RzNQWks2OE9lSnVpYm5VWWFTaXRiYnhFU3Q2cTJIYWJlWENnajdCRWVlNHhPNzU0MWhXQVJyQ0FPanlkYzU4Nmk1a3hYaTlQM08xZ2x3Rkw4VlZZazJZc3g2RktFWmUyMGg3MFlhTnozUisxam00ajFJV2pxUVhqZVpIelJcL0hsVVVpa2xOSmhqYWVLenJEZDhOSlQ0NjdYSkRZU3BaakFpUFZpUFFpVFRRamprSmx1MnBJRVZXcTExekVKS2d3Y1hFY2ZvQTJyYnJ0RzZQWGdHM1wvZjVMUHFYdmRzUlZZQmtJYXBud1wvcEhSQjVMUHZJblZ3emFLdVJ5TTU4VmlKY2pRUnVcL05PYlI1ck5GQ294RWxJY3BHalNiYkE0UW8ydzN1R2FCdEhkMzZjYVZBZVdPRGxIRzBBSW14Q1wvaHBqOWJYd2Iyc1Awa3M3Nk85Uk1nQVo0VU0wMkVVak5NUlRieSsrZXpQREdOek05QVFLUzY0NnpUUytwUksyQ3l3YUR0c1JLa0hjSytVZzVaQ3cwK29CcTRhNGQ4S05lTW9oS043NjdKeFBOa0IwNkUyOTBHWDNyc1NGYVNSTkZNbm90Y3B3WEF1THRISzQya1VLbnA5c2hjNUgwMmdQNm8wdFJub2N4VGh6dGtJTVFDT00xckluaCtsZVY3cHNoVFNOckMxTkUwbkh5cUh6UnB4YkpBQzFiWXhQelNuZUVjUG9DTnFNT2ZGeUszazBRNk1pMEg4Y05ySHNybWJDU2dCcG83bmlYb3FDNU9OYlVpVWtEWWZvWkZKTHpMR1VtRlFXOGhcL0R4azFKWXhSYnNCenZ0RStPbEduaVlHY1dCTG4yaGtmcThGcVZPYUZQSisrWjRMK1c1T3NcL2tJWnFzN0t6czZcL3QxdWN2QkZqOG9yaVBiclwvM3o4elIxNm1URTZ4cUF0WFpCZ1Q1SmI5d3VYRVVCRTFjRkVcL3Z3RjMwZU5jSlhcL3VzZnhsakg5WHlOMmlJWlBVMmpJbVFUcVJxNzhOdEdXVmd0YlJGcU5OY1dBOVJ0ekVWNHZRTU1Jc25wb3I4R3UxblBwbGMwUFNYQk1TbzRLR2NSRlpxY2kza2pkR3lrM3BuaVdRbDE3UEdCRUpNV2RwWXZRcjRVOEdPVWFhcFVNaURFQU05NkVEOTlGam1ad1RyR1F0cDF1VkVoK3RvblRneUpKMVl0RTNXQVwvdm1wMTIyeUU1djFsb1VMQjNlZzd3aloyeWx3VG4xTzN4WGluSlpOajZOXC9sUVpncmowaFA1M2VMbXpFMTAzWkVrSnkwMTBJYmNzZ1FBaVJoT2tFS2NraDR3bm41blVXbEFySmErbmtCamNRdHB2Y1o3TjgzSzFxWEI0ZWNUTFBcL2VCbDJuS1wvMmNwdWRYRGlROEhHZFRYSUI0R2h1U2F4NkhxSGlqK1BJOGxkd2lla1pqbE1kTlRaVklsbFR1a29aUGJPeVFHWGRycTdVRGVwSFwvSFowMm4wdHBvYTZ5Y0hXdkVUQUtaNkNia3dZSlhhT1wvNjhDcFQ3UlM4YmdpM3pKQkJ4a1wvUFFWWE1tM080ZVRHNjhqZ3M4Mk5JRzZRM1RvYkFPM1pVekNDcitmNWNQb2R5djJXUks4YW5wNEpHaTBpRndjU3kyTjZaSjZlRXJjM3ViMzF1cXhMY0pWNjNBUUpDemtBQStNd21xeGRBVmZNTnEwUkYzSDJ2MThDWlEyUmRoeXFcLzF4VGxsSDR2Y25VY1k3Q0Z0NlcwSHJ6RE81XC8yNlUwbEphZlNvbmhQa2hhS2hiVXhTK2tnY3hETXZJMCtcL0NXRTlWYTE1WUtiODNaVFcrZ1FhdVdzR0pBVWt4SUNLaWE5NkhtSk5Nd1hiaTlXVWpvdTJlMElBSUNXZ0lTYmNMTVl5MEJwK2xyQmt1TnI1em1YYUowOFZZT0ZhQ1ZzNklwTFNvdVY3a1pnSDNCZXFnTzB3V2pmSUNHYzZqZWxyOFhoVDJlYjg2bzV0ZHpVTEc3S3J4QVZHV2VMMitJV1wvSzNkem1vMlM2ZUt0VmxwbWtLNmdtYUprNHdnTkNUMVFBY091RnJVQzFiRG5lS2hYRlB4a3I4cGpCZ3JBMWZSRWYrOWV0XC9sampMZmkyM1YyQytKV0RBeU1HM2grUG1kcnZDZzBMK0VldzlRb084S0pLQStSbXJ3SWMyVWFmXC9adElTY1V3eUVYaWRaRlRIRHRpWGJwRWY5K3JZZUh5b2MrUlNFRkM1RGg3cEtqWVgzYkh6aFoya3pZMUI2dlFxZlhzRXQxcjJScUhBNllPTFFZVkJEZnRJdm0rZzBmbm5EYVNxK1wvRVRZNU55ZjBWRUY3dUdFZEZMbzNWQUFlOEE4QXBYSVFMd2FlR3Fsa3FzTWR6ZWhcL1hNYnhSbUxYSzRVQTlaOWtaclYxdyt0cm5cLzBsZ0RVUXoyK3FcL2gxektXYmxBV3ptQnhaNkFZTlhweWJNQmNQXC94Z2lkZXZlUTJzajVlVERsNXhqZmJcL0x6TGp0M3o2Zk9HT2ZiVisyM3FmbmlSc2J4VDZBeFhPOWJMTjE1cHc2eWJ6QW8xaGs4U0xtUzN5ekFXZXdGc05YRmVsR0s3WGZLQ3ZYaU5jcWJQSWNENjlrcjFTSzY0MmVtYnNcL01QTVRBN2ZqM05uSWVKNzZKcDhcL1NZdHc2ZGJjNlBwT3lSQmVXTithNXQ4VXhLUU00cjFCcWNuTUhpSGVOQVVvQXZoR1BvbE5NcHdZTXUxSkR3MnFlNGp0c0pEWXpFcmNxSDlWSVRLSGYyWjQ4OHJGcTBnTjd3UnVacEZtM3BaWVlYd2dNZXpRVjNuSEJSY2xTWGVVdHJGaER4amdQQ3BIVmNtWVNPZm1FVWg0YXQ5SXExSzhHM1ByZ2NTKzlvYm9VUWJrVEp3M2NwZk9VRm1SWnFzdDhRME84UlwvRkpXZ3hpclF4ZkQxbEtLaUN3bGdSUCtFeTdVc2xMMFQxMFo3XC9PdHMyM091bGpWdDQ3aFB0TUVcL1dHTE9mNytBd1owT2lLeWE1UEgwalBjZWRySGhSSDE4clZxdmFsUXR3TlRPdFlIMUlGQzZuYWZocmNEV201QlNZZDNJaUlQY3lGcTBPMmtOM2dSXC9CS0pOZU51ZUJrTlpXWnJjWW5jRlhVQmNwbkMrbThQeDhRSVBlaDhKdG9nTUtcL3FYQXN0czBRTlwvZncwVFpHZGxRdFJrMUI5aHlzQkdaXC9lOW5ZazJhbEh4R1lJT2xkSmVKUjBUUjhhUktGRVQ4d0s4T0FzMHNLa0JIU211QzltemRJb2V5QitOK1lGV29UbHU0aTQ4M0tsZ1wvNnFaY0MzT3VEVXBkd0llMzVvNTlhcGFcLytpNlN0VGlkWEw5MHRvSkhHdzBxSnpkdHpQaVI5Z1lcL2JPM0dQK2dSWkI4elwvRDR6R0tkS1wvV3J0MHgyMWowTnNCQU1uN1ZDcktldEJGdVpzXC9FSVpZQjQ4dnJMKzZXK2diNTJ4NXdaSVpoUFwvOUpsZUlFRzMxUXBqM2cydVZoODFmQkx2MzhhN2lxVFwvbTlLU3c2R0NVXC9icnFNak81N3RDdFhnSGFBazB1VXZHNWV1V09zdVhsNGpaQnVBWTdIdjUxYVBpZHQzWW1kSXFpakZDd2pIZDIzbnZUVjI1UWUxZ1diMElcL3MybTdHRzExVUk3djMrRzhsTHk1endNZmhEc2QyRGI0dURiYUdadHYxQVo3OGlRZmlBS1d2bE9YYTFcLytWYStRWWF5alJqS2lCZVRyOStNejlmYkF2TXVtbElwbzU2V05RZnFaUTMybDhSU2tDZlNDVXpJTG40YXZ2a1J2QVZhcUEwWEkzUFBHT3JZRkVSeWhWYkhHbXpCdUZBeVwvcXVcL0x2RG9CXC9YOEd5dVloK0VMMm1vM0R4ZXNUREZLMytYdmNSeXVzRHZraFZkOW5yZUluNlBRa25icXRxT3RmSlJRanJrRDRadGx2XC9tMlFOWmV1STJTNnZ2XC93TmdSelFVbWdab0lsN3BoZ25QRlVWcGdMVzg0WUllWFBIaUFDbE5jZEJXM29hNHBqNDd5eElpQTV3c3ZOQ0lBVjg2Q2pRbXlCaDFCdjNlREhPbnQ5RnhqbXZFUUdhTDhqeTM0XC9JSlVyeGxhU3dLZ0FHb0dVSEdHWlV2aHZ5RkRTZWdNTlduYlJ4aWtsU0syV2VLY09HQlluSWpKTXZ6c0VwWm52OXBHbUNUc0N1amFydGd4NFJQZm1XdDcwb3hZa3BBSVBLSVwvb2NoSHpmaXpBR1ZEXC9rdkdDeTFVenh6aFloVTJmSTdqdVhlcHhXdFBwYUR0dys2ODZKeFlNQ1p1TWk3ZkNvZkZidkd5c3ZIcEM4aVNGSlpUTGxvNWwxVHpCbWg1RE1XRDhOSU1JaVkzc2gzTjlvY3ZvUHhFbWdrTFM2WkJEMURoaHdCU1BJR2hLSkZyVGl0Rk1WeU1GazhKeUpSOVp2R1ZFYlM0aU5WQjJoSExvaDZFRks2MGdZcEh5emtGZzF6RUFDRG02QTlrb1loVEp4dldUZmFVSWVYd3BKSHpKTjVGd0VCMG5mSmFaS0ZwbCt5QlFOdWxxVDRIMXNCRTlKVUI5M2czRW0wQ1ZVeTM4eHhJUzRvT0hkWWVHZDVaVnF4UVJvbTZxYXVkRTl3V3J5MWlHcUV5SXlleFNIR2hBeFNrc2hQY01hU2Z1OTBYeHB4XC9XanRQaERzb1ZObmFsWDJ5S1NMVTg4VWpXZHdQZ0lUMGdSNlZMWFdob0NzN01BQ0Job3h4YktBaFFcL0xvZjBZeFN4SFFTWnh5Z3FTUVRHNm94MEZYUFlNc1llTFNud0RKMGhROGdwOWtOWVwvc1Z2ZmxlcTRcL0JNXC84bXZMZ1wvdUxSYncxem51SEhwZ1dCblNTQU91dHBmOXdpRWdIUnZDRGN5eE1Rc2lWZk5mbjZLNkcxdVpwSTFiZGFiaE5INWhIcXFUWUZGZ3lKWFBNZTRxM09qOGFRdUVzY3R2YWZNQ240K2QxUnZZanBXQnNBQWVkU0hCWk5keGVaOUU3MGFkY1dobGdQYXNFalJvNktsNlB5ZWhPeVhZeFgyYkthYzVrY3NyNUlhSHBjMnFHSjc5M1wvTFl4M2htVnBNZlBoVDBcL2xZRm5xd3NkNHVkRklOanVaZHZGUUk1QjlZOGxYMmhxT1wvbVdZUXhkODhEbHVGTXZKZkZ2Y1pDc0lHM2pqWFwvNHA4V0NxeTZZRDJSWFkrQk5acWZ3N3Njd3doXC9RUThqd2ZwaHRrY20yWkt0ZXdaeEp2NXJ6UCtTeVF5QncxMnB3bjFEdHBVZHRoajZ4WFpzS21KOUN1WWR3c1lua1RFVGNwUlQxVktEbG9jcjlJdTAzVnhUamZEeTF3OTRSb2xHWkliXC9VWm1hZE5odUdvU3Naa2F1WVgzV3BDRXdVYmUxcVcweGk4V1hRMnBXVjR0V3R6bUhtc3ZWb0R2UHZpdVZreFRSMjRvRHp1dFl1YXM5RWN4b1hwdFYzSmw4dGViYTVUVTlsVzFMQ0R1NVVWTnllXC8rNG5MQTlzWkRsRGlMTURySkN6dHlEQ1crb096Y2VGK0FhR3hrVWE1UEpJZnM0VytUNmpaQ1pjK2s5bTZ1bVlFNmoxQmtEUDlKcnZqU2s1OTE1SE1EUkJxXC9USVNtVkhOMlNaT0VKMDVwMjdPQXhMdEhxNGNqckFRdkVsQWt2aCtORWlvUE9DTFpscGM0ellMUkZHOXpBdkFcL3dhY2pnalVcL1JSOEpJVWlVc29Ga1RQVTZub0xSRnoxNjVscWJYem1WMEFCTGZ4bGR5dFFubkpVS1hzcFFud3VmSVNQM254bldkS1RHYjJad0wxT0hRWGV1Y3hLXC80QXRwQ1JGMzRFNGtKbmcrbHd1dFRiMGw0QnVJZkRtdHdtVnlcL2lDaVZZa2g4c2s5THMyZHpid2p4OEo5UjZzak5WQlZ4MVFvM3hQeGZBdUJMMUF3a2NHbUdiT0JsTU5sRXZTQjFWUFpFT2V2TEU1QjVJc2FNdFRiUjhvSWxGTVRYVkpqN2NjcndYWEdocEpwaDR1SUpUVk10Z3ptRjZIM1pIZThYTTRWUkswTEdxWDR4cVhGcnlLVTVReU9UMXg1MkptMWVMSHI4Vk1NT2xDRUJuWml6STc2czdZMGxySzhQXC82MlVEaG1oUzIzb1ZTMHhXZTVPY3BjZ3lYZm44Unh0dUtCRGVBZ0lOSVRKS0V1bkR4ZEZhQldWYzFBdk1BeWZuSVpsT0FYV20zMnZmbnl4S1V1dFArdkdxY0JnTVZKTndOUFhBWkdFdExNUUk5anNBT3VWT29KUFZpZXRoYk00ZHFiOURRczY0K09HKzF2ditvR3ZcL0RsNGg0eE9sUFRHWmttQTN6QUlvVnRsSjgrMTVyRWh5cDlKakF4QW1tckJoWlJ1NVEwWUhMUzY3SEZIMnI4ckFLSHZWbEtoS0JuVHhrYnVnaWdQV0tGcHFtRkE3bURqVSthUHpLYW5xU3hNSnhvVVVoSjRtc0tZelpnaXdWWWhJbDk5Mm9qWE9CVEpLTzNEK2dKRERSaTZvMjFiVmxcL0ZUM292cyt4aTgzcFdvT0Z5aHYxK3JtdFVPRW9JUWVzMUVXVjZZWGFleURlcjZRRVwvekZ5aEwrSXVBNThHQ1ZXd0xuY0RUOFdFaGFyYUF2Y1Rielk5UEpDbEdnOGFHRVNHM3FNUU1yekgxcW1ZRTlZVUdBTnFRdm0rU25BcWRZMUZsQnE3eWl3Sys2V2F5cG5FZHhzWFF4UWNlbk5WVTF0WTN5RDkyRGczSGwwMVlkYjNKQWREV2dFSGd0dHJhaHRHTlJiVTlZOXU1RWRZUGZhcEg0dnN3U1dNOXlIOERPMXptcDlzMUVUcnIzV1hFZUhzM2hNa3Q2TjliXC9uVE8zV1F3U1NZWDZlcVRSbnZCSTlGSExpeVp1d292R2dsdDVoN3NJNDNqSWRcL0Y1b01Yd0F2T0Y2Y0JSUmhUWG1MRUhNXC9ETlBIdVwvd01PQWxWRHh2eEcrOWFtclFOWnpjbnlJUUkwUEV2b2FxVUNnSU5lT0V3RUhHeEFvNUhKVGNVWjFnVlR2MTRwaVVGdjZacFk2aTZxRzU3WkZ1dlhKcVhoT1p1VVBcLzFIZzZNRFBMT21ycVVONHdUS211ZWd1STdKWTZHNGlHU2hQcUlLbys2SzJzbFB3YVNzRGFlV2I5WnBLeGE5YWxTSktFMXM5bm10T2hDank3eXRPdlRXNUdjZHU2TkVRNzdscTQ4b3dsVmYxakg0Nlc2aXpRZkZCMGlFeDZJb1M4NzdudjlpZlI4YjJZWTFBS1ZXNXo2SjAzdjdlSDc5algrZGpkQUk2TWZPN2lXa21LUWc5TEUzUlpSc1BISWNjNEd1clgzejBkRGk1emNuM21lMHFwMDd5TVI2cVZNZzQ0bXlWMjA3UVpUOU1Eb2lhOW4yY282SGpVNVwvTmdMbDlURzZkN3NpUzdweUlaQlprUU1KZ1VzdEZqb0JxQ3loM2M5OXdYdnBQZWF4SGgrVFdzWUcyXC9mTE1EVmc5SDNGUEhyMDZ6dHc5cFFXQUVpeURFanFWeFZQQXJOa0xVbVRjcXdWcENUM2RFUGpmOTdVVmtVcEpHbmQ2XC9uYVpcL1kxRGNSUTFtTHpZVjg5dEtEZHhhUVFZR1FqRktLXC9zU0QzblNxM2pGYzFFeEdZWkplbkYxdXpsWm9LcWgyNGU2bTFTMjhjdGw2bVc4TFRab1wvMlliczZJWTBsZU00YnlaU0swUHg3TktpZm5NdWp2KzR3aWdXendCdXdGaWdoNHBZRGdpTDRHTHozYVRSYzAyd2RiU2tFYWNqbGNDVndVWmtVNk9ETjQ0cWJzZ3dNTWVxeVRFT21MSGdIdFQzNjFUeTZjVWJhTFJuUnJrN3RycTVTeW5JQll2QW5vRzhyY0pmbkZPSk5DQ3BQZDdOVHR0eEs5dnpsQjFWa0ZLSkpNSEozY1FZSURTaXhQVytMRFEyNVwvZ3g5UCtsdXVvK3lFSk11OTR2RzNPbXg1bGl0alI0ZTR2Y0FTdkFoazZBWTlCYTdXcmx3dEtIUDdlQXZCQjFWZjdodlVaeUVaaVZlZHlmYWJ0XC9MZEd6ZHF4Y0l2MUsrRFZlNHlOYUZ2MlBEWkVQM1pPa3hJK1VVc0lGQkRLZU84K0Q1MStRelR5d2JhcVwvNkk2TGdFUVoyMXE2S3p0ZmF4N2xHZkhzaHJsaE1xMnQrdmIwOXVOMzBnWkZDZUdcL05SZmdOa1VIVThQcTVDTnVIMVFxOFpWY2E0RG0zUXgrVUFzWTNcL210RWwxN3RlbzNodkxuUmE3U2tBaFNJektjb1FURG1uXC9Eenh2SDNnMGxOMWFSQjVITjI5ZWJiYkUxZXY5V09JaDJXMTB4UnJXSDhTVjJiSzZGY0FjM1IrZDY2RnVRTHc1OVU5WGxpK0sxTnZGbkRvNDlNbFBOcnpUT0VjU3FsS0h1RDdmYmY0SlwvSlwvNVwvRmRVZEhiRTM4WXFEeitvMXM4YjlpcEJxaHFuYk5LXC9ETmp2b21tVStLams3T2R1NUphd1wvd1cwakNBdTVMSHdjQ2dnd0ttczh5REduT1l6SzIxaDRsejZVZFJKRFU5NkJrQVc5SkJibDI3ZzhLekN3ZkxrR09SVm0wam55UEN2bElBNTloWXBjQkNIcVhEbVNTRVhjTkxuRWxBV2NJbEFRZENyU00rSDltSjYrY0pBS2RpNVE2S0FUaTdOWEFqaE5veFwvdlEyMGNuSmNwVStLeVZXQVdEcFJRRDBiZVZvaENMcmJHTFdlMzJMQUdNUHBTaU9rT0h6bU5Eam1rTmZ0SEpsbFNuV3V3VFRqQ1JuaGl3cUs0OVJ6Yjd1WDRIUERsaWpIbGtxNE1VMHhpVzFDQnZIS2NJV3NNT0ducUIwMkRQNk10bldwT21idXpFMlh1MHRGZGJHZkMxd1UrQnpDM1dWcXhJUnBiK3N0SjhKeHFlMlZTSXExcFhyVmlxVVBOc1wvUmp5WkpLMDlRbjRtNlk0UDdhVnByXC8xdlhNVjFMRFBneXQrR1FMcllvV1hJK0w0RFhnTEJuRW1uUTJWVllxZktjaEFSUUxwUnZRV2dXdkdZdGFOYlFpbVJEXC85YklyOXg2dll5QWU3MWluRHNuT3daQUR2ZzN0UFBDb3Y0Q1VjcWNCUWpKV1JNSU1sclBxWmJ3THFFaGIrWFBEMHJjTktSV2x2UFFLcjB4eEYyV0t2RGlXMTFCQkNGUGwrcFhkcUp4TVJCQUxya1JxWUU1cmtuKzFRXC9XRlhCV0o2cFJqR1l5OHlOWjF6eXVBU0VUSzJtKzNqWTZTd2VSajJoUm4rSkZybWpza1l4cTVmUDN6TUZlcUJ6R1dRSG1yUHRzdzBWTHNWeERralhEMEJqeTBNUzFCZE9KQkVHZkFBWHlGK1FHS2NsVDNKR2ZWRUhxaVwvK1Mrb1dCeWxWYXV5eUhGNm5YVm9yNHp2WlBOK2tNODdiUlFsMk9XS3poUWYxbXN3TmFlUzI3cFpuN0ZtaEh6NWl6WGRVdThCVVZWS1BVOG9QWWlYRVNwVVwvV3cyQUdZTWpxY3BBMllxTGxZQkhNOU9cL2pxRk1SQ05HNXZqcStzdjAxTDd5N28xRkRWb2VhaFBOd1hkeGVGaFIySWdcL0VpWkRBM1A2M3ZVOExaZ1p0QkJpMWtRd1U3MU9mMHkzeVdpRGhXWjJyM3czV2NcL29IaFdKTlY5QmVvaXNrZDVKTVFkdDFxcE1tXC9tQ3RUcnJtdGZZdXQ1TGNzdW9GMlBEMytwd0h5WGVNWno3OG51b3Y1Qmd6enVrc1NnN0c4ekxjRVpqYkNhUlNiUDFtMDg3WkhtQ282cUkrazljM3VBM25qUmhUbzZJK3lQeU5GSUxBaDdZZWFKeTg1c0pPbmxQR2hzQ1doYzJKbmpcL2NvUHVORXJDa1wvdVdSOWhGYk1xMzd1aERcLzFEc0JyZGVkWDNPeWttV3FvZG9VdUNGT1JuM2UzamhWYndLTjJ2RUJRMTVoU08xSG9hcFVHWEVjK1NJQWJLM0lxSStpM0lmZVNvR25IeTladUtnNDhhaDJLV2VxRkJVNUw5WmRYMHV2bHVISFMzaU1KeVY1dnRpYTFpaStUdUF6cnBMWGhtS2dWS240MmZzSWtkUUN1cGhualRNWDVGT0wrU1JUYm5IZThiV2tiSWNLVXZjNVpObkJmNGtLdzQ1VDNXUUY1dHJ5MkN3MkRCSXB4OE9cL2luRnB0UHFkQk03UDFFck8yUWtMUUFPUmJYeEwxWlhUWWU4TWFpdjBndUhwY3Q0anRsTGplS0NTZlM2NU44dHFkTDRIXC85VGl5R29wek5uZ1Jkc0FGNGdRVW8xMzg4UHpudkk4dkRKUndoZW9EdFRmaTh0bzBydCtjbnhMVHpUVlNtb2NZWDIrRDRJZUlWaDhJZ3ArSWc0UGpod2wycEI1Q3BKODNXMFQ4SndpMlJQaUlQbStCKzVqbWtzb2xhbHNEN1wvTWVUVmJGc2hxdFZ3S09xalhXOENxa1dHaXBOVUhremozS0MxblJhVGlKZ04zaDMzZkowWWZDaDA1aDVDSDBwcmQ2cVBBSFQyT21wK3ZCNlpsVDRjQWxqSVczRjdZQlBJSHZVM2FobkR5b3AxZGJKOERcL2JCN1orQ1wvZEhtd3prMnl4WVwvWHBTXC83a1kyRjRxNU13TkhcL3ExaFQ4ajJkZnZxUEl0OFBoOThkaFBJRW8zMVVveGgwRDQ5eDFWb0pmU2sxK0R3YkRHTGprQkV1WXVaeHIzdXBoaWwyRmxCU3psQW1SOU9XUUw4MlRPc2F4cUxNYmhUOWN6ZFQxWGo2RzVIUnB3TktKY3Ewbk12MnVLRUhxVm81VjVkVzJ3SlJMU2o2VXp6WlludXBwZlVBWEI2SWo4UEtYZ2FEZExVTmxzRCtueTFFa1h0XC9pcUhERzBnNkQwNTlRUWxhdnB0MjBkN2k2Y1RvNjFaNmo1M2RNYVpkUXcwM0FTZXFRRDlUMU1RQ0daR1kxc2hoQVJsMlM0TDlFZDlNblBLbjVvcjR1akZ6aWxJT0E1WGpRRHY0SG1Lb0lJZUxXcVJ4MmJiWFpRY2MyTGdiNU45YWJ6RnRIbnZ0RzdoZkNXS0RrQjhRRkM1Y3RuNjF2U2lYZ3RZR09wQjhQSzZyanlOUHk5WWFOUm5zeUJTWTVsUDBYbTh5SVQrOTZGSXUzZ016OUdjVVpvU3AwZHFBQ0tkSHplQ2RHYnFZSkU1bmFZSmViZFdNOVFvaG9MZnZhVmtHZnBjZHFtWk93Q3NrS3I0aXFJMHk3XC9YSk9NS1plR2Rrb2NOXC9VOUFmWVowTDZZdmlvOTFwWXEwUW42K0NEeE5ZQTZzKzNDaThreUVsYWs2d2RJNm1MQ3NUK3dJNG5xVFExbWZ2cFRtdzU2ejU2UXZOOTViSlJINlpHcTNsYktrUTMyazZFN2VZRE1pSGt4SDN1QXExVlhrMytwc1BTemJMWTlXV1pqakxZanBoR0cxcG9iSWU5eXJwT1F3SE0rSUdFd1d5enNMNmlRb2FwVW04QkordHpkc2J2eVVMQ2F4WnhFa1JTM0dRVUpqZ0szbHFqYjNQbkFXUXBlMjRCdWJhczg5bGpFVWJydzJGb085eWhhTVo0VWlYUzVWOU1cL2lsaDgxejE0WWJqaFhxVzNLZUw2ajl6NVZtM1UwWHRSVHl4RmxyWUZNNkpUUkpZVlNnWjVmWGVYa1lONUdjVUVcL2JWT0k5RitaTlwvalBzNDBxcWt3SmxBVThGOXh2NE1GWk5nOHpKVlwvcERlK3NGbDVNQ3lpNTFHbDdMM3NCR1cxSUlHVDlMRFBzeG9Oc2JxYTlCUUtadnA3VXRkNVU0cFZPWXlHdWRFV3pDc1wvUUprV0hxT1wvRFJ3VDlPcXJzcDRkZzA5emVxUFdVdHB5amNqUE1pT1V5aEdhRU1VUVpiQjdLckRTREJWcW82b1c1TVg0OFVoc2E0SkY1MUFaTDBweEVcL1lCVUlTU1JFcnBERFNPbHpLU0Q5c2dCWW9XQVUyeWg3N05ZdFlObnhQenVTZWU0RXZQWFhZMkduWml5NzNBMVF4YlpQNnNzWGJQOUtHbG9UdjZyYzFnOVRNMnpKWllSY3BRYjhmSzUzeld0bGhCOFlvS3NPeUh1cTRNcXk5b3Nwdz09IiwibWFjIjoiNWI0ZDczMWQ2ZGZiMGM1NmQ2OWQxZTg2ZWQwZDgzYjA4OTE2YjNjYmUwYmNlZGFlZDVhYWY0YzBkM2FkNjZiNSJ9