Chương 74: Quang Minh Thánh Điểu: Ta không trêu chọc các ngươi bất luận kẻ nào

Đấu La: Bắt Đầu Đóng Gói Lam Ngân Hoàng

Chương 74: Quang Minh Thánh Điểu: Ta không trêu chọc các ngươi bất luận kẻ nào

eyJpdiI6IlBMZkpNZBnd00tyZCWdZplG0E5LTkFxclJVcWtuTU1USkE9PSIsInZhbHVlIjoiT1NsbUQ5R1hMSVFZdGFrZ2dNQkg0ajAwbmVRTzY3Q25CQlZPR0E0V0tCY0tkUHAzXC9NTFZxT3dNeUNPbjRKNU44VE04QStaTXkyT3JiZkRLSm0xYkdGZlVHM1E4MVQ3Wkc0M3BnN2lxdlREQzU1NHhaRGNLVjFmZk1uWGk2N0FyUXU3bXordExOdkpzQVwvY3BMU0pMQ3A2WUcrWVlVQmxlREdjaFViV3pFbnVoRmJPZkZ2MFdoUm14bHRnWTlmektnRXlmenQ4c3p4R21aZnpOUlRRcjVSRjdSTmFoVTVaRFBLTWFzSWZUR2JDblpzYzFCR1NacGlCaTRqbVZab3hkMmFVWnp3V1c2SVBBZFlwWkt4RjNtSXdObnp6amsxekd6WEhFKzNCNWZTM2NRXC9vOUFiOERON1JycU90XC9abzZyT2E0NVwvUXNIS2dXWmYyK0dPQWdvRVpzOUFBaWUyTWN6TVdad2V6VGJNMWJ4anFLV2h2VnBEaTZUTEJTNkRCalBXdU5lNk9YeGVwMExIcDNxTEtnRTQ0N0hob3k5Zjc3N1R3UE9QVThBR1lSMEN5a0dsdmdpOG10and1bHpRNWl3QjB0alwvYnRsdk5lbFRsNjFVeUhZcmtpaStoNk9FR0xqbjR6SGJ0TmpcL1BUK21aamdXajZ3K2JmUEMyMG9Fd2ZjRmRaTm9MNjB4dyttVXo4YTMyU1Z0UGV4TWEySEFZeFc4M2tUdHdrZHpXZCtsM2x5RVZQc2E4UU55K1oyZ3FpTjFkR3JSanFraEpQSmU1RTJVVXpFbk10UXZ5YkZnNlAwejBcL0dMR045RDZ1enhVeTJxRURiSFhTUXpKbERjRmQ0MHQ3XC9UeittZEF1UVNkenFYRDZCb1FcLzJqc0pRRmZQNWVLVUV4ZlRKUlwvOWxcLzN1REFZZVBhTW9qbXc0aUtTQ0ZxRys1WUZ3RFV5VEVaVmRsNTdicGFHTmdlQzh6ZlQ3NElGM0F5MXpCbzB4QW5OUEpMK3l3d3c0R1VmS05JR1pkcWVQZjVtUTJlU2tIZjFPN1QxVjUxbkR6ak5EYkRRWmRYU3VXUzFPSXpZbnZXTXBQb1wveUxYY2NIWEJmS2sxRzFNc3ZRWm1NM2NMZHVLdGpmXC9SeXNYWGVsWFBOb3VuVkhtRGpPOWZTUFZoR041Nmo4YlBkMG9nQWU3T2hod0orMmJyTU1NdDNNV0V6NUlhbnBXTUFBQ0ptVHg3cG05UVh3VCtwZjlCZkljQ09UK1pJb3QydFFHbksxZVdMS3pLMmNQM0R6WlN6ZEYzcGtaSWsrMGs3TEhYNlwvaXBBV3BkZGJ5bURUdVV3eEJZZDFPeDJPSG1IQzVpaGVCMGNTa1pGZlNWbkE2V3l4Y3BVWDU0VGRUeUtkcXJDdlVMRGxxQ1lKMXhWdG5YdGp3ZFlScDdJclVDMnBtZWY3U0xZOUVtcEtkc0dBZmVIR3BIQTg0RkVtYTR5dytqV2Z1a1ZmQThXRVc1N1ZoeGUyT0x5bGRqRGlzdVFtZTZMOWRVekVPSmpDYllveUV6ZFwvcjVpOXpqSW91Vmc0YXFEK1F2VUk4enFycTVTczNtaTRLeUdJemdlZWlGNUZnN3J0OGpuTHpXUFlrMmdHQUpiTkVSaWxDdU4xQ1hlMzQybkNWNFBXODY5cGVEVmNpODVTS3BzRWNqTHFONktjUzlVTnJ4VjVRR3owMFlHZnFJa2RCaW9tSnp4dURWbmszWlM1TXJSaVhGWW02VzdhWFdSSEhrc2xYdFAyV3NWMFRGRVc4cHRhS0xPb3VTUlFOekx5ZlhrMU1cL1wvZWJqZkJcL1JnNzA2K21cL1U0aER3cWdwUWhyZG1QTkkxeXpjK0xPOFdyNzZqSnpzNmc1Ykx1RW5CWFVvbFwvK2JFanBoRWRRZXptS3lzYnRhXC9MWlI0VHVPRHV0bEx3VWdWVk9rNERiWFlMaERhT0wxa25UVklvXC9XcnJzUHZRZHpUdGJLU0xKM253TG5xWHJBaGZsVDEyclcwcXV1c05oU2xLT1hncis5ME9PdDM3dWFIaU15N0NRYkpLYlwvYjEyUUJ1ZncxRVRSQmF6UlhIUTFGQTdodTMxWHZUc2NmOWRkOGxpUW1KM0NkYjV6Nm1sTU1KK2lwUHhPbENwK0Ywc3Vsbk9FZWRpdEJzUHFyWlp3S3gzUHFKZTg0U3BxOE8zaVlGb1A1Y3hxRDJac0Mzb0ZUODBzZXpDNmpyMkNycmNReUtsRHlpNTlVOWZRekxtOHJCM2ZiTHZ6eWdGaG5iZlU0YXNMRis1Wm1TVTFycVwvRDE0NEkzdW9tQ3FqNkdrK1VVeFN0Z3JMZ01nTVBkR2lVSnhIR0N2SnhORVFCQkU2WkhQSzJSTGFJYWxhUG9ZZjdtb1V4WnNSb1FzejVtVit1RzVrUmwxM1hcL09HTER1Nm9RbWdnRXJRNmJ0QllUTE1wSDFIYXdENkpLXC9OWHZGMDJ3QjRPOXB6UmZISFZPZmcyaGVvUGE2N1RiU3VjUTl0Y0ZGaXZrY2NMbDhnbUhUR1BLQTh3emd6ZEhURFdMTFdWMFZiU2E3aG51VTcrOVIzUmJWeEVwKyt0dVlTZ1JaV3duREFmZEV0NjA4eGpoWll1dVQ3cTF0V1dFODJFVEg3OHVKdFRQMHZUZmllZEtBam0yV2x2bDRJM0QyR2p5c3RGdjNMOUphelNkUFhtUG1UMXhtd3N3aEhNNXhabmtyRnNuNEdXVE5qN1RCclk2UE92ZlpGbHZDUzYzR1huMHdBU0lwbkRXdUxIWDBHZGV4TWQyY3JcL0ZtZUxuNWVOZkI5VmJzQVo2XC9ReXRvY3V1MHgrNU9HTFZ2NHJ6ZFg4QjMrNjd1QkVjT0x2TldoSlY2dEpCVkZJZU5ObHJsMHl2UUpwMVkrUGdrbmhqbmdwd3B4ckl1UUpBWFZtUmdXclM2MzVyMTlTNlJLcldzeFFXYjAwZnI0TGltRUozcFZST2hIOHB4bThQRTVwWFY4b0JBN2d4TUQzcDE3eGljNlViUHd0QkZNME9FYzF0ZVZwV3AzR0V2bENtRnhVXC9WdHEzNGZISVl0YllHcUI2STlRemNsd2JodGRKXC9yeHgraWFQaDhTUkM1NGNDTkpVTzhZUE02ekV4UEpKM01pXC9UTCsxS3JJSjZWeEhYVyswTURzZG5Ra0VQKzYzZzVLUkZWcFZLd0hEMGFcL0V5MnE4YlhWUDJFa2JWaFpDZHZGNXN0SW5nbldFQlZzMExwcGN4SStxVW9CR1NSelVlRVwvWUR3MDh1bEdZdE5FU0RvWkgxY3R3b0tXb0pnMUJvNGZNS1V5WnJyYkJCaXlYZ3VnZVpQbnhhbFZNanpFdmpWYzhzamhPZUZrdDNTUzBCUnk0bHUzT0RCTzZnTXBZT2ZHOTdQNFZFV1A4ZjdFU3ZncjZZS1wvbkV2eEpYenRFRDRHZnRGRm56WEJoVVFLbmZVQTVHa3BVNWY5bDdwd0N1eXdFOEJEK2hQQzYzb3FhM1h0SDM2SWhnWTNOMkxcL1N4b3VNVXNHTDRyV0MrK0JYK1lrdTNyaUpCeFVnMTA5ekNBNGRZZHpDOGNIdzZCcnRRSW5oXC9IRTVDdlM5M2lYSGViOHZRd3VZamJPcGZWYlwvalVKTmlZek1mZXVJSU1ZVHl0YUNyS3lDK1VZbVNIUTlucTQrWXdmNzFTK0s2Wm1kOXg2ZUhnVW0zRVwvU0d1UzFWK1JcL0ljK2c5SFwvR2FQbXZIdGg5ZjhHZjJHYVFNSTF0QTQ0clprcDZXNjFSR2ZQanpzdjdwMkZGZWFheXpcL2FITWwwZ2hSaVwvdE00a1wvZHRvbjlhM0luK1ZXTFUwRHVqY1lcL05PRkczeWk4SG82T3ozeEx4bURySmMyamZMK3BuMTZSeTB4anFEaG1hTDVyc3dkMUtKYjhSQ1hoVXkreXpDZXRwV3VUMnhZYUNSNGRWaml3bmI0T2xHRURKTDVXVFp5RFwvNVh0U1VlUjZTUENVRFNjbmlqTVwvYkNYTkxNRkNBZHFZTnB4QkdObFB4TUFqRVBqcVRFWFhpYkh6dEFOQnNkSUNHdVo1OWRcL1wvT2p3NzZWbkM4dWRaZThDZU5BRjFDcW9PMlVQblRFXC9weXJyQU1DSjg2bjc0TjVGYlwvNm9NZjBaY0Q0TStKcjFRMUs4MHlYWVhEVzVZTExMeFY0YVR1bXBSMjBvTlp4WE01aFczakswZDNYRjR2MGErUGhtbkU2VkxwWWlzTGpmZm1YRERqYlhSVnJ1VTRsQ2NiUnVkSExpdkhpMW0zRnlRb1J5ak8xSWttQ1V2WElONEJVaUk0UVlXNjBwRnFoUVM2cmVZaGNKaUZPb2h3RWR3aEpPK3htbytjRHhcL21QNDlQXC9hTGZ4ZXFGdkk0YWw2VTdFSlN5NHdMZFhSdEE5cjZYMkMyMU9ocW5zR2ZcL0lvYmZSdFFveDRmT3VRbXVtUUdkSE9kbmNnbE51c253UjNuUjhOdGhXU01xSkZPdzExSldQblE4Ym1YXC9kQ0tWZ29WWGgxR0xVZmo2YXNVYyt0WHQrdkV6bHgycEJvTkVBbHhMRExVMm5jb2xqdmJaUzNmSjU0ZjhGSXg3Um5JUUc0R0kzUDlRR0JZT2YwRlNlRWtPTktyd3BlU01YU2NiNkVvVWFwXC9xMzBEWlZmSlM5UFNRNWhjRWpTOUZCbjdSOWNsUGt4MllEd1BCOE9Oa0FUa1ZcL3RnT1pxRVVBd1BOTlpNZEF2UmMzbWlsb0RwWWdsd2VJXC9RRnJZd3BHcjV6SzNjREVUZ29jRCtZNGF2OTRCMFFYaVRpT1hTdEFPOEx5T3VVa0ZCSk00RDdhWjJvaGhIXC9wTEczb0VLQ2VkNFU5RVgzdDZtK3ZtZzJBNTczTWk3cTdCeUY2UVZTT0NCTERhU0l4QzRSNzJDTE1BQ2RYcE5UbG94UWFwb1Y4QnI2aE8zZEFUcGthNEhNdmhOZ2NwejRvamtPakdvVUJCT2xSSjN4VkVPcXZZV1lRYmNzMzZyRFo2UHlzTHlhc3RlcWJuOGpTSVdwVW01S0FKN0RyUThzNHpZeWc1VThTZ0w2OGF5ZEc4ejN0aTlvNis3Q1k4VThQY3lEWFNCN1ZPeThQaXhSb2N5WVFYcjlhWGwwV3ZYVGhSa0FJM1pzbTk0R1JTXC9vZWJvbUFwdWFNWm1nUDlLOGlkYUhXTnRhYUNJT2gyUk5lTEs5ZnczU0ZRaXB0S2JiaVNoZmFQSm5Edyt6WG5MN2tRXC8yeHFKNzZTeUphc1dqOXZ3Rm5iQXJSTDlnUlNGcEJrTUl3b1oxUnBadXlORHpsSlwvN1F4dzBkQTdwOFhKeXV2WFhOSVUycGpQYmU0RzVxZlRhNDBsVFdtT25jeWpZWHk3aWZMRFVkdUhwSDNwZGtlUkt1YTNOUnc5a0crMmllK25nWTg1ZUpYNTJNOE0rdjNoeUpLTXpJV280S1RlUCtmMllZXC9WUTBDZ3VyNmFyR043MkZrOXI1cE5IV3NyWFRaNHBwWnJxSkp5UlRDdFF6T3BPME9MSXFWek5ERGg5SVhidmlTMDBZYVdJU0hGTUNcL3dZOHVLVUxEMHIyd2xlQmVoeVpXRU83dlpUU1JOZmdQclRlV0tidnVQV05LRFNXSFNCTHpJS0RNcG0wUWROQ3VIZHc1S2V6aDN4aVU4R0taSGxJUGRlR211Zjk5d1p5dnd0V1FZaHNcL29MVUJzMnJCZENxZms1RHIzWXRieXVOSWl0cG10RW1IRXpXMU1jOEpyNytkMDlDTTVTOGtlMTJzaWdNY1E1OEEyUGhLanNDMm4rVitJOWlqWGU2Q3V6NWdUbTJpZDlcL0R3ZXFHN2tJTkZFT04wdVYrWHIxdnhSTTNxMjJMS25aUnhFeWtpNmNkZEhtZzlYRGc3Z2tMcWJkT1ZJMkJkZmFBelJoK2JkNEYrN015ZGhCZnBMTzdIVTJEV3p0bEwwR2hVaVJLTUhaSEtOd0FIbmVEMG9zMHVlUlhzWXNSNmFBMlJDcnlibnc5eWJnY3pheUZBRlRWTmdHaTlRR2ltZ1BMOStORmFpcTZhZFJqVlZNUGJqWFJlS0NjYkxwdTVLWElKOFhJZnlXekN2TktYU1Uyc0lrNDFEb1liNmw0YU5sWkJDYlBkNWFPSVcxbEdRNEtRY05xUjdHN2NmdHdMNmNGV2c4VzlWY1V5R2s4b0FqOTE4d05Vb2o5b0JNQUcyTXZHem93cytCSFwvZWJHTjBRNHJla1h3NEk4MkY0aElZWFFDWFJJK0dJbVY3WXpzXC9zMmNlMHJcL0oxeSt4MmFWQU1abWEzUWtnaEZlOTlOKzZzdXlHVVF2YUxTTm0rT1U5bjlsQkZJTE9iY2ZlUjdHRU9SVUFGRzVBeFR5V3l5OFk0U3FSbWJmWTVvMkxyaUJtcElHYnc0M2dFd0lQR3kyZHlXV0xKMm1ld0dkQUFZRmtjMDR0R1NxN3RqMjRlUGdEMURlanhQckNqNys0aHJFXC9zczBNQnpVeGVnRDBLa29XMzZ2Wm9PTk5lSTl4K3BHeDV0OUdzQThiSUd2WkNDRUFEd3cySkkxTjduNkVRWVFcLzRZM282dGxMMVJiT0JHTW1VNlNISlU2MklDejQzZ24yMFBhKzcrN1ZNZ2xwYlJaWXVQYnUxREtZK2piN1o5WFNrR21YOUFCUVVZdnJqS3lkQVBjYjlCQVlnMXJCZHJ1NmQwUHlWNjU5NVJpSE5rakFST2VubE43VlZ3K2VIREdaUWJwUWJqeEIzdXZZMmhqZDNnQkxndzdnb1VlQThsQzZFUHNoTHhxSTJtYnVKZzdIUkpmWG1xWEhScHRyY3JwempMZENGMktyMitQTndNcFpKc3ZsVkdPUzZxTjQ4WXdiQUVqOEdLVUhJMjlNYzI5SXBSQTV2Z0x3OEJCamUzV0FVXC9aZVQ4eXV6TVpoZGhaUUpjcmhiUUk4dVVzV0g3blp0OGJacGFvNVhRM3hVcDZYb3A0aFBLU0FzWldyOG5WamVvVGgzTjhvYUh3TGZNTlN6Zk5PdklzeTlGd09pM2dKTEtuSmtBVSs5RjE5WER0ck5zMzR3Qkp1Rm4yekpKWnBuQncwanBSVGtXSWNFZ2QxbHIwUTVFMXhPUXFiQXlwQ2VBODFST245b2FTT0tDQmVvMUd3XC9pYUVsKzhhYjN6RXJIdVJ6dXBHNEc5bmp4NEFnQVFmWGVoMGNHUmlUS1ErNVdFMHpIQ2pobTd2RURsQmh4cVJsYzJWRkVxcW9SdGhxdzRqRkFUd2h4SXpnNlJ6bHNzZU5EUzBFeVRNOGR2aHpnVFd4ays5XC81MzdQN1BPelJ2TG5wbGF5OUlMZElyazAwYm1LNksrb0tZZjFGbHdWMjVxSDZXXC9SeWVtUkprXC9sXC9qTDVrTTNaSkpmOXREdktrb1BvWTlaMWRpeG1pSncwckhJcmJod3Ezc1NnMTBQWU5tUmVuK2dSRFBmbVczZGFDeUhEOVhqWStEVFlsRlg0UHFDa0tiSDdlUGJyUyt5REtmNHF1NzQrd1gwYlpVUnYwTXJOR1BCbHZwdnUyNlhUWDBFSUlaZ1hTd3RibjRTWkxUSElFclc5UCtwcmlPTTVYQmxuNlc4bFBNNjg5aGNWQzVnR1FyUGU2SkFMNUYyWEYycVdcL0xYV0hFam9GamtqMm91c2taTUFIWVA2VU5cL2xxUWpPekJCTklKUGhRQWVIdmhhU1NmNXRNd3lOM28zMEtwVDM0emVWWGM3QStjMTFXejUwcnFyU0pzUzFzZzZobWJZam0zMWZHdG5TMnA5ODNkZVwvS0JXbXVGTkZrd293VDhOcWlMKzdmbjdrdFRwa3FNZUhBaWt5OHI3XC9UcUZYbDRtc1wvcGp5cE1KSnJhb1VxUHk0Zk83Vjl5ckEyUHdWdElJamRcLzRxanVoclQ5RlJueDBVczk2cmNwODRWXC9cL0dzcEpKNEp2UE9pMmVQSUtTbjRQZ0pZSVVNeTJWNjhcL1YyZUNVS0dKWEJFdDAzckNsU1JVbm16NTVLZVZ0YzAyTDQ1UTlxRTNneHJFVVlEVWplT1BGbnhnMFhwWEg2azhkOFRDcHJPMlF3V1ZnQm94VUhhcUxLb09VMjZLd0c3UjYydFpNUTJRYWZsbHRoUmRCenVGYWdUOU1HcERaWFpSeEtUbGF6b3dMdndkNmJybGlQXC9LaWp2NFZDVm1tcG1NcFI3ZEtLdlpxS0FsM2w0ejFJYjlVQnhVZ3RCUUo1VU5oalVyeGtnRUxGaHhQcStOYTdRRDZya2V6U3dLVEtSZGJCejZabzJYOTN3dVlYYmpGOVhSUU9nakxUdXNEWTNUK3Fxa09VZkM2aVVZbUhKbURPVlZpQmxJNURraGdZT212cnNBMHl2UGIyXC9nZXBVVjNydWVNZ1N6TmdBaGhcL0QzY1VGbjBcLzRETW93RjYyQUFCVEh6WjlMempqUXVaalZpSFYyZmNjWU9IaWlEN2FoUlExRkh3WWl3K3dlRWhLeElaUGZcL25KSjFCdjBiY1Y2OGw2RHFOTXg1amxrSElpWFM5NHRLM2xEbldUcWsrV1dtNWxEWDFLSWhEc2pcL09ERmFybFJYeTZUXC9HRHgrZE9PdnE2RUo3TER0Tzl3ZkFJZFcyTTdXZll5YkY4eGRESFVXNVV1bDR4eUxJSFpFR3RaUE5RTGVtd0ttdVwvYjJXdmlyVGlmeW1oT3YyV3BMNktpWjNkUkNKXC9hXC9WNG1URkZJTGcwWVR2Q1J0Rkp1eVRIaUxrRkwzUytOQjRxVXZqSmdMV2lxSFFtTXdlcGJpOG9rMFlZMTk3WVRRRThxeGkwN3lLUzVwdU0rMmlHWE5icFZFMitRenA5a2VNd3h1QzcwUzNrOHQxY2o0WlBiQXM0eEJrTCtHVVwvTEJMS0tvSmNLTVE2WkxOOHNiXC84d3hueFwvaUE4dTNEbUFhdXdHXC9xU2Y4SnhsTVwvQnZZK2preFY4VThpcDZCMUQ0MzRcL013a1ZKR1R1OWVEVlh4dVRpVGFOd3dzMUFTWHVIblgrZGFNUm1saWxcLzlIZzZ4TGpycUN2dFE4cXM5QWdRTFwvQ2YxdnpRTEF6bUVkMWkybkdQWElnNGcyUHVYckgrOEtxVEc4cWU1dk1wSjU3MXRYajl5S3FcL3NHZGpDdGczSXNUZFFFbzhtVXJFZk1TMTdDaWdEQjczYzN4a3JQRkNhajA0Z1RLUTBwaW9ZNFNUQitlZU9zTXVBbitpSXlKdVNpOGppSU1jcGx3SW5GYnBuVE1ZaW9CWWlUOUF0YnVMdVo1SVQ3M3VXazhOaGt1VjFKbEVCOGZqS2R6amt1MXZQVzA1SmRYXC90V2hBN2V2cVEzY2JWeWFGd0VSc3hUS1JGVmxtakhuZkVRaWhjZmxsUDJVVkFpZGplRlBqUUpHcEk1Vk54TlBcL1czMjRZOGVjUFwvM3NlcnMzUmowU01PXC9wQ3E4eHhNYWNLMkI2T01kTWJ3RkNcLytGVkZOTTZqZ1RiUFY3WWNSS0FwTjd5bmN3Ykc5UHpFRFlNQUptVVZpS3NlMEFwXC9KeG9XeFNMR3F3aVVPSnN3VDFDOUkzMnY4TWdUT1RBTEk3RGlkSVZwQmRucmFudTdtanBiSzgzQTZlVXJnV2ZNYmVCYU12SUlRV1cwbFlaRnRMcVpOZnJPNWhLT2RycllGQWhqeGxQck5lMnhWZlJGN2txVkpGZjR6Q2Vhc1VaVXdId0w0ZEY4SWxOVFZITW9Va1VnUFhKZ0REZnE3ejJpZDVJS0l3eWVFVTJMTnFQZXNxT3hnU2pLSHhcL1h2bXVMMldwZGNXSngzYjN0ZURTXC9sYjh2YjlTTWp1N01sS01lWkZZZXV0NUZMUnhydW01Mzd3RXZJNVlRWFhsRUI5RDVpeVwvdlVFc05cLzlcL25TRzJRNkNUVWdtd2UxRHhRaWhOWks1eGtSSWZZR2F3eVE2bjVvSVdwRDNqUUhnVnAzTjRmbXJrSUZOZ0JiVWlSblZwcFE4RWpVQkIwUUtqQVRGXC85bE1pbUw1S1FvMklkekMrYzNHZG0zSU0zTHZWenU5Mm9yN3BIRnRJc09sSjFtc0dcLzhOZjA5N3NMU1Z6THVkS2ZYMlU2Y2pBTU40cDVaalFsN080dENhSWMwalg5aEdTbnV4UUFKcFZhaUhKMGU2b3pReHlGZGlMSVpNR2szZGRSWkRXYWNcL2RZdU9pb0s5XC8wQmJyQmJMRDZGOWxZOTcyRnQ2YWVPY2kxV3RvZXJaWmYzdTNhQUxJbEpBNGJHM1g3ZEtWSUFhMXltZVBNUFBTRGVhZDJFdzVQM2Y3d3lhd2hCVmVYYWxkQmlBa0NpdnRZbDBtaXlDT1wvR3ZYVFRvaVViMzJCRWl6aTNhc1RKR2tBbFMrclBUVVhqRTJzd045UHRWYWRocTROZTc2b3RnN2toc25Tb3MxZVhWb1RET3FwSnFFcDA0bGJ3V0pRbzUxdkgzYnJubTdhTHE5dyt2NndRd2FPRDBUUmN0dHRnUlpjamNzQ2FHWlJPbFljZktFNkNkT2oybElRTXVcL1RCaHM1SXRPTHU0REthVlkyZGFYOUtiRXQ0R1pEOTVMRTcrZXJGSTJhTTBVU0RNRGNhVXI4SHVDSDNyYlRua3c4RnJcL2YxRWJrZ1crYWhKS2doVTBndGNMWmdTSzNXaW80dlNoV3VkRmFKcE1IeWFZNFExeVo5ZGZ4cUw3aEVabjlYblhIRjhmT0RFdzVmbUQ4a3pqMlQ3ZFNydHRSbmFuYlAzTHY4V0JXZlRHQzNMUWNSRlhqVytVU29oWVBUXC9JM0FUMURzbndsSDlaYStTNGZabFhHWEdDajJIc3d4eml0R2pLeU05ZUJTbDVrVjlFNzVcL1ZSRU1lbXVDUlIrTDh0aW1RNm5Zb29CZ3c5TW92VFFuRWt0ODhlKzFhcXpVU0JUTmZqbG51c3ozZ3owYU05UUNnampsOUhNcHlkMGFXNnc0cjJlVDVXK1hUZWNjMUs3YUVuQnZ4VDRTc0F5azF4OVZiWUorUHZyN1ZUV2pVUW83ZXFEMzRmMk1ObDhiRnFoMWRcL1B4d0wrdHU2b3N3NDdzR2ZTQ2cybitSWTZpc0EzNTZWdGlOMEpMQ1dKYnZGd0FmZ3cweFRhV2k3R0UxXC9pTHR1ZnArOWg1NEdOQUR1RWZkbFY1UnpWc2NZQTdvMUJySzBiazdxUHZXMEM4cllzVkQwZjR4RWlVc1M2dmtsSk5FVGREeTA5azFMeWE4UFhjaWk2citQKytrSFdaTnlzTVJSOFlYT1VxMkZSaGxodUVybE9yY0I4OGhCeEtseGo2eUJrV29HVXMxWjhCWHA5eHZjSjhWaW5xTUJLbHpGeXh0SmltaTdzVEtNbFRUWVwvUDdsTXlWYlQxOTdMY3JTSTUrdngzaUdnSHhpU09KSEcraDRSVTNMcXo5dkVoVWNweGFpbVE1TkI3YzZtZ1VtY0k4RDhvaElwaEo0Nmw1SDZ0MWJDUGM5TEFUVjM5V1JKQ1Q2S3FFOGhWSVgraWlmcDBvdlZ4VmtxdURlZFZ4TFwvTjJVeGtaNmlaeTl4Z2RhREhaalN4Y1B0THEyWEJxVkZWTjhCSmw3REdScDlCUURNd1dcL2tcLzBMMkN0RkhnOFNIUndLc2lMNnVZSFwvZ1wvTWYzSGRTYkgwODdPMUNlXC9XdUdBZGxqRFwvSVBZXC9jckVVSUg1bjVcL3NNOCtiV3BWdUtpeWh4NDVRUnpwaEtmWWppT0xKZ2xsT3d6NVRPUFFTTHpVNlA1ajNGRVdzS1wvUUZlRFpuZEN6bGtsUldCbXI2VU9PWHQrQ2NQaExkZlozclZyRWZoeUVRSVhQb3FUT2JGc3VCR2gxR1wvWVJLeFcxV2drZ09leDIzKzQzWlwvZDExdElBV2o1MXMwVUtkOEZucmxPN0dMb0RZQ2FnWmcrYWlZcnF1M0tBRDdLWUx4YnZJTjc2V3JHcGJJUHdpQUdyZzJSbVVNdXBWOUw3VHlqNkZKWlwvZjlEM1J0eHBsNXBTYmNTMElTeE5FK1lzajZ5blo5SjBHY05jTHNLV1BUdTUwSWd6MmVKYmdqdzlZUWtBMDFSNEVQamZZZWZyK2hNUTZWczdkNXVkV3Z3T3J2djVUUWtua3NvaWE2SThLalFjMk1UbGxxVjlleXlqc3Yra29qaGxocXFITmNcL05wT1VZMUJDY0d4WUI1bjJTYm9ZSXpCaDRxRk5Da1FkNHcrTWFUcGY0NkxoRG5aWDJhR04xbkhYbGxuT1I5UGR4eW13Vm9OXC9qNHFkeUdZS1wvU29Pa0tBUzhQZ0lSbU1nMjlVNkN0WDN1ZWk3UGFcL1FTM3ZFNFdTWFdpYVpxK0F6STFKd21TaWZyV3QxSmh2ejVcL2xodW44d0FGU1lSOEY2SFA4MVk5Z0pHRDFIOWczaDZDZHphVDFOR2tSRWxubHpzNzB1M1wvTkJkaFBITDhLTlwvbTF6ZVRXY3NtSWJnQlZoUHVGNzdSN0VYUWFVbHYzb1ZNWXVVdVJnOTNXbUxlQ1RBNFwvVk1RcXdYcjNialpFeVdJSWlIVkk1S3Z0NzFHU0w2R1IyNGlRTGFBNjRqNTRzQW1cL3IxdTRPWFV4MFZxckNTRFlraytRTjJGN0FTRnJSWTh4emh3ZW1xMFRWeUU2ajlMa2tLQ2tsWk90Q1daMW1EMmZoXC9PdVQ4NnNwa2RIOTdmdG5KWnZ2bkVOdlZUQkRhcGlrMWZnYWptTWFXdVhHc0xIK1ZsclNSWVNJdXZJd0Z1K1lHdDdoS1RYVU1vbGZQZDRvXC9vODNVREpwYTQzb0psMVlqWlEybk1xblJCeWpJTDJkRE5nZ2dIbjRFRGtiaFdcL1RcL1JMTE1BV2FXVUZiWTl3a2dvUmRqUkI4RlNrMWljamVjNTBjUHFXbXdlRGhEMFNFSjhRNCtVekt1UHlvVVZ1Q0ZET3NuVzl6Zkd2cHlMb0FMdHRHQmZmVmtiak1Vdm9OR1ZXN1EyWEpHdTlqQjZLT0ZLXC84ckFcL2dzU3VyZHViYktLaE0zYzl3NFdlT0s5c3l1Y1gwT2lFNWp1VDE3bUJKcWpTWmhHbitVZTEwUkZwelRUOUpBWXY2NFwvdnhqVUJcL2ZIcmNDbFc3QU5VRG1YbjZUZEdPaTFURGFqeXlkTlhQQUtQMVVjeE9CUStYbEZIMUduWEx6N3BZXC9yS0ZTK3pjUkdLaFp3Q1lQNlpHOUVVXC9kNm1VMHg3ZkF1STd4TzZpUFc1U2FXWTc3XC9kN2xpZUt4bXMyUlBaVTJaeUE1XC9vOFlUYm9wOUJLRDJra3lYd3hVcExEbDFQSGxDRlo1S1wvN09hSkVGZU5ER1RxVEltUW1yN2JQTGdFVUpDT2tROW9rcnVjdWJVZlVpTHdaeUNWaVQ1dHNTVTBlVDNXNkJ5REZEcitvSUs5QUswTEpKWGd2cDlaeDNmdHBhOFhIb2h1WDRVWWNoMktiYWl4eVVRYTFudFVoVk5KWjdZTHJOZDR1RExQQXhQaE5RUmtCb0VHQWdwaWVQMWtsakxTMTQ4XC95NXF4bGlTTnVHdEVpZW5XVmtQcDB6ckh5OEhcLytsekpqK1huUENxNzBJbFwvR1ZWaHhZQW1VcTVEUTF1UTkzS0lLVmJcL0VYSUF5NzlZZElxZEU1Szhxc2xLdVZUSU5MOTBXUUZkTXBxUFlyQlNtbURRRmQwb0tQa3N0UUlpcStEdUNZNEVyaXVtSmdvQUFKV2lKZFVQcFQ5Z1dnazJcL0FId2Y3d3ZYSjFTaHdFVXlVXC9pSEtkRzVkVm9zUUFZWDVlXC9Jenh5MTBpMnhQZGtrMW03XC96NUZIM0p4NktCMXFIblhxemQwbEhxZDErMk4wYUplVkc4TlJ3RTFmbEc0Q0d1STMyK3J2UFwvMnNleUJcL24rZlNLYlJxQ0xNVUVOaERETlhFekkyRnZKZytqaTB4TG9PSVwvTVwvMWp1ZUtMM0ptT2V3RGJjRk1xK1wvV1d4YkJwanZLS1BvUlIwNkVtZG9MYnRWekxERU03cmxOdnBMeVNaaVlEdmtkSXdudkdvV1laRVFScEc3bERLUWRXS1AxNWZyelFlRmdGWHdDYlwvQjhjNWJZdHV2WFV4d1NNa05YTXpDV0QwbEVua1VpcTVqMytScGN1RVk2MWxMa2lxQkxzT2ZCQTRacnEwaVwvcXV6QWtkSWh5SHl1WWtNWkVYS3VyYWFzRGJ1ankzMnc2UlJDamNMWjFnTjczaDcxRWlXYkppRjlTTWNJU1krUTlnaGhNVWk4UithMmhyTDdvZmJZQWt1TVJSVEFoaEJQU0VzZGFcL0h5aWJhOTZzZ3pGNnlYZEIyZERsczNxUVRZZjN3ekZ2bDkzZ0NDcjF5dFNaQnpxMnA0NkU3enVNXC9SazhBZ2U5djlNcFlBU2Q3ZnZ0a0VjbGljbUhzd1dLcDRtYkJPcVYxRFdFSkRaTEN2b29QU2d2anBwQWFvSXJQQjVVUDhXY3dkNW9nRmptbnJYc1BRVE00ZFhGb1FMREF3UUpyTkNSamRcL1VkdnQzQ1V1aE9HSDBzUzFPUFFOQ3k1RHRzZURRQTl3MUYwZjNLbkdSSEpLaW85UGdDYmMyNTk4VzVmWUNWQjBZa3RVRHhobFpwOHV0UlllSUFqNFBWUFRlc3JrdlBQdGVNajlKSlFrOHJwRXhVV2VrSXlVeVM3ZmVjeHpJMzZDVmFqOEtud3NENFZaNTFSYnZKMUVDdjhBcThJQWR3TWZNQ0gwUWZwUUpEMDJ0ZU9VV3NJWFFHUjRNMHhIS1ZhY21VZ29jN1M3eDF6QzJWMktVZFo5eUtKSUtXM0JpdEFKR0ErMmVtNjhuQjZiK2dBVGkxd3pOSnJkQkFydmFjTk9WUGQ1aUxBYTVhVlZ5THdmaXFXc0JPMkVlUGlRaFlOMHJBdU1EMzNuYm15a2tnWUtuWXVFRjJmNDI3S2RDSTZwNGM3cVlwNnlXcDhlRXBDdTg4aTRTUmtkbnM0UGVIelNXZDl0ZkJZY2RRR1JYTndwQ0NsMXdtaThyUHp2bHhYMytvaVVDcm9SMWkzM3pEQlBuVER5bjNsR3NNdzVNaUl0SHJJM2pUTlR5M0pVTEplV0NaUjlFSnl2bjVjZ2JXcFRHelI0VnpIdHk1Z1wvRU8rMmVPVVwvM0JRUGk3Z01FMUVGTFhTZmoydzNPZ3VRXC9UNmkzUm5yYzNWRmJ2VzVXNTNtajY3cDhEZ2RQZ2xmdnRLNEFGcXBTb1FuNU95Ym9MNk8wUVl6Z3cxbUhVUTgwb3NnTnhcL1dFZHZEcnBFTWtwQUd4aEFpeFp6cWlhbGptQWJ2QThIS0Y4R3lwbU5IbzJjbUE2czdHMUVteVZiZml2cFwvNk9YK0tETFZ1RytaQmZieXZ1RmFtODIrWFZPcTFNcmQ0TjBqY2F4SDQ1U1p0ekpNeVhYZUlZallcLzlxK3RyNVJxK1pwV0pwbW5KNW5tSXl1ZEZPbVBvZnpiM1QwaUR4b0RmaHdhWEN0aExEeUdMYURBQjJ6MHpuWWNDZVBCTFwvNFlBV3hocW5jRkRTNnBJc1BzS0xpU2dWSXAxY0hcL1dwbHpiN1JRWjBIeG8xS1RRYjRwaDhhRHhHMmhzK3dHQlM2em9ZeEtlZnRPRkhiTWxlQnhCM1dlMENKK1Foc1gzVDhZWFlCbGo0dXBDa3hVS0tRMmlyVXJHRnpFYUJZM0Vnempud2VqTTRBcFZXN3NHeXlMdHRKV01vRFM3V1JISERUN0hnRlNPNk8xeFp6cmU4RG9NcGVFWjJDa2E1aFQ4U3ZWb3pvOGpuUXMrZkQ5YjJpd0x0VEhRYkdNSCtPemxLM3hVWFlNMG8xRVdRcTBFcTJDVGF2VzM2b2NyNkQ2dkFNZTZra2RTZnFtUTFyc0lsZk4zSEJpR3hIb0gzQ3c1bldcL21LRWM0K1lcL3p4NWx1SFo5RHJSV3NEWDRMQnBodkNwYnBUR0pNNkwxZFZMSHZwM0tuengza1VVd2paK2xIbFRKWCtnZzBoUFprMUttdVJ6eisrTVMwNkFmc0RmNFh3RzVrTWtOaVNGV3Rkb0NVZ1ZGelRiNnpiVEZwOEdabnkrOTlTXC9qclNLMDluYkVqTmFzMU1ReVZLYXMyalIwME5BQU42UWpLWEEza2pzaW0zMTBjMzN0SVcydUpNOHZrSldJMVlkWldWTFhsUXcyUkVLcHNMYVQ5ZEVIVVhOTXEzK2t0R1oyM0E1aEFWUlZCYlFRZjF4TG5WaHpYb2IzSktTTFpvOHEyUFdCMkpGN0wzOTQrc3JXWThRMkNMMmdqS2RRM1lmUUx3ZWFQSVlBTVIxa0hmVWwxTjkrYU5FYklldUowSTliSHZjOENGN295VGhrUlhkMkpwZUlvVllWTFF6N2RpU3g5bnArOHRBU1QyRDFVeGh1a0ROUXVFUU42Y3gydGJOb2g5ZDZrVlp4TjUyYzdRVjB2S0NcL2FZNDdJemdsN29Ud05RSjBVamJQMTNlYndKQWgydzFDRTM2THAyMTU2ZXM0eDcrUFQwcnd3K0ZVQnQ3WWJXY3lmaDBieERXbkhJV0F6ek03MG8xN09jTFQ0NVBSblhmYTRYcHNhVTN0UllyaHBLMFRPMFBpaVo1anNPSnlMcEhDdlFnVFBOTGZoejZcL2FqMnFwbHJuOTNvOW00bnVxM2haSWVKYUhOVnpYVDNmNFpXV2hlY1Q4Y2x3bVJGVmlucXhDalQ3bFwvZXp5emwrWnZkRFh4RW8xWXhJczB3TEJlSFhDOFh5WlcwSml6N2VZVGRwSTdjSzBZUkxYRVRoVVB1TTVIYkdwMk0xY3BOaFdaSTY4cjlwWTdwY0REOHRIQ2NqRUNsc1ZNTDBNeHd6NDlJVHJ1bWVUaGdYTDd2Q2l5YXE0N0NVc0xDQldwN1wvcGdVb1B3cGp0TWhWS3Era0ZkTDNoZTQ5TlcxNVlQa0RoYTNVQmN4Ykt6cDhUQXpWcTY4SURtcWpCNXArTEZ4NzA5R1prQjZGWDNtN0FJSTJWd1N1SVB5TnR0dWUwb1Ztd1BSRE5KcnNBbUM5T2dzRWlnaTNGeWo2V0l2ODRmOStOTW4xKzBQZ0lYUjQ5TGpCdnczcFVZT0ltWllnNHFBYTJqNlFRQkpSQmRoRkZvejVwRmZzQWhKRzNGT0dnYndEcFRXQUU3d1JBSGtIcmJmWmNlZ1A4THVwck9ldEQ1cnh2TTk1OTZBeE9ubVkwRTVNSmd0V0hXbnZtU1dKVG1Oc1B3M2lXVWs5UTFXd0VEQ1ZVaTRINFZ0dnY4a3RQYVRvQUZrN3hoTVRnUzBaVjdsUHFDYXpmbXVpWEE5SDlzMldTREFCY29za1wvY1dNYlc5TzA4ZTZyMHBrRmt6aGlVUzZ6TDhBejBcL1ZnTjJOWXVZK0FSWllWWXB0NExlMkl3VHlGSmhuS0JralJRemJUamU0MjI1amR2MmpMTXM3OXU5V3NmSkp5NW8wXC8zTnNiZ2JVMjV2RTJWYStaR1NiMm1DUnhRR3B4cDAxV2oybFpYVTlLemFtdWQxVnRNXC82NERnY3kyNGxla1hIM3BDUVwvbGt1cDc3M1RYem5VOVRFQTZ6VWpVSE9Lck5yOVQ1bUxGdk1FanNydGxCWnRkZ3pXc1Ura2NmdXNkcUQwN0pFU2JtNksrU3BVYlBxaFVkbWMxVExRRU1lRGhscnpYQ2Z1SGE1aG1aaDdWZ053c1RiWnB0NjAycFwvT0FJVml2XC9zRlhQbkVYR2lFVFhpTXN4SzlmdzZcL2J3T3I5VkVhNzVuOEgyV0wxaTJtbVlrejBRdll1OWFIQXB2QWlWelFGcCtiN2FkZ01JMjQ1N2tmZTBUZTh5WTFLYWVJc1dWVXlSMytVK2dwbitLbzVVQkk5UVQ5bndtNXhPMW8zMWNoQUZ3dWtaZkdMTFVHcVoyMFREWklGMVByazFNWm5ERUJtUHh2QWk0WkJqc3VsR29ucEJEZndWQTVIdVA2T3V2bEJBYkxDNmJhMFdHY2ZoQVZVWmVTN1pXa3FsbWt5amlYclhpWEpDM2tCUnpzcFUyNkVTVUJRSkZRTUZqWFBObFRkeWpCYVVFNGw2a2ZpQVwvV0hiMUorN1dzN3JOOEtEUkd4dVNPMW1mTWFkUXZqVCtZNDBHUlFiNDVrc3NaSTF3ZlwvXC9wMzNNXC8xQU1aTmY4R3FIV3RRcmsxNFBWdjhYZW5NRzdDRlVhMUFlOXRZa0g1ZkthRzQ3aE4wWE9xTlc0OVc0ZFVqd013RVk1cGtVdUxkN2l5UFYrOXZ3RjNNd043WE9DcytmamlyeHhaVU5MN0tVWnlLc0JXNjlnRFNZeWdGY0RBQUtRRmNhWW0rRVpKNGNLaVQ0b1VuUXQ0VXVnWTB5dUpVNEF4VnhTZ2JrOFRxZW1zakl1QjJLdGZ3K2Fmdm4yemZJQXVlcDlxSlwvVURDNUdYTkw1R1JUcjFXRkpcL1ZOUWNBOUdBT0x2RFdUSkV0bVc5UVRaRUJOMkQwWk1jNWpBdXMxYTYyWGpxcTVuQWRxSERUbUJlaXdhWURuZVNDYWhpVG1heGczWHpRNTVUYWhONzhPNWdhWkk4VkJYRjNCQklQSHBMWmxUNUYwKzY2Nm9jZHhzeUZRMGxMeU9QdGxYV1JmY0hjSTZHejhzNEtHeU56dit5S0tkSSt6blB6aEdQMW16WWZqVFwvQklJZElnQ2NhdkZMWEQySkJINEhnVVUwaUpzQjY5XC9aYkNNbGYyR2dldm13d1RCbldQcGl0NUY3UEhuTmVQSkhNYUswWmxaVmRGcmIxdHo4bWNuSDk5RG13QVNJSjVQaTV1ZGRMclFUaXpralByOEg3c093REswVVV1TGNCUVp2Z29TTlJaRjRDR0dQMldYMUVUTmVSTEJmSllGOE1BTWhxZlwvelB3YWMyYUc2Rk51YzZvN1c2V3RVYlwvZGJhZEhyYlRzeVpMTnZrZDNFcjBTdUpZRGNNVVZnVzlOMkdQNU11anRZTmxWTFVKQUt1VjJjblREc3o2VWMwTGZObHMyQm1yWjg5WkVMWDg0SUgxQ3g1bG5pdVJocjNXMWRKTE1YWXV2bFMzMVYzbDNDV0luaTFoZ2V5T2lxSFIwcGhGM2lraXM4Kzg5dVwvU0ZTdXVqRFwvTDJvXC90QVI4b055TmQ3MGtmSXMwcnZaQWFqNTdkN2orRXNjTUVrWFltMnpaTnp6SkdJNnBacXBjUkEzd0xPR1wvaW1Ed3VvUUFtZXBjUVZNT1VpMmFmeVA1eVJhQTBaNExKdlBiTVNqOHJFMlRQU1JCejR0R29FWG00bjRVWTNQcUVJZ0RxM1Y3Ukp2b2hadHg5ZWsyYm9id3lqdlIzVXpQOUxuZGFQTWR0RkJOOE0zUEFlamdYTnN0OGVMTnBOVlZXSmp4d2h6Z0M2UGgrUmpyT05CaVg2aU5zSkx2QmtmTTZMTjlJcDNaVW5TS0ZEMGJtNzV0RWtpWnhZWVF5V3QwbFVRUlR5MVdBMkNKNDBhdDdFanN3UGRMTWtXbWhxNTlBPT0iLCJtYWMiOiJiZjhhOWUwZTAyYTE4ZDdhYzMxODI2ZDQ5OTE2ZjA4NjIwYjE3ZWNkYzQzNDU3NTNkNDQxZTRmZDAyMDk3YjgzIn0=