Chương 75: Hồn Hoàn, đương nhiên là muốn tốt nhất

Đấu La: Bắt Đầu Đóng Gói Lam Ngân Hoàng

Chương 75: Hồn Hoàn, đương nhiên là muốn tốt nhất

eyJpdiI6ImhIRElKNg3Dl0E0mgY98nojkkNIdUZrQXNHMmJKVVowSXc9PSIsInZhbHVlIjoiSERJRUg3ajlZaTh2OTFJZnRVUjNZQ0ppd2VHYXpsMnVST0J2YXdlcVwvSk9lMkIyXC9vXC9BZGJDZnVPNjMrZ201WjZ4VGdUcDlVU1RXekJyUVE0a0VpQUwybk50T0lncVM1UFkrV3BKcUFuVmpRS0ZPTXB1eU9PNzBtUjNwdlh2TWE1Y1dWVE1vZzR1aDlsSStVVldNTlBcL2ZVd1FOSVJJc0NndWFcL3h6K3plR0VXR2FLWHlvYStZVm5pUzBjZ2d4UDBFKzdsXC9KdmVjTTJDUWxTUmVTQzBIT3QwYkdtXC9kRzE3SERoaUcxbVAxOG1ZQ1dvUzl2QW51Vm5jMmVVVlVGUm13dHRtaFFQejJXTlgzUDRQNXdKakdcL2hjZ3VDYUNPRFRYRVNzTmtVOGZJWmRXclFHSHVQVDVwdGc0NHdUdHRsZ2wyM3VYWTkrSnlwYXVPazRqTHltWHB2MWhNdTJ6SE4rRXF2OW1ZelRpSFB0cWlPdTV4TDZsakx2Ym5iWEpQK1lOUmlhZnFYK3h1UW1sVEZxUUQyZ2VXV0Urb3ArMFFTcldFSmJqSHd1YUJuTjBpUUtuTGZtTXJFaXc2dzVQZXhyQ1JGYXBGMjNzRHYxMUU2MTBzSldySjIxNkxNOUtzZEd6ZkZFZVdGKzdRQkkwalVVajRKZFBUT3lVQ29oRnc1REI2ZzdyN29HNm1tekh4WEE0VUVCd2IzdjV6NkdFVlZDeHVqNkIwUiswY09BWmdGdklIbWVmUlluNkdxd2JYaitCZ01ESmZNanZaakt2Y1wvTW1nTk9mRGxpUG5CYnZmdzVkRnRIWTdIUGdRaGZGdlNKckZaXC9GeWJhekM0a3UxNHJsZktxdFlaQlEyOEl3MWlJRjFkblo5SEw5NnpXTUxaMEt3M0M1MUZYZGZmQytrck9XT0c5ektsZ3BxdSswUnp3Q2NldzFiaG1hdlgxcjFtR3o0MVdHWGcwTkZnSE05RjRaMXRrdlp4WDJaQVNSek5YTngwcDJVWU9mU0FRV1wvQms4TDV0MlI1NHFNTndwYVZWUFpoNzZKRkVEeVh3NCtoY0M1MitNdlJ0VnpwOGxKaHFLZkNRdXdZb202ZjJnOTlBeE5ON2VTczI5cnZxa1ZtNzI3eDV1OUdSWXNsWEp5cjlnQm0zM2xlUklYckhXZHQwbWVtQ1djTW5NRGdUT2F4cWRpa0NoVGlUV3J1dWkyV3ZIOTJXOHZ2eEJqRmdEbE9lUjJIVHpJMkhIQ0lpMVpUYkxjZDhCbEVjd0VTeHBLZXVzZE0yazhZMmRGZ011RkhqYkVzOHlGQXp5eVErNU14MWVLT1U0MjVoQVhodGZRVGhGYTgrXC9TbEdwM2kwRUtxdjFLZWZcL1wvNEExNnduSVhIZXBacFZpYTQ2SEgwN0JsdUpoMDdhb0xzaVc3ZUljQ3ZBb3pqTTBjN1JTWnlwbzNCcngwWERjTGoreE5rbWRWTjRvZG14T2xDQk1pVGZhZ0VFR1padkFaOVlKTXJ5MXpmQVpKQ210b1ZyZjZJYWZ5SXdTVmw4Z1FTakpISzlCUjdNbXpUb3hGWEpuODNsdzgwWjZEYlRNXC94OHNYZ0Nja0ZqeXJKdG5zMXJhTmJyYnZDRHVlV1B0VnVNOGZERzk3VmFjRjZPdDc0eHV0NEdNaHdkeFVmbGNGRGhuOWU3ZG44NkRUa2doVDVVVnIwclc4ak5vMzFuTXh6YUh4NlJsdlE3RWJuN2ticE96dXhzd3FseFA1dTVJVlZpSUlYY1pIWnVXcTF5T3p3Q3FwakRTSnljXC9TZHpRbFVWZU1OMGxLNGhBNzlcL0V4RkFRb3lnZmt4WjVjTEJMZlZpMVpQbjV3aVYwdmlpeGFSWmVHcjl2MGs0V1FyeWE3TUl3azB4MVY3UnFkNXl3TnRzK1JBcWdvN2Iydm92VnQ2MXc5TEFick1RWCtPT1Q0d0NqT0Y3VFdMZitPUDJ4SDN2TWFZWUlLZjNIeHpCckRGM2RmQnNOS1JuNmh0SVNJdEZvdm1rSG5UZnB1SzBLSXh1Q3lBZWM3XC9IbkpYdE1TVk1TQ2VPaEY3RXZ2S1k4aUs3M2lIeDNBdXJLU0JyZUtWN1lhd3E3cFhPbzZodERVWlhJNTM0bE9GbUhPdnNXcU9VY29vR1AxZThDNDNSeW9TeGZocllhcHBXTmtabHlQQlYrMzFIbno4d1RJV1BBSVBoelEwSmRBUDQ4R3BLT0J5bmZobkF0ZlNsRE16TjUweXQ2SElmTERQQ1VDS1pDZWpKUTVvVHNqXC9rTzZTcXY1RXQzXC80b0l0NmdXM09CaEtQc2I3MWsrU0FOQ1llbm1tTnJJZXJ0U2hnckYxS0hsUTF3b292d2RBUXNcL3RvTUdrYVNZVytra0hJSlBOTFpqemw1N3A0Rkw2a0hMSGpJZW9maEZ1Yk4xTVJsTnNSemE2TW1ZTUZndUxXRTlSUmc1NTQySEh5RnMzVXNHelliUCs0cVJwMmd0bXlBbjRIVVk5NlIxSk1HT0hsdVNJd0FrY2t6MkNkSG1cL0ZWb1VseDFRcnQ5WDFhdXBqczVUOHFvQkd0MWphcFFTaWErZzl0RUx5UjFwRFF4MHl4UUlERndcLzI5aVFuZDhIOFNcL2J6eFphYmV4ZjIyZkpYaDI5Skd5bzJVcW9neTFRREl3bFwvcU1VSEhPSkZJYURYQ1hiQVR2MkIzRCtWM243ZkNkNVV1UWwzaXhadnVlTlRVRFR2cGlQM0h0UEFJSVwvelg1VFUyTUFvck1OY1RybnpWU3hRUFFIcXc2MGlCVjBwSnZFeW5cL3JrRUF5eUFMXC9DMVlHUW5aXC9zd2djNHdQblBFN1wvaU9SanpcLzBxWldvQytvOVVaUUJCaUE4d3RcLzcyQ3MrQ3Y1U0xNczJHXC9BMnVHWURlTDRrSms2WGZLRlpjMklybmhocWE4RHhzdWlDNFU3S01QUXl5QmhWRTBsOXVWS3pBKzdlVXpoSWlmZFpcL003OWcxWFB2bXNRd0cyNXVpdGJLMU1BRllRU0dMZDBPYWw1eEVcLzViQ056emUxYlZvbWZYaVhKblRTSFF0Y091XC92MDZ0SzNVTkVIaDRlZmF1M2pYTUZMQmVtMkI2N0RBUWtxSDNyc1JEWFwvSzdQUGVvY1pzaUJ1MlVmdnA5U3pnUzBtZUk0Uk1SUTJqYnBiTU1QZnZ4QVpxRGVTK2d0OTdLSm53OG9MNnR3MDlQcktIYmd1VFhkVUNlT2dKeEdKcHluUmtWTlQzSmY2eG1DcGphY2tITFwvXC80bmQ2c05vMm5kbXMzQXRsV0FYeHNZdXdWYW9MSytpWUdJaG9iXC9SVFRsR3dFVzJEY0VET3FBcFdlRENFcVVUUk5XYlVzSHc0alwvbjc5cGRvZHR3YjI1VnBEVVlqcDN2YThZeUF6SnZBMHBDN1pxZFd6a1FqZGxQYmtTREZtMkF1ZHVsS0VyWnBuVjFFZjhaYzcrR1pCbkJQT2RoMTYyVGRYb2ZJNmJCeHg2WnN5empuTGpXcDg5czlTY3FraGplRTgrbWQ3SUJwY3luXC9WM3FvOTBYdVl2SFMwdjc0NG0zWHVzTFd1dlwvdjl5QzE5aGZFTUJcLzBMXC9GaGpWWGVXSW53QUNFS21UZE1nK0txcUtpMDR5dmVQdzQ2OXlvRk9LU0RhcytoMUZEbmF1Y0RtZE5Pb2pHaEFsYVVkMk5FWWljOGVFZXFBcWlQU2JDSzVRblo1dWdZUWprZmI3SUxTTVNyMHA0UjdsaTFseWJaODZQTXFQUnhrU1czZFJjMVUzS0Y0ek1Bam8zWHZNbDNUeUZoUnNLZzM0aHE5OVVkQm5rQVgrNHVcL1QxWExjd0V4a3VMN2d0YjJYUXM0dUNNeEIxM29HeE85bkQ2RWk5SnFVMVMwVloxM2hSU1FBOVRPZ1k5QllqeTBuQm5lQ3ZScGZXN3hhSU9sR0tnMWU3N25cL2VjOEt4ak9GRFVxbmxPVStHRHVyWVhDVHZ6QVhjdTJIaENHYkhqVm52UmU5M05cLzR5dEZqRXBjN01jbWFyK1hlYk82b3JLWWdHXC9INUJkVHFhWGo2b25jVGY1cUM3QjhcL2tQcjB4RHNUdlJJaEJNYTUyZ3hoYWd6ODRBcFpcL1R5NERxWUZET2tnN0g1Vk9BOExrRWdlSWZPcTBQZWk3VXZMNjJoTVpybjVUWFFPc2JCZzJVYWwrTVM0bmU0YzFqdWxkMVZUY3c4OTBmMjNwZll2THp5RnVseHFSZUZ4UVJPK0UrSkwwaGE4aDRUaWFJNHJaOFRkT3l1aEJLWERtYkJWdnN2MmZHWU9wUDF6N2dCQ2s0aTJsa3YzTEVTXC9UVXlxS3NZbnlGNkhDQVdacTdxY0pWXC9BQ2h0SlpuSEcxRThzUEhmWlhHT2o5V1BveEFzMVlhb0pyUzBoRmNnS3BpcXBQeER1eW1ZSzFKc0pVQlJhdWFkMmtXbzZ3bkVJcFlLWUxFYXRhRDdDTjM4bVgyaXRGODdQb01mR2RJMUlLUkp1cEg5NkFiOXM3RzhWVTREcVBKdjV0d3ZGNWViMTdIZGlLbjR2dTcyMGRZT1hmZURZUTMxMW1hRUdiOVJWaERiUXhrc09pMllTbmsyOEZaUFp3TDVlOWhWNGlSRzFrTkJMZFFaUG1Xa2FEaXAzbEhuMzZxcWhDMmgzdjVWXC9PRVM2MG9mUG5TZFwvMVMwUkVERXdMZFwvVWc5WjRqNlVPbzRQRFhpbUl5Y2psUVRPMlIzU2o5d25jWHNhaUdnd04rNEdFS3dtaXJzOGNwMHFHZDhGMXBcL1FxQ2F0UlBlaE5NZUFMUjJ4Yk44VHN1R3owbFk1ME8xZXoyMVMxaFY3QUJXK2RpSjRJSmU1dVQ2cXdPQXVtOVdBVGtzZVNjNEJmMkR4aGNGNFpOMU1uWWs0bk01VjlvZXJnY3Y3NXd1VFYwK1BRd2lxcnFZd3NzeklaczBPSExoaXlINlVuUHAzZFQzTDA1MmRFUUo2MWRESVZcL1d5MEV5T3hVWEhveE5ZcHZDWVY5Uzl1c2dXTEYzUlhpRVcyTUZLWjNxd3g3V1NZenAwZnVTdEZpUFo4WUN2TWJwV0lPOUJCaG1yRHBzaUpUNERqRTJcL3VjaUlLUEVTUFVWcTRPYXJcL1NjYTN5WXVacVZUejhlNzhaaG9renJtMHdscllnREZZWDFpQWVPbGtOUVpGTUFUczhJWndjZlI1bDdaaW1mZk0yRVdDS2c3dTljeFN0eGxEaHlhUGJPNDdzTGthUjRVVXhGekFuZ015bitLYXRsT1dzRnRvKzJlbmFOUnNWNUVIcmpwek1xYUl4TkVHTmlQTHRMem9NbHlUcloxdTJlOFNqZ3NuY3J1bEF2VUlQSm9iRVZhcFNtT29uQ1k5TUlpSG1mbHR1Rjdpd2hDU0hoZUhoSys4RUxMeVhuUWM0Tllsa3hNOVhucXFOTHpMVWw1bzA5UjJoZlJGenFFcStQaVk3SElkYXUrOW1WVjVySjlpbHNKd0NmXC9zcVg3WmxsV1J5VEJXTzhwdFwvSWdIdXBSWVY4ZGw4OW5idEFZU25jY3pacXZuWnV2YVhPbThvWTNzVlZJTXU0Ym9zWDNUUVwvWDF6a29EWlA3Q0phQzQ1MGJBK1pNSVU4eWxGU1JwZG41UVwvUmNCTCt2M0QwM2xrXC9Cc2NnQkJsZ3JqNGErTnFqS2ltUnZ6N3RPSXQrN3gwWmhxNnNub0R4dXBVOW9qeDNkUGlDaVJsNGUzR01rMWFKKzdkU2l0MUpsMGl6UnlGNFwveUljMUFTbVRRV1Z2aTRnTTI3NUVyK3VOdWd2TXdJZmhlc1RXeFdLb1ZFUVhrQ1diRmUzZXJCVXJxTnZWN2pVajFIOUdGaFBGek1OazA5SjdVNXlNNnY0NUQrTnBjblJNeHowZFhLZG8zM2QwV0Z6cVRUMW9ibiswTGtsVmprK0FsOE9VcXdaU0RuaWZZNWtET2RuMmE4WERzZm04Q3FvTGFxcHl0cVYzeXROcU5udE8yTjdcL09Nd2ZsVTB0QXM3U0JCMHFBWk1JZXRYWHFHVldWVGVzSG9FNDVjY1Z3bzdnR3ZVWjNDclVDV3U3SlZ0RGZWZkZiazhBQkJaN2RJc3JcL3VkYlwvWTB6XC8xZzRyaUJhZTZPN2dWVFlsQ1ZHbkh1bmFuOHJVamFQZHU5WEZUdUI0ZkFmTW0yM3FNRHdkN2MyODBSVkVITmJGdGNNTFNrdkFRd2hBeGROcmM0WnVHcUN2Z0JaTG5nOFFYYnE4K252ZHg4RkhCdU9sZTdTQnRhOW40cjVwVXNSODJKUEZOQlhIWmE1TVAwc2VpTGNFUUVqME0wY3dicEtRQWJ1eEsrUGZ3ZWVqZXBkWTZmWm9iblJsemJpRWo1U0Rnc2lkYzF6Qit0MHIzVXA1ZTVwaWphTGdmUk9ZOElhMWJleE5NcDBpOEk2SUhtZjdlN3lyVjF4d05QMFBlc29OOEVCWURaaXhKdnVGbm5vXC9JNFhOMk9oaGMyenlnZGZmajNjZlQxcXFpbGc1Sm1nU25VZnN1aWU0eGZFaFZoazk5VHZyRTk3cEp0ZnF1U3l0T2tCUWVXMGY2eGhuaE9zRHYzY0dvVGN6bjRKVmxvVk55UXVIMlN5Mm9aNWNjUTRkazR4U0NmcWg4enhpS3NQalhrY3BOdkh5TE51elZabWZSK1ZmMlRYMVwvNXdBVDZVQWQ4Qk1XUXNxSmhveHc2NjZoQUI5eDR5c0lBU1hsc2kzQlI3NFl4RDBkUnl3RDBcL0dCYVpaK0NKejA2NExmNmNSSnZBQkQ2MFlYRE9rK3F6emNnU0dVMlVjcEtyTDhnNEUzMXdlQnpGV2xPTGRvR2RcL25iNlZDa1E5ZFJRZDlsTDRFcnJVdVwvanBnUmxUVjhWbWFWR1hGZzVmM2YyTCtSOTBMUDhOd1ZMUnlNOUFEWlwvSGxhY05qdVFKN1hpN1kwQWYyVTVtVWg4SEpEU0RSZWU5K0oyWFNvcENidk1FblBieDBvdmV0REtQOStRbnpIbnBkaHp3UlB3NDR1VDl3SFZDdm95cXBvdVZuNGJ4bkM4eDVsbEVHVExzVVIxNzRuU2tnVVV5UHZQQjNWcWdlVERxMVRjNG5mNGxMXC9nV3E0Uk5tdElFYlpBVWhQMWRKeUdHZVNGRSsreVdPdXl5aG1KNDBhSTlxTlpBT2NRRm5sTTRBMWtjZnF3QjhUZW9jYng0b3lEXC9XeVJWYWJDVTNSUEFVcklObysweHFqNDZoSWNib3U0NHlsOXdhUENqT0QrN2phcHRiTDZFclV6czZ4dE8zQXdldks4cUlDWjJWVFZWRkZ0S2tDVmkwY0dZZUxDdk9XaHBBalozRVVJSWtNNmFaMFYrdGRMeVNBeDY4OWlOZHZKRlpLZjRNS05WXC8zS2dYcnFxcDRLN0tZZHJoV09SSzluclorWlBGTWRcL0xwSU93XC9nbUk3YXJ6eW40SHgyMlwvUlQrSUx0TURhV2ZWT0JIdk9uSllFMUtneTZ3TDVVV3hHUDAyKzdodStabWQwVnNIQTlvQm83RzV5TlQ4ejB2TitTVjhJeXRTV05xVWhrWTNEaDBzNVJLWmtxcG1GMXJMQ0w2TnEraTRpSUFmaTd1QkJPSGxMYXdxYjRJeHVESllsT1cxaXAwaTZpcWc0THJpMUJ5ODYwMmxoTlhRUFExbDVlR0JSOFljWUw3M1wva3NjRnYwRnB4RjZXM2pENnd2ZEZzRWMrbGF5OGhqa0VPOElZUmJ1ems0aXllZkxCczJJTkpseWs5Slg0OFk2V25qXC9cL0VPcUgwT0w1cGZvTjE0ZTdDSk5yaG94QUorNjdxc2E4Nnp5N3FwcEk0TjVZbDFSelNpVzJSNG9Ga2xMUmpVR1B5ZjZzSnM2UmFlNmRwXC9rWjBYajlROEw2MmtLMGp0RkMzVWt6MVVFQU10SVwvd1BHUDJZQzR4NlZMVHFHYVpcL05zNTVCbVI2VEVib3FXOUZpWTdwVEc0d0dENzk2TzVEdDY3eUFlRmdDVG11XC81WU1pWmo0QzV4eTdYY2dtUVlKcWU1WmFDT0ZiNVhBOGpYOXM0ekZqcGZEbjlWY3Y2SUxEVlRad2NTTVNRd2ZLVmcrTHNZd21ad2NJNTZPaXFXWUtuTlhGODdwTE4wTitsRWpqbDZQdmR0XC9XcVpnV3V3MjY0c2NUYTdabGpTZ05cL1VSY0Rlc1lMdjVaXC9CRjFZR0tZalg1WUVWcVU1dTlnUmVBNTNJWWdlUysrQTZoVjV3VGE1VVpQOFdpeXNNdngrK24yQnIzQ1wvYmI2ek9HVURWdzlBVHVIRHZiaE9sSU5yUFV5eVwvWUNVa0lON3dyTFJSb1ZJN04zNlVvb1pvejBadExHSUtjRURmMTBCSUw5RDMyNDhZSFZDN3ptS2k0RjdHMWh2cGtERVRvbGxrMUJvZnRXcHZQaERxMW9YZm1NTndqMFwvMjZ5OEwwbEVDT3J2OVJBWVpwbW0xYmRLalwvbVdXQno3d0FkRENWQ0hFd2U1UEIxa0dsNjh1czR3K0NoVUN0bTRYcEJ1NzE4NUJoREhKTmJHRW9wazJXOTlJYzhwRFVWZVwvRzVcL0hyNkNqNUxoSWVSTnljSU1VdlBYUHZZeXZUWUsxT3FaSUlkbE82dkxcL3cycEp0bnlCSkZEbkNJQzJHaytDNmhIMmRYcmFsQU9NKzFaUTBORkdkSk5xcmdwdFwveG1INTFzYmNRMzlZQjdlT1R6QTBxcFQxWU9Ba1RYdXNUblhEZitTT1FQZ2JUU3hOTkRheDdGbWsrd1E3WUo2Vm9PU0VyZ2hTdTd0OFg4em1EemJ4bWpUZnBKdGxHeUcxRjFOTDN0bHROK1VTaFwvZ05XZ1hNUEd4QkdqUnFpMEsrOFZIMnZRU3RXY2c1YnRBZlRSdFJHXC9DMVpnaDZiTEVFYk45cHM0ZUN2QnQwWUtxYXVYc0lJYkZDVnFldDZOVXBNVjREc1kyeWZpVjYxT3E2QXA0Q3NYdXFRQ1dUeGVsQzFcL2xPME1GdUUwNmJaaTN6MzVLWFpDSmpDSUJHYjZUS1RhZ2dZanpaTklQWTR6cm9DSEJ0VGpLeVNsR0d1MDlpc0RCeDVlY3JcLzV5TkNab2dPRlhcLzIwNjF5bkxxUXFGcDdSbTZDYzVVSCtPV1hjNk9WeWZ1VkI3ZFwvcWxIdW9rY09yTGVJbU12TUFVOUVHakVTclk3ODdXaHYzRnhmWnlRZnN4UjFGU1VtWDE4YWRObjIwaUtSakgwNDFIYm5GRWdIY2VBTXdqZW5yTXRUUENkR1dMXC9VblkwcHpWM3JxYUtuTFhcL1dZT3hPMkxPUXJ0Nm84aUc0eW1jR3NvMDlBdUtWdWd1UUIrSmFDNWRrZWh4d1NWdkhFUlFqcHZCMTBOUWh1elcySk9qV0RKMFcyeVdYVjhpenY2ZFYrZEYyak9td1MrcHIxY2FxOEp5ZDVTNXZZd3Y2aXpVYnBiT0Y5clo1dFpMNVlvbTJ5SUxVc3NlNmRtTUNyVWlUMmczZ3JZc2QzK1FlU1daeHgyM2FaMk54SWxnNTNDMkg2cXNsd2trSWpHNkRUakU0NWUwSUFJZEZCWFNDSm0wSmc1ZUlcL3hZT1crN1wveGNqK0lkWENvNGdcL2lCOHV3K3FBXC9DcnBuV3p6N09aRHY5WkpTOWpmdjJOMXVVNjZCSWJZbW51cDN1a3RYZEZCY3Z3QndHS2xDQnRSK3lnUDFQWVhEVmY3OG5WTVwvSXZNWmFVWERKYUpTQUZUdGE5XC9QRFVHSjVHZXRkcmhVVXpobzJZczRrMDYwUWFzYWNOM1FoWUVNSDg1NWxjRlhreVBWdmtkenhNVHZoVGRTK2F1bmlQUTA3MGYwS0Zwazg1RlVaQ0JSN1wvYjc0c2ZuSlNFWUQ5Z2FYXC9SeVZBNnlvY1wvbEdCb084VGJ3WXRMYSt2MXc2cmp5ZHFlUjZcL3FVdjhBUk42YTMwcFptZStORnlZeGE1OFdsdVVha1dYNU1HeWNiVkU3ZEtEZ3BwdzNyZzQ3SmZ6ZjFpOThWRFwvOFEwNHZcL0Ric1BWVVF3ZGVwZHpDUWkyZE90aDBrb2xyXC9nWkoyalRkelBSQTljdFd5YTJIbW9kXC80UzBBeTFIa3dhU21KRk14dHhkS1wvbDVkVnRnXC9sbHN4Z0ZZXC9qWTU5cENlUkdKV1dYaVMzVFRmdDBlVzhDdU5LK2IzSmJBamJIaUxlaTNkVHV0SVM4Tm16SWxnZk4yZ3FPY3BjQzc2Q0dCWXArWXZXNHR1QnEwWGpYV3lNK1d4MzZOeTBqbmRCaGxsa1plckFJcUEwWWUxMG9scG9EUEdOWVBpTFZ2RkQ1eXpTK2RMdGkxSTl4YkRaYU9MOWNaTm1CdEMxY0p1d1V3SkRvTHVZSlNEVHVadEluZEtIYzA1a1ZJcFgzZ25HeE9ZMjNKQ1NqaG9EXC95ZnhINTd2aGU4RUI0SmVpWUlLK1wvOG14eGs1ODdYZDd2NlwvVitORjB1OFY5aFFmdUFaYzNZcVM5U1VCYXBCcGtlQmxWc2xhNUdhdGRiVVFKalpxQlNjMmJOOUtHVVhmb3R2UXJlMkk5TlZWbnJTNGc0M3ppN2wzOVNrMytQaG9yY2tiZ3ZDZVY5K2kwRzlhTHpEWVpGUjBYck1lSWVIbEhCcHF6NFRKdkRjallZcnNSXC8ycU92aWhPdnVpN3k5eGVqT1pOUEJuUEoweEVUZ21nUnRkYjlhZkltN0paNE5OQWFVTW41amRab1N1c2hwK3pLUG9lNUZqa3VqVWkwUDN2MG1vZVYyOVNOK2Y5eGswdlFqZnFaMDBYaDllNzIyRk9JUlwvREo5ckd5TnBzMWN5ODNGVUd2N0JBVitrMmZ5ejNyQ09iVFBnRHBOWjhLeFZzaVZIRnZsaURFcml0U0xMUGk1MVc0MnI2UDh3OTRXNDhPNkFuOWFpTzVzRU5Lb3IxcjZxcGhBQ0FOa2xMSjd4N01pWFlURlhFQmF5WWdqM1Jka3JIZ0JuQ2pXbTF1RHpDZzlSK2hxcHpJUTEyNk1xcGY0VWdlSFNvMzA3alwvRndzRSt6dU52Y2lnM0dxM2R5OWxPSG9vMDgyNEpxNmJEWWRmcnhPazkwdVVNeWtcLytQcWFKeitcLzFmWTI2SlwvOU1BUFdkTjN6UUo1eWtpczNcL1B5enVpTjVURGJoMzhsaHZpcTRxWDgzRnpcL213V2h3UlhzOFFibGtFZnpqVm1wVnZwd2lDSWxKUUttUXZXNWdmU1wvOEpqVHhaU3BJaXU3WkRxUnI1R0VnaWRcL0FzK2VqSDJpVWNUS2JHRVJNRUFBcENFNDIyMEQ1OTlSZ0JBQm1QYnNcL2txaHc1U2hId0t6OGNPUlkzTVJ0SklJMHlqUTBhSnRCN3lyKzA5c2lIVmNDMHFodXYwMERyZFVWc28rSGhlVVhQVEt3UWo0TnE3aXVuVnZLWEhscmF0THRrdjBMZ0NjYnZCOXAzOE5MaVdoKzVsQU82UWU5Znk2b0t6c1FqU2NreFdncmFaXC84NVdVd1d6V0Z6aGxwc2E4cldwYWhPd2RITEl1WW1sV01xU1pNMjFMQUJ6MkFBMjQwbGRPMmJsd2R1TGFWbmFXQVNKTkVhTzlIYVJBbWVhM1c5RUhrZEhGTEJpalB1K0NvMTczQ3dtMXg3RXQ4VGluZGtISGVick91TEZJZnpxcXNJSWorVWF1RXl1QnJiYzNBK3h6WFU4TDFQdmNYeHhMQVpkbVNoaU81S0lma3lwb1o0TGJpODhNSVZ4N3h4R3ZDUmFVYysyQnU2SmthU1FDZmJZNDg1N2UrVlZMMEN6S1lYekswZWJzMDBMcTR3M2JFRDRERmdwMjhvUUV3bGJqMTJUTllDU3lod2RLd0Z2eHBmemlSOTY1djJMaE5VYVVVTHNCdDJcL1BnVjBHeVIyYWJ6b1NPWmxJMit3OUdBZE9JNDU0TUVrZnB3cEs4aFdyXC9CVTZYT0pkTTIyK0NWbHVPYVBFKzdvd2FtQXZaTHV5bjZXZ2xBTnR1T3pZQURXUEJTRnN6K3dGdWZRR2JDY2lxWURTVFlJcjN1NUJUSTNNeEhKNDBaSUdUNW8xYVwvUnQwdFF4dzBDWXBKbG5GTUIrSjdLQmhPVENRM1pcL3E1aTZyRUNicGEwN0toSzl3Sm4xd1AxXC91MnZYK0RrZ1lIcWViQkRkVDJiekgrSEVMNUNNRUdZVlAwc01hYTgyazJESG8xalZOR1RpY0lhd1hQR0JWNjMyZHBRK0p0WTk0cnQyekRZQVQ0Z21CTEhEdjhGMFgzaFhBY0pVQ0JtMGdFbzIwNHJKNWR1TVwvTkRoOEpQSHhtRlFlU1RkOElVZHV0dGYxaG14RjZSXC96d2hqZDMxRmtuaFN2K1hBSllOaGcxUlh6dWxqRmhaNlwvdk5nbll1QzFVc0EzVWQ0bTZETlU5c3Y2bGVEOGRoOXlySzR4SUJiSnlDYmptVkdYZWlZeHluS042M1ptQlA3MnU2UTcxQlwveldjaHJxY3dBTFZ1WVdYRW53V1NabUh4SVdwd3M2dDdwOFE4XC9mWW5lWHZlaExnMkFpRUJWOFZ6eDhERzRIOU96ellTREtvYlVDaHcya1lXTW5YMkRjSEhzXC9kR3U0Z3MwR1NiT2F3dTFQZ21TZm9mUE9Vc29RZ0dZTktxZlRmcDFMd1lBRzU2VUxNNCsrT2tsUnZnN096cklUSDZxbXFoTHJzV3NKWDBvODBwREZram85V1hBN3dVWVltRlVaNTBoOGdnSHFpZnhPU0VwbmcwV0tvZGNXXC9cL1FCMmVPTkwySFNhRm9DMXhrREtKTWswRHZnRVVIZzhiMThoRDBEM3ZMaUc0Z3lnS0tNS2VuY0ljaWlJUVhOejFrZER6NEYzbngwTlBlQU81dWJJU3lWRm9kRHVpVjhwYlJcL21hOGYrSnFaY2tJY2ozRVRzUGlIQnZ1MjFZdHhKdlkyNlVSXC81ZWJGOVpzYXh2YkRiVVE2YlpXRllRd1R1bzd4SlpTU3RjSjN2RjE0TXpmdGs1aTkrNHJEb0dxRUpucHhUVXJyTW1LdGdjVjFDelE1WUtUM3JLdjYyTXdWYUdQdGRjTGFrbUQzbCtwVW42QWVZNW9cL1Y4K1pSUXFaelgyYklZcW1XUk1lRm5rV2NJbGlwZWU3NDBnWlE1VmZqWlNZTVRLamcwbUJ2azAxRGxSMFEweENqUFR2a0l5Y2V4UDVIT2gyNGtrdTc5RWlMSkZSb00rNWV3QnZVVFN5Z2ZTb09MOGs0RlpweHI0UndLcmk0WmcyaGo1NWR2bXU0RDN6WjM2c281bXhDcVdJeDlXUmc3XC9wVHFVSVJWbzJ5dzhRNEFjZXNDZitaVlV4ekdnQjNkZkhHdGlFcUFOdFY5cmYrSmYxM0ZnSU1QcktOVWlTUzFrcGlcL0pNZDBhN2VHeVE2aUw2ZEZjcGc2NndsRG5JeVFIeUdjTDVaNHd2UHpTTE9wM0VIbXQxdkFCUFdvbjdaQ1pjNjlYNTRZQm9MZjdidjBGY29UekZqSSttMmpzbDBDZzF4UFdnbUpiYXlKcktuVURpZHVvMUpiWVZcLzMrS1J5aXlDS2JlTzV4ek92NnM0d0tiYjFkY1FzaUErbVduS1wvSGJRR0FRRDM0VGFyaE9MZzZnMWUyUkZXRGphajJsSXpmVXBRSUVhN1FFUXplK0h5ZEFXT0ZXaHVJbTA2NFd4Vkd5SjlkZ2Z1SDZtRXVqWHJiMHl6alYyVGJ3STBVMEtWd3EyY1ZRTkRrYkloTTI1amI3UE9vcnl1aW91WUFhYTFMUjk3ZkI3bXRhMXZma1wvbFBldFZ4T29wcXo5c2pWd2VidmUwaGhCdFN1M29acXFYbnRZN3lkaTlWY2hmNVlFNzAyRlVvZFgzSFpcL0VjODV2OEM1a3JVTVdRTFRRTDlGYjQ2Mnk3QXFtV3dzOGJPTDdjaWtxVzBzajF1dCtkSFhoQmhsTkNDd0dMeVp0emlmaXg4OU53ME5BXC9pMU5PK1o2bVVoeHA3VVNYQlJCRU1jcWVhbmxZWFJBY0VKUkxBSDVKWTBCaWI5dU5tZ29JRU8ycVZucjJOWGZLakxFd3RsVldWZHo0YVVRSDdJN3pPUE9IeXFhNzE0VklBWFVYUnhmSldjeXhadG5uWlk4S2FCVW5vN0NxOCtFellcL24zTFZNVlZPR1NXNjlCaFJnNUNcL2tNRXdsQnF1emdjV1BpaVphQVwvN05tV0VpXC9CWjNtRkphVlduYWNXR1wvOSszTUxoVG1JOE9ORnpnQzBEMnVObTJOcXpUbU5namNtZGRFN1VUQ2wxUXN5YzZrUlhOaWFmbzBoQXhIRjMwXC9Db1VsVW5Tc0M0UFdhQjBGdWNWNlVKdVpzWWw5anFTNkhwOUdzQ2lJZzJCS2pRYkt2RTk1ZXpVQVdsekhKWjdCN0w0YWJGUGRpQlk4a2J4UFcwRmlkczdTdU9BQ01xSVd1b0xac0IrVm1zZTlJNFk0RzVJREtTcTdBS05DXC9oZGx2cWErN0dpWFN4VCszVVRuNUQxdHorQjI4bHc5VHpweUtcL2lQTG5WWE4yYUpzTnd3NXZxVytaQWNPUkZBZ244clJLa01ZTjZRV09zeHpUNk1rUHlJVkxCQUtMSXA4a2JpRWlyNDhCSHBzV1NLSXk1Z2h0YXBwamFaMmJWWndHVFc4dTBySTJLeGJnNkROaVBGWThBVmFMZWIrSTBFeGltWWxRUW5oOWdIcXkzUHFzcXRvSFdQRGFuZk5WK24yQWV6Vmd0c05nZzFIOGlBamxJZWpSeWZIYTBKKzZqSW9OQmJLRzEweGEzQ1Z2SnBLTTVYblFDQUJoMDlhZWFScytpUXhhc3oxcmpBMk5Yb0hVOVAwc3dERDhsRGUzSkJXRjlkZ3BNb2Z1V2dGZEltM3lRRXgzUWE0YjNkOERQNHN6d1VqSDFXY3BBRFM4THMzVm1kTDM4b052UkoyMUpHWXA3RTUyckVMZGV4RDJxeVVha1I4RnB5QXZTK2V1ZE95VU9XQ0JLQTJyUjZDakNoTzlnZ3RONlhhcWNyM1pEM0JqcFNFRUlaY0Fxb1BGTGdcL1VvbTJFTml0TnMrQUFVRDBoVzM0SE5uNG9vOVZOUFFYcHN5cUU2QUtEUldlZWdxeWxLZDlhQ2tIZE5pNkFDdXBJOHl2dVJ0aHgzQ0RXMnZPN2wraUFYYysxd1RkTko2TVRVUEJJU2Rlcm1cL3M0QmprVGNTWXRIZ3pCT3orR3NyQXc1TlZNNTJaek9cL2lveVBRa0h4RVpKbERHZWRRWUFoS2pVa2J2YTRrQVFJdDJ4dmVtMEI1RnJCTUtNMmd6RkZWdFpURVN6eW5uQlluUWN5a0JVVjhQMmc3TWdkb3NoU21CbE1pTHZpSkVHeW10REhEcGYxUk5LanZoVU94blY2Qm14bTZEVW9QV3dhRXdBeGJBZmRmTUlxaDR5bUlIZk9GNFFjRThUS1NwWWlqbXJZaTJ4c2pLclk1dzcxVzRjNFE0c0ErRTl4enhHWmE2S0JPdXhpT1ZhbGNJT3FMTmYrU0ZKTTRBQVwvZFVlb2RtZkJFVnhCbVk4NlwveXpmb3VpTDBEMXBXRjJBUUxGN1pvQlY4Vjl2N29DZm5mK3huZWNUQWlZaXc4SWdtbmZyUXhidjRhQmk2a1ZIZTJaclRQaDlRSGlxdGRKdjhTXC9HWDE4bmhIdDVvbFZWOE9jeUhFM3hWZ0dHVUJzODNaeWtBUksyMjMrTHNcL1VUQ3ZDTGJcL0RMbkhwOG9oaFdxaHd1ZDgwTGU0TWF3VjJLNXhjQmdFb2dudFF1ZElmQmJ1TXFcL3RkXC9kTDRmTitXUnNwTGJFK0R1TzljN1BURWZlcDFQdklqRVwvM0tvckROV3F3WnVaQ1dlQUkxMStpalN5RFBhQ0VaaVRIUFZLOFBpcGJYWU93QlhvbnFmQmZycm9vTmtGVnI4Rzc2MEg5dG5VdFwvU3pQRWNcLzJubUdGcU9CcE80SW9qU3lGdTU4b2pISHdqZk9zS0RyVWxnemVuMEhIU1d5cGloaVhiR2JraUlWUHh2Nk5wVXpDXC83QXorTnVLaWpXZ1A1NjNLUEh5M3A4MVRDd1BaUkRkTFwvb3pBTUdWMEE3THRlSTZZV3JLbm1lSjJrMXRvZFkrT090SEU5UDdpSThiT1d4VDloUlo2SUljS0FCVjFFVUI1RlRCVXhaREV4TGRyMElnVTdXSFwvNmErRldrUXpmTlhQZTdEc04ycEs2azNacGo3TmdOZlZpQkI5dW1mdldqczVGaEJ0RlljRjY5b2pINEZ5QlR5VG9KYWI0VUsyMFlPcHJOdVJWb1ROdGNwWnUyNGUwalUxcWtubXZ4TnRnbEorMmNGbDZpd0R5VzhqbG9jbHBMVEoyOEtYUGo2UWltTXNPS1FjOG1hdEZGcVBRT09rTSt0d05IRHptOURwZU9KQ3ZtSFZ0SGxaSVBKR0dIUGE4dGhoRlZpRHZyOXJ4UVcycXp3ZHRxUkdicXJoaHhJeXpZTXcxTXNucTNVUTZ6dmtNUzFPXC9CNUNsWkZLOHV3aXlVa1ZJRXNiTGc2RDVlcWJlYnMzNTNjb29wa2xpUklKVGdibDFpT1hHcml6dWNiU2oyTHQrc2I3MDVXdWFpWjIzZTBzMHR2TGdGaktwR0RoYTNBQUhUVm5FSXl3eEdEVTA3SjVEWXp5dzFMVHl5SGJsYTNFeHBVaTlYUytibVlxUzBCN0NYY0o0bm5kWTJpTTVKKzNcL1UyaDA1cTh1XC9WMU5sb2RiZ24rOWQxYTF2ako1VTJrVVhvMGcyVlVWMHdjZXVxNkpLRXhBV2tZWnM0QkZuY2ZIZWh3YU52dXo3T2RPUjRRRXRXVDNqc2xwdmpqWlNrSE82Y1U4UlBNOGpwQ0hlaEhwU0xxQkZ3QlVpYzZsZlwvVUZHWlpkUzBWblVrekIyQnRNNVpFd0hjWUdETXI3RFJnSzZNVTEwYzBTQ21JTWg3bVhGRXJ2RDBacElmNUZhTklPOWwyUUVGMis0Q0g3TlwvcjJ6TGJLYmdkaVNrek96bktrNExPaDNRam02VmJrOGRacjBrR0thbXBReEttTWhyVzRHcENGVVhGcjRGajRTa1hadlBQc1A4QmY5VGh3Q3J0MFNnXC9XbXF2VTVyWlczajJxUEg2S2hoMjVKK3Y1dHFUOVlYZjdOeUsxNTZ0S0dnamhpN3JYZlZldlwvK2ZCY0ZCZDFVeUlGZXpvakhwc2xnK3ZPOGZxRUtpSjBtWFV4djd3b2YrZ1F5bmJ6QUFLZkpqOEZWcmp2NTlIY3NDSXNkV1J4MEhsbVIzTklVQzFvRmVSV3A5MTNHM3ljQzh2d1lnWXZ2Q1AxbUZpUXFNYXk3cEZraGtpUFg3SVNUSmUwUEJkSndjQmFlTTd0R1grTm5SM1FwTzNKQmRmZEpXVTkxcEppWEpXc0ViNEVJQ1Q2d0pIT3VVcno5WHhOYTArcTNUWHBXVVk1eW1Sc2xcL3NCXC9GM2RucnpzOXY3aTRCaXZFalZQUjY5Rm1jR1VLbXZXUzJPUWErNTJ4Ymwza1hpaEU3cEpBb1wvYlh1d2dGSU9nakF3dHFjcGNmRGNWQXRCdFJPQWZwZEQrSzBMVmJkTEU1Tk5TN0lObU8yeE1CQ2RsR1h1QjZqampJcFlYdVFcL3NmcXlESVlwa1pcL0dpeWtSVFNMbjJmWDdSb3hDdncrQVlrNkdCWElNbUttTWV0bFJwN1hyVkNpV0ZiT1FZOERxc2Y3eFJvWTRLT1JteUJpNVV0K3FwcEVXRFJrUjkrcm9JeEV1UFQ0d1ZhVUpDTkxESVhEZHVBZnR4QWxsazFzbmJcL0JHQ1dIY0g2bG1vbEQ5aWk4RktudEVZbHpJdlBBb29oWlRMTlNDYWlpN24wTktSZ1dWYlN5WU1meUlGS2VFMlFVRUoySXNZV2ZsclhGd0JEcFpSQ0FQNXNqR25ZQk1SU0tvd2Y4dW9ZNks5K1hsakRFdFlrRVpPdVlrVmRFUnNVVG9US0EyWU0rSnp1XC9kazN2VG9iYW9sampVSWo3Q0pkSlcxbmtNbHlRU0xabGxjN2czdWFEeDlVNGVzb1RPRnRUMGNkRTFtajVERkZ5WnZCSEpVaVg5UUhJbW53PT0iLCJtYWMiOiI3M2MzODJhYzQ2Y2M0ZjhiN2ExYzI4NTg4Mjk2NTg5Y2VmZjM5OGNhNDE1OTA0ZTFlMDI5YTYzZjhjYzVkYzk1In0=