Chương 1490: Đệ Thất Kiếm.

Huyền Huyễn: Ta! Thu Đồ Đệ Liền Mạnh Mẽ!

Chương 1490: Đệ Thất Kiếm.

eyJpdiI6ImlcL000aLO1OFhH08hLUkIXm3RjTUhPcXpGbUkrS1pcL0VRUT09IiwidmFsdWUiOiJucDVFOTlCV3VKZ3Z2YkZUVG81MFRyS2ZxVGJSQ3pEU1wvR2dUQXY0Y3FtTytaU3NJaWQrb3JsRnowQktiNFZDVXJuY1dFdlBXM2tDMDJDSGNscDdYRFZ1K1wvRm5XNWt4VHk1WWRadWUyM3R2cnIrV3ZrRjdcL2h0ZzFNbkRmcHFTYWJ0azRKVG1od3Q4cWN0THNEb3hSUDQwQXFIdmE4TGlIUVhtSGp5dGx3aGtBRm5wbExLRGlMMHpHYkhvWkhFMUhtbjhcL1wvYkhkRkh2ZWtWTHZwMmVkemVhTXhVQldBSnl1bDV0Mit2cWhaK2NIOGZzZmY0K2I5QjFqamRMNDd5UFR3YXlOb1psYnRFcXlEdVNSZzVwYlJsUXdvdklTdDVVQk9pS0xrS0x1RER6NG5pXC9vK2hsb21oQVRpWE1vSklWYjJ0TzJIUEZxMnUwV3dENzNYV1c3R1wvbXB0Q2N6T1JlbkZndE1aRFd6WjJGOUEyakVkOTFYK2Yydm53UTVSMnZmbFdvWTJWSXF0ZFpPaktGQXR2V0UwNHBCREZTN2NSSVAycW5RZlU5MVhTQ01ZcHVSTGZDcm0zZk95WWZjTnpNcXErVDVrK1BaVkF1S1c1ZVQzKzhGMFVpSzcxZWJQTytJbEdVa2ozZmlISjhVOXBEN21GWHJON01ldjZ4V2JQanhuY2o1eG1nTUh1aExsTDdkblVGQ0libXZDbGZ6aVwvcEkzejFvUUZZU1NYSjJ4bVB2ZFBkQ2YxQWdrXC80M1FRN2tLSnBWTHJ4RTdIR0x0YXVjeFdnNjdDQzZRRys5Skl2WEpNRVp5bnNuczJpNm02VmlMbzRKTTYyVDBybVBWM3NLV2FKdmZVcE9jdmxSQVZQT2ZFOTNMUzg5XC9WQTAxanVtc21sdlg5RDZKVU9MR1R3REJSNm8yeGVDWmxseXY3V01aMHh1Q3k3N1BqVDNLZXhraDRSdWNXRTR3SFBDdG11dzZnZFRkaVpBR0pkMjYxNmJzb2R6N3Z1YUxxdTV4aVBqM0ZxYzFvMFEzWnBCTXNKWmhUM1BrSUVYeklvbmE1MnVseEV0UitsRVVvZkFma2M2eDFHcTB2Q05YakdNeDZnODFhbGV3Ykc5c3dcL2J2ZldKbkxoVTNEWVppcEVsTngzcXBQT3RHemNkTTllZnZsVnFLajczR1hxNk9FV3AyUjI4K2pQNHZBTUVzREp2YzdrR2JTUVJkd2ErQnA2VGEyRFwvMXZURnludmgrQWpKc3RoUXVvQTlKcGdra1UycEY1S2RWN01EY1UzaFlJVmVVNHhtMVdXUG9TVGdYeW5sMDlJOVwvTDRRQW5RcGQ3RjRGc1hhYXNrTDlyVysyOTZETE1KVXlyUDYrZE5icEdadHVSeXhQdWlyQmlRREhsYk9rY3JBU0ViMysrWDBTZFRvS3NGeHVFMW15NkFZVTFQbk1CcXVsU2dKMjI3ajg1NjFVRU5BU1ppXC96VitvRlZPR0RWOXNsckdKdENXbjNGb3BvTW9ER3pjaVFjd1c5Q3l0eXlodXFZSkh0bEF4a2Rka0duUW5kcW0zV01GeklHRFhMSFFjcGVoUndSTHl2TW5NRjRXMDFNYnU5MGlFSEZNRTBYSnFHckh2cFdUaCszOHBLRXVPRnBQMnNkT0Q3UGl3dHhscndqdFlhN3BSQ0JrVkRmWVVveDBiakJ1UXJYak80TjMrT3ZJd2ljaXhwc3RHYWVlc1NwNFJvVGdcLzBvS1dTYkIxc1Q5M0s2K1ZKQ1J2bGN2aUpiczUydFFWVk5uKzRETEpCYktOWnpKd3h6VUhUcjdtVHlGMVNSUm1PTTRYOVlpeE1XRzMxNisyU1I4aW9MMlwvVFQ0WEtRUHFmRXVhZmRhNnpLQTI2VHEySWZWd2NBbzgwbjY1T3B2dStIdDNnQXJaczF1M29HYnkwZW5hZnYyZFlZTjAzOER5Z0hcL1c1WUtjTmFlYndSSis0UzcrNkhaUEZMckZlbVF1b0VySElsdFh6THVFSDFxbk1hdFdHVDNHa2xTb25obVV1ZkQ5d2xCSTl2S1wvbDBSMUtLbExGSjlNWXphNVZwYmpsY2JZZlpEaFJQSzlYT3Z3d2VTOHhZcEY4VGdKXC9jVXo4cWYwaDd3Um9ZRURpclo5alhDUTRDUk13blwvdXpuQmxBN01zdzFSNE4yYktcLzd5MWZic2s4R1V5VmxqcmFLYmJGTXBTelhWYjBUZHFzNTZJd1g1UmVmUTN1QzMybGFVV1NOVUJrMG1sVzVNcE54SGtzXC96OVFsZWJ6WDg2c0IwZ0VBdnF3Vkp3RkRVTEx3eVBxWm1jSlZaZlY3TW5VVSswS2JkbGR2MnpDbm8rRFFZNmtlZk5RTWtTU2Z3RVwvVGxjckpjNGpKT3N0ZFBXUEJ3ZHpXUEJDR0RJb3I5blhCTDl2aVQ2REFHZXN0N2dsNTNhRThQRXdcLzFQRU5SRCtNNFdnUlB0N0RMRGFJZFl4WWFaKzVhTlVHbFZkb0hIMkE4d21mMjBPalA5NG4zdzhuRUZjRDdqSmFTdmFKXC9yYUxjRUtHXC8yWmFXU0JwTWFaekJHdHUza3FFZENEXC9wRE8xQ3pyN29IZU5DRVwvcnc5SThsMld0MGlkcnd6RDM5WGFWNkU0eDJYdnorYkh5TytHUnFzWDR2WlwvcHRtZjlIVXg3QWRMYkJuXC9lSlc0OFRGNjI0VGc3RGt4eGdCSHo4XC9BTWw0WklqbXVvU0ZcL215STloQUtLQ1RrQTlYUm95VGo2TGc1WGpxVFVaaWxyV3ZxN0xRWUNZWWYwYUx0VFltVHRrNUNEK3ZLXC90S1c0XC9YbjF0OFpWcktrNmp3Z1RTWnZuVWlDeGRSRTRiY0ZldU8zTDdMV1ZVQVprdmpKdFA2ZnZIeE00XC92V3U4Z1oyNFRibnlkbUZ1aUJKRVlBWmZNVTdxSVRCWFkxOFwvaVNqZlI5R3pxOXFGaVBna0t5K011ZXhTamIyS2ZzUHdqN1wvcUFwaGhFVDVMb0tpVTdENGMzamZwMzhsbUMyWWUzcjNMbmxcL2RSMGdcL0preTZjNUhNb2tIZDltTzZVWFpuc1BqVEpaWnpLc1hvRjZXOXk3bThOQzBxYnRWUUZrRnA5bFNUQlBSb3R0Y1Q4TjBzSkx6K0hcL2VVY3JPSHY3UkhrNVwvQSszXC9ycU42SWYyN29vK0E1Vk00K0lnSHZldmY0RXRsNEZxb2h5b1RBMzhGUnIreWZRMGNkODMyU1VFWFo5YjJjT0NsRFRhUU1hMkVYUzhXZWpZYlFQaU9wTUIyU2ErQWY0U2V5Nm9lSDZZODg0NDQ4RTZ1aitVeWsyUmVJSXlXTGdVTTRia1hlVFRkaCtIckQ5NkJlTTBIMlVVOUF2UmQ4TzRTamNFaDg5K0pvdmkwTVwvRkthQnF2T0lwcG5MRFNtRTdWRWdJdVBUQkZaaWhaSkY0WXV5RkZNRmVWc3U2R1dCNzQ2eGc2R2lzQnVSSTd3aHo5Ym5xbmxaYWVBTXo4NGZaM1lvSHZ3bDB6WFdXdThHMkp3Z2xyTFhkbFFzVFFyalA1U2RjUExKSjJZMVRrYkV5YjVSQTRBRURFbThWdURFTFhDM3BDUEhpcDlndXRRaVphR2R3VVdqTzZZZm5sQ1E2cERUc3JzekhWa01mcFl0dVlCT1VoXC9tdzd3a3piSndZV1wvTXBaQWJSZExjUzRFRzNwRGlsblBGRUVMZjlNM1ZBdkZVcWR6c3BOU1YwV0ZvWmZzUTNhMWJ5QSt6RHZiZ01yaFhTRkJtOVFIc25RVUYwSDRPcm9idU1VM3NNY2NpTG5COTJQNzVcL2x1alRHM1c5VzRIdTlzNWZlaEc4eng3MEtoNktBWU1ab2twamZWVVNSUnJUdm56THNjcWdJME9rMVVyOFNlTWhTXC93MWxYTHNHcEtiOW1GMEsyV0c0bnBla25kVzFTS2dZNUxLRkxoRU5YOXhhSHZHOVAwOUNUYVk1RFJOUlwvdTcyRUVWYTkrdmEwaitpcUxOc01DY2J1M1JVejhcL1JJNGxnSndGUjY4SFYraGkyaTBJUTljZUNIQUtKNnFQNTQ5c05ieEMrd1BNSEszalNvRTA3eVN5Y3hSQXVUSUF6eitWZ1ExZFBBTzRhdFY1cUw4MWFzUHVYczhCUCtBZENSQk1tY3lMU0o4K3R4VjlTMUtMK2FzYUFZNDlzbmp3UllORTVGZTUxZHV3NWxwMkNaNXVzdDJRSWIyOVwvdmR0ZHdIZE1kRWg1N3hCSGMwU0hMb2diQnh4bUlzVXBvQ3VLKzJwa2RWSUVzaFBraERIaDRcLzl5WTk3RE1EYWYrNkJiejQ2SkthXC9sUmRoZmxXVU5FYmtoa2xkUjhjeVZSZUprc0ZRSm5hbVY1eU5jS0owKzR1eWVWYU1FNHdBeEhkU2VTeUY1S2xtMGk4R3FRNkl4M3FnXC93aEVDbjdaSXpYbHVcL1dmNkhzTjhwVDdxUWJoN0VUaDdNaWtBV3VHRmZNWE9KeGYrVjVZblRCSDltK05TdkhKa2ZYellKR3NNb3U3eDQ4TlJjTUZVYlBubGpkek9vTjFHRGxkT1Z0NVwvTnQ1YUt1S1gxZWkzWGZtc1hRQ0I2MWVVbGlsNjFSbjBBZFZMN3ZMSWE3aWpJam9EZlNWK1wveGU1eVF4VUoyVlJBRExSWTFwVzNGYVBrS2puZzZLWTFQYnYyVDQyeSs3SlBZN0piRFIxY1MrZ2tRQndIa1JEM0dVV0ZhMWFFek5PV2lBZWRnc0JheUltaHpCU1ZIXC9VK3RGcXZkOGlHR2ErclhKM1QyM2xseHUrTkhZcE13K1N1RnFBWW44NTlXWG1qTm9acEtMaHNOWXVVZW1wSHNZOFNEKyt1M3N5UnpiYytmajhMNzM4TTdRZVU1U2hsZm9kcTB4N3VXQVhJY1dQMkJkVjhBdEJwNnBzclVtUU9tZG5OMkEyc1V2eUdLZ0V6SnluVDdZSUI1VFU3RlVUOU9WWkxpZ05HVEEyS2lZZlJsRSswYnUyejRySFJoZFBReXBKRVowK0NMaXZ3b3RwUXl2TjBZbkhxVWtEQitQYVljTjJWdnBUckprcVpSVWNEcVlJcHlPekNTM1RcL01peWU1b1N6dDZNeXlnYnhsakNHTTRQYVF6dEFNYnFOREpCVW14Mmh0SXJ4RDU4dGdST1h5RjhoRmoycmRjWVkyQUJiZm9FMlFmTTU3Q1Vkbk94d015TnllYkdEN0JHaklCWjlJNFl4eEltNGd2OGVZVkRudWNJbVZ4TDlUTlNVRUNNaks1WlgwZXQ1VUpjMjZkQXBJOEhFdmJJZEJsZ0dnRXc3XC9BTzJFSzhJMWt6T2k0aCtLZmNObXprRDZQTmgzY2dQNmdHOWtpZlNJcTNZWTZwNVpMQW5UZlRSUWZaQUlFdzU3WG9zYkJ2QzBoazBPUnl6T2hEVlJIOUpMd1FwRU4zTERlREJ0S2E4c05jM21nalBKK3FWZHpjdnNMU0hhTHJLelFnWHJqOVBLNitaSGZZNUszSmVkSmVtYklzc3JHT2F5a2hVNG84Q2VBN2RZYkxFejJjZUZIZXlkWlIxQWFLWUxLVGl6b05PYVl3V0FySkNwSGlUU0VaRWl5RmRxYkRleDZsU1wvd1Q4NWlCR1N2ZlwvclBkUW0xQVdTd0hNdXRSNmtxcVdJRzhLa1lGR1FkblVWMG9EWkR3VmxLbjNSbGtlOGtmQm1wYkFPcFlVdGVoblFZWG1EYUZYcXRYNWI5cW1Tck1iMVdibkNTQitRYVkxZERkNVJGeE5IQ1V5QUZVU0xnbFBuRWNkREdsdHVBNTFjVXJRMTFBQWZXQUt1Rk83VnVjb2RrOFd4cndzeEF4ZzQxQmsxdUxIZ2YyTjUxMm93RUZmY1piQmp4WThaNU1FSDhZOVVLd01aakdHQWtIVGFNMUhXMnNtTWFaRkhnQmF0SlNMQVpVc2RHNlZBSGdKZHh0bzl4ZmtpSlwvSnExS1lOdDdpSDdUTlU5cm1GaHJpYlVDeFZ0QTVWRGVQM2FjRzlEU0ljdFpoMHNhelQzeUR2RmZpSXdoWVwvSFI4YnFOcEFwd3VtSHBpWEVVcDRZT3IyakNwOXlYZldCclJRbmVtSkJcL2VZeUN5TnJGMXU2Rm85OW44NjZ6Sm90a1RXOGpNWFVNYk9VbXVqaDNuSU1nd05oUHZBXC9yYVBJbnYweFE5UXJmYVBwYlc0d3FFYWNVZnNwMjV2TXFVXC9yeEEzNFpkNjQ1amN3UFBIS0oyQnR0Y1wvT3kwXC9pTmdoOHMrNWF0K3Q0RWdqaFIzYUpCSHhoOEhsY3hOTTdycGNCRXR6M2NpbnBQTlJsTEtaZWo0VVBkdjRwTEJMZUxmQUVUTk51WDQ1M2w4T09OUlhMY2t2R0toSnY0M1F4VzF3Yk9ocnczZkdIbG5ncWt3R0JNWGVPZVpRVkl6UmhUUEFOam95U2h4WGx4VEQxeUFcL29WalRaQ3QxbzVvcFNKcnE0NFowQlR5OFlmTFVTRHpYR2RFVk9jK0p4RDhTTGNGc0tOWXpFTG9nQ1JqNFdyWnB1MXJVY2t1aElnTkNIZFNiQm4weUJxWHV6VFFBYng5TXdJajl4ajJDUUJDcCtQcVFKdUwxWUJ0WjVCU1lkajFDSXhDYjhiMjlWeTBicnplb3ZpZ0FFUWRyZkwrSFBmb1hFSkM3a3BcL1dxRnpvK21tRDRJclwveW1Hd2JVeU5TbnNHNmZjSWN3ZUd5ZkVZc2R2MmRFa24ycGhjMHRMVHduM0duS3BmYU9WdXRKd2R6cFFxNXhaNDhtb2dOXC9ZaVV4UHdWOVwvb0cxcDlsTHlKSVJjbzg4ME0wd1NodEx4eUVJcVZPVkJXTEYyQ0dmS0lNNENqMTZTdW1kenlobThHcG1FaVJXcFhRemY5MUNnazNlenlGZ0JKU2VCNmllWHprRnZGMHBhVlB1OXNCZG11SXcyMWIzekxvdWx0a3grS3M2NGllRUxxUFl4RGtSYUxhQW85b2J1dVwvaG02dzFRWkdaNE1GZ3NTXC96ZERiM3dkZmIxNCszZDE2WUlBNHNjTUk2YXZ4cXRPalRKUnE1RzBDczBcLzJXdmlBOHVJMDBlTlYwbHB0ODhxWDNWYkJOMHlEU1VReVAwWEhwbXBhRDlIT0NLZlVXRWtiYWd6UUhFdDNUMG84Tm1RTEdWSHFlWEkxOTh0QWZmUjNLNklVQUc1eTFxcmxRd2tId0RyZ0dBNHZXUWF5MTFUb0dIOFlMeEd5YnZ4aXdrSlhxeFFpTUgrWkR3K2tVdlNyUGJrSDNGdUdcL1IxRk5rcG00NnlcL1hBSmRnU29pZjdiSHhadHVQNnhaOUdlWVVLUE9hR0FNVktENFhiTU8zdW9TSXkxemlpT25ZUGZVR1pVVHBMQ0VjUTY1ZXVMdFVZMHArNWJDSExIdDNDSGg0T2RWbEZBUlRJemc1WWdFM3pwN3J1MUhZTGU1QThjRDUzU1dTSGQwa3VveUdVUFZNSnJjRDNRRWNXUjhDczNWWXVEOEVZVG10Z1dcL1NxbnAwSE1YZmtSY1N6azI5N2dmM1BaOEZUU3dNcXVcL0taeVI1eHV2ZkxlK2xUMXF0OGlyZ0M2NnVrbm9EeXk0SW16YUJrSkNNdGtBXC9VQlh4dk5od0R2ZzZcL05pcjBTSkVpczdmZkF5VFk1MUs1MGhub1Y3MmVYaGNkTVBlMlRcL2h6WFBEOVZUak13OXRtSEJHV005b0VNN2xEdTJhUzcyQm9BZjJTQnplWGlsVWJYQU82d2s1SHEzOXJJaElxbUFWVkNtdjhoN0ZIclk1TnkrSGxZOWZ4TnVhWm55bEZnYXRxcXlDdnNZMVdyTnlMUzhGS0o1WVRmWkRVdjk3NkJtNFRFb3lob1JmUVVjcnpXSHlqQmJsdUpnNnN5TjBNT2VPZzdERms0RHhUcGNYUXhCZnE4V05qXC96V2o3T0ZRR3F5OXIwWlBHaGlLd1VBOStXaStLR1kyanRBeXg5XC9sWmxOOWxtbUVDYjlrNnV4RVB4TElcL1hmYVMwdG9YU2Z4S1RVZ0YyR3pUclRzNk16RDNvUVIzaG1jVURZMDdrY0E0RkVkM1JmWUpDWHlkWElJdTAwYlo3ck9sQ1NJZGRrSDkzUWd0Q3U3TDhhdWs0Z0t0RUtJdW1ad3BmWnNxbVA5TkMreEFrK2NTZ1NFT1p6UVNpVER3WTE1a3VSdE13TVZNRnp0bWNLd09WNlFDbTlUckpNaVBOazF3SDlBQnlhcUltXC80OU8ySTNTVnlOVlJhdXNDcG4xdlArMHBZTnh3K3F0d0N4WThOdmU4b2VjVm1UdjdLSFFDRHNyelZpeitEOFZmamd1MlJRcVplaWIwdnJjMjhvakNwMXI3Y041RFBhM3ZEc0sxQ3FFejRiTG54MHplY25LUkE0SmFrc2lFVHVhUHowRWE2Rk5zM0Q5bWl3endacFwvSzduaG1RaDE0VSthVnpWanNYeis2R05XRVh2cEpxWEpkUlQwWEp0dERLdlJ6bUdrVG9SN2lNSm1oQm5aM0owZXFWWEg5UGFkWEE0OEgxMUQ4VFVQZU5lVDlyTzNwRnIreG4ySDZZc2theWdhNk5yT0dKeHF3c1VFNFVJTjhcL2VVRGswOGlMb1N3QW4zZm11cWM1d1huc2lkQzNCRUlmSHJBc0lGWkFwUVBXU0pDTW1xQTgxSmxhNHl2UXJMSHowc2ZFSE9mcWpvMWN3WEdxN2ZxejZaaEl6NU5FUjljUzlGT0RZeW9GZUFLdmRcL3d3XC9FdkFRQzBBSW0xTndkTU9WeVI3ZVdpTTcwRTlEZWpjb1p6XC85b1JHeCt1XC9DNHVud1NnaUhDQVNIanRyUmNGRTZRb0h0aCthVmxQa1UwQk9Gb2ppZGpvTnc4cFdzMzFRK0xOYjdjS3FCTjFZb1NyYzkxdVZ5c1NzYUhjcmduOUlVcWFXRHlDc1hxS3lRMmdxT2wyT0htQlpsMlZSWVRzTVRWOEV3VEFFaFFjOXJCd1dGdjJiMEtZVE1aWUFcLzNpNm16ekNrejVNcFwvb0w0aVF2YWZxMFFOVExwcWdmZ2xCc1RKVnFSUkVkMkpRakVGT0pkOW5xcWZnNUY3TlR3eUd4TVF0ZzN6bU41b0dkVStcL0dtRE1PWnBJbHQ3MkxNZXYzNGYwQzA5RFoxbHRLMUZaeGVwZXFxcUFlT3NcLzU1RTZzNGVnOVM1T0ZwRGNpeVZ1bG9FOW40T0R6bVBXVFo2QkQ4RFZSR1pCdFM3aExQKzkxMEhPNGJzdlE3dGM5SWdtU1V3MmpQVWJ4NWwxQVRQN2FIT3VrTEFDYVRIZVJQaXZhYkl5a2hWVVJabVUyRmlMeEk3ZnYzenVIdnVvaUJuRENCaGlBc0NOS3lDZjBISUYzSkJoZzQ3TWM5c0ZVQ25kMGIzTmR0ZEpjT3l1azNBbHlEdFpRV0pHZVFZSTBHc0ZEc1FmQTBMVkFTeTRMV3lCTTJiZU9QZjVHNHArVmpZZVp1ZStxYUJ1YzR5Kzk4amxQbmdXRFZIXC82YW5kU2lkRXNcL3dyVFJ4NzkzRWZMV0JWMEo1ZlJ3RFJJT0wyMlREeVNWMDNYQmY4WmhHeVBzZkRhSFlOSzdcL1E0TWJZNDVWUEJWZkZiVTFLNlpHWnJWbHZVcGZGWStiNUVlcFJyRTM5S3NFUlZmZEdGaHJ4T3IxMTdVUmt4WjMxU0FTYjQ1ZDVYWjZxXC9HeEtvbVVoUzVKQUhVYlZGeUpoUzRxK3lUWnd6QnZxWjY4azMwaklBdGI0dFwvWTl1aFpud2NsTlZzd3lJN21COHRlN0xmd3I5ZldhODB6U0l5cVAyVmlJakdHbzkrU1AyK1pYU0x5aWRLb2tvcXIwNURmZDQ5a0pwMkJvSmhpK1VSQk9KTkZoZkFpTW4rMWVhMm93TmRGaDdVVXlvTGFMOEN4UHpLczdXVXlEVnJyVytaTWtmVWZUYWE5bU5mNlpVeG5RajBhdmNsa2VvVWdWT2M5OE04RlpmTzJkdEIxTjE3TUgxd0dRTk80YllhQWZ0SHJ6Q09cL3RLV2tKWkxDM1BsNDhHd3hhUGF2cHcybTBzNEdEMXJpeExKYlBcL3lmK0J3WnVVZVdQYXR0amk1M1pBYU1JM3haY0puMXluQzlQRjZpUHVxR3BzeTdOYzhzNHVvMnZPVzM3VVN4WUwyV2gyUzlGVm9ERDM5WFpWZzRyeUpkOUV6UEFmeWNOMXZWbjhUb2JYY01LNUlpN3MrZTdWeDVDTVVxMWJ3R3hCaVJwd25kdFZscWt4cDRzeVIzSlNwZGpkOFc4TWpEQVdRR0g1U0IzQXd4ZVkwbitPcFZGc2NPaHJQZDlRbStDdmJES28wYXY3WnlrSW5yc2d5cFFhNlFPK3BvZjhvV3pDTlZ2VW5FQ0dmb3Y4VFN5ZTNNK0pPc2UxeDF2TGtJSEhDc1lPdXh3c1hlRDhISWl5MCtWWFdjMGxmS1dKYUErQlZ0c2pwMFEyeEVBSTNBR2NZbEQ1UVF5dERcL0JOalV5akhoeWNoeTVVbnB3TzJvamlYbDdsZTVJQWpJTzFiQnlTYWo1QXVTRVlvRGx6NlAwb21Jb1hWR1c0QVZLTVlPS3hzckttcWZUU3NTcDRrTVFRYm1kWWRPbFM1UUNteGZiVkdWS1BGR0hUSzJHU0luYXpVSXB6SmZTKzlrUitkaXQ2T1ZSZ05TT2EwbzJVeWlQQ2FtYll0UDlyQ2J1aG9NdW04b3pLbkU5WGsxdG9IaWZJQ01ZSklucHJwcDdqU1J5Y2xoMitrdjlGSUdSS2dsOFBFeWRvNGRBSSs2RHVBUzNmTG5jb3RvZDhoVmo5R2lCVnJlM2gwZWdXYmVZbGRqWUVJV21BN2FWbUxoNG5QR2hhMDRlQTJLbVlrRXZNd0NoU253RHhzR2F0bURtOU1UamRaWWNob08yVVwvb2hySnpuYWIyTUNja1RXcjUwcFwvbWpIR05CeXpPc1hLdDU0eVJXUWs3VkJcL1V3Q3BFdzh2QWV2ZW1rcnJWcGZOUXVqeld1NGtcL0hjTEp1VUpGTTdVWk1HYVk2TXpPZERYYm9LVUtcL003YlwvSEQ0ZXMrRzVFXC9XeXJpQmlUMlVBWjd0ZkhGZmJkQ1wvS0E0aFhTTllQZ1g3TDFES0N6UU9xXC9HWEdXUkJ0THpDeUFzcXlGM2RlcnZSSmlLK3FNUmJZVzlLK2phWnFMMElxXC9mVlRaYVwvdDViWWRhMG9NM1poTDNDQjNHWTJSblo1R1o3V3dDTFNcL3pHcWwyeXhKVkpOT0s3RDBncytQNGhUNGFQdVJhYlZhZW5TSzQzQ1BUSDRDSVNLbmlEXC8yeDZ3dlBRZ2hqWTVNUkNtNVIrbktyZ2RzMUMranNtRUtocXFpbFJTYm5tRjNiWStqS3g3UkVHXC81YjZ6RWpvb1gwalJJQWdFdDM2XC9UamdyUkN2WXdFUUNXM05TWmJadVJBZnhJUGlvQ1FGQVdsRmZTcTBTUWJ6c2IwZmJYbHo5MHY3R3psV1FqSkE0THI2bXVabXdaeGpHdEtXb3B0MG9Fa1dcL3RBSkJkU25KMFowZ3ZnZGdqZkFLM053b1RyQnhJdVJRNmZCc0hEREJGSUpzT1NkRng5QmwwUlJJd01iWkU0MHdwK2Y0dGhcL0hKM3BVVm1sUWhoV3VQOHppZXdRZTVMSm40dFVIMFF6MmtaYTRqUkR0ZjlSQVRlaVd6K0JZUkRNSkdHdFNFYlpiejBjSGZNaGRuMWxNbmhvZGl2ZUZrV01YZCtTWVwvN0REYWFkaWg4QjJcL1ZyVUdiQllVOWMxWDVTbnpoM05IRzY2bUJyZjc5Z3NxZ3Y2SnlNMHZiNDQwYlA4WHZKNytNMnh4UHd5c0F6R3pVQnRob0s4OWZ1dUp6WW5TSXlnamtPZnpEVCtmcHN6aGhwXC9QRFJja0piRU9LZ29QUXlHNTFaWGZHdG41dDdlaWNFUVRDdnh3RVhoOFlpMTh3aWlOeVJGYUR6R3JSTzJVcXcrUXAweit5NytwWGJZZGhGU0dGZGlNdGp3UWNHYjIxZm5ma1I3aUtnNjhjTzRMVVNhXC96MWRCZGdkdk9SdFFXdFwvYXRoUzVrcG5yVHJVRzhWSnZabGRmTFJ1TGI5ckFsdWxoUG5WME83Q0QxY09XMFBKMUphK0ZvUStZeG1CYzd6aE5Yc3JtQkFXbERRbCtheGlDOXFxNjA0ZmhWSDM4ODRmaytIRlwvXC9HR25mSzJYb1R6emxxWDZuR1RIS3R4WFAzY2hscUloTnlObno3UmFkZVVRSkdJXC9taE9MNHhXUmt2TkxsOXZBOUF1YzBLbHg1SFpySVpOaFhFRXI2Q2FBRlwvemc2XC9DOHlYMWpsNlQ0b3p2Smc1bUlZS2FrbVdQYTByYXB3MGtnMm5ab3RRbUNZTjRDNjh4bHljbHUzWXordVpRdTROWnpPR1p4bzNCTWhRTTd4ZUthZGk5dm9vR1VOZHBTZ1ZzOTJsNWdBQzRVeXRwZFVHV20zeUNMazZsZVZValFNNXhrYnIyRXNmTXl5akxcL2JYZTJnbXZ1Y3lNSFpYbVNVdmJGdTJ0OVZKRDdoRUl1QVBjQUNPcWh3U2hEWDdaN2ZmSHdHSWM1YTdNZU5hUUlQcVYra0lOOUY2SXZWRGdRdWFDQTFSdUJKNHlCU2VjalA3a1dVblFcLzRpeVc4dVY1SlhXdmlGeDB1enY4Z21CK1ZjcTd0cThKd2pjblh0ZlhtSDFSemFGdHlPMkVNTjN0ZUhcL3RNR0srRlFlWkNiODhMWmxSUUMwZmxtT2FyY2ZhaE8rYmdhaFcxZnZQMks5UVJaeEN4TStuRkVIZDNtOHE3ZXY5SlRvcGx2UCtWbjRwWVpnSzVZbktOY1lnVjJvVyswbEkxXC81OTl4aFR5aEVtVU5qZGdwOXpLcG9RUXRUZmt2NUUyUzk3TnVpOFFSVW8zdWk1NUgxdk1yNnNjQ1RLT1dURFZXQWJOdUVMZGpSb0l4QjREZmRvZlBEelNTaDJTY0xsZEt0Vkl1VDdUXC9qekNENkRzQTMxMzdOeEp1SjJhaUY2THJIdnRLU1NnWHNtdkNRZnpxaG1GTjBSeXp1R25LZ2NQK0tIczZ0Q0pUdnplQWQ2R3dUTUNWVnpiM05RRTVtVWptMDd3MHNONGNJVUkyWDlOZFM4b2NTZEZMNlFUVUxtM1ZRMUI3eGpWMFZtN1owYVVtV2ZwQ29UbkdYMjRTM09yZ2UrOUtOVXhxb2U1dUlMdlNcL3lQcUo4Kys0a0owWHpQbml4RWFlVXNDSzVvK1U1VjFCYXVIRThhYWIyUEF2XC9Oa1RaRmNtVjlCVTF0YTd1SUVJXC9uTzVDOVlGcjlJMzBJdG53QmtlNTN0OGZxejczSU1IdEVkV05UekpVTWI4c2xTdzF1N1l3bm1GdkNnbllOcE1rY25EazRcL2p5MURKU0QxamlXSTYrenpUN2Q5Zm8zMGNnaldJamY0SWh4eVVNM2hOZ2J5dWMzVDNuc3pjdk9tYWVBaWVFNkROSE1ZRnFpczRUaU5NclVwV0tndmZvVXNmNCs2NjRJb0l2NWo1VkplaDJmUWV4U0tJcWFXTm5BakJSNncxVWdab1wvY0dzZHNwVlhzb0ZtU0ZlS3dXaDEweXY0b05mMEZsNzZIZ3BVV3JvVDF1RlI1TTNoQXlJcjVXeTJLWVwvc0hFU1BHZnU4aVdGQ1hlY0RnRXdmekZUdWpCUVY3czB3SmV3Rk1rcnozNXlKRWszNGRMamVQRVhJNzNZUFpyVG5RcExPcGNWVERra21pWWx2aTk4T1NYVEx4WElaRmMzbUVNRVprOTN3M0JBbklwRFhrdHBTanZXMDlBYVBiNkhaN3lEUVJSRlhwMnpwd0xadGlybE1sUUpSYkEySmpJcE5mXC9BVEU5bEhQcUhzUXE5alZkTDVaZ2ZLcStRWkVSSHVtdEpYRTVJNTVxMjRtNXVQRG4yZVwvRFpPU0Qycm1qZDlTZVdQRTBwcmwzUXZMaW5OSXZUcllGOFJ1SFZ5blBsU3BtMXRnQmR3Vis2SWxGOUlPa1UwdFQ0Snp6QWVRcG5qTWJ6enVSbU1lOGJnYktCOGUxUU5uTGV3WDNJRW1tQVNpVkJzbk5YTTdzVm5hT1k3K0tRTTlYUHNIN0dBY1VTeHlySWJuY3ZMTDdFQ2I5a0xpVEpkSU5vQTdpelJ0QWtCNDRNdDdPdXhaYlg1b2hHSGVXVndpOVwvcDB5V2ZmbitJcVIyN2JKcGlYWTBwY0I5ZENzWmE5alc1ZUhMR1Q5cHZTUCt4cGZEV1ZOQit0M2lyZEtFVk1ocXVQZTRLN3NBNVkyUndVanZEQmp3elpJY3ZPaXpianNUNDRIbTB3a3k0YTVDOXlIVnFZOWQ1NnB4Rm9WSUhRUzZoUUhJdzVNMXV0QVk5bTJhT1BUZlhORjhYeUdjVXBWUWdyNWVFQStmWW5wMVpPa0h1cjQ0MFpzaUNRaUdcL1wvdis5R21EXC9WVnd0VmZsT1daMXpqS1wvUnA1VjBGa1wvcHdMdmZVbmlHTWFMRkV6SThRR2pRT3hPVEZOM1cxN09Ob1JSYU5LbzQwOHI5M1Jkb3h0WUJvMDFLUU9keXVaMkR6NHRVVFwvRkEyaE9LQmdjZGYybkVzVHJlYXo2OG1Bc0RSYVdwRHg5Y3I2dWNEc0RZTkUzTVJCdnpJMlNxS1JJeWdYYXhDYThPeGZmUjZiXC9hcDI2VFkrR3E3TkIxRzlKb1dMOVlLdk9OYkpxS3JSWkxCU3RTazFoaU5lZk1IeGtsbnNNZU1jek5vRldoVHMwQ3JxcGxWbFltQkdhUFwvcHQrSW5XXC9jeW5RdEZjTUhhaU1TUFFzSDhEZGpoMkVlZ2thUW9xWWRcL1FOY0NwMndvbHREUmdIejZ2U3QrM0lDQyt3QWxTV2VzMXlGZGxPdm02ZlwvVDFrZkdJMVo5d05wMWJyVGJyRW5SeVNqcmZ3ZU5iUDd1NHNHQTVUN0ZoczRTUVhnb2FKQW9zZlFqRTkreVUrSlFRcWowSloweU02djd0dU5TU2xwaEF2Zyt4eXR0S3JRNjlDMGVMZ0g3VkVvdW90V2ViZXB3djd2UENCdDJZQWxiaklrMURXanpIUkRsM2NmSXc3Mll6MlkrS083ejBQcFBQd3JEVlowK0VUZmVyTXk2dFBIN1FuaDRucExPT3JCSk1ySThnOWVNcFVZdjBrVHQ5ZHNiMjU1clwvNTV6dStuXC85UGo3MWJ0Kzg1UHRWanRNdnUxdE16VkNMS1ViRGZ0TFwvWWtnbVErNkVXOU5MR2wwamZCUkwrbVwvMFhpVHFFQnlTdGtEYnRHSEJIY0VKQTN0cTFhUnFnQkNvXC9kVE1naVMyK2hId1FSQ3g1ZVQwNmZxOEJScXNxT0s1eXRCb2YyK3dmeWpZMkFBXC9JYXZYMmpUQ2N3MXZvWkp3Q1NWVGpRQzg3Y0RrdlZjOVU0OHRnMUJxd2ZpSStNNXp1TCtTOEx5SzduR1V6RkNUM0xtUzBVSU5zVUN3bkw2VWhUdFBhNkFRRGJWVm9ISVwvRVJRTWNUUkJodW0zNlNOVmxkNHZBSEZEN0xLUWVVNFkrOFwvQjZoa1pOWTdhR2NWRWthTkVnM1liK2lyOHdDalFHbFd6TGcxQXBnN0kxNVFrN1V1SXFYV1ZicUs3eXYyS3N2K3N5cCsxTmswblVsK0szRGcwTVRIRlRKZXczVmVxT0hxQ3FGN3luV2NRYVB5ZFhXdUNcL1dkcFFINTJvaklvR2E3VzBxY05uN1NJclppU1ZtM1VhcUlDM3BJVGJ1Y2k2c0lyc2JIUlhBb0RxWVd5OUc5Q01EMUJNNDJjcEpGUDl1NFA0YkhJeDJnTmxuN0VSSDNnSFhMMUkxY3ZoZ0I3eHlsaWJcLzFlckt2UWNPekhjZXJnZDBRVis4ZkgrVmdXa1VyWHFWTUhFY0dTU2tsaTd1RXBOVmVEUThBN2NMYWlXRjRyempLaERBZXRWZDJrc2Q2T0R4clRzZlNBdVNCenVkWnVQVFpNeXFoQVo0VU5GMHFzTDU2NDRFNEtcL2RwY3pxaFVhU3VCVDZiVmliR0Q5Sk9zTFwvSFhzcFFXbWNrWmpxSVdHUnlZSkVFbjZRQWlsM3poSmpaWkVlN3U0eEs1SG9aNTRqWGRFdGVMRHJlSVh5MVIwZnVWb1ZFZGloZGgrRjRsSDhqc1RLcXpmemVyYmtTbDJpWlFlbHphdmFxbFdcL1hiMTFxMDVEOXlvSVY4MzJ2bmFSVThWQjZURTFJWXY0XC90NE91R2ozYzJWck1XcXJpK1I1NW96bkZcL25ZMHhOK3FsQnltdVwvZU00UVwvaXU2U2NHM3B1V0VJY2xoXC9HTXZudDB3a2JqdVlpbWJoeWNXYnhxWWdudEVXd1wvd0gyRjFJSTRXTkZnME1tWEllVDhzd2xiMXoyaW1tcEcrQThXa2xTV08wVDl3XC9PQU1cLzRqS01OODdVQ0R6TDg1dUxwdkE4TXRCa0tRZE9yVTRka3lUcTF4YmFZM0NhR09HNUpMODFPeHFTS2xkSkFOK2Fic2pNRlpMZHFpXC9oRlFuaitxV3krdmdmMDVkejk5aTNEaGFGOEN3d3pqZ3dhMDUxWlo2ek16NXdZUEJYUFZlVUoyVE4rZTJ0cjdUVVNzaCtDMjdZeFI4eXhaeDkzQUlsXC9ranZcL3R0NEtUNmpGZEx2Y1VEemZHU2JZZUpSd0J1czJcL3R6WGJ0SzRqRVdlZDR4UXA2aTg5b0t1SFNPVDBYdDQxaXVRVFJRZG5oXC9QUU9jQVBBVUdJMDZ3dit0YXVkQURhdEY3TDhxSFZwbHh0UHpzTmpwa3dUZTk1c3pWT09kclRHUFhWcXJ6VWRxb08zemg3elZhVlhaZEFkUzErUWwxeFEzdkl6cmhiUTF2MEYweHFoN2kyTzJ3RDY4bzFvVGlYZlhjbXdcL1ZtVDFoNStudm9lSXRzQXNlemppWmtwc1FXV3o3OEdCOHVZRzM4NHcxN1J6K2tqZmRtbjlKY004elhWMmRjQUQ0TkYreUNWOWp6aVFwRXl4d1E2SndobTJhOXY5aEFiVnM3aEZYQ2pIR3duUmtoVGZIXC9iWmd2RG5rNWJSOGFjZlUweFZWTWJHVDZzZ2paV0VVXC9uVG1JY0ZTZ2s4cDhHdWJBY3FMOHE0d1Y2UkxJSjg0dDFIMms3RXhMQ0laSEpqRHNxZERKcVZRenVLeGkzU3V2N0xiQ3E5dG8rOEk1YnY2OVNYXC9wXC94alZjakE4NkJmYXFyeG5RbGYxRHorTU10dUVIMUtQaVVhQlNtSmZncnA2cmFSYzdBMnhRSGRqTjJhaVFUNU1YYkE2QjJVZWJIQmRkTWdtSXU1d2NaMENmMXBGY2Q1cTBvd2liMWUzWUVpUlJWekN1end1UjFreTJ6Z0xKa0FwUWxQc1p6Y0Y3VUFSY0d2dDN2bmJuSVwvem1nS0trUG5LT2tkVlRsM3JyWEh1TmJQODFhNVpWOE1nd0UxSm1DaHlKbFNROTB2YVVNTlFiakRXZVZBZDRKU0Qzdmt2NWtWRHRCRFZaSG1RU0JWOU5zR250dUdCcHhkQjVGWUU1MTc0VVJKNmNxQzhYXC8yWnBXSWRwelVLMFhUclJZZHpMMWNldnNGekpQSU1acmFSTXJxaHJKQWxHU0VvN1poeFpoZWFRU0M2dmo2bnVCWVpWdjZaZ1VYdTFHNzRXSXNcL0JIZ3Qwdlc1Z01uWVg4cnJSeW9yZzZKQlJTNW4rcnFIb29PVkZNWkVqeWZQMllOVCtmQkFYaFV6MlJ5bWZJUnhPZXhjc2JXOTVrZGlWU3EwRjNzTU5jYWpzOXY1Qmh5b0ZYM1FyUWJSUlwvNXY3aUphTTY3T2IxT0E3dGN3eVB2dUF3U0hLbUdTOWloRkwwYlo4MW1RenV2WjJXUHcwUDdxZWtHY2ExYmlLTXhkQmhUeitzRjVGTW5rallUdGdSM1dzb3k4UTkrQ0Y1VVRhdXoxUlFoUVUwNDZCak1pazliV0c1ODhTS1ZSeTV2YkJoQ2kwWEFiR25kUXVsYnJ0ZmpQcWNBRXF5KzV5MEJnY2dpa0ZETlpjNURjK1dEN093QlRNeGVFa0pXOVJFdlhkUWFzUjhHcEZGdkhwUTdRZ3huM0lSR09lT2JjZDFnWis1a29cL25UNXFVYnV3S1JxdXhubStycHZSNklRTGc4OUw0MTRDK0JSNGtFYURCK3FaTUVnSEswM0todUNBRDJpN1VnMUdhaTRTbDlZZzV2UFA5NkdwdVdQelwvVHJtcDhaWkdjQ25yd2E4VTM4NldTWlA5cHdGbGx0YkhXd0xhUnVyQnBGS2U1RWs4a0lVS3kzZlBHSFwvZmsrU1wvK3lYUms5YkxXb1hJWEJHYjBRcVlNT2JadjRQWktMTU5QWSt1U25qNU5kcFVXd3praWQwdzlMN2kyb2E5QndHWDY0M3ZpNFwvR05rWHZCclVQdUh1OVVcL2NZMFJmN2E0dEZMVUtLTFwvN21Ca2xOeEpaT2xvc1FjMElSN0FGcEd5YWJsYiIsIm1hYyI6Ijg0ODlkYWIwZjVjMDIwNDcyYTc4NWI0OTI5N2VmMDlmZjZiMDc3YzM2MTQzNTAxYjU1MzgxMGJlZmQ5MDcyYzQifQ==