Chương 1500: Chấn sát Già Từ.

Huyền Huyễn: Ta! Thu Đồ Đệ Liền Mạnh Mẽ!

Chương 1500: Chấn sát Già Từ.

eyJpdiI6ImcrSkVQTDBO9egLRKnfxdNmmjdXa3RKV0FxbmE2WmtqcVE9PSIsInZhbHVlIjoiV0hpVFJrRDZ6S2ltYUZoRjhTNjVFNElWWm12bjdteDBCKytQcTRUUXZTQ0FUR3d6MGZPR0lobFNMb09VS055clBmVHlIeCt5a3hWN243SzZSMTdKb1FJb3RCZ1k2blZxbUVlNGhybGhHN3hUbFI1Q2dDVUFkc2VjTGllRThocXB5ZzZuaGxUU1RqRmNFZVU0a1RPSmdsRWx4eTBsa0FibXNRdHQ4VzRKOFBOaVFhQ3Nmc1dPM0xSRUZraEdsV3lwUGIyUGRYS3ZnNEpIbEF4UktVR3lVelBGRnplTzlOR0tcL1E5YmR2bCtYSTB4UTdJdFwvcFZOR0ZCTEkxOWJPTURUY1pNM2NsdG9UcCtZMmJ6Nk9LbkduOUJ3eE1ScUNPN2hXdGQwQkFkdkZ4YndVVXY3VGtHU2NCeVhlNXk4SDczbEVLYTVJSHhFc2Z5bFdsSEZFcmpQRk1wVE1HZm9UdTR0UitiM1Q0SGNkSTlpTEp5N0Rwc2lRdDBnZktVOWZxcnl3MzZRbkwwdWlUaW9UNnBjaFNNcWtBZEhERjVDbnp4TVpaK0wzOHA3S2tLQm91YlwvRXo0cXNCNytKbldsS3BIWm9cL2RWdFVFRTZPMVY4UmJSQU9VVUlId2dBTThuVGpMVkZES1NjMnFselwvd24rakt3MUZoS0twejlhZm1Pc2VZeURhXC9RUGZCTys2bHdGQzduME5KaWlYeUZHSnJjVXpicFVsOTBFc1R4alBMd05LUzJGOUhvQlwvaGJCbHhxMk9rMGZjdlcxTVVzSnhRc1BpRDEwa1REXC9qaUs5dWxKOFFVOVd5VVVZSGxmdWViczRLRDNad3MyU1pvejM4UnNQK0JRRWFuREVueFd0T1ZDSURUZE5nY1BSXC9aQXorY1lMdm1teU1FWXBZVGVhN3hadDcySUYyemNCVXV1VzdZTVBuMldIeG1FUU9EVFc1K2lKZHJWNVREQjVuNldKZDNZb28rTDBWcEkrR3ZSRkNIMjBcL085UW5IQVFOUEVYZng5R2VBN0VOTnlZNW9iOCtwdVhONmRDUW1kbWZaeVA2OHI1Y3FsN0sxVEZoVzJPc2Y3SWExbU9LXC82OEY5Ym1ZU2NvekhFdEgyczN2eHpjcmFad3RDRVNUaWdkVk1sSWwyTWk4SVBSOVpmaHlzNEhGdDJFXC9MUjA1YzVUMmFlcnhCTFUrVlM5ckU2bnI5bE5GZ0hWK1BxSmpmYkl0OUpubExLTWlmdnVNU1Y5cHVzczc1cmdJMkZYUFVmUEtIQ08xaVpabWt2NnJwcG1kdzgramc2NFJmMithcGx3WW5jT3M1cXJcL0pEM3Nzc0lvSG80Q0V2blVMOVowamg1U29lQ055UnI4QXpaaStCVnNlckduRXJWV0FlZ01FeWJCR29Oc2E0bm5XcitnV2ZjMEVGZWVvaGRlMWo4d2dzVHJWRDRNNjlcLzJtK1NRbUVrTkJkeVwvWXdqU1JKTjJvU2oxK2wzRno5MGlJcGdNYk1XenU2eFFkczdKbUFkUlpEcGFuUkFcL2l4dVBhNlJPNUY1dEE0SjRsa0xzNEE4S29RcFFqQ24zeWREd0hMbXZCZnZHTFFhV0p6K08rZUpMYnhRbDJza0l0aTVpeHRoVFlHTUhneXF1NEtRbTh5VnlhZUpKemQ1cTBUSTdKVitNejJhcjQ5QkptTkQySG5UTDJCeHdSY0NVKzNNWXV1a1VrNU9GOHZWUmp3ekQ4SFBPWHZkaCszNkJLdmd6c0tpcVJqT000SnI0K1wvYklVYkh0SDVTUFpRNlpUYjlNT0ZJR0hRMXVvNHAzZlRzdHh1MzRcLzFLbUZBMSszYlg3enR4c0hqUlNoTDZIaE90bFB3WnI1TXFkZnMxR3ZaTVp4MFc0QXNlbkhmTm44Y05TMTk0RWp2Z0c3T1pRaUFOYlpsKzR4Nmw5VkpNc3VzdzVwS3psN1wvalwvRHFzdGZDMENaQVhUTWhoWWVuSjA2M2pveVFEYzhQTWt3WndpNUZxOEl6Ym1OZ1I5V3pFcmhYanhGbUpxTlNuTGVEV3JYRkMzdmJPakNcL1Bab3NUZXB3VDU5Q2twcGx1M3l2SzdzVnFFSVJGME9xNXVtbjNLVU41Wm1kSU1qSWppS1pweXhoMkUwZUNJdkVQQzc2K3Z4aEtXZEVIY2ZYU3ZIT2V3ZFVYVEtVQVAwVVlQMzhPdGwxazA0alhTV1B4ZlB1TDV1U0prT1F3eHJuXC9XMDFcL1wvcFNYVGQ5M2swNzBiSXNaMlF2WU9qeTdscGNqQ3g3SFR5RjNFNG9ndDlYWFRPY1FqWFkxRFhoR05ZbWU0RjFyUW94UnFFbGNxUFByQTlWclRJUU5QcFlMN0hyUHZGbjdiTkhQSWFNMlpXY0hKdVBOMG1UM0R1eWpnNDFDcjRQMFQrQm5TTDVnNmFjNE9Pc2VldThUcUp2YVpLZkN2TVArZzdhdjhxMnhiTENaZ05aZVQ2MGJyV0ZlY09YS05kdHJ4RGswRmhwQ1RoWWRvMDJiMUZcL3JqUjhBQlVUNmZVYXFMbng0eW5mcGZVaE5TSTRJck5kU21lbW4xcWZXOWlIcDZtYml0Q1VPVEcxN001QnVGSHdSbjMyemRcL3NZdkNpcmJcLzAxaGZxSXpibldTaFVtZEdcL2RBNUdSRWhiT1M2WEsxUGJVRVg0cGtHMVp4NlwvQUlpUmR1WENuSTlINXZzU3NEOHRGTzIwQ1FjNEUrQ3gyM0ZGVWtTOE1TdVwvRVdcL2k3TXZ4dEQ4czZqdml6WUVxQWRVd2lCNVczNk1vSGRpMW1CcHlnUTFFT2JWeEtQN05EMjhVc2FrMElJUFVKenNMbnlEdHUrKzJkZElTR1ZwaSt0NG5EMzlIYmdUMkhpeWRyazY5TEI3VjNhZkJnSWlIT1FHK1JKcENrN1RtOHZlbjZtNWlMQzNoaVJnT1ZxS1wvNnN3ZzRqRFRcL2RUQXJubHV4WGVTc1pnQ3lYaDhhcVNcLzNhNGVGcUs4WEF6ODdOekxyeWRLSVwvUlJYT0lWZzloRFFVTCtxdnh1SFhYQkRQV0NINDhUbFRRbFIycTdtTXhpTEpzWkM0a1FGall5QU1KSEVkOXcxdDlPSnp5UG94ZHJ3emNaY0ZTK3NUZjkyUnU2Uk9jMVo1Y3F1TCtkTDZ0MGV2MFh1YlBEcXlIOFFiSUtidjAyV1BqRjBOcVBqdGxaT1lBejc2aW1NM1ZYalJ1YTg4UW1oYmVcL2ZhbzFxRHNIXC9hZjZNcGlyWFYybFpMRE9aa2lTRENDVFJxTElZTXRmM0xGYzU0WThqaFFZWDN2NktwMHFPd2szRzI1UGsrYnlGR0licjFyeTdseFFFcHhtdEZNMXFoVFgwNDVkbzZPZE5OMGR2ZmQ2UkMyUTNVQlhJd2lUTjVFS0NvNXZFYWhCcVwvbXRrMDJna3NSXC9MTkJjMWtGaTJkck1ldXZcL2N5YndQQkhlRUJ4NmZmOGY2Z0ZqMHQzajJPeHpVK2gyUWFDSnhwV1AraUNTdVE2Sm9jWjBZaTcyNis0WjNaWUtLVnhBXC95RzNGQTAycjlCMFJcL3gwRnNZVmRJaFNqbVVqS0F5QzlYNzR3VVZsb3dHbEtwbjJRTkxEdDl4UUVhcEUxQXIwVHpcL0RYK2lodlRKRytzalpicTh5T210WTlCOE5Lc3I2akc2ZHpyR21VZ0xIVXU2dkNSZnhFVVJlVUFSZlwvek5vaWpjTEw3Q3ZDWDg5N09SeUVxWlZ6REo2T1NQakRhUzNNcTVvekQ5Tkp6c3Z6c3FLM1FrVmhxNVVFb2hSb2RneHkxRmFcLzhkVVlJOXNjTXQ0MXNMU3lMUEpoWTZcL0xncE1IelJ5Z1wvWVlVZmhFUG5abWtSdWVpNVdhWHhkWGRcL1pINEpWb2J4XC9OaHlrWDRyMjdHcTMrZkFxaFFlSkNwRU1PMVhKTEhXSkhKTUFJWjljR1J3aWRrVHhMSEpJcW45RG9cLytJTEQ0WTh3M0xjeDNuNUlUbzVSdHVKXC9UUXZETk84THBzNUJoVnVIUEhDWDZucDhGbVQycWh1VjY1OTNWcnF4SnJVUHdSYlwvSWZHRWl1a2pzempcL0dIXC8yUktcLzJ3TW43cU1oY2FORTBQd1l5dXh3SE1SQ0UwYWdjMzA4Z0dkSFlDUldrVkRjdkozOTMwbkdLMDN6UDVleVo3QjM5WHVxOFdEZnJLSWpmUEhqeE9MMEZUSmpYMzRjalRtc1RrbDFTK0wwY1wvSk8wbExkZVlaUDd4N2RKUVdtWXRpY2R2ckE2cFlzTmVNdWRxSWZzaDFoczhlZkl1NDAyYmZyWVp2QnlmMXFKQ1l3S3g5bHpZdjlTVDNDQVhCMUxKb2tIVGpFaURNTWNpZWxEY01PMkJUNDIyeHRvXC9WaEgrUVZPRGdhOGJKeWR5eW1CWmVCQ0JhMU1cL21MYnV0Rmk5b3JibnJzaklYanQ0U0tEMmRKRjBvaTlZUGxTRE41Tmx5WDhuM0ZLMWUrTWJTZXB6b0JsaFk2ZG5EQ2pcLzVVNllvaHRuTnFpK3p5bXN1SFZ6T3pNSlpBa2orQUtRQllRUDlrQUU3OHRZK1ozSXlRWkR3ZE04cFk0RnVSTWt1MXBLd0kwVm05NUFYSjN0YW5BQjQ4WkdrVDRnXC9qMXJWYm5weks2NXhIbEVWRU1BMEs5dVdkR21xZmhOQU1EcVpSZHFXYTJtaWJGS0xlYjZaeHdudnpMN09yYmxMNnY5ZzVWd2lxUmVPeVVEV203MFlcL2VmMGRMUHZhSEhNMTRCWFhCXC9SRVNiOUV2enVEVG1BY251TFJJYmpDdmxDdlwvRjh5SVg4Rm1oOEUxMHl5aXJ3WVR1b1FuejZrT3dzSlFGbGFXSytseStZQ1dSYlAwb3Z5RkV5cHRjTStYWUl3Zmx2b0ZvM0NlZDBFM3U4bGxnQkZjM1BtMXlmNmhid1lyck5jT21seW5ycGtRR3U5cm9tMnZqb0xTeitLR3BZZzV3Mk5yVm1BVUVmQk45RmRuV3Q0K3hwRk5sV1ZxU1d6YUtHb3h6VmNSS2pCZ3Nsd0s2d0dTWTFSbTRWaUpFRWNYQjNTTjdMYmZvU3VHTVhReU82Qkd5ZVRuZ210c201YVRFYzg2ZWZ0TEdsM2hDS21EWThpcHVzNUlvRVFoUm1QQ0l4VVpxVzBcL0wrZURUSVBvcFRDNFk4N291KzVnaXdCSDFGaXRzM3hQYjk1TUd1akFYbEpyc1pNaG1VNVk5Q2g0QWw2QkRKeVFkYjVCQXZsNmduazg4ZG9RaWY3SFBZMFpvUHlmUlZzblNpSXJkU0JKTVU5MnZxT01EZmRQTWd4ZkJDZjgxRVwvMkxNYUhFV2o2UUJHQ3pJSFhLZEZUSTRrbWtIKzZvMnpoSm0zSWFIOTNwdUtNbVVLUkZDQWYrNlE2ZytHdzk0aVlxcnZhUWhIUkJ5SGplOTVQNHl2N0lTR2FcL3lCRG0xaktwSFFmU3JxNWRRVzlIT3FjczdUTEtkY2ZzZ1ZDc3d6alBkTVVvTlZaXC9xaDVhalF6akRtSllLUzhpdVRjVXFiaXR6S3doRzZyV1RPN212NzFGaTNsXC8zOGtpdEM3RnNuenl0alJWNW1hdGV6amZObVwvQWlkajhqQ1lMb1gxQjlPV2dSK1NNcUxBOVlrOHAyTUpNOVdsTXNJdmFFTWJVcTc4UDlFRnk1RCtlSkdBVEZYT09LVGZqcVJwbXF2MFRJNEoyQllKdUJGaGFlNUV0SVZ4WjAxdE1lYTk3NEhmU1VPSHNKT25NN3lPTFptakZONmhNNGtnS0tOUHkzZm0zNlkrYjNuXC95bWhFbDhjTnNxNDJ2T2dhT0pUXC9kMFg4UlBKYVRrdGVwK0RwQkYza2Y2ejR3bWlLTkhaazFlQUN6bHlldW9NMEdIcGNkNWdtTGtVRXBhR3dqN1o4emZCY1hJUThVakswZGZLXC85VU5SMVJkdnQ5YkwrdnNzMjdiTnRkajlES3h0a1NUSWtPdkdKbUFtNDF2TkFNVW9YMEI4XC9pWVRuNEpMNGtzREpCVXFMOXBNb2RoZGpWSXVnVUZWSUJpbEZRaFJFazJLcHk5MHRabGtxdHZ0UCtIRlZ6V1dQVFJ4ZlliYjJ6RVJuK3EwK1k0eGE4bUdrQXZQOGcxZm0xSmpPMjhoRTE5Sk1WSm9GQVlpXC9ST2VwVUthekxZXC9vSlpYTnpoZnFsdE9NWDF1eWFXdjgxcFBwc2NMQVp6d0N6OWdjUUkyTittaHJsbkhwcG1yMDRHTUplOENsTlFnOWFSZlRHcUZnRGN6QTVEbVpTT3BYK0NWTko1UFZ0c0UxTzRFbmFUb3BXYXFIc1MrbWR0R2NuNnpGdVwvVkVRYVwvM1MwWG84Njd2bWtZeVFiek9xM0RFb1pHNWU4THpaVXdNTXlzT29ZeHJvT2QxZzBMcEpubXBWa3RFaVdNTGl4K3BDNjBpQ3REWGRqc3VEWmlvUVRuTXlGQWdoWXRSdlhnQWhFdTFmZ2xnSEk5eWJ5OTdwd1VtUVhVZndwaFpEakRneVd0WERTQ0RRdzREWXVndHFvTEN5VUJ4Z2RSREloWEg1R3Nqb2hGOEo2d3N1RDVBOEFTMVdycEV4YU5vejFaNWthcTczRWoza3lrWkxVaHNPeGF6UU1tVDVRNVY0dFV2NmRaSzBtSGwrT2lSbGF3dDU2Mmo3b0h2cmpSUjB3Q05vYmtkTDRyTFZDdXFQM1hUQkpCUFo2dXpXQWNDSGx5WWwrb0VCbUFyU0phWSs3d3JLZGxQTmwzcEd1NzNXdHZOY1RhUVRVWEZpdnpWRktySUVwQW5lZGlSYlZIXC9GT05janFjUzFyTHJzN0o5MlI1bU82eDJJRU1RV1VvTlpxUUNkT1lXbEhGY1hnYmxHV0lCVHZxWUNwTjB1YzRCYmFRNTVWeUc4XC9YU2kxRHFyVUtcLyttSXZtWjlMNU5UNU9XbGd3ZHRaclcxRjFHK25CNVRwTGdQTFEyMzN1WERPVk9DK2RyVXk5MnNoWmo3dGN1KzROeHoyZlN1VXhJc3ZcL0F6WWdJbDNRTFhHZXNrcUVwTm9lZTB4dytoN2hyall2T3JxcWpMSGFLb0c3Z3FQek5OMlI3YUo1NWZtOVk3NlR1dXl4ekVya2pETVptblZLakczVzlwV1ltcDEwb1VnajVZbWVIZENyQnVySUpYTWREZTVSNTlUK2pSKzY3UHhka2tVMXVaUXNRYW5seCtYajBFYkVIV1lGMFNOYTBGdmJMYTZMTTExSzlOUzE2bTZ1NWdGbEdFdWU4RmZpSnJUZmgxQm11RUNhbGw5Tk50XC95azlOZng3c01zVWlTV1oyREY3cUozeVNzakdoQUxtN2J2K3g5SHVnNURPbElHSmtLSUd3aDhJSm1MY0VVcEVLQ1U1T0xZQXRsWXpNdERoYzhBcDEwSFlnRW9zOExoTHVYTHZ2NnNCUjRpVTV1OWpxVnRtWmlVMzZaTmNFejY0Yklla2VzWk5QYWRhMDZsS3FibGJrdk5FQmd3QXcraEd6THoycFpPRnBqb2p4UVF4TUdHKzZhWTNZN3ByalwvTmRNcXU1ZStXYVZOV3lTbDd4WUZkRHNlMm1jWEVUSUFDQ1pmSWQ5MFB1bkxRY1cwbDJDWTM4a2tYT2E1aGM4TzVmRnFoQVRyb1B4cFNwVWFxdE85MlhIWEE0VXZLZml2YVdCQjlPYmxnK0JlcVpqZnhQU29LeVJ6WmhFWjVHVDFiV05FYWVtbFFpWFlEOGNZdXN2XC9yTHZVVFVyN3o1SklQM05hN0oyZFl0elwvR0h3aEVcL1JKRnBiYnpXWWVLbEkxbitwTUNlU0V0VVlXeTdhRGE5aG5zRWp2QXljd1hPUTNKSk9QRG4zNWp6NXZHV0xCbTRtU25pOHhMWGpCbnZlVDNya21VVGlsRndSWVRIWXJ2aVkxdkRaVkFhYWh4WEo3NTRnT0lNakdia1wvR0ZHM3oybUttSXFQM2RmUUEyU1NsUytyc05mT05idTBHNWxtek9INHNsTVR5N2FtVWNWQkwxM0VMQ1dDa0sycFZyXC8wdWt6TnVpSXh2Q3hLSkhQT0FHSXpnUExpN1pROG9jMFRFUWhIUnJNaE5KRGtSM0Myb3JrUHNwNDlScytXclpJbWpwblJSa210STBBUzdTb29RdGF0NE51MTZqUjd6dlBKWnNBckVzbTlTN3h2RUp2MWh3Y29QSm80SDJkMnBGZlVPRFQxSjVuZENYXC80TktkZVwvQzNvOHVrSmhFdU1hS1pWVm5XdmZuSUVtWlBLeGdtTERuNGlpREFGWTd3elwvRFRNK0NUcERySDk1emxYZDJHZHM2VU92ZlFVTVRWSVl6ZlkzT0xWVEMwckwxWWtFbVVUKzYyUW1WWTJ2OHYyalpUeVk3dmdaMVwvQ2lSNXBTQWUwSWJyN2ZMa3hlS3VHajI4M0NRWGU1cUV6cEpQY0V1Q05MOVRNWElVSGtJcjVFM0QrM1R3TEpydnUxN05pYVppdVJ4QTBLdHJwUng1Vk1iamNoNzdUUHdGZ0N5dFlYNjdUaDZoNmJ1bW0wbUVwVkZrZHBzNU85MXVuV2lHeDlseXliUmFcL29cLzVINm1MOWEzaXhVdkh0M0NES25Rb1ZoUkV4cG45Q2JycDJOTnk0THpNazg2M21QQ1dNUkh5U3lEVGpUSnI5SnNrVzFsRjJBRzEycDVoWEZ3N0N1U1BlVVFONWZWM0FYSGJXdDdHZHN0S3FVZmQ0MlBmNkVNQzd2aHphVm9uNGlTMHNyYXd0YXRrWEdacU9cL0FKNlwvS09rWjlNRWhwVXVUalNWaVFDYStZYm1saUhzYVwvalRaRUFrb082OGNcL09ZaDhMWnFsS2FSVnBBXC8xVUhYN01pdkFTd1lBQ1A5cEpcL01aZlFDOE5pY0ZQZWpRXC81YmNXZjRpUVRWRks2Q3RCQUwwMzAydWhmSERuTjc3Wkg3Zm5EckRWNDQ5VnZxWlZzMjJ0aThKWVwvcFRrdU43ZmZrUnpETWp6VmpcL2paTjJxOWFQYjNibGhjQmtGMEZ1Y2ViQ1RsaHJXS25XTnJqZzd4YVFnR3RzTDlCMk1QeUNTM3A5cERaOE5aNWUxRkFtajNjSXNWeDY4ZWkzRTYrZTh0UzEwU2dvelhFRjBlRXZSdTlxUGtzVEJoK25meDkwVlhlUVRId09Ud084WlVKajNoNjFnT1p6emZBeEt4NlhEek4rbm5YVlQ2VHNZMEtlczlyNWVFK2J3TXA3MExnWVhEVVhHOEdJaktpSllsUklpZ3JxeDNLYjY4R2Y5SEF4XC92SVNkWHFGS1RxMldYQkFPZ3hkVVJcLzhuWko5bWtcL3N5eXE4QWZhaXVPaVNtaEFiUFwvTTBMeWk1bTl1dStqcTJtMUdUVFVJVU9va3phSnJaS2hqbEhzNHpEZWNybHlPQU1EY3J0WUdFWlwvWGFOMzJjZDcxeVpJVzc4cjJoOFkxQ3ZtcDFzbTFpcjI4S2pxa0RoSFY5RkR0OUlIRXp3OWtUVzB5dG5wVkozXC9vTEpsc01mbTZJQit2cXpQaElQY1VVNDh4NUJXSkRSV1cyRDJ5UHNhWlBLdGdwdnE5SEZcLzRoa0hRclNQTEpDYjQ2d0ZpNE42RUNDbytqSjc4MDA4djBqRG5cL0hxblFHUDhHNHZ4Tlc3UmJBbkFGQjFhb0xoWVpNUFFWSVh4MVU2VWI2Zmk5OFJHS21JVVFCY2d2VVIweVwvcHFwQkZuRER6alA5cVBYSEUybm1MdjVMSVRUemdNSzI1RlwvT2c2Smp0VHB0QlRYMTFZN2hqODdYNWFNMFBvaWtCekc3XC9SQWFmSUd1SWt1bXBhbFwvWXhTdjRvTXdhTGw3T0JvaGZEcnltdXBReUlLSk9IMVFTQlZpakNNSTFoejhRVGtMRm1FTStsR2l5b29La1pEMmcxSDFDdktXcVloY3dudFwvZEVrVFBNaEw2bzhXdUNYNW1aUlY5UHV2VXNBOVwvalwvSDhpTENoa01cL3JGM3hSK1hHbmNTRXY2UzVrUTFIK3hPNWdwT3dIa3lDRzU4czZaSkhcL1ZzTUdBaDlZNzlYa2VBVEExWHpcL0U4MitiSjFIVjh5SUswTGFLWHdKY3B6aFpVcFN3WVlhaDhWTGtveTRsY0NtbG4wbStOR1M0d09mdmZWaXp2bDRyekZjemV3N1dEXC9ZWXczRWRwY1NzaVlqbnE5Z3liXC9jNmcwVitNemlZTnQ1M1oydXA3bzNmWGs1QjRneXZKVHhyd2R4Z0pnU3c5OEt1UXZMa1VSck90U2E5dldRc1FGY3U3enFIVlJaaWNwNDVTK0tYZ0l1NDlVc1lJTkxGdHYzbHBMK0UxdUYxTGNoaFIwRVYrXC9FVWV3cXdVUUNNSVdoKzRlYUM4emc3SjYraVQ3VUVDaHBLTUFZM2lmZFV5NVM5RER3M2tIaGZJT2dQQTFpNG5NdHg0R0pmWWFGZ0ZyYlpOWDNIVVZDS0pycDF0QWJyQUxNb2FhVCs0cU5xZmRcL3FoM3M1cUZXN0RXc29FeW9iejI5S0V2VExzcEpzSG42MEJtTUhYbmdmR2duUDJ2SHEyXC9BbEVaWHlVK0FvbFh6Um5uMmc0QjNhdE9zZFNveFJteFZIek5pa2dHK25HUWsweHE4MGI1cnRabUI5XC9nK0VkTmErQTE1NzlHZHZIRWptQVRxXC9PcE9CUmtQWGtnUXJtSlZxdFZ3c1lySWx1UmhTaDJqdVwvNGtSaUlLODdlUSs3bnpiNGxkOElMWXl5Z3ByZ2VheHpnZlJqVW9DZXIya3F5QXNMYmlZTzF6WjYwVHY2QVY5b2xvNk9hQkJMeFJ5bktyY3h0UnAya1ZOZ3R6empoUFwvSjJFWDFBODIxcGoyZDhEbGgxTzlqVXlDZ085SUlYUGtNY1wvWVlFdzFlSWpzZEloYjhGMGRzS3ZJVnorcHRNdDBjc1lva1lmNVQ0QkVjMGY2UjJqUmpIN3RpSGhIa3ZuYkVcL3lrXC9sVHZ2ZHEzMk5rc3E3MzR6TGRTaEZKa0NnTDhhbDFFWCtCVU80NHNUd2pqa3c0U1RudG5WVk1vU1RhWXpKXC81SnRjckVndk1FTjJhOWFXRVNSOTREU0Y3SWtoTk8zUXMxNEZ4Q0w1M1ZEOGRUR2RPUGRQTnkyOTdtelBPK0NWRDRNR1ZzVWEwM1NNNVQrOEZndTh1VWZjaHpPUUlGcUNqSDRGdU1sXC81UTBKRXNzSEVkamM3d1pucHVXMVVObDFtRmxrMm45Y1drOXBia1NvVldcLzk4QTUwajErNUtzVlJwT0hVdGdPdktsYmU0QU9oS3VBUVhMMW16UERzd00rQlpzRFNqMGdEMFZGdVYrOVpvcGZ6bUJUMW96NDlUREQ0YUVjQ1JJaTVjQ2NvSEVCV1laME03Z25SMHQ5eEtFYWw2XC9KekJcL3Y3M2Z4dnBaYnBHUktiQUpnRnpUUGhYWjRGYXJXOW1kc0ZMcGZZZ1JcL2dROUs3WTNaVEpnSDJxNzJBTHU4R082aFN3VW14ZlAwRDBxQVBtcGtXMDFIaHNvT0xMNk43dEtQWmVtQ0dKbTd3akNkTUs2cTFMc2dOSVhFTlprSUx2SUNYRXdINDc5MG9rWEFTRjR3RCswZHJNU1VkT0VmSFlMVERBTTcxcWRVUDViNHhcL1B2anNcL2hiQUsxXC9FNDg5RWFsUUF0SHhVXC9ZWllGY1pZZm5vYTI4RFlReFRVY1puRGNWZlp6Qit6eXptZE1talBLOHJ2ZUhEUktZM3dXd1FadlNBVmRvaGQrV0xKTURsZG1YZ2R3M3BMaklSa2lZZFVqaXhJTXR5MWYyUDd6S01acjE3b2h4UlhuOFwvMVUwOUthYzRvMmFBclNaSXV2bHlvd2JGN0NnUUhrYnVSK0RESWhZT2lwcVdJeEMwb2hcL2tBcWNBR1FpTUZrTzFmcjFOSitLNG9LeFd0aVZUWklVc3krUThremJJZWRlenRQQWgxTW5XQms3M1ZWcG5SckxHaTd3ZVhFNU1lcENKbkduSXRRWWNjbUJRZjNrUE9IeXJ2RHdaSEM2R3FYRlNVeWlKOWFaamd6Y3dnQXNNU1JXT01nblVTTjdhMHI4ZGpHM1ltVk1GZWlSWjZyQjdORXRNcnllaWwrVmZVdTVzTmZ2YlI1Rjh0dU1JTWFna0FPb0dDYzVmeHNRQXM2YXFoZktLYnFqQzh4XC9Gd3lWK3VwdW9hXC9cL05qaUxmZDgzbmhxM0FrYUI4RGxCZE1HMkhjTmJ2YUhrempNRVlqVVNyMk53cSs3OVRqc3lhVjgxQjRZYTZVN2NPdWpOK0ZoZkRqRks4enRaTHNGODhGMlFHanRIcTJmNDBncHh4eG45QkFxMEdCYUF3UGVyS2p0cUMrYnM1NEQrcm9MUVZraXNjekhkXC91aFBUQ0dyS1wvV2dibnFPQzE2eENIYkZcL2xMRUFrZHZrdUlJRUhUTCtSSFNoTWVOUXE0TFdlQ2RRdTBcL09LWmxKMm5VRGRhMmNCNXQ4aFlBenBHdVB3c3llZ3JSKzJBb0ltV2RwTmxveUt0eTRJSmp4eXkwMVEzYWM3MVpqb0JQeFVFakh1d3RUbFNYMzZ6N2tsbm9jaGNDV3lTQXkwdFZBUG01SHNrdGYwOUhWRHFkQ3YzbDhQdWZOaWs1RUpoWWFBU2FTczhMQkZYZ3lWUGpJTk1nUDlqcFN2UUg3dWRLZnd0RTZRNU9nQytQMGRyOUJLSVNLd2VFT2ZOS0xQbFNqNXEzUXVWXC9OVG9sNFdDeXJcL1RTYzNhMHlPRnpTTjJlaTJIbFFoQ1hLMUg3U2h0Z1EyVGlrTWNmeFRrbFNJcnhEYkxXTFpWTjgwQmtqZHhcL3dYWk5lVVlsOXJuaFp5N2NBbGJpdDY0eUJPdlJTUmVcLzlPd21mUEFNWjhjK0YzWXNEMEcxRW1iUjlQN1o1WXM5WWFLR3JCMEpscm9qYzRvNThkbk9ucnkzQjZcL3lJSnUzZHRGdXE2ZlpLN1pGaGFuTzhKQjBWNUlHT3lXdEtUaVdjd1dTZUN6ZUcwY3Y3ZUR3N0VZMEVjcUl4NEhBSkwyNDVuTEc1SEw5UE1oOGRDOGlJNHdkaXBKVkp1cmVzSUx2Nml3K2VqOGZKcWlIS01DZkxcL0QwUkVqR2UzWXpNSkdwMXZSclpnZU9mdVwvQ0g0UTVKcExuMmpJM2RpK1BqMzFYMWltTU90T0pDVnVVZER2TENFaDZmZDlkXC9OYTA3UGY4NW5kOVp0XC9vaFBxOXRvbHJLdnZJa0h5N0N3T2RJZ2FoSnczRXNTT2FRdDIxbWxQeEkydStrQWo4RmVTNFhzcU5EdWE4ZlFsaFgrcFwvRk5FQlRKV1R1N2t6aHBXWWtUS2ZxODdCNFJLaGUrU2wxUVBOUVE2Wll4aG9QYzVabXZmWmpvN05Mb2owUjFGY0ZoWTVcL21QaG9aWkRneVJra0JoUHh1RFBvWWtVbHE3QmxQY1hnKzZPcHY5MWkwa2JLalhLdHo2czBHaEExT3M3bkFXUTNDTWJLWUpJQmYyaTlZRDdxSnhneGRkcE9ETDBqVzhMTGJidjZTa0hDYXluTk90V1ZQd2hPZGJzRFZ1M3JWRThmNXl4cVFlWE9Ma2E5TlAzM3V4QjdtVDROZm1IdTZ6c0ZKWnJrWndZb3hLZ3lhK0NNZG9oZERcL1N4U0p3WGVjTXJEUTNqekVCcmpCT0owR3hYYU9tTTZCaERRUytsOUQ3OWxSZ1lmR0ZvWXl6QzR6cTBYVkV5bjVtclwvZ1NUdHdjOENaQjZTR29mWUQ3aTBcL3Q4R3NHSTkxcGZIcnlQVEhXaVM3REkrbW9oTjVNc1VSU3NzeWhFYlZWTmp6eEFpY0dDSksyWiszczlPSkFoQUNaRllMeWYxMWxyOFlrcU1neHB3dEZ2SlVta3V4M3FEN0hyVDRjb1BkSEVYY0UrNm95Y2FsaWV5SFhXUmkrbUVDVHE4Ym1zekRlQ0Z0c0tJK2gyZ1B3V2NpdGtPMXJ1cHlvRVVYNVZxU0pVVXZlN2QwRm5iYjQzdFJKVmxMV2REUUpEQldQQ2dXa3g2YVVkOVdKXC9TU2xlbW5RaEh5M3U4N2xkMHd6dlwvMk0wXC9RWlRZcE5vNWxqOGowZGlkQzh4UUN0MWpPSUdKU2NjRFZ1MHlBOTRTZDZBZnJ1VUNRRzJFTmgzeVh0NzRPZm1sOEQ0R2lmMU02WGdBK3hza0ozKzVzTnFvXC9KOHhxd1RCdGMzK3RUUEY0MjJRSTlEVEVlNTBXZWhTTlM2aThYSmZPNWRYakVnQkFXdHpMUlQxV0xzblUyM2lCalJ5MXJiRjdYOVBUa1JrM2V5TTVvQm9Ccmx3MXJmVnBubEZZeDdSMjdNbVdBdlVBNFNGZklrdzlqWmp4MDZQTmF6SkNIRVREbXZMUmNDSlVMVEsrQ3VXMVJwSHJ3cGljNU5lczRSaStyWGhub3MxeG5Yd3F2dUxzRlFkRVZcL3BKcXJaMzhzWEpVSUtFVVdRQm5iZU9oenpMcXNlQ2I1VmxnS2RGZCt3emxMSlZkZ1NxbnpOKzVEcGdleFo2ZDJzYkE4VGVPb0x5cDBVZGNlMElGVVZvMzJPTVc2STN0cGNRdklUaEJYQUJ5UjN6cEJUWmVodTFRM3NrS0Q2ZXhIVTNWTnBYVG1LT3d0Nk8wUExrZ0dhbVJjM2lkWDN4NDhEREdJMVBUR1NWbWpKTDdiTE1GWnB0V1BuSmRZWnVXRTRnZzJoZWdOd1wveTBDbzNSSkxMdEJPekpPUDc4bVdnZFM5ZGx0blFsQW8xdjZqditTbkNRWjlxZU1SeWl6d0hQd243aG1MMEV1Q3NOUWtFbVZlaW1wbXNMRlhrMnlwcGlpakhyZEk5b0NGMlhUK293eUhGeWR5a1wvU3N1TFVHZ3pGOFUxNkgzbElXTm9aTlIyYitldG1pZmljcWNhRlNYTkJnSXdseFQrWjZ4cGdGWEFWeG9PU2srQXdyektoenZqK21MQjg5STFQem91VWd6dDBaY2tCUWVPbUVUV0hZc0FxQjZDNXVtSFVUb1hsZ3k1NFdoNFhySEh5MDA5SzN5T294ZWhOQlpoWDM1M1dGTHpzWnRtTjdsWXJNUFwvWDRvWnBuam5DRzhcL2QyOGltbHhxaHRUc1NcL1E4c1MyWlBoYUxoTEI5MmlpVE90aVwvb0EwV3pZVmVOUXFpT3RSdXROTEVKd2JkUm51QTk3aWRGdWVPdEZtclwvdGEySjl0eE5FVWdaSUhLU2Rtc0I3Z24ydEJDaDFKZDFVaU1FOSs2aEJBSFdaVlJvcU01NTBheFwvYURqbnUzUndtbmZcL2k2VzVDdjlKamV4V2xHYUVESXoxdGtTT1pBZGoyZTVETVJIbUVic1lqT2NPY3FwenlQYWpGejhzalpMMUNFSURja0lBSG5Lb3hIckM4SFpUTkJZK2FpOWRjQ09YXC92eFVLZlFROTdkdDRxQXRUaFwvRDhlNHdWRHR2SXhneEZ6ZzV3TFhSWENSZ043MXBWZ2MzUVo2RklYcU1abkVUZkk5Q1U1QVdqRTB4XC9NRERHTWoyUEQ0M2NBQ21ka3VIeElwK21wZDJ3ZkNQcDNZT3pqREpvNnI1akZRK2tSQlhyMVozYWxQNng5ekcxaExLS3ZvY0IrWFU4clBHWEZnMzZUb2lvMVA1WFo4aTVhZHBVXC9rSzE4R05GbG9SQ0puc1wvYVwvdWJDNUZHUEtqMkwwZ0h3aXZIdFB6eSthVk4xMnlaZnlVMFNwSHhwU1oxR0tTQkc1QU0wY01Mdis0MkhWdXpxSU5XVCt5Vkp0SnZZXC91ek5KYzkzeFpYUzM1ZWkwRWp5RFR4YlpTc1RQUTF3T1RkY0FDeUwxWTZLY1FQXC9BTmRrenJIWm9OWndNZzNyZmcrN0g4RlVRTUl5cUFBZjNnSGhjXC9Dclp3R0RlTlU5ZkI3TGp4SGJYaGRMSjkrVllBaE1Wd0J3VFo5TzgyT0I3dWF5VlVQWXQ0aTI1NklpZU1MeVBEajFvd3FRT2s4T01Tdk10WUlVUmZETlljU1k1Z29uWGNVXC93bHNKbUUzNU5VQ3dyUmx4QkNxRXpiUVhsblAxVzc2NmZLUUZQdDNSUG9hd2lHQ29xUkZHMkVFbU55VTVqXC9OZjJYMmMzRk9MeTNWODdRckJseWRzMnU3dzI4am9HVDQrRUJ0RlhudEhGdGFBS3NhYThuK0pLU3NBcFNoTEtWVG9hbVZYQkZBUThDcHhsaDBUQkhtNkRTNitjWUR6N2dsK1h6MXVGZEl3aktETzhzU1BhXC95cW9jeGpCRWtpR3B5UCtpaUJTY3R3RENIcnluYitIa2laSXhtZ3FWVGFvNWZQRFhsa004NzAxT3l5V3U5bTF3djZMbW9ncE1sNjZGWVV3dFFvZWJjcjlHVlBlc1ErMUpYS3p4eWRUR0d3VlpJdGtpUENMSGlkb3crNUcwN0g0dU16QXV5dE93MXI4V0lZZkkxYkR1cjJvTnBhXC9QY1YrOGJEeGtrdnVIWDRzZWc0U3BlWGJndWNKRTFaTjljXC9Xc1dcL2xLTEFadWxcL20wTldmRlRiblRYTXhTblR3MSs1S1pYRkp3TFZRV3JxZk5XV2dXbFNcLzV5N1k4UWh5cnRqaHVuNElyTWZOWjY0S3RwT0lPNGU2WVwvQ0FJS05taHFCbjFqQ3RcL01IOUhKK3ZRNGJ1UFZEdVJ5T2x3clhBSVU2c3p4eVNaZUxnUlU5cXRMT2NuRUZiUlV5VnpjOVJvVWFXbUZUUXVOZXJlWWhjUG1XN1g3N3crTFc4RHRUOU1memlrS25RSnMwM1R3bHkyNGFTOUFQWmpxTll2c3R3aGdLd0NDQXhyZG5UMUxsM3F3S0w3d0pMMnZBYWJGemdkdHJlcDJwTHBvaHlxSHpsMFp5bUdGaCt4M3NOYUtWVnd0MVFHTXprTVRpN3FiVVZwTk0rWVBGUDkwNVZ2NTJPbm1IbnE4ZnZlRGNYUzlEbGlnd1lnS0xoYVwvZFh2c09Ya3hIZ0FaMkZDXC9ZMnJYQndpa042MVwvTks5QTBURGxCanNvcXdpeWtuT3RmWjlPZWNMd2V6QzlmeDg5NEJwNVgrU001Nld2dUUxeHI1bnd4R1kwVU13N2VERVFLcGZPZlRwWW9tbUVrSG1QaXlYMWp5c2c0TkpzbUpvc1FUcklvbWxvdWdqMG9NUW92Q2FJRjhpb1hjb2ludzNpRDJidXY1V1JFRFhQV29aSklKQWhMRFZ5U2NhTzhsbEQrQzAxWjRMdnBTN05mQWxwUTlkd1hMcDB4ZWV5RllUNktQS0twZks2c21OQkdPWlozQnE5ajJQNXIzYUNkNlZJanNGc1VhXC9DZFFlaXd0UWZrZjFoc01TRU5UTHFhMHJKTUllWnFTVTBiSkhUXC9NMVpDR2RIdjc1Sm1JU0hTa3ZIY3puXC9venByNHEyd2dDRkpCbmdHTTJjaHZSZ2lpZnpjUnpManF2Y3JmdEE2Kzc1YnN3Z09VWjJYNzdFYXVCTE9SM1diZzIxTWpVa0twOUJTNnB2S2lwcjgxOWVDamZTYkt2bXpNUEQySENaaTc3YUU5ZGFVWWNnMmIzV2RwZ2hlNXpEZ2FlT3NlV1cxdzJUNjFheWo5UU5tXC9CSzBVSWcrc0IzdFhGWHFrb0J2MUIzbkNSQ2RhR3FuRWxpTkhJM1d2bTZGTVZUeDB6akk3RjlqT1wvYnVuYnZWcGtnUEpVbWxEXC9DeEhMclNMOEU0ZWdpVWFNUDAyOU84MFB1SkFcL3JqNlp4XC9EbVhiclpqWTZ2bzY1T1dLZ3dvdUlmdUowR3kyaGtzbHc2bDdqSzd1ZmtIemRTR0VQNjJaOFwvV294M3dqY05YR3pRaHRrZWhGMmFiazBMWkpGSjM1VDJGa0k0cjNEeFwvNitkQTZocVFqYTdiUDg3RlRVSnRBM3B3UEMrV2thbEhmRjU1UnVPT1dnWVVWRUtVbGJEM1RRQjU3UHVSMlhESzArdUlTZUV1MnJvSjdlWWdxejhraGw3YklHQWh3Y29neXN2RGNZV2g0ams0MVpnZlFzUHJPOHhTMWNpRWl3a3VkNklON2dUNXBOaVVtU0djb3NmdTU4ZDV6Ymx5OVoxcWZ5K1o1d3N1OXJ4VXRvNFwvRjhuK3RZM2o4UUt4alRKeUczVFpGdkxCcUFSOFdsN3dqZ2FzXC9OODR6eXhCUUJNVWpSb0FpZ1N6dXdjcHUzSmgyY3YyZXZSWlZQa3l3MW04enVcLzdUY1RvZ3Z6N09LUVVJcEJUd0hIanB6UVNpYVVPNGVwMkU1K1wvNVwvTDdObG1hS09qNmk5azYzY2dqb3hiYVRqV1d0N2NLWU16SUUzdE0xaXRPdlBpQnlPazZ6NDZwNWtVMk9UNWVUa1dcLzFpdWVuRGE3cCs5M0V0WE44Y3c9PSIsIm1hYyI6IjViOWQzNjgyYmY2Y2VhZDVmNjA4MDY0MTY0ZDY3ODM3YjgwY2QyZjMxNjJhMDcxODcxY2RiOWMxMjhlNGI0MmMifQ==