Chương 4042: Sân nhà

Đạp Tinh

Chương 4042: Sân nhà

eyJpdiI6IjlIbEVtVxy0fkBN4PeioBzjG08zaHptNEcxUFhNRjZxQnc9PSIsInZhbHVlIjoiZEw2UzRsTElVbHBmQzNTbUhocVF3bGNLeUYrazI4UW9QTDdcL2g5QjVjWW1YMFVDNVdFOXNlUVhBVkRmVzVLU2w4Q0d6amVYSnhPbjlTRXVYVUJJdDBjRUFsYXd6czY4b056OTR1enBWMVhSQjJ3MVNhXC9TNXRzODlrN0dcL2ZZZGZTQm0wMWFFc1lwUklyaFo0TkJ5V29XNER0VzVMRlRFTWwzVnVqOHVEZmF3eUxjeTR4VlZQN2ZFcCtQeGlpWTNWRjV6YUQyRFwvVGRNQzFYOUFWNmQ0UHM1OVAyQ0NLSHRGM2FjV3JtK2k1eWdWOFJ6XC93VDdKQjJrWlwvNUpETlBXdExhcmdtZnFSR0c4elJ6XC9cL0VvN1wvNGFjdnBjck11YUE4VzhVSnllK296N0ZQYzg2eUlDZ2FwT1Y2cGlXTk1aWG5PK1JRd2tKaG84eUR1aXdCcHFMbHkxT1R3WDhwKzNEUG5JbTNqcWptMHlwREdXSkQxWVNTS0tZOGtTZzkzaDR2dnhhU2RWcTl0aXVsbVwvbHJUSUhDaVwvY2NRYzdOMHEzNzduT3lvak5CRXV6elBKU2ZZbmpwWlF4bWI2d2RHQ0V6Q0dvUEpac0tuem52MVJ0RWprRDJ2ZGxqVHJBK05iUDZEVGd6U3pWUlFMYk8rQTdsOXk3THd4S3BOZGFwUzZjUjdycG91Q2lFS2RSUXZUM0FtdElIVmk0dFlnd1U0ZHpzVTdaT0ZOd0FGTGZZYzhVdU52bjlLanB2bllSbHZlcU83VWtRc01UNW85QmtQa3FlZlpOYkVZUUdHelNsMFdjUmU0eGgzd0VPY0pJMEdIYmxVVW5ZSTVkdTRSVW11Rkg1ZmNZU3ZcLzBpVnNXT1k2NTQxS2t4XC9MZ0Q1R1g1ZkNFTnNQeUphZDMrRGtkTkIxRG9LOU9kTkdnOUdzZVpoOUNHSG9VNGg4XC93MzdUWUgzeHI1Wmw1K1wvUzdvZlVRMkVQMDZGSlFseXI3M3FTMDJNUzdXNFBWTTN6cEg4cHhSMnlQeWloWUY2OUsxMldjZG1cL1Ztc3gzNlJzZlNTVExGNXhOZ1E1TTg4VmEreFlGVTBQRDNvQXFGUmVvTWJHN0NZblZoRHRLazYxVFQxT0dzT3lTVzIzNEtFYVI4NDlVMHJrRUFyUG1vd1ZyS0xZNGlzcTZ5MEdkWUs2RjBnRkd0NEdSVFRwRWpLNjVzUFJHaktUY2JQUmZ1WHFYRmQ5UzdHa3pqOElqaW1wRmZ1R2xoVE5hVVdUNmlcL2VtYnZEOE1lYWgybkhXVld5TkpFNTBNcFVkTTA2eSt1M3ZhbldiTjJOSkNnelJvXC9SQjR4VWZreEZzNVVtYUk1TWE0NTJoSWhETDNqQmE0N1V6R04yNUdwenJ2UDJKZjVldmVNaG52VHNtaWdjMzNxU1FweUJib29KbDhLU2IyR0czTFhsNjVySWZCUzhaK3l4NnVKQ3UrMGZ2OW9jNFQ3Tjd4cHhhS2RaVSthZVc5UnNHK1ZLWW9STlBSOTdIcndTM09VRFpGRHpUWVluMGphVEczeGxRaHhVUFRrVTdISERhRVlYTXk5RXJwVE84ZDFuM1JUMndTTVFBUnhiNWVtUWRPQ0VQbThLUGhXaU9PYlNubDJpRlRHdEl4WVYxSmFiTUR0c0NqNmlEckJOcFpQMVRINHVKUkxhZ3U0elp0bkhTdG9FaXdsTlo1TXI4OUJpcDhrWXF5MUV1OW1iZTZHenNYaUNZUnlaN1B3VEExWTdGd2RYRlwvTkZCaFh4M1lUbkFvYVVBWDNDcVB4S1NLbXdVeXNDVlJ4RmZRRE1sbTJNNDNzTjk1VDVOSHJ5MDhCWEs3c2tUXC9Ka2JHb3hZYXhqbzZJVlBoRjlvdnRFZVNrWkl4cnBWVVVHaGs5cmw0QzZxZFJUcTV2aUYxeHkxUWY3TDI5WnZrVlQyTm5zeTROY1FqbVFOZnpxczNDWmtvOXFxSzV3Zzlvc1FlUmdNMHp2QkdqcVRYZmt2T0RGOVVNWlwvQlR1TVVzdFJJRG96b2E1Zk9ZbkRnN2hPZkE2VUEzN3NYdEM4UWNoUHo3c0tGc0ZQWDlTdWhGWkRFbFNFU1pEMjNBeVA4S2sxMTVJZTMrS0c2ME90TDh6Z091cklyeXEyQ2pEclV4NDU4ditcL2NWTTJZYmdvNStYUlZiVE8xZnM3R3hjZDFyOTFqWVFrcDlGYTdKTDYyYnNMZURSS2NwcGVOcnhKUnorbEJpYU1YUW0xMzlyYmRMTzJPTnhTVnBUZ1RIS1A0cWttRWRFeUY4YkoxOE8zMU1rOW1FcUNZanRVZW9qN0FVTlpDbVFPWnhTbzYzRmpCbTlMZXJjNWE4NHROeklYRzRiZnB2elFYcUpzczgyTzNFWVI3M1F6eExBeVhobTJqaVwvajZ4aVg5aUxzRGRvWVExTlBzTCtpcFNJelh0N3pxdlFsdnRBbVFIOVhaZkZ4T1hDM1hSUWZkclRubDBXWXVKSGtLbDdpK1gzZkFGa28raWVBTnE2NmV1aHJucDFqVkhYMGNoQkc5UWhZcUNndlwvM255QTBneXl3T1ZXVnpJMFUrb1R0QW5NdWo5Q2UrallVRGFuRTMrYytvbDdMRW1IZHJEWVwvaEdYXC9JQ2xYZTJCQjlCS1NcL1FuZEJ2UlNpT3h6T05BOW1DelFQUVkwdmt6SkJpME1wcTNBbUpOcm9WREhKVngwSXFZSmtwNUgzZkRSa0VwQXlrVkx0TXhtckl6bTVFcGR6NjgzV1V6TjdjR2NWOXlJeGxMVXZBNGxGV1N5UjA4RDU2ZEtqdVRRRUN4blVLMjFXWW1YWDlEeVIxeEtXWEVaT1lRejBuOHFuNXFid09BVlA3bWVQNXF2TGgxZVVWR1wvN3BKWFpJSDVZMEF6eWg1XC9KUkJxZ1Uya0ZoYUw4S1BLMis1K0EreDhhOHQ5eHpSQ2RUTFwvWmNtd3NYRkNmTGxlYmlRSllvYlNMbHNcL2wxSmhaZG1BaTFnSHpSSXRcL3oyOFlBSHluaXlvTjlEME9SV0lYRzRcL0I5Vk5IVTVyZlk4VmhkWTA1eE5SbmJIcWE3TTdENnREdUxkNTNLOGNrMnVcL0ViQWxwMDZVRUNcLzN0cmFTckxqUTBXOWJObEIxVFVnREpPcFFUUmg1SFpOcUozbVkwN1VtSmZmRGdDMkMyVHdTODJyekVcL2FnU2VSTFRDejBmTmcxOXoxV2FiNno3RW9iVXNmakdnV01TUFBCclZOdVZrWHdoY00za3FnVUpGZEU4TFNhMnRTU1dcL3pyTjF0R3JTaVI3NjFiZ1JxektkYnpiQ1ZzVGM4V1RtbGxHWnY0SFRFY1BBUE8rVVUyMEhJRU1HWEJ0aHpRbFhnNDNOYkNaQkFhTEJjQ0tKaGUxVE01a3dOMjFjdHAxY1dCeSt3RDA2cjZ5dFwvSWR3TmxzSnJmbUE0dXVhc085dzdCbFRsV0NKcEk4WENTMURHejh3V2dxenFVdnRPWkV4OVo0d1JsRVZOTGVOR2NFeXpTSHNqXC9QcmhodlhTbUNLbGVDaGlUbUxVbis3M0tYM25TemJuOUY1Y3VQaFBJTHJxZU1FaTduazQ4YTFlVkNycEdpTVJZUERSQWxqTktwcnA5WW5VM0gwOXVwSTZMR3RvR1FCeTR1bHVBSmVCbWZjV2ZZSlRPUWFPdVhFU1dIZ2NuWnNLc1NSYmQrN29pdzN5TUhDXC9FNUhLWkZSNmdpVE1QUWFEM0JqK0ZXXC9LQmRIWlJcL0RON29XTlFtS3p2VmdBY0g1ZmFDdTdvbit6ME55eUU5VkFOaXBtek9oUEVYVnlWNWd4ZFpJNVwvWlUyVERCdkp6MXltTTZNS0gxRUZGMUl4NnVxdW5kOWZZbW1id3pqeGJIRG0rZmhmWUlSNEdjWkkwN3dhbXFOMkZJOVc0QVlHSlFXZk1mK0k4dVE1SVB1RkhZVnJMdHpZSlVSVWdyQTZ2OWdsOVNIR082bmVaRWQ1MDVRam15dUdGc2laajNSSlFZRXJaRnJVZ3RXVzh3NkZCdm9RTXR6R2hRSFh4ZUxPTEJNVVBTckVLNXZxTkdueUE4UlwveHRCVTFXNFduRGhLMitUeUtDelRuVG1TRUI5anBnZEs4OVNNZ2pwOG1JRno4NmE3bGZxZ1VIZmVUYkhuZFFlYTh3cjdwWEExaTFDMmtBdElXMmhHSjNRSFBsc25rUXFGcVpJNWEyRG96UzJVaXNPaHpjYlFBaFNnOFZESjc3RW55OUVhRUhoblwvQ2lXRitGUUFKUVpQZk1QSXRIMm0wNDR0bHZmRVVyNUxLVW1QZHRwbFFScEpGWE9OWmJob1hBZ1RPMWlkRlwvTUZLMzhScnRydXNqeVZuU2FSRXRUR1ozZXBqOEh3cEh0MUdZZlBzaTB1bnRoY05hM2VZQVJ3WDUwTklhZFdTUXdzZ2NBTlgreURIM3BDK0NmYjVqdjlNQ0djbFRVV29FVnI5bGkxZGREXC9jdTNjNDM5NzJGcHNwU2JQTU1mUDFTZzNpNkhyR3laSHhjOVMzSkowQXlzWjNKaERVZFoyTjlQWCtrRXRGY3dQSGc0Sm9TQVpPZnhCRUZGXC9MTlY1b0NoYlRScVdvVWxQUGZ5dVd3cExwOEJiTW5kUFpKMVM4a3RVZm85UytYZDdDUEsrVmd0NVdrNmx0UVhMQ1YrdzdsVnBCazJ6OEZyeTdsdGpQTlEzSkczYTRCVlRUSHgxVkhjYVVSaUJubnB3OUl6cTM1M0FodTh4QWh4NHg5UjZ5SCtCOUNPdHRZdnB0M2JyNXFaSkpKM0c2UVZUQ0NzRDJaMHIwa1RZMEd3ZENRQWhyTTZOVmM1U2ErTlFVUUZNUmxQZ2VlS2VLb2NNWkQ0UXpDN2JlT1lkWmkwbmhlbmsyS3dHcnF3blpzQ0EyRmsrd3QwSUdSRDgzVDB5NnVwVTIzT3BCYUhDQlJmbytvdGtlR3NpR3ByZUppa1p5d3dycmYrNzFFRmtuVlwvSm1KNEpmM0FLcDFTbkpxQTVkTTBcL2ZUclhUZm5KalwvRnptaHBOSTl0ZmVNWWVHTVRzM1IrNDk2QzNNNFNNbkpmdkVLWXdkM2NaYnEwS1ZuS2hoN1pzUXJ0NU94REtrZ3ViVzBSZnJta2ZrbjBNSHQyd01CblhcL1BcL3JwZGY1b1oxTWVENFROTHl1d1MrQUNNVXBBTHNuYTZ1Q3F4Y2t4K2sxS0VlQXU0SlYxTEZaSzNUZkNzXC9tajhPVDYxSU92T3RwdzlrSlwvWDNOUTd4WlZyT0hTNEJcL0hvN1oyNzhKRURYSko0aGdxeEhwZVp1Rm5oYnVUQWpMTGx5eElvSjBSVWpzRG9NVVlUWW1weCtFeGo2TUZaR05zZUg5SVg4RHdZTnBDQVMwV1dKSTRtV21QaWtPU2tNTTdsYlZ6MFZmZ3FVZ3BaaFwvbnVxZExobVBmemoxdmxFR0hkeUZSZ2pGNnVlZnByT1BrSzJqT0lsa1VmMndNc0hHMVNic29vek84U2dcLzQ4QnlOS3ZseENKZ1ZsRTI1RVFaT0RJVlRYakFySUMwZCtCT21zMTNtWTVHT3lEZ1c1Qzh0WU9xZ010c2xhVVpqWFJ3OUt1U1BhbGdSaEFEZVFzN0RcL2NNcDc0V1BoZHdBaVY3WXFoMm5kaWV3ZHJ0MnJtZGd4OEVoU0tVeEdpTzVUM1JMR0ppZkptS2hKYktLaXFrRm9kMlF3ZXdLeHdOM1B4MUk3YnAyenI5anZDN3dJQzZINVViWmNQXC9tOGd1bTlhQURlTDNENEhGWkltUkFEWk52ZHdOdjNESTFGdWtIQXZsWTFMbGxaNTFnbGl4b25IQ1luYjV6eHpXWmR2S1FHVmZvelZhdUYxMGtzR1FzWjl3U3FkVUY1VWFPWnV0K0xqbmp5ZFpjSXNteWtYUVBNeUFkS3JyK2RoQjY4TXJtNWJNaUxpNUdjalM0M2pLT29MMFQ2TFhKSFwvYzVZcm15ZVk5YjlLUEZzclwvXC84NGFheGNHZzNpS1M4VjFpSUkzK2x2VTlBRWFYMzNheVRQSFF4UjQ5YXVrZjVNdTdFMURKNkRaSlwvd0xQdkQ2dzU0d2dKWjFYQzY0anJKVW1sOW9MVjNHWTUrUUJZSmYwUDV2VzBJUkJuUkJKMDFybnJxQTNOSEh1ckszbDBwUnQzd3pHT3gybVBaT1RBcGgxNkMwdjVBc0NpK0NqWWtcLzRvQlM1R1lGTnorOUNucEU2QUczbjdGdTRybGw3SEt5U2ZcL1U1RXB6b2IyRGV5WDJMN1ljdDN5RW93M2ZHanlkc2JxbHpMNmtRRWVYU09xZGo1OFNSRjBCNk1kUDBpS2Z6MmtTdXRlUDNEY2UzSzdCR2o3YVV5ekkxamFjUDhBWTJOcXFFMnRcL3JMY1RqY2VaQjlJcVpKWG9Vb01TSnpXTFlLQ3Z2YzhUazA1Zk5NTXViRzh1bjRnNjBcL2JwOUtKVHpiOEZBb0FIeEJnbThTT01LRmVrUWdBaHhzTTBBckszbms1dmpaZGhJT2hNYkdHUDhTdkZ4dUc1RENWZlVQZXdiSTBYUTM4ODdhWW1MZWltK1g0Mkd3K1pTbUUzdGltXC8zdEprSXFQOHlHeTFkSXNHOG1TckRoZGtcLzhtcytKSHFyQlc0NVpLcVwvS0czS08rZEdZZWd6Y0toeU1jc0dVMTdYVDFmMjJUa01DMTEzbnlVNUdhZ0lVWFFRQkNYMHNrR3ZkMzlsTWFKdnJvQUFjMDdHbXFxNXBNQkthOVpoU0pvSlowaWtwTmpNRzdmalpSeWpVcUFndVB4d1I0TEwydVdVSTE5RFlNak04N0ROU2RBVElyd3FUdzZrcnR5SE50bXZlRllZSWFGMFwvaUtDblpDbk41ZVAyRDJLUHJrVWRrT2N1c3E0TFNtOXpaU3A4V3lPSDI0U1JnNWI1aW5NdEVcL2Z3R2FkYU1rN0FwT1l0WjBXS2xuaEZmKzRON0FEM2xLVm82OHZBRTNhVG1vYjdoSjF2eFRBUEptZlpOZ0hhc2xKeWk2WDlYK0h4RENYWjB6cTM0Y1lcL1hhUlZhd2FWUVduaTNtSjcxQzE3dW1GNTlSdktJZUxuZTVsMFVUYmxmbG5xVVRsQ1JrZGdFcDFsa3NxTkFveFJjdWw5RUJXSFNFM1ZBWUZSWTJLa3ZKM3RXSzhGXC9lTTlsWW50UTU5TnBVRnNYbHBoeWE3M1Jma0o3dmVRYVBXT3RZcVpRRmJ5S2ZZK096ZHlRbFZqOXlFT2haaU1uUHRsV3kxQnRTV2hEOFZSK0tibDdLVUpUM2Zya3BhTGRSVThyTVlVSTlWcEh3dXRCSG9MNTd4V29ZSzNrWk81cXdmS1N4cE9nekJVOCs0SHFuZ09zeVRyYldlbWhMSjk0R0l2S2VUSTI5b05SUUJsQ2pXNjVYQ2hWRW9XK1wvRDFzS3NtT0gyOVA3ckJwNlE1aDcxOVl6SFZVakhNWENUQ3lIUXY1OHhVWDM0RmtQUVhBandEbTJ3S3J5UWlxWGF6d0swWUZBZVZ5OFJHMDhEMlhiTVNtYlRlTlgzaVlOR0hkeFA1a08xT0RaYis2NkNcL2hiXC84cEloZ0R0RkY4Uk1FWmxTRUdXbkxXcDJpenMrTDY0QysrTTh4Wm9hRGJrZEp1NTNKdTlcL0FBSVNJblJ4ZU5Rb3d2QlZTbkM3SE9RV0FvTktkNEJvRGhLaG1LZUU1SzNnXC9CRzFxc2V5UmJlMXo4cHBTblprdm5oMXpqcys5aHFRc3RiTWtHVzhTMmgwaEtybk1yTXdUK1pIaXZGRUlZZXE1RTRZS25NOG9Od1lRKzJNZ0o5R0lVNlBEdTZ2OFdNK2ptN1VrT2FJZEJsN1VqNU9yb2h5TytkSnZpeUVsdWdNWkc3UGRvbmxlVUd2Y2I4aGZTdjdKaTVWUlwvblAxSmtLWCtvZG9vRFZlb0FEK293dWZSRmE3V1RUUjFHS05YRlhZcFFtQnYralZWcnUzY3FUMmhJT1hcL3NpWFdIcmtsalFldEs3dFEySG4zejNpcGxOY1NtQ1NpQXh0STRnMXVrajl5NWVOSGhIdlRTT284cEx2RDY5aVdlczZmREwyWk5NaXFKRDhXSjROOElzcHlqMFk3ZkNtQnhGK3paN1BuaXg1Rjh5bEZzVGNsZmpqZU1oTktxQ0ZCOXNJRnRKWmtOb3FHb1FJdE1XeHkwN2tZTFh4a1JuRWJjNHpYYmRFcmMrYkw5QUkzSXJhN3BySXBYV0pcLzZaRjRhQVJTakx1MGpOSm5yZW84N1RXVmxyMVI4MGdQTFNrNER3eWZOUk1NOGxlSjFvU3poNUFNdk0yd1BucW1XRzhXQ3haTXhvTWNwcDFXcUtvTWZUZnc0cldqRGlVbkJxQjFsODcwU3FkSTAxdXcwRDh2UU5FS2txQkN4SHo3WlVwRTlITWt1Q0UzYWdXdE9nTzFxK1hOMTRydmFMSFFcL3VueVF5dm5CN2FlbTMrN0tvMDRwc0pyVlptWWdUSmhtbStYbm1xNktFbkV4Y2dsYlNcL1dQdW1UWXV4WE0zNlQxTTR6bUhXSzZBMGVFZUtpRXVFNmJ1bUkySlJxWHJ2RlJBZGhDT2lwZFwvMnE3YmRqNXhZNjI4cEhpdHVCR3NTU2JXR3Rhbk9HNnVWUzkzZjBMSVJKRGNpeTM1dG4xeGtYRWxBaXhObDhrTll3d25oOWxGZEhRd2xDcFlXUGJMSzRpc1lFWVQ3T3U1TkVCYWNiK01EMVFjWlVhUmVrYXArWWt1bVB5MWl1bnEwdG96QXNRVmpHVGlkQnlHY3FHWDVKVlZEQTlrMEVOWTRXTkY3XC9NTzJjQ2JNUW5BOVVmdW0yZjFDYkpHNHpuTlB0S0wyMzZQOWlpOTQzWk9sMU1CQ3RNZHhLT1krZWMyRjJVcnJnZVBMWDZTNEZUclJIMmNlWjhzV0x2RTh0azJuK2p1UTFwWGpaOG1ScVpkT0JndmVXNXptTWhLNzFnSURVMDgxVm1laEtLRVNXUm9DYUhcL0R5aUZrNmlTclpuZGt1TzNTTjZxTG1hQlFtYnNqQkhqSFo1bVRmWmFvMk5IeThBUWx0eFZNQ2dFNitWdUtxM3lUVmMwOWJkNG9ac3I2aGZQQUJaaWFYR3Q0VWpZcENZMFhXcEZZNGhwTU9lXC84enAwTVY0cmo5WnppVE9STDJ4TlMwaFBndFlHVUtNblNSV0ZmMmQzQUEwWE1NR3haeXlUSm9GamtIcmt3Y2grekRxenh2dVUwMUQ2WHhFcXRTdTBcL3ArV2txeXhRc202UUNmSUY4cmVyeWp4a3ZEbDhHMzdPM2RCNnduRkFzdzZJZGNXdTlwZWZRa3JDXC80NDNQazk1YmdsNW1YOGc0SlF2XC9sbTFITWloZWlZY2J1YkFLb3laNnBJemcwYlwvYjBSdVRkZUt2N2tiNk40Y3NmdCtET0JVSGdHNHdnVTNiemtVakl1YTZaQmV6cEpTZTI3UnFTS21hTDhsdnlveDc4SVBZQXdMdkRDbHJQTmo3UTk4U2NZVGlId2tzNFRmUUkyMGFVWG1VdUJZU3lidnRJYXNLMGN1dGhMNXRcL2lZbk83dEtxZis3Wm9QTGVGWVdcL2NSVGpHanFLR2lKOGY2QmtPajJnZkNta24rRnJZYlhMQ2NQK3o1OFZGdVJLRDhNR0pNXC9BXC9CeDdCZ1g4M2w4RVozSHczQlVCVFpSNExKM2YxTUtYQU1wNGkxbTdEOEdVbUlVajYxUWlqUVJzY0hLRkxzVlVRRkhLVGtxRFV4UDd5ZFJwdW9uRzdiOXBcL2oyajFLXC9aSHI1N2xnNzBsUXR2angwa2I4N1pJVWhYNWVXeUl5TVNiWVwvaTJLZ29HeHVXc09NR0hMbFA4V1NoSDVOdFJMZTRvS2FzcStDdzZJRzA0M0lhMmRuKzV4THNTeTZhSng0MFZ1QUoxNllhSENjcEtqTFRTUEd3M2ZuN3RiaHdOeCtidHVuSzZteWRlNVJ1eGNKMXptME5vRE1DcGdWT3dndEFkbGY5RmQxM3BLalpnVzNnN3RJVjhFQ201VlwvXC8zdEJMcjV1UVFtRjBMQXlXXC9hR0pDZUJNYVlsTHZTXC9LY3p0NGFPSjNjTGpvUXgybld1RGtVOCtsK1Ayc3ppXC9lY2FCcUNiUkpwNUZXc3FBRnlqYzNPS0c4dzZ1SGhtcXliOTlpRVNjV1I0UzQzRUNTODFcL0ZSWTZaazE1ZlNUSWRqS0Z0aUd4ZGtmVUNZXC9LREpzWXcydUZUUEh0QTFsTGNnQmhCUmlNdWZtWjJ5RnpqNTA4d2hVSUVYMkk5Qmc3Z1lPRldVSDBSdlNqb1U0TFNcL1JTTlFxZ2V2amRLUTBFcUNPMzhUcVlqNXg4c0diSUhxcWRGTzk4N1c3ZEtCWGlFa1oxV2dmUHFyTE5QWUMrUzczekt0d0E5eUpUcHNoaXVrQjR5RHQzRCtaSGRSem9FT0JUU2kzOFh4QzRSZjZJXC9oalJDSEtRVVBoYUY0UXArWVcyUUFROXkyWXRqajVQMFwvZTB2QmJCc2JwRlhIdzdQSXJIZ3ZvYmV4enFKSFM1Y0FyTGlqS09ac3V5M0RESW0xamVqQ3J2MGJ5Y21sNGJOa1pmM0d4TnZmQ1lEK0lXdGpEeTFsRTJTZFdhdlRTeE1zbVwvN1RDRExTTlVmSWZ1aGgxUGdxNHZ3aE1pamFrY0NYeXRwU1ZOblhZTktTeXhaemJUbmp1R2N0QkFyUzVLbWd3SmVVUVl2Sm9adjlWZHpYcVNOY0hucGJ0YkszQWh5eDg0MERYd3MwbmVleVRTeVI0VUJMblc4NmJtMEl4cDRFVVc2dFVKcG1hdDJlQ3hBdnQ1WkE4XC9vTFR3QU1YQVp4dDRDMldjOHJRTk40VWR0ekdrdFJGMWltMmdXT1o1dzBKbyt4anNYU0lZZ25wNWdONjZEU1V1dElrUUpUalR3R3c5QThrb05UM2FsM05kSU54SyswVCtiUURcL0RpVnJWMkY5dUtKRURZSklseVV1ZWliVFVvT0E5d3JmOU0rSEFwbEFCZHNRdlphN3JoSHVnd0JndUdiQ1dmMmNqZGhlclpWWVR6bGsyMDRCUWlFXC8yN3RQNVVxeTFFR3ZUeGV0cUtpSllRYXZXd3ludGhnbVB0anRGVlFhWUdrV2dRdER1b1FkbzIyakgrYWtIbnNJVW5yRWpPcHBFcWdPWHRMdkhkN3BIK3lud1dWWWR1dzhyV2hra1EzbnI3N29aOTAwNVNuK2lcL3oyTE4wT1ZtMFh0azE4Rytmem5QQTdWRllIdlQ2NEcyaVpWSlpSa2YwZGxpMUhmSTdzQmE3Wkh2R0JrRThmQkJYeUoyc3RWMlwvR294cU1tdXFjU2wranRlY25OZEFjalFjMkNBc3dxNTJWa1B6RWtUSkIyc1ljZ1pMamxsTDhGaGtlaXJUK204dVZ0UzdpWmoxaEozZ3ZCMkM0UWdhcFlJdmFoV2krdXdpQ1JVQjNcLzJPYjU1T1phMXh1bVZuc3BJak5vTGxRbkx2QnF0aENUc3ZvVDBIbnRDeXJobU5TWjVnSHFRU21ZV2V3Uk1qQXFsb296ZnFKU2dCRThVc295QjFZNXM1N2VQcWJZNGlSNlgwUGo0V0JuaEdYM0RmYnVseU80UEQ1OVlyM3IxVTU3bzZmTW0yMnRxdVQ5d2dZcjRhdzJCTjJEYVdCSFoxTHJSSzJTY1ZrRWJYY2k0QWF6enVjY2t6OE53Um1BNkVVdThBWFlLYVNVRVJMaGtyQlo2VVZTbUJ3YUgrNVVJN1Y2NUlOdjRLNGFXTG1lcG5OUms3ejRSTGpsXC9ybmZBc3VhMllNZlJIWGpiMFJjWW80MGFydlhXYVg3ZFRQcmVaVGpRVkxiYWZJaWZRSGRZZGdwRGVVbHJ5SlF4d29ySDFxcGtQUkdIYXlkbW12N0NNbmM2M0gzQmk0b21MNEREZUEzM2RST1wvTnJEWncwc091d0lxYnNsZERySDViUms3RHdJSm9YcmhqRUxqWUhEM2JWdkYzSEd4U3BZaGxNMHg2TUFqZjdGTUxSaWw0elpJUzdCaTBRWFlcLzQ1MzBYalZtSStQRll1VThuazZxU1lkSnpcL2NaUjF3K1FsTWI3RlpHZFNmTlwvRnRtdU5jcURXdlJuNlZMeExCUlJKUjk4Y3VHZGxpc1RoMGlETjZ2Z1cwa0JvZFVBS3RkVFpiaDB3Y0RBTzliM2ZQMGhCVHJSRkozVEJBbVVJdjQ5YjBYXC9vWk0rOStLc2dqZlwvUmFOcHRkam1nR2pjNWxLQ0YyTFlzd1B3KzA2UjVqRlFhRzRMNmQ0NnZEVGx1WTdXUXRKanVmOWlFckdjbGEyYWdMYVh3Wk1QUkVwa3NVaU1OK29mdzlRbEpGS2RvMEJqdE1iMFhZdWFKUTgybkZ0ZEpqVTR0ZkpqQnJNODVjM2Zrd1Y1akVZRE0za09hQWVNSHFZQ25PQ0lsQUp3VVhkREpqUVA3ZUJEODJyb0M5cTM5VFlsbDZFem5Pa0R0ZW5TWDNjVEVHU1d1REt6VGpNV21HUU9YUEh2eW9LUGEya0dvNEpFWDhBRUc0TlB0c3JJcUQ4RlZpUzNpcUdybklWc0pyQjljSnQrdldHR1REd2hzU01HZnJLN2t1T1BcL1RjOU92SEVGajdObGMrZGpYVTlNUFNyNG1GdFdYU2VVXC9QaUFVWEllYnc2ZExJYnlOMnpKTzNIa3BwZ1BDSVdXMXpBYlZCWDFpQVBhRitxSVFcL21ESjFQMHViNFhoZmRjZGxXY3dvTnFhSkJqaHAxVzdOTkt3MXBXVjE2amZzWEh0Ykt6VVZCbGUxUDA0VmxUSlwvSlwvbTg4UkJla0wyT0Z3dnBYaVdJbGdkN0REak1QUkZmZUs2SUgyb2prUUFjNEJMaDEzNk4wZDdPMXZkZ0ZuYWFycFFjdmNibDBXWFl2YnltSmtlQUJFbzhJeE1aTVdGRTRRYVkrSVJDRnJ5eDFqajJwYndSN0hCQ2MxWTN2V0lPWWZXUDMybjRlMk5YanJkSjlXVHk3TEt6Y1wvRE1UWlwvVW5MTmt4T3NYVHc0Q040b0VlMXVNRHBzS3RrNFQ3bHhtSFhuTVU4bGhEYnpGV2hGeHJEV01uckhoKzlLVmJOdTFYYTlpZTJGclNEcFJnd3RPVTJHOXArT3RaSStjalcyMk1NN2t2M3Y5Z01INXFkVjg0WE5DQ05ycjhMQ3p4UlZvVkNUNTI2WGVXcGIzZ1h5dnhoYlZYSFRQcW84MFwvZkl6S3l4NGdLRSs5Vm1OXC9ZZ0gzWDBiUlBzcTRZbittUVdrdUxINGZ2cDdFOStQbjhUVzlWbVlzQVZsemhMS3FwbGpKR1wvakhhUUhQaFB1YTNcL0VhMUFySEFwSnM2TWJtMFwvTnNWeXR6dEswcGdBazNtaUljbTBnbWhiREZ2SzR2UFJSVGRiZTlwU1BRcDE1c3Q3VEtwMEZ3Nmt6bDltM29OamhiNFJQVlZjaTZFZHNKVDAwWElIMWlyV21uN29TM3VqXC92ZzZ2WVhQdTB1ZkFObk5Yd2d4ejIzd2UrcEZhOXFJUmM2NEZkOFlWWTM5KzMySUM4VUpOVkV6bVAwXC96eDVudmtJbFpydnZYK3lJK29ndWhQMnB1c3hrN1wvb1VqeitXTkJQcTNCdE82NUZHcWVCTWFmdjNScSs1Rks1NUVTZExTbXhwWHZRYXlXZm9MU2poRWNcLzNZS01PS2k0Rjl5N1hnc2dmVHY4RmJcL1QxNzM4d3ZCQmRCRGE4Y3ZobHl4Q0lpQmNJZ1lyajZKeUtBTkM5WGUwaHUxQVZycERuSjB6RyttMlBrTmUxdUVsUkFac3BJUjJKTllaWjZMUitxMjlrbFhFM3c5ZGY0YXpqUmFHN1hKUEIza2xqaUg5TmowOEhtUHZscXRxa3dZMjRBZ0dCTTdCRm1Gd0xFNTFsOTd1ckZOWFVuVnBlb3REbExEcmczbUNzNGdMSkFuXC9zbDJpMVFwb2RTMWlZY0sxc0d2ek1PemdGRG52RkFRekVUcEpcL3pEWjdaSjJSNUI3bTZlSWg1NnBhYmNkZTUwbDVxOEhnK2xaNE5qdUowanhJRWVEbkpYUHhEa1g4VmpZMjBtK2k1eW5sTU1tK2daQzlCUFwvVFBKZHBKSHZcL2t4NnBYYzdNMEVUUlc4Y0RLbkRDam1ERXd6dkpxWXMzdUVWOUtXR1wvU2lSaUlPSWgwMThkRTc3QjFZc0lyTG1qKzA2R3VpY29Oamg1WDBJMGpuU054d0owVmlibjlWaERmNkJPc0JFODl4U0NRUExpckgwMFwvZUxCZXRBQUUxZGRnd1R2VHpmYXlDMHVrWkhEbmgzOG8yZlwvakpFVlI4S20wUEdsWEZxazNwdG5Wa3hXaysyQ04rTDlPQVhLQUVnMG5sd1FOVVZVZTlDbnhuM1ZzU1E2NGNSeXdJSWRuYnJtRE54bFFzbVJZMms0dyttOExGZzVTdThyK1hxM3AwZDllTUU1bVNwZ0RoZUQxanZ3UE5oVnlTSCs3KzVRaW5uU01pazFkMkRqbUxlYlpvNW1mcURBdjl6ZnJsb21nMnl6MnZOSjgzM00zbEhCZUgzdUE3SHZUdFY0QzNReDkxRHQ1U0dTbHRjQ25yVXZKOHVPQmt0dDFkSWQzQVQwMkdFQThyNkd0dGVSc1pySlo2Vjh5OHRTVjNuQ0c0am0yWHBlRUQwcTBsN2tDXC9lNDhXSE9pWDJHcUNrUTlrYWRSWEQ1S1VSQkJSV3lRRUdcL092YW01MGl1ekp0c0xOWThHU3FjN0xRQVwvdVhHVEZFazFyd0pSOHJJbDFwUkJQZU82ZCtNWUFVWTduU1dxbGxjRGhiZE1iVjFUMmg1bFh4N2JMdDBacmRYd3hzVXhQdlpJQ2x3aGJVdG1qbVg4MTR0d3BlenFQQWF3UmVpUVMwNkM1dmNLQmZaWnNpQzh5NWlRN1BKdUdcL2VVWGN4RTNNRU4xOUY4S3BjcXl6dFwveWFSYkxNWmtKZDI1VHZPd3VrR0lPUVlZOFFDaXdkNGRTbFhnQnpBcjV3RUFHaTBFbmlRTW9KdXp6MTlYSjZ5dnNHSW5pakFEYVhGN1lzaldnYXlaSUN2OG80T21kNHJWSXFKbjVabkJTOFc1dkpJenUxYjMybTM1eHZBNnhzb2srbGhHNVhhYkNNWWUrc1wvZ0pLb1dBZ3dTXC9DNGx4VjAwN0l5MmtRNXMzYzJwRWtNcmIzdHd2TGhPdk5Ec2k4TklqVExJZDExdG1jRTlUNnUxVFBrU0hRS29Velo4ZnNQQVFxXC9mZnRWWk1VaVJwV0QwZHhHeGp5WmxLNG5SeVd5OXZBTlwvSDBaaWVRZkdIaUtaandFamtackVcL1B0Y0ZYMDZcL0tYR2txU1ZtSElURGZ4YzNzQXVtcWYybXN3WTJIXC9SUlZLODhYam42b3lYUFp1alNka3ZLVk5WWXRLYThWRXJLaGpaWklVSjB0YXFnaStcL2lEY3Q2bVkrZlNpTjA1MzI5ZHBBVEYrNXNGZU9mMUJrZUtON2pDSmNpNUpEMCt4TW5SbEJlZ2xVRmZlblVVOEg0VzJpZXdNeVhqQ25KbzJXNnEzNkNsRjl5Q1Nwdlo1Rmt3WWFLZjJleE9XS291TDU3ZUNqOTJLMGtpcUJOcmpWN3g2RVFacEt2V2pOWFl3cjR2UTI5ZXhGU29ReHY1dWIxaHdsbUtieGdcL01oTGpkT05XczRBeEJ3Z2VJeGFWbTY5XC9UZVBPOFo4NHVPQ1wvWEVJNVdpcmtHd090RmR2RmhGZFRFbTR4SkE4NytrMkdKWnhFWkF2S3lHcnVUTjhkdjBYNDdHbndsak42TnNWOFhMRFlGeUdzOUdXVXNqY2lMSW5XMWdBN1ZIbGRmZ0pYckRSczFnM1FmdXp6S0NkVFdVN3hzME5yZTl4N1J1V2hRK3dUVndXSW5taXdYSFczNW9PdDlLU2ZvZUhrZ1NGYm5McWFlSWVOMGlUWklcLzlzUHRHcUsrMkFmWTlaUG41VGF6cFFnblJITTJRd20zTzdNWWRLMHNtT1VBallmbUlVd2tSS1VZVk84MzFJV2RQRW9EYmgxNlBtdzR2S3Q2WXFSZ2oraVRnWHhFSjFKXC9vZ2NLRHJhTVM2MDQ2a1wvXC9KZFkyMlFNXC9SMFp0U1FTUXJmY1BIYVFRaVlvWEZ5R3YralwvM2ltYytUZGZFQWltTnJBeUJXVndwaWdCRVhwRklnOEE1SXNBUGtPOXNhaHhsNFBqYytJalwvRVRpNG9DcWpvd1k1a2libnpjRjFZSnYxbHFkK3ZEcHV0bllZb1llcjNoWTlrOGVDdFExVURWK1NpdGJDazVHNHdUVzJpU0NWUm5wTW85NGx0MjdjTHVKNU5GRXBpOTBwQU44MFlpdW56aERZQ1hhb1wvR1pTd2JnMW43bGxIMHRBWVNCMFZkaWFaeU1MV3o4V2tRWlB6Z3F5SCtrdmdzUWRRd2FzMHRsNlprUWNwdHN4b2hWZkx6WGMxNW9tQ0FKcHI5bjR2MEpwV09ScGxQR2Y2dWJEZXlXWXIyUHpLYjNHVmdaWDcwbFFaQjZzR1NiMTJGMDVaTkNnUVU5cjRZajhLYnIwdnRtTzJiZHNISjJ1YlQ0aVpYWk1Qb1ZmbnNndlBvSlE3bzFqdTQ3eW5yalFXd1ZXRnpPcmNCUzRGWlBidFZUTmxjMm9ORW5lUXZvVUw0Z3pUUDJoVW5UWFdzYlJFaU4rQ0Z5WXV2aHNjRWtpVzMyR0VlaVRjeGdsZUluc2dZTTk2OWZNS3lWNmNCeXhRM1RGTHlsaTZHeU5BblBqeVVyNUN2SlBQd3ZGRHgyb0NLRXBmS3phZVZUQmNabzJRbWhacDhBSlh6S2IwYUQyTWttMVFJanh6TTRtTm9XaWlJdGhEY2ZmeUNjZ0FMT3VGaTV5S2EwcWtxbjkreHA5TGQwbnR5OXJDbmJZWmZWejFQSGRJXC8zZG5tS0EzdUY2Y3RPa0hKbFRyWWR2WWxGN0pzZkRnV3pEeVJGMTVxODFcL3JaSzc1NURJQThSR0V6Q1ZzT2FHallPZG00b0gra2FSRHUzNFc5aUpiUlpoQzQ5S1lWYUxuSlwvQ2xRTW03WXdkR1wvVG9GUXlcL0dVaVVZejBIcTFtcHZwMkRCUHNzZDdnVlRMaFB5QmEwTWlHblV1OEorbG5nU0FHQ3RhYkY5b1wvUzU3YWVuZ24yTGZyY2M4ZlpJczFXTXFaakk1d2pBWVZ3eXRUMnptNFpMZ2h2OSt2Z3FvUUpXaU4zcHRFU1pjNnZJam9INlVrWkN2VlN0R3V4MjVzUER4WHpCK2RhVGwwZHZpMEUyalV2bW5oTnI1VENib01xQjZQZW5odzVjOFlScUR0bnlwTW11YWo1Tml0dVwvZUpqUXhRWERZaXZMckJ2UEN4dnpcL0paWURKVjVJQkNIbUV2azlmejFCWGJESXpVbjkwVGRQWlZ4MjZjSFV0bGVSZUdcL0xuWmJ1SFp2QzBSUWtXWGVOdXQycWoxRnZ4M1wvOVhGeVluOUs2Sm1zd0ozWUIzMGdEM0grM2M1N25pcXp6V3BGSnpyY2VQd3NFUkdFcGxtUDlreEZYXC92MzRIdlVhYlBkN0djQ0IwS084bklWTmtkMUVGc1hFdTRtVW1xY01nN0FqUjNZYWJFNE1ub1I5MWQ4ZUJ1eGV3c1pxbDZ1WGJwS2cxSmIwS0NsXC9uUU9PdnB6T3k4WlRvdThkb045b0Vva2hjd0xTV29QNTI2WEQzZHVcL2UzVTdmNTRWclFOT0dlRGFMaWp4RzF1bzc3ZGordWpIOVNcL2JlU3pYdDVORHMxR1BKSzFiWjJ5djgrcVpJcWdXRG9GQmh3R2hPeCs5bXJGczFpWmt4U01kVnc5MzFGMHpZVjIzRmtEelwvMDFIaUhPOUxwM09jdkVxT0hCTmQ1TkJ5cEtuQmk3UFRnbUhPeDd0dW85NHNGZDhjVnJmVWRWM3RwS2huRHZaZXBQY3hPdFAwSmxLc05PSnpDdmVpVzd4NmkranV0NExCN084R1pYRWdTUWluVHVOcnBrR2gyeXRBbmlIWXF0czR5S0RKTkkwZHArMyszTDZ0eVA0V1NnS01lQ1J4NmNcL3FHcGp6RE5Cck02XC9DWEdmUjBHZVcwZ1JSMVFuY3c5YnN1R1pqUFNXQjY2ZGk3TmR1bVh0WkdlVEp3eGJiV2NtVzBySUxsb09mOEFSNlFTMDBpelJVQ25DSWRFUngxQTVJYVduOU5HdGRBeUx3NXJVVVlwVk1CS3R6QXo1eE5ocVlUalRFUGgySUVZWFcyWjU0OGRcL2FWV1c0S0p0VkxMZDFaTnY1N2dMaXQ3RUFqTkl2dXFwdWU2RmZYY09uaXdVUzF5WUFBS1dLZXR6VVB2aElGM1BcL1NoR3lcLzdialR3SmZZV01tK21SbGFpQTJPSXkwSWNSbTZCbExuWFF6ZEdmem5POWZ5dXZGU0VmU01scE1OQ1FicjVpS2xzTE4zaGFVNGQ3YlJPalJKTmthdnBzeUoxcldueld3TmE0VUpNZG05UnZqbmFuSkdqNGNJelVReDZVbk54NTR4bjJ0bzQzMlM3N0pYZFluNExSM3hxeEZWeStCXC92Z3lCUnhjdDI4MzdiYUJCeWpkRk1nSzN6cmozdTdpeDdOUlpRem1xdm1YRk9wMHBYeFFOWEQySFZhTFwvTzlsZ1wvYlNMekxKYnNNS0VndlB4NjMxMXZzanY2bUd5ZXBvczg2UjVJbUhJNlVjbWIrYW5OWmJrM0hQV2hsWG9YN05Ec09NMkdjemVUNStCalVteWpoaHkrY3ErZkFEeFJzUncyZ1JtK1ZsV3lIaHZoODFVNU5CUXdjWCtkMlBURzU5dDcwZzI5NmI1dE1UTE5nTmwrMEtnam5iSVVWaFFcL0JLOWJoNXNwXC9NcVNyM0xkcE5aTTVnZzlZS1wvb2V4ck5MbTZGZlF5R1F3UUtGQjJsQ2x2dmtXd0ljeEFNSXIyRGpcLytnTFZaOGNGU1VNdHNJcEJxNmtldmNIaGNKZE9LcHY3eUJyY05aYzVwSG9WUStmaUpXbHNZVGlsTUsxUURURnVtUHoybnFLSjYzMDlVajN3Y3k2aENPeW5sZ0NLVGVWXC91N2VjMEdnbXFyc2NLbmhzQ2daTXVLaEh4Q0tOQTZ3cU1oRTRFekxuNUVFaTdSQU1OOGlrampLZVZZRjZRb3ZhZUFrTzJ5YjN2UkFrV1hYMlpGR2FpMDRTNWNrbUlpaGFDMWJJSUUza0VmMVFOVVwvNm9WYWlMUjR4XC9nWVZUYkRSM1dpZDdIaHhQRThsbTBzUUpsbVgyRWJiVnNuSzhMbHlSMm42U3g2dXhLOE9FWTBGUE8wUmdRXC9PbUtxdklSWG9Nd055SmVYblhIZ0RJR1JRXC9SYkFCRytRMGtNVE9PNHJcL2FhdXZwd2lsblNpcGx5bVltMFJTa1dHUUEwN0FvcDN5UUkzRXMrUzJvOXBVbDNcL0lVZ1wvZmg2SWI4R2hlSENoSlZOdDNyWDhXQ0ZMWHR0VTNjdmpKaWw0WHpMXC82bTA0V2J4Ukljb0t4Z1pIM0J5K01Yclc5cmhLbmlWMmVtTUZPUkxaNzg5Wlc3MllBWFwvOW43XC9SbGZtUFwvMnJCbnJ3RExobUFlRTZjYm5wWGhQbE9TZjNRKzZ2UHM0RjZkMmtCdGlyclo3aUJmM01PU0M2d0ZFVGZxT25KQTVCNE1qbCtZRERcL016ZkY5a3d2UFVsMUFpU1RzWmVaRlZvWWd5OHFBb3ZUOXh4NnpVUUd3M1ZrRU14THdBRk11M1RBXC9CT012MlwvS3VlSXArYTNVcyt2NW9yNkpwdm9haUkwOGNFeWJjalB0dGs1NlwvejNPejRuXC9jQlZHNWJ0bEZ2OGx1Mys1Tjl2SmIzb2dVMkVUR2xVSklBYm1MNXp2YWVxU3VrbGFyZWhmQUNhOEJzcXYxUjg5ekMrUElcL2o5WXNQN0x1TFhGKzByQVwvWE1SUXFwT21iUHJHakhRSTdnMzVFdStuWHhraVwvRmtVVVQwTVRuQUZrbmFuNitBRWdOMUFwRDByNEpQblNhaE80MXBkRHhLd3kwSVN1MFZPSFFSUmNEWjRoRlVWc0huenpKNWtQTnRGRlFIMmVIakVwblN2bVE0bXp0bGFsdU5ObXBvY21wUHZiUUpxdkpZYXJQUHFIRjR1Y1B2cE1Oa1NQcjcwMkhuSDlpNURtbHB1cXRtRWl3Rmx3S1dGb01PdHY3OGpaVFJBS3BnOE5UZWx6OXdtM01zc3JDYXVGZzRpdUU4RGYxdkNyUzlPdXFQZHpJVFZva1VLemZ3Vms3aFlWaEU3dHJcLzFsZ1wvYjY5ZGZDTWtiK1hZV3N4aGVjenR6azg2amxTZ2dWcVBxVzNjXC9UUlNHazgwakZ5R1wvcnlUZWorRFdNZGFJYXFmdTF2Zmx3U1Q3dTFDTFlsaFlQbk00UDZZam9VMEg5blVWdlpVWUs3bFhwVzY1QzRzV2tjczVUakNLaDBGY00rQ1YyMWpsRGYwM015dUxuRHRjN2QySWs5TWpOSExZWkFcL2lHb3NqZkVGWmVnMHRydUQrUmt1ODQzd0RMaUhKZ25UOWJcL1Mra29XS0RlMlE4NTc3NmRxM1hyS2hJTE9kOFZkblhjUFNiRWlsQzNxQlFRUWxLQnlnSmZpYTRCdE5wK25vSWVvcDNyWUcrS1hIcHpPOVNVcWlpcng2M3oxUkp1MUpuVFNVbnR4aWd4MTBwS3BRcDdhalFnbXMrVTNsRWdmcHZZM09QeUlMTnBTd3kyc21WRzN3eVFoeFAzTWl2aG1KS2hZVjBCd0hBWVJoQXQ0UGlSYTdHN05obCtwT2pmR1l6Uk5uS2NhN0JPZVRPenBhazA4NTZyWnNPYkFuSlN2VU1BZ0g4Y3FrcUZudDhyVE83UUhNeU5DTUdhdk0wdGZWSDU4aVk0VjZWM0hMNE5PS1ZtZ0pWaHZSU0cySnFYSWRzMWtNa1pMUzJGSkNNYUIxaUE5MGlFSXVCd25tVmZXMmlQSmxYeDBvVFhwZnA0R3lMSHJncFhvU0hpamt0TEFaMnd5RG5JTktjb1wvdVVEWWVjbUd0VXNISWZNMFhHMnFUS0R2UGlsNkwwMldEUDl0dktDRG41WFFPZlVZcE44T0VLWW5WNCtOcTJKUkxueUhBTjZ6b081b1JtMHhFRWllSStITlhReW85cUxHN255Z0pvMnpsZUhPWXVZRHFCWmVkZDF0ZXc4RnZrN0dyR3ZlVkI5bHZcLzI4T3d4ME96dmEwWGF0Qnh4bEhCeUFBMlI2ZG43MTZrM2J0Wm1QSjVpUVR6eTZpMnJlbHpLR2lENStYWGlVR1RjR1JEVGtiZnJuQnVRMGsxQVJOY3FsVW5wY01LK01kQkZGVU9EMnhHVWxFRTRoRGl5TjhNUTRsWEpTQkMrWFwvbTBkVWtRUForMjB2THpkTzlaS2VJWXlxVU5DckNzc0Vaa0tuSG9jWkNFc3ZZRDVGVUJhV1djUEVjR2tCTkJOWHFXenFOdk5ZUGVHblhqc3lkQUtFRW5na2pidFptbVlvVTdmNkpUc0FcL1Nwd0hqMkNQUlNlV3EyRTB1dnEzMkhMZTR4WVFyQk14enZ3U1ozSUdQN0JQa3JQRnJlUElhMVIxallPY1ZuYlwvTGZQYXgwSHJsK1V3dTNoeCtGeURnMng3QjFmcVUrQ1BvK2cwdTB6UXQyVEtabTBORnplYzUrcktpMHRWVkVHXC9YdmJnZEV0OThva3RSXC9BZWhMWkVIUEsyWTZGZzBpemQ1QjF3d2szQ0RcLzZhSjJsdXRCaW5RUHBoZ3pYbVdMMUFvU1RncmlJMm16VVpQY1NqREtYcmVTckZnWTBrRVwvZnRVVkk1cUpiWjRRZFp1am5ZVlRQNE9TUUdkTVZXODQyMHozWDBvdmVkVGttNVZvaHJmbUpFMVd6Sk9QaWdveEQrVE1KUFdFRXJYeVpPZ3BnSnJWS3R4QzJBNWt6dG1aTGpPVW15VTJUdUVvK2RxeHVIbm5qSGlkNCt2MFExYnI0QUxqdUF4Tm1uSzZ3aUVUdFwvOWtaV2NHVkxoQUdGQlRWa0RVMFJTS0JqNDdHYUJWdzBzYnczNE5BMThjd3BBRGsyTjhcL2NqSjF2cWhuRVhlSHAzU0tzeUUwOCt6U3psdXlSd1wvazZUdHlvMGdDNVBsSWxOUzZPRGtlNFwvaTBkaTV1SVh6S0hhck9xWmpJMFwvU1RINGJib0JuSzg3UkNoQlFDcE1FdDZSYWF5clhtWDlLQkNDSFh1WUZHa1Z2MTAySUhmMURoWmRqRW02OGdJN01XSHEwUm5zaVwvaGtQYyt5bFFmQzQ0Q3Z2cTVscEVvUldSYXVxN0hpR1BNRFwvVmlIZ3doV2twc2t6XC9DaVdxeVVNUmRqc2dQcnJnR2c0SDA3TGdcL1wvd2RnNEVWYmJEYWhyR0dBR2l2V3FzSWRsdkdUV2FlbFYwT0RWMmJzczhXVGpxZHBRenNcLytreVNIYXdUMEVFdUphZXF3RFc5UEIyZnNRSHdzZGVhRkpIOGQwR3dBUTVDUzZKMnZBWGhcL0p0ajNtcHJDXC93TkYwUjN6XC95Y0F3WDN1UGFnZHB0UGtmZ2E3REhJRDZ4QTZVUzRaa3Y4XC9OU0FjVXZLM05BNEEzWTNyYXo0QWE1NjRiQ3hySmJkXC9WODlUbDM1NkFxT1JlOVhiejE2NWdwQlNsUG10TklaSjJOUDZPTDBvcnJSOTlFSlRZQVl3QlF0N0o2WkVBK1wvbDByNCtoT2FJQmFwTVFLeVNya25pdStYSWw5TURjK09JRmNXNTRUOThYb2xQTzkrdUVKV29OUW8rRk5ZMFlHMUt3elRmaUszVDZxUzJJWW5lQmpZcG1Xd1ZNYUJYQk03YXlBMzlwb3FyQStVK0k0VG01WFZIbnVUSXdReVJmaWh0MDRaTlZMdFgyb1BzSzlETUpZQzdOVlRhWm9iU1ZiOEl0MlVwWnAzZ0FzM25iaHFuenloUkdXdWJndzc2VTdkZnVwUmdjbHpOR2JFbitGTE5YZjlOb0dpV29uSlwvK3VXekxUblwvMWNhQktDN1RodFVidFFaZ0lcL3BtQkxOVE51VjAwMmhKaHFaVDJtMUtwZFdtRFl6ZlJ5V3lGYkdLb3FhRThXb1FHTklNSVV0a3g4bVpvWHY2NXFOZ29WOER1ZkkwUmx1bGlCbFhEd3RcLzQxVHN6RzYzNGI1cUxaczlPbk1zWjIzSXMwbkZieG5PcUVId3lNSnJlSEl3aFlXY2E4ZXF2YWRFaVROZXdZRndLdXNiS2dTNWUrYTU1WVVQQ0xOYzQ2Sys4WFg5d2RnMWFPUkZaV1h5THlQVUhYRjZMeVNBcnB5UytKU3JrYnlKcGpPUTlWd205OVIwSWdCXC9KVDhSUlFUWktEOVFiWEJwWHV4eVlBY2wrUjRoOUdyMGk1dHN5MGh2ajhNUlhTOEtQM3Y4QWdQT1RiT3pVTVFjOUluK2E5Wk9BeitHSTdnU1wvQ3UrcE5cL0toOHpDN2lhUmRoMmg4NVdlTjExaXNrMXVsVk02eStoVzM2WTN6Uys5YnY4YlA0UTQ3VFVUaUN3XC9jc3VDWEJzSlNwd1BcL0V2djBSSW5zWFwvZlQ4Y3JzeFwvc2xoTUR2T2ZoNjNmM1JPU3dNbFluR3pJZ1FxUVVpUVRsODZIbFV0Z3d1OGd3ZWF6VGFObE0yMnVYRFV2V0k0RWpTaGNVd2xYMHZRSnd6UWJJcUZMRFhxWXROMTJTeEU3RTkxVUVibFEzU25FdHJqQ1piUWFWdDZkU2V5TXdJWEhIUkdhNHhITDFDXC9OYnlpXC9FcFZ6emlUcUhxdWFUb0hTWUdUWXFHeWw2aXBhajF6NG0wRUtWOWROMTNKNjc5QlNwZDd2MmlMS1JHazE0Z1JiaENYM294TVVIc0VcL3REUlNhYnFGXC81aWJxN2xMOWMzU1kzRytkQWlVTkJFTW1KY2R4OXFjanJ1NTV0RDJ5dERkeTNqSVBwMDJqdUR5bUVCZnBCdUpzdEtsTVZiZ2tSTXJ4czZTNFN3RHlkbkFNMmVXOU5ENGFzSGM2dklpRlIwaExVN21qMWF6YVwvOGd3aHY3VmlDWUZLdFplODh0UVlSS0NaTmZqRmZcL0lqaUFMWGFEbFNJXC93WlFHRUxqUDk2RmNOTkZTUHN6RHNGTHF1elNxc0FwTjZGSUE3N0tuUVVUM3cyeFBsMHpqeXUxaDlhcVhtKzdGRGFJb3hwQkVLUUlFbzMwbVk0dzU1dlA2R3Z0VFR6a2g4aFlGWmQyTVFkenhRQVdcL1B6K3JlTlpZbytmbGp6bjJIUXBkeGczWkFSMWN2TTBnNzlaYWd3bGJRODdiMDFRczRiTlwvUkd1UEU5blpqQ1wvSkNGZ3dTbVFEdVd4WDlsVHNCYjJCT3JlUm5LY01ncGgrUnZ0Y1Eranc5ZFRpWktTTjJEcnBrTTFLdWhnc2JIKzBUODZvaisyZzgyNit0ekpJSlRUU2FOUjJrVmVEN2cySVdKQUxkNCtQcVNTVUt0RTZSRGRHMXZwRGp5WjRWMndWRVl0UmFlXC9uSjhseCs1WmJYcDJuOUxmSWxESk1VVTFWNmRNcW53RmxiWEVpemtZZnJnZ09pWHlsMndqQkxlYW9KWmtWV0F6UXp5eGJidGQrajQ2VDcyMW5mZHBISHFURGw1MVRyc3dlV2FObVZ6OE9HWHZBNzBaMGl3M2szdWpUNGUrQUdXWjBkXC9QZzJhVmx2MitRcWorVFdlVHBRMm1mbERVd2E0TU1leEQyQnNqUzFyeVZXb1p1KzI2amNQbFlcL3lPZ2NNMWtWSTVPakdraVZITGdISjRGZzNkRHhpWFRQTjU2aXlGd3lcL09sY0pidVl1REhDckNGZGhkK3ZuWnNaZ1VqWTAyUGpDUkhGemFEbDJHWHZRdWZyc1lqTXFXaXo1WkM2VVRZSFp4dEhQM1V1OHdrRlRrTE1nS01JbzZmOU4yZnJNMm90TlVRQmIzeHBYMWh6dWE4K2t0bytWNEFtWHAzc1dsWURPeEtRdHhTeTNjaDJcL1ZDU3NDMllBZWdRSURwNk5cL3F0VEJmcVpxY0pHWnNYeUZ0USt2OXF6Q0RpNTFwVU1LSU1MMFRZUGFTWkhoZ0ZuQk16OVVMUTdaTUVlakV2Z2c3RVAyUGxkUWRZeUpNUDN1OURVNkZRdms3WFNpVEpsVnVKaTdwUWM4bDhjRGJOalhmdzhpbnFtV20zZVFmNWFxdjR0WWpUTU1wOUVCMTFqUTVBZlUxcmkweG9yVWpKc283eFJVUTRJK21YZE4yY0xjajZ3RkhJSzFiMXdYWE0yK0tTZ1hKUDU3Y05cL2krdHlsZUNmR2NMeEc2aGxvMzcxOHlsbXIwZWg3R0hhdDF6ZzRzaGpIb0xOOXNFVDh4WitzcGcrVlhPUURQaFFSdEh3K2g4R2NNZjlGd2poWmJtRnkrRU1VUFJNMVVkYnlNZEU5N1huMlZFT3dycStPenprditZUDRpSUQ3RmVWOFlnaEtIN29VeEFOWUlxbzROTG5hRHV0YTV6OVJ5U0Nna0RSV3RKNnd5VURRdXVJT0szbVl6VHNoaGJweFpPWUYyZG5rZ2ZBWlNxUm5lc3pEWkppSlpcLzN5T3NFRVVcL3dSUGc1Z1krS1ZrbzhhYlwvSXh4R2JMS0NDQWhxdHBjaU5xS3JmbzFmdjJ2cWpKOUxMVlAyUEhIXC83UUJ6ZUxGZnA0YngwXC9JWTh2NjBUcEoxNVI5N3ZGckVuYVVLS3luRUEzaGdWc0NUU0kzaDdFUjZ0ZmRpRGZlWWJqZHhTamVaclFzUjB1RnExb1B1b2dMUWRCVDZcL2xHTTRCUUVxTUc3c2Vwd093d2xDb2pIYVNMOVcwZXlyczhTRVJzSUdKNGxLRzhQVnFzS2tEb01sR3pjbnFtdXh3VzUrNjNPOEdlS2JTSVpQbW1KWThGZmlualwvekxxalp0ekdZUEd5amVWbytBdU9aa3ZBXC9pNzhPVFwvcEZDbzFkTnNRMkNURTAzbEJZWG4rZ01EelZyZ1M0aFpFTzRxeDhXUE1jdVwvQjV5TUJTYVhBRUFLRXgrcE9HbEtkajFaaDhsaW91dDVyTHhreUh1RENZZDduUzR0S0o2NE9MQUNWOUYyZm5xb1ZPS0JEWkhWTDJQQ0VFQ1Zkc1wvZHQ0MkEyK2lZRjJZa3hBM2JjRUpJMTdIY3dIdzBKUnZnaFRvY25wRnB1VkVFcHpOTkQ5a053WWxtblhFRUY2NUJOcGdGaU9Mb3FKT1RYd1dEOUtvSmdabDBOVEVhMThXeDN3WEZRZ05BZjhvUzlGQTAzSzZ1bXJldW5aaFhBWmdzalg0VVFGazkwWWMyR1pSK0pYcmYzc2RYMXJSYitrdU5XdEFhYjhQMTNPUFBQN2NJY2JNVlZKUmhVMUxtSkpweWhVRkkra0tDaWNWM0k0NUNvdUlqWDUwOFoxdHVVUUdNVHRYbkdZbDhEbnYxZjlHUkdwYlwveWkzcER0MXdyRmR5b0dGeUE0YVUxVnhzdEhhWStuQnRWbHByaUh3ejhcL2c5WjhxRGFEaU5EbjNrVjFSZVhUV3NmQ1pLdWIyYW4xSFNvV0dzd3JxVHNpZkEreVhKZnNJYloyTUU0OWw1OFhNNm9LXC9WS2ZmYXVSQmpxUTRQRHFSOSswNTdXbWhpck5OMWd4Mml3NXJSRXQ2Y0FMSXFSZVMwZVFEMDlHUnFLcGdPXC9zWXJaYXZPaEtoeEZUdmxpN0VDVmRUTkE1YjRnbE9nbU5PMjF6WGc5ZVZubG5CSkxwT2pCVVVvMFBaOU1rekVzY2hNZ1NcLzQ4dEU5aFV5ZlMxQlh0U3NZRFFEWjhFcXd4VmV0N1ducW1HY1RaR0JiSUpwd1BncjdKQ1hMOGhQczVmait6SWpDV0pQMjVsSytBSUN6Snhja2o1N0h5MkRBc3p6UU1zYVFtZlAzaG5aREpvZWZJZSs0SkpYNTRDWFRVTXUwNWRQT1p6UHRmRFwvK25NMzdvRzNXMCsrNEJndHlcLzNZZkhrVE1hZGhWVmY4a3M0cUpRZUFYYU95NTBleXBCVWVUUTJlWkw0OUhlaUs0YjZYQjZhVmJwMGtLck5cL0kzc0JVRHBTSHdoXC9Qa3dLeVwvcEJkMHU4R2M4T3NNblFtZXd1Nm04U2ZKODZuem43R1NOMWxKN1l2NFRpV0szeGp5ZkppNHJObGIwTG5PMFk3bGU3Z0Y2TCtsWm00T2htQW5ENTg4TUxReG5ZWWNyY3ZQSzlGUUE2Y3o1S3o4ZXhPMjZvSXN6ODArQWN3SXZlWWY2SVZYNk4wcXVyZkluMDRiRkRTQ1haaG1vb3JqM29sdkNzcG15bm14aUo2R3d5dUdiVW5DY3VtUUdyNzQrNWZZRjdNVEszeXd6NjJjZGplTFwvVDlRcklqRzRsOUhveFhKSVpBRkNkXC93ekZweXZaNE1FaFFHMTlkSEhKREZ3akt5SUo4aTF0UzdUTmdcLzk0ODNYdDRKelkzcDNyaHpzXC9SVkptODI2RkhpUE5VZXdpYk9LbW5QbGxUajJGXC9CaTc0aHA5QjJncklzTVwvd1lod0tRb25rcHBEV28razFyalwvTFVSN0pNSlwvV2s5N0FBVXY3MjJkN3dERlBBZ1hUbDVqNEs0N2NmM0I2cmR0bm1PMDBxR2ErZGw0aDF2bkRvajlDck0xT29aWDBxNVVKQ3BEWVlWUGpOSlJia3JrTGNwaGRyTDIrc05DWWN4TUo5Y0lTUElQc0ZoeE9tNkpFMkNyK0lqcWFmYTlUbHVrNjNRcVVzaWl3VitHbVVudVwvbUJLN0x2a2JUTW5mSEdwRk9lRVFFY0NHU0JnN2RFb2tEQ1E3anpkZmw5T3VUd3VzbnZ3MkczOUFHYjFCSXM2aWczVEtTT2hrWUMzYVh1TFZhdHBvWjF6SEs4XC9YK3pTeTExSTcreWJFWHVlUWtDMjZvTFhGSkJLTjdsUHNzaW5WazdFWFJ3aVwvQ1ZmUEQwc2d1cVRkeVg5TlwvT2RBTk5vQit3UEFrakF0eEU2MEt4am9wTDVCTCtvMHFMXC9ZTERITTVVU2hcL3EreERxd3FoUlk4U1psK3g4QkVJRkdybm1sdnF0aTBrVERIUEpMZkZ2eForWlFRdUFRUUFWM1dEQjk2cnhTXC9TdW9YbTczZUJGT2ZiWEpjVEVEbSs5OXVkUTl1Y3FcL1BzN3Q3dTZyQVpXWXFneWFtXC9iWnlKczJWbWlkN1NEMkpncDV1XC9XaW51MGwwY0dyMEFoNWJ1dVVJOUhtOGwxeVZuSFwvMkdRZjgzRW13UjhjZ2NGdXRWSlFXcVNSaEVNVWNiSXZZNGZrQStzblZtUVBGUHl3Z05qV1VWU0daRHlGWDNcL3FIaEtUNjVURERpc3VHeEw0TVgwUmQzVVZJY0VDZHd4V0JlbDBTb1ZyTWJXSW1vTkE5MWJiaFwvMmk0ZXZYQ0hDQXphcFdQS01nRFcxNjN2Z1J0UXdIQmwzYnBnOEx6R2JLNk1CWjVvUGg0Yjh1UkQxbTVlT2QxR2NuUnRUVGpiWFN3ZHJndlU3RzJSSkVQUnNRa0o0eDlEbmQ2QTNsK0hlWENkbG5HdGVGOVIyeGEwUjFQV3E5bjJXbTNBNEJHZFZlK2JDaWxnTXBMTnpSNGdJUFpXbVwvdGdIQWhhaWxIbENFajdNaEdIMVFQMWVDZEVVbHdiT05ZRGllc1lXcjVnOXh2Nnlsb1J5cGhxa3NHazhBTXkyeVwvZXl2dGQ2NW1sclA1cUN2ZTRab0lRcVAwOTZDNUp3cXNudHJqUGVrQWxKMmRTZzAxOXNHdFc1eGh2M1NhZTdFT0hIYVVVQWc2OHR5Rkw3c2NuTTBza2tsYTVndm5aNHd4RWNnVUNib1FkcU5zb0U5MlFKZDNxRE0xQVQrMVg4cHFJQmdIYWdhV3BxYVRKVnVaR2FNcFZaT2g3dHlmOGNObWlYT2NJVk5KNEFwOExWVWdtVzR5bVYwWk1PK3lOYUtBVGZQSDMzVmpoU2xSSGoxd1VjbjFFXC9LeGFCdk5ER3ErRmhwcTBJVVdGZnZqSUhxZTVcL0hzdVN1VVlcL0tLclF6dFp0ZGt1NGdZaGNmbktTbU1uSGlpbXljNkFcLzBuazd4RHEraVJuNUZNbmJrM1o4TDZMV0ttbUxja2RIK3FZcG9wYUZLem0rZ09iVTNcL2ZrVFZuSWthU2ozN3llcHRaSU9NMVE9PSIsIm1hYyI6ImY3NzVjNzYxODgzYmFmNDA0ZjEyNzMxZmRjNTI5ZTY0MjJlOGFjODA0NTdmYjA0NmQ3NTA3ZTIwNDYxOWRjMWQifQ==