Truyện Từ Dương Thần Bắt Đầu Cướp Đoạt (Bính Điềm)

Từ Dương Thần Bắt Đầu Cướp Đoạt

Từ Dương Thần Bắt Đầu Cướp Đoạt

Tác giả:
Bính Điềm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tô gia tử
Mới nhất:
Chương 505: Độn Thiên Toa (1 tháng trước)

Đánh giá

5.9
Đã có 1 người đánh giá
Sinh viên năm nhất Tô Trạch xuyên qua đến Dương Thần thế giới, thu hoạch được Chư Thiên Vạn Giới Cướp Đoạt Phục Chế Hệ Thống.

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Thiên Long Bát Bộ 】 đỡ A Chu một cái, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được Dịch Cân Kinh!

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Đại Đường Song Long 】 sờ Thạch Thanh Tuyền tay nhỏ, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được thuật thổi tiêu tinh thông!

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Nhất Thế Chi Tôn 】 cùng Mạnh Kỳ đại chiến, phát động cướp đoạt hiệu quả, phục chế Như Lai Thần Chưởng!

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Già Thiên 】 cùng Diệp Phàm đại chiến, phát động cướp đoạt hiệu quả, phục chế màu vàng Khổ Hải!

Chúc mừng kí chủ, ngài nhận 【 Hoàn Mỹ Thế Giới 】 Liễu Thần vuốt ve, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được thần bí cành liễu một cái!

Chúc mừng kí chủ, ngài công kích 【 Dương Thần 】 Hồng Dịch, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được « Quá Khứ Di Đà Kinh »!

Chúc mừng kí chủ, ngài. . .