Chương 589: Phong cách vẽ nhất trí Tiễn Dương tuần kiểm đội

Trong Thế Giới Hiện Thực Pokemon

Chương 589: Phong cách vẽ nhất trí Tiễn Dương tuần kiểm đội

eyJpdiI6Ilhkd0JEZm8EvOZAdOG3oaCnIVMyZUJ3NDRZUDhLVGFnQXc9PSIsInZhbHVlIjoiSG9jazNrdFdJVjBDUTRabXJtOG5HZWF2NWlPQzlPUzFORDZUNTJpZXJEODJYbjNvc0hBVHhFaFBxNCtwTEQzNDJBcUc0N3NqOXJONGpcL3VwdXpSMThhdDBheFwveGpveVRHd0ZLSTI3T1F6MFJScUtPNEpMUWhlOUtleTdpY2pkY2FaQllQUGpSWElXbUxOZXJST3FcL0JvU1VMY2FjcnVQTFFLRFJZXC9Bbk1CMzBQTmp5TzM2d3VnamtoTWFYcGtUU2J5RWlkSFBScVg0b1Q4bVlqMjRIT2JmOWI1YVZ2VmNoYnNLQWRxZzh4S0Jrd216aUhmWVoxdzR6K29aOEtYSnBIZ2FUVnZcL1pRYVwvV0NIc1l6OTJrM0JPbVJZemFWbjhzUHQ0TXRLeVFQSlBUR3F6Y283cU1FWE0xdERqdnhSUHNaTitcL3NBS002cGhoeTRoVVRXUXdNTUQ5bUhjK1Fkd0t2SDc3dkdiakdcL1VOY0VKb1lVS2x6OWJnV29uejNadkx4NXBYeDNxYW9oWDFORTA5SnRVSDM3V3EweDdWa0VSUkJcL1FFWnVGVzhyRVBwREZWK1FwK2NyOEl6eDN2bzU0a004YVNDYldGNjZwMko1YzJQMTZtU0hNd3kwdGNSaWJKSXpva2NoSjl5V2ppQ1wvSCtTUWQwc2tWeWdtNmRCZ0lmK2ZwZTF4SGpsSlErdXFVbW9ESld2dndFUEw4VXZcLzdOeU5HN0xmS2wreCtlSndMcTdoRTFzUlZlZEFMVjRuUCt2bGNaNEFqc2hJajdneDJ0b0ZucGF6T0Z4TUFGUWh5M0dHMUFTVSt4Q0R4XC9WdGNyM21EbkZzMTZnd2JIc3J5UStQcDBwUDVUVE01OVdDa0JcL1Q2VFwvc1Jrd2RoMElDVzVXVUxITkdKMzRaMW5rbzRGTHJaK2JWbGJhS3pLRFJnd0oySXorbVJaa0Z1UGhsdFc4Wkw3T3V3XC9zODdTNTZ6RHFQa2l6c1AwUldRdDdrREVwRXFEYTJkb2Z6Q0h5RlAwaEFrc29EaEZMYXRBbVRIcmFkM3I0VEtCdEdqQVFWOWV3OFJ3UGtWNldYcEtPTldmaExzUGExQ3oyNGZ2eDlrZGRaRG5PeGJseUl1eUxVWEZwRVwvb3VCUWR3SlNXXC9vbkFKYTBJUVwvdFVSOEhPU3RNUHBTN0xtS25LWjQwbTByYnF4N2xKblVDSDBGbWczSjc1aUxNemVUNWZ4MEFPV215TkFDbWFYdlI2bVNrckltZU9kVlA2WURiRGFPUFZjZlpDYjRrdE40RXd6cGxwOFNvaVlhdlBMaVBEV1hcL1wvZlpJYVFCWGhBbUd0ZDY3citRYUJDZXA5dVd0QVg3aDR5NFpzR2VEZE9jSDVGc3pkZVY0am5xQU1adTlHdmt5Y3RFXC9qOGVSVzg5UmxaVk5GZ2diZU1MUHpDZmJkN1VQU01yU25mdnN0QXV0dzdsODBGZDR1MHlYUThHMXROcisxcDcrSHRLQzhuWjN6Y1FoUHkxVzBlZjZCMGVBd1QyQjVMSUJlVkxocWlMM2IzWEs1bjZuTUY0bnArUmJRcHZTQm9DZlJPSnZ2MFFrQitrdzFrd0FLSnIrRFwvK0N1MStMcTlOdW84WkN4endxQVNMUG1naFZcL0hTS21ieFR6Zm9OK1paOU9tQSswcEdGSmpLNGV5cEQwYURTSEVTNnVGcjZiYmo5NmtRMjF6ZURYVng3ZXhUNmUwOXF1ZmVZQlBwckFNamQ1K2E2WG1hc1VSZWxRTEMzakxmVGpTQUZ3ZzlIbDNTUUNhZ1ZXbGI3R0VscTRjOEQzY29Gb3VGVFFZY2s1Uk85YzRrSGtlT29QZGpoUXM4TmtsQkg5VlhaeTZaRmVGRXQ4UndXeFpDdlBGN1FLSlwvTmdFMThtQmlGdEhqcTliTFZ6ZFY1KzkrZ0d4YjlcL0JtdE1KVnNzZmV4M2RWdVR3aHFlRnhhRmU0UEJiOXJuVXM1VE1cL2RcL0ZMMGNreVJVVkQzWGc4b1dzalRtRmUrSlcrZDFDOHVRdUVHRU15dkZaS3FCRENaQ2YwMUNCVytqcHVkakQ5cWd2WXgyK3hXZFhIMWJxZjNvazdnR2trSFhIcGdaaHFpa1luRmU0SmtTU0JScEY3czNzN08wUXdTOE4wM1dQcjJzemVHUGNDU0FaWlROOEtTVHV0YU9yTWdESDhicE1veWJ5QXVZTVFRYXY1clR6Q25aZVNPVUtjYVJkWE1iY2NYaGFxQjVCeXpZM2FDSmRuZU81bE5OXC9SRUJqeWpzTVRseGRYYkpzYU5JbUVYeVhwWUtlNVowT0c1UEtjQUh4V2lpb0ZEcjl1Q3ZFaHd6akw3M3FpZDR4eGZ1OVc5K0dnSmxySTJnb1wvUWRRNUk1MGd6Z2dPbEY5SGRTb0dxZlhWSEo5WVQ0d3paSnBndlV3VG9jRlo2UURwbmphMlc3U2ZMRkJuV1BaKzEza3RCcDVLaG15R2x4THFzVHhNQnVtaHdVS0E0K08rK2p5dVRlbXQ1THJDSDFjMkw0eDNNM0VvdnJBRitGemEwRUN2dW5jQUswcHhDbVNhQ1R3UkRHMUlLSHJDejd6ZXZ6aG5COGpGXC85aGNicEdsT0VCUVM1emhNT2FqOWdpaFh1WEZHOVwvUGNQdzhtNVp5bFhYUlFkZXpuZFkyb2R3YWJSWFwveVBscjJEVlFWcGVKMllWaFZOazFqTXl6dno5dmpHYWdvTUtwR0RWS3JIM1JIXC9OTExWdFNLV0lHczMwMkNzbFVRNE5neFdkWVwvaEJPbG5KWTlMWEdWSjhuMElwdnB5bzRPQWc2OHE3QVRORGx6TUN2WUVTTW9KaEdERXF5dEtocnNaQkhcL3h6MzNIaXNcL0tLYkRnZUY1VU5UNEZEVTVaaXUxSTM2cFJOVHNlc0NYbzNqU3IwQU80U1orYW9GUkx3WTZ6MCtSU1ROMG1scjRwdUtXcWd0enFmSmEybW0wcDdMNVd6ZHZNVUlFMHQ1UFdGZEg2eVg3RWhKVWRTSVdSNDcxXC9ua3NwMU1TTlF1OFRPK00xMDRRaGJRc2R3UG5hMVdqZ0R6bDNRMUFyWmZLMVJHVCthd050MXpqNTZWbldWbXRRUXhzRVgyUzhjeEc4NUh0Tmo2MUVSSEdTRE9KXC9yWmp3ODJYWUZobk5XVHZCUUtab2RMRElQWWp0R0FMd0w3cUlYR0RuYUFlXC9Yb25tQWx1ejlkMkhGZ2g1b2N5ZW5RNnNGWTN4WjhFa0xVcmVOOHJuYVhzOGNqN0Y4SGNHemVpZ3NENkZRTE5TMDlHNXlMMWp0MmhWUXZIRFR6SEdaT2swZmNWWGhKNm94UmhNeERzRWhMZ1pIa1wvd0xiODdcL2NZRnBPVkNac3FyVkJ0RkJJOHhcL1VFOXY2TmNVWjVOS1pNcTkzNWxDRVhFK01yXC96UllVaTR1ZDBCUUJWQ0Y4YkREVmNTS3BoT0Nac292cVRjYUE2WWZSbkFlMm1VY2pWWmtjZmxpNkozQVJDWEhoUmZzbDRLanpuTUxxdndtTXdUVEZlZkQ4bXpBdGQ1a3liWDBKcDlcL0NXYlpzNFF5RXFNNVo3N0ozamxFajExeFgySTF6bk5Ma0REMEpFREl1cEdHOGdHOWxSUEFiRHYxcW94TmFNamtYbWwwK016K29EWHBNa3RGcGFXdkJ5V0RiTENHcEFvRHVFY0FIV3RKVmlKOTJkR0RUQnpuVG9kMjhrV1RjOGh0aWI1YnJBeElsQ2lXNjJpOXlDbStYQVQ3NzJyOEd1Vm1cL1RkeEs5eWxsQU43cWttUDlDemxNa0NSOFRJZG4rdXc2SWdNK3JaK01HV0E0YWV2aldqdWk5b2hoUmluZFVub1VoQXRzUytQWUpQbk0wOU8rXC9KRkdXRktEYjlCR1wvNEo1dUJ2QXVqNERvRG56UFpwTW9PQWorYUhyWnR6aXlZNVhQNlpJeHVVcXBHbkloWWcxU3RSR25BZ3VhbitiWFhzdDV4T0w1d0o2ckpESVFCWGxRVW9aUjdNcnA3am45Yzg2RnF0cUFINGRuREs0TXZoZUFVVWVhUjdcL3E5Zndtd3JVUldaVjlyQkNxXC9kVUdYS3M3Slo0eEowY3NHRUllK3lFWElNWEllVkVpc3VcL21cL2ZuNEVNcmxxUlhRTlZkVERzeEZXTHo4OWw3M1UrZkNES0VhcUlORUlGbHV0RkdNMU5ZTHVTM2NNbXBTRkFwVkdtb05ldVVXWjkrcGttTUg4ckpyTmI4S0hsY1FweTgzS0tVRm5WcExsVWRWajJDY1lSR1N1cEQxUXJyWk85bk9qTGV5VWk3UEIzR3JMbWEyRFFjSHpDNXNjSVhKNGgzaG5BMXRmTVJiWjQ3dFNVZFMreTNCWFU0U0xZSFg2bmJuU0cyOWJMNXdEUkNJNWpkc0xHcTZQMEFIemJrV2prYnVlbm5lZUJFRkVnUWtKUE00SmdPYkRqV0NzVTVcL245NHhXdGg0bElDZFVjMXNBelZQSXh1WlhsNVh0TFpCNXZqdHl2TjlDT0tOSjgwdnNnaWg2ZHluNTdrdlwvMVwvMkhzSmhYM25rVXZtNzV2NzFQZDBpVFBBSVNTQkkwcUIzUzNVdTZNcU5LSWJWaG40TGMrUFwvRllFWGNKcVFDK0RSNUhHK0Q1blpcL1l3cGk0RnBTTHhVNm5RY2UzOUdkOFZQMmJRMG8rREdLZ2d6dCt0dlwvRUdpNnVCbXVXelBlVGFzeE85cXN4U3JDNXp3bzVJd3ZMTUlOU0JtTW9SelhjSlk1UE40WVZSOU1saHhUT0hHQ0IxVHozMWU5ZWpOc2JyUWY5THk5YWpOdzZOS3ZnUVlXa010S0FcLzBBSm55bW0rT3l6QVNEV0wybk9tNzlhVWlrajc2eThheVo0VlpvNjhmNDM4SW5FMysyV2hhazZiTnJJMndQbjR5YVNtRFErR2ZCMDEwUHFsQXN3YlFKVkhKeXpIeWFlOUhmNUFkUUl3aEI4Z202OUdTdEtSNkFzNlwveFNSVTBOeGRCZ2ljRzFnY1VZNzZGTysrR0VsUTBNSUlOTHU5Z3ZEWXZNTFpySTFCaHNLSVNvSG9VZ1Q1Z1dQMVJPblRYNG9qbjJZZ0p1U3VkYVFRTmRBTjRaRmhlN3VYOXZ1MGhUVkkzRnh0TGVjcFlETXBFS3NQVEw5aTJsQkdsQ1hsV3ZGdWpNR2s4U2tSNnZTeVFEZjVCV1lpelZPWUIreTFMTnF5OXF5NWI2cTM5NFN1a0N2TTk0a004Z3VzNTdlcVNaVTVNWVJGUEdTK3JMNUxnQzJyanpTUnltcVNYbEY4cEowKzFhd2FZb2JJN2RybGRSSHg1cXl1MHRQOGVDNCs5OU5cLzNQMVloQ2R2MVpUciswVEMxNjJIVlpTVTRkRnVDV0Y0aHQ5Tkl2MzFoZUJ0aGVEYWZNNTExVmF5NEhwY0U3cDZhQk1VZ0hSWFg0MzZzVm5iWmJkS1N4QVpFOHp5ZDFidkNpbzB3UTJWRnJXVlZoY2FyWnUzV2lSQXRMWU1wT0FBUWdRaUExV09KUnRRcDFpUzlUTnQrdlkyR3BTa25qUUpaQU1QUHVQMEZZMmQwOVhmQlhldE1cL21EcWxFMFJ4OEN4cGtHTlBHXC9JWFczNXYrWnJvVElmejVpUXZlMkRPZlwvTjNGblB0ZE9YN0NhUDAyalV3ZEoyRGNZUEtHSzZWdmo2TWhRbE5vNTlXbWc3bDJOZXZrSWs2dGIxbUt2Y3RnNE51TDhRWm02WU12MDhMeW5DY1VyN1ZCYmQyaG1NUmJMRGo0SW5YajBKWjVjaExaM3E0dTRrd01PY040OWNiTlgyWnRTTHR1ZmZhR3dcL09NY0g3KzgzYmk4SlFSMWZpbUlEbUllVGU0T2xOQTBSYTRDdUNkdmNZYXRpeGMrOUFHRE5iMFZMbjVEeFN4OGppd2lsY2dGOXdOMkRxN0ZQZkZJSENIcTlmTm5ndVo2bXVDNTJsdTVWZWkyNnFWR3NUXC9XMmpFRjJsR0JIXC92WmtWbEhwWVNFZFNPRWZzNm9NOHJhSkJ4cFhyMGdBUk15elNxYXppQVNNdmxYM3NueEZtd1NySUFpeHZjRUlEZnJJa0RDejNZNWdpbHp6eVNEdGs1NnM2RGNPbG9OWHdHaVFubkZnYTFwOWN2Y2VXQk5NRTFPaDV0WVZLSzBFa3I3MjlZVmtvdVMwT0dsR0pQUUF5RWlpRzVZZjJuTHg5RUh5UXZwTUo3MFM1c3hIb0V3dEtSaWt3VkljbTNBc1F5bVVEbEZWblpkZkZ5VHFZVHNIUndpOHMrMkVJcjA4anNId05zMnBldmh6eTdcLzl6Nm5hTnljdDlsbHI4bWc4N29YVmRiejhVUE9DVTVuYUpMaU85OVJcL05VN0R6VXByXC96YThTUitOYzFKd25Yc2FDWElQUzR4TVNQM25EYWk5QlhSd1Y5M2R0cHhIN09rUnBZN3N2QjYwaDhBMTlVbFhLUjdYMVRQZjdBaGEyTEZjRUptUzFXSkJUTng5ckQ0bDNYbkFQa0hQcTFMRGVCZXpFcHY4NVptMEpBeTh4Q2JRTnhYallwM2I2Ym1yekRIRzNLcW5vZFlYdmNcL1ZyekszUU52OXd6VjBzbHBWKzhVbCs4cEpLdDY1am14bjZlbHpORHNUaXlBUm5DU1BPTURBQU1SQU0wU2pta0VmbDZQbWpPQWZWQ2VQRDBnK3JpYUV6Ulp3MnhsUnRicklINHlaRytGclpVeDRXOG13WmlVdERwQ1R1UmVaN3BOZjRwc0diQjJQRWdCU1BcL2xXekxrWUFvYmt3ZHlLeXpNUVBUWGRRMmFkZmR5YmlcL3VqTHBxZ3IreFlWRmFxY291UjI1all1QUh3ZVFnRFRsTEd6M2ZmbFlJdnZrT3pMUWNQazlpVUhFNXdvaW4yWGtJOUVDcSs4WEZYaWI0eml1cnF0UE5cLzdVN3M1b2xmVkttNmZ0emduNlhZMDFET2hZZFFVNFYyMzFwcmpXTFcxYnY5OTVBVHU3aGJzY05la2Rxc0xMaHBKeTZtTDRjalRBYjhUbHd6ZDhmK3JLRGFnSGdSdUhxdjlnSVd5R2J5MkdHeDBOQ205TkFBNysxSlwvUmhLVFpYcGZCNWNXVjFmVHVCTXJjZjY3M3djWFF2S24rSFl3UnhqQ3Ruc3VlZ0pWTkdXWnc3bGlwZHh2TGJqRlJNS3FLNVk4OGY5YTc4QUxpK1FyMzJuOUtkYUprbG5QVkpJQXVQV1hPamJPSGFLZE0wVUxvdGxlTFpuVllqMzA2NGpuOEFTeTZEbmh5S3BmXC90bUY2c01ZOTEybEpuYXkzV05JUmtZY1FsV01oUURFZG1HR1wvc2hSanBoNEp0WmhjSXdWMDg1TlwvaXp4S1hTN0JScXZJb05sNWl5Zjg5NjEzcW1vQVB1OGdpMmJiTE94c2h3aVNESVAxck1keTJvMmZwM3BhUlFpQTFaWHNnNEhNOXlUN0JJZ1JhSTJkVkliU21LXC9DZitjczF2QXJUSnNDMFJ6YnlyOTZuXC9aOCs1SVwvVFwvZVpxc2Z3NFJzczZHd1BWQ0xFUzA3QjY0OEVVYW9vM3VWMGhBNVZBWjgybklZXC96b2w2Y0NXZ21Xem4rKzZ1UCtTdGZBSk0rbWllTytQdkJpSFB1WSt1Q2xYbUpteklncFVjSWdVYzUzbDVcL0I0bVN0UnlZdnpiXC9iQWVSTWF1SnJUWHVHTTJLQThub2s5Nko0SEV4aVNEbWJ3XC9JYVpPYXBNWUx2dklnUGk1MHlESHZ2blNLVDJDbmhKUDI3WE4wSWhzbXYzMUhQR3NzKzROdHlyVFhMdGZmZkwyQzFMVXY2Y2J4OFlHcXk1ZFRCQUFaalwvK2QzQXpcL0JuMUphWWdPdko5UjhVVkowYytYSVFTUVE2NFJheDloZXJMWVRHRHNCZXdhcjlXOHdqaHBLZlM1MlFRdkhzeXMrNWpRWGtYUE92TTFXRUY5amozRllLUW9RbEFLbXlMdDArcDFiZmg0RUY1ck1BTDRBckV2MzhkYWNwc2J4ZW11SmtpWWJzcGtvb1BoVzFpSERVRk9xK2F2bitXWFhYT2lFTk1lV280bFlWVFFQM1VlY0FrV2VlUDB5M0VSdThzczBlRjRXNzhac3djMEFNS3o3T0J2K0lIR1VjRWtSbW1mMWx3NWRyYldRK2pFV0g1NHliVW9kRnY5U1BTWElRZXRHWVR5UithUTNkV0h6Y0tVY0lOTXBFYmFnQ29YWnVZZnIyQnd6eDRjdlZpNGZlazZDSzhHaXhJNVFobDRiUjFlN1VTTVVrYTNxbzk2VjRKanZqYUlwWmdCZW5zeWh1ZW9ON01IeDA5TktQaG54WnNYalJhaDh0c24xbDhEVUZiTjgzclBqYjJlbjJxaFhxMnZTOWltMDNHU1l6dmZjejJWVVRRNVhkOU9IQTVBNlhaT1ZCa2pFaEZQVnJnUVFLVlFWbjR1Um00eXE2d2VoZ0kzRDVLcWJZYThxNSs3VldtSFZtd3JKU0dJbFJHVVVJZ0V0anA4S04xQk1aUkhtd1BNaExMVERjbENtbXhRUnE5NGJ2dHR5eWZNV1ByZ3lcLzB2dHFMWlBuRmdlZ0xnU0xWMHpLajJnS0l6aEFReEoxK05XM0YrWTVZMWF2dFFEQUdBVmdZb0xNSHl4TWhQbjVnMm1zcitGNWRuZ2lXYmJGK1UwMk9xREkxZjVxV04wVmU0emVnbUZpclZRVW5sTDlQZTBJRzVMdUhRRk11Yk9wYXVpZktCWlQrSTJ3WFlMcHZXZXBxd0xwTGVDZlpHVTFWeUQ0N2lCZWNtVVpkMjlZWnpMY3Z0dWpJbW9HdXEyRWdLamhiS05KWGU5YmdrSWJRUzBlY3pldVVRbzR4cnhYd3UybEVxM2FLQ0pld1RWa00yeUxJOFZ2Q01SWGFPMWh4RlFFNGR5TDBQdWJmSGdCT0c4VlZQQlVsbmxXT0JoVTc3TWM0OW10UEp1ODIxeGRzcHNwbWN4RGR4ang5SDZtK0ZlWnhtY2xZRUVNWEE2SVwvU2hDM01ZcU03OUxvZDZPNWtaWFM2NVVhSFJyMnRqTkxicU5DZUcwWms3dWZ0NUNGUUxHN3FYb0ZmR3ZkTkZOekU4ME9KQU9VYThiUmdSWkUrNlFENHRSak5BUVJGekt4NHVDZVBTMmVjcjhOQlBCanVKZ0ZCNW1URlhFR2p6TnRYNlNURHhpUnc1OWJCZSsrNEtuNVFOTzdxYUdjbG1Zd0h5Tm12KytPZWxSa2YrM3BIVGtadHdUSmVNWDZrZVJQWktiSlZwY1F3R0ZEeXhMUWhwbHpGZnBZTGhwUWxKQlJJZFRtbFR1M004ZDVOUXFHcGtuRnpleWFMbVwvcUM1SDRxaTRoVzhPZTBqNW1TQndXKzNXaG82SWhmWXZveDllM2lqdkxQQkhWMml5cGw0VGVPYUJxem03cUZLbW1KMG1cL0lpczdJc3ZkZEY2UXhhTUZHSm5VSjVicE9qODcrSG12bkVXQmRCcWc2OXE2RVJvXC94clowNjY3RVpYWUNaRExvWDVsRW04U1pHM0tudEQ3empkQ0FFb0E1V3JheHMzTk5mdWd3SzRtaXdlYVJYaWV1c2ZuckJmUHF4K2xHNU1cL1RQNWUranRjcncxR211U2xrMzNYOVZybVg3VUhrTDZyczhvMnV5dURDeldEV1FMcE9CQll0ZVJESkNwN2puNU15ZjJqTmpWR1wvYjR3NWVyMEpOV2RRTkRhYWpVR3Bnem1wb0ZsZjkzZnlBWWZ2dnpXb2R5MjZtUmFwcU5yUG1sUnhCOFBYMjRtdFduSTBVQkczWkhUMk5XV09Uek5xOVBTT2Y3Uzg5clNcL0RDRVVmV05YSHdWUGx5bXdtOFBzVTJERmVzamdCN3V1b2dtdmFzOUNJcHREakprUjlsSHRnK1J5VXp6T3g3ME92bFp1TDNHQWpBQ2hlSTExWFdXYUJcL0k3U3JMTmtRS2d1bzVGQklrQ3N2V0ZpSnc2dXFWSHVVTjcxWmlnWG9peEJ4UmdhQUxWXC9vNU1sM0ZpOFVtRGN1TmdEM2wyQUpPSjA3QzlDNEt1XC85d0FwdnA1N1JRU2FMVFpRc3NoV29PYXpzRWlkWGhcL3FHUWZrU1ZLVjFSQVpZcDZXdlBRcXFtWkU4blNZVlcyNVFUUEZyUzYzZzMwZmh0Zng4ZVpaczl2WXltV2VEZG5NMjNBQk1LczgxbG9pK1VrcUJadW5qekF3ck5UWVZjWG1GQURJQmlFZ2M2bCs5TUZybDg3VGhjSmpna2ZBa0dhdUtheTVXa3hieVlUSlZ6QlBcL3o3QTBlRWlzR2JKR09rXC9wVkpiKzVQak9JVzZnSWRJVmhtblJ4RU9oV1ZVckpWVlU4MVwvdW1aOXJBUjB1OUtMYThXN3NEN0lTSVwvK2NDOVM1eHI4c0Q1XC9MKzVsMVd4d1pBR0lhRm5Kd0JPQ001YTNIXC9PZnI5MHhYRDBtNVJsN04xYmo0T2NVOTlGVkhoR1VEUFdvR3A3ZGViOFB6MGwrXC9wQWo4Mk9JU0YrVjhuZ2sxeUZiWmlwRXhFRTlObFEyb2VSWTFxVVVHU0ZvUndmV0VTQmhmbWtQUFNycmhOUjRhZWFSOXdXRVBIbENIcXNmSXl2ckt5OHdjNW4xdUZRaWZyQVh6TUlDWFVDZlBaTzNUZGRYcFR5c1FHdDdvY3BVdjhaYW9ZTG44U1dLZVprXC9qR0l4SnRnYXBcL0tVTXBnZHZ2VThkSU1seFwvK0ZWSlpJZytPam1JQ0Z2OHJmdmxnVTk4c2pFMitTXC9mb21OSkxvUzFcL2pGcFVqWm5kME4xT3ZvS09MT1Eranl5TjljMk1TUnlJb2tyMkR3R3V5N2ZvYTdPWHByUmozNVZCMlhIQjl4U3ErcnllT1RWZ3I5ZFJoaXNPd0RmeCtWWlgxVW9abVRGWU9vZzRSRjZIM05RTWxUb1VBOVQ4SzU0TFNIcUYralR0am1tWjU2UVI1SG1KVWxIdlNyRUxndlpuV2IyZVdmcUxIQ3FBYXlNSGNsbzhkdUVkeWk5Z2hGMktFXC8xZ3Y5YTdZZTdBd01CTzBQQ1pvRm5YOFkrbk9iVW5MRUcxQUNOWlRhNkFyZXB3eWg0VFUxb2dPUnkxN1AyWFBTbG9MdCswUm5xejVHMVRRc3g3S3RVQWlaWWRHQVBQSVg5YTVzZkg4eFZWMWI0aWZcL1phUDZHQVd6elg1WVBMWko2RSt1N1Z2cWV2RkFhNHRcL3NOZkZWRzBSczhTMTVJb2tPSDVDaHhjdWVYaE9rQ0xkSEk4dEZSb1QyS3djYXhKOXV3WTI3eXFYT2tZaHBhNXBKUGFcLzl4VlNcL1E0Zjgwb2JUczZKcnlobzkxZ24zRmJMK1ZzQ0NTQXhCRWY2VTQ4MlNTMjNYbEIrbDBWTmJcL1NkekhEZ0RPUVwvUllnd1dnc2dlYUdCQjNnK3ZEd1FPMHJSbUdYUk1OeENSdkVtc1lPZlR6bDdLODFlN1RYb1wvcU9kR3JRN1JDeXJyZXhPalhoS0UzaVViRHNTOSs3aG8xaDlRSEVjRzd5Q2pxSUdnVHp1MWxPY0lJNjhtYUE5TDYyajZ4ZTFCRXgwRHhUY1dRUTlDZjZvRUUweWI3VHVwckNxQ01IZFwvbDREMXJjb0wybUd0WWx0V3hCV3JLeU5HaE8zemdUSkdyNURTamFmQ01YcEcrZCtlTlR5N2I4UUdsbkZObDFkZjRcL1wvaktSaWtvMHNYMzdpTFd3NmR4bTBUTVB0dkR2WFp2Snkzc3BxSG1hMjBUM0hNdjBHVlBVRW5VVUhJTzNmUWNOb3lvTyt2MXZUK2p0SWp6R3FqaXdmREJ4Sys4dzQwVHp1anNYZ0Q5VXVDZTlhSUVSSU1yRFg5REduQlZEdGJ5XC8yUk5UcnVyYXJIb0VPN3htaWZkSzA1RHNTdFZiN0RjdlRXd0ZSaDRZdGJwY3JxMHBxUnMweW1tR1V4dkdjZlg1K3B6SlF4Q1I1QWdaeEMzM01VNDM4UU1XQ00yd3ZNdjlKWkcrRVJWR2RPTmZiMFlQclJqdWRLdk1yRDZidm1FTXBSVUx0bjRKQk9pWXJLdlhBNWxPcVhJbXZsUG9hZU1pSHhFb21GRlJkUU1EK2FWZjZpd3pxWEtvVVA3SlNEZHM2MXdDWXNsZHFLckRnRXBLVnhcL015WlV5Rk9oaUhid0V0RU9PYnV0Z1phZHVUU0x6U0JnSWtkVVlDMFlxc2ZGVW9rTnAzZHgzcTdsVkhtSTd4XC9WSGczTEprSkhLWTlnWWU2R1VMaExJNGRKb3MxTTRTaVk0R2NTT1lVSGJXbGtcL1dBRDdQdUFkZVRQMFdpOXlGMW1jXC93elFBSGJGZVwvcUxNWjRGYzF5bXhyazFoSDBUZ3VCdkphNEtVN0EwUGNvQ0YrQkVZa1IwWVBnVWU1enFybkgxanJaaHZ1eDRldnI2WlAyWmxLWHlvNEFVbmlGZGVUdU1adkY0b2lWWHFyMDlTUjdvVjJWV3NaMll1YVAxaHYrWEROT0VaT3puNE9SV1ZpbzA2K0paRDNuOHhvOUZuektyZmNJZGRDa3ZjWldzVzMyaVVWMDJKaEpZR1FJaW5UTm1Qbm9STmxVT0xCVnlXQlwvaStvUEZCcERtNldMVUFDV3dSbWtRQWk5bm5NTVpNNTZLQzlqY3V5dUd2WlhyYU9lN01sR2NaVGRwSk51dVhoS3Y5ZURsUlhcL3IwVWdnbGVBZ1lxclRsQ29kXC9IQThHUUQrVkxOODBmZEZJODV5MVRjdnFTSndCVFwvR3N3eUtRWm1WNGFcL2xcL3ZHekg0SmZ0K2czNjZpajY0ZTRRblwvVkZsMUhHU2tISW1PbWd3QlJiRTBGNVhjVUVEZmdyOGp0cGpUbUxNT2FyNURlSXhlSWpSdWpHcm9zOTlMWkdIMDlTOGpmTHNqYUxCemFDSW9FcUU4dGFXYWxCYXgyOXJTdXBBR3dzbWhRMVRpZ3lkUENaYitlMUErTjVuNWVmWG5CVjlFcW5aZ0FaSnMxRm1VakhBV1RsT1dSSGVjREJXMEk0MnlPSlkzZkFZZVpITWhnM1BOMGluRGlxYWc1QjhXaEg4UlZ0ZzQzXC95cnJLV2xEbk5FOGxaUVZraHF2bzFHamw2YzBQRGxJVjM4Y0NSTWVNS0c3RERRMDFBZ3ZNSXd0YzFLWGRJTFF4YzhhYkFvZnU2aFdGMDdtbDBZSEJtdFJPU3htYTdKWXk4UWpSNUpQMDh6UzN0emNoeXJJMHZ1OXZkekNab3l2NXdLN2hUbURtZllJZXFlcktrcFk1WVppU201MiswQTNpN2w4NWs0MWdtWktwOEk3UTJpWFFGcWpzYzJSaktnRDlFZFZUcVdVcjZ0T1BOQWh2XC9SRVB3VjhaOHRORndGaFJ1eGF5ZmtvVjQwNVJBSkttc3lhZ1lCeWtId2hZeVZ5YVFhQUlBSnR2MzNXcUlkUzhJNDlBSnZKT2VTVzJvRFRcL3BYRkxMdEtBZTZOOFhSZzNJWnJuWnpmaWdoXC9sbnhqVjNJVHFteTk5YVwvXC9ocDd0YXg5TDQ2aEN2R2ZUT1djUU1vcXU4XC81dnlvSTFESlA3U3orU2MxTFwvdnBcL0RTWFZ0RFVTWklqU01VQlwveWdFQ1BlYTZkRFZYZXM5MTgrd2ZVZ0VXZVVESVpcL3grMnFtSHA3ZE4xcWZFajZZbVwvWVpFUnB4M1BoSzVGSHI2a3NBT1FtaUp4U3UwNXNjOERjcmhYVWJJVTBWbk05UCsyXC9CYTNiNTdcL0hYU1Y2a0VFYXVLQTNyMzNTbUxEUDE0TkRGejFseTVpeDBxcFk3aWc1aFZyYmk3cHVUZjZrbFRGcm54UEMwUzNNbDAzc2hTQjNYR2VHQ1wvQ2hpaWdnRUszMDk2WWo1RU5vWVNPN054Mm5GN2pJb1dSeDRUY2NMdVg2cytHT1hNMFpja2d1M0h4VzZmQmNkY0RBdGZPcGpIZkFySkh4bDV0dHFwdjNvMmd0YVZFWElWVklGY1pTU2F0cDZ4MEROU1lZdUUzblhKVmR5MDNud2x5VTBWZkkrN0lyWjJEK1wvZE1xXC9oOGpmbzVQNys1XC9nOFBxTkNMdTdiYXJzaloya0JybWNvTEdrdCtIXC9rUmJ3REpPZWFQN1dNNElQY1lVTHdjeDhNUmllT2JvXC8yWms0Rno4V1g1ZUtjUmZUeGRTZzErc2NIT1g3YUJLUHZ2T0JyTU5lN1ZJMkVqclRtUUk2ekg5NXdLQTlMN3RnVXROUFwvRTBlRlVGdm1NU3dGRmpCaHBkc3duRnFwYnVIZzAyXC9QS0xaQjgyclVSMTFFWnpjXC9NY251UjFVczhcL3BHZHZFaWpvSnBqSW4ycU5oN0M0ZmZtU3NZZXpJenJ1eWJkTytuelZpWXpQSWY5K2ZHVU1OVkVlU3huTlFCU2p6UFVrYzRiNFdpanRWU2xSd0wrTGQ2WjM3c0tWRm52NExONkQzQnNoUkMwZCtpWURkOERxQnhTQmNlRXJva05vbmhQRlA3VCtnXC8rdHJkQmlSWkE3S0tBUWhGazVoK1loXC9jMkV6cjhDaHRidGJ3SHMzMk5kOEZydERZSDdqUmdiT3BoSGhyV2grUDVJOThuVmFLNlNSbHBGQ3FJYyt5aStHNkNtS0pFNU9GYVhiVndPUEZCTnN3eTZXNFdXdlBOMGlUc3pVNmM4ekZFSkZkdkxSQjhUNUNFcjZrVVVhWXBzK3VnakVoRkdsOHFCWHhUa1BKMTkwYm8zM21aVmhLcGVGNTVlOVY1SkNvVTNyblBKSk1zWHBFUzJLN3hZaXVcL045eVhQK1JNM2JwTkkrczVGTTNGSjdSNkxmbER1NjZma3JzRDdRQlBRUmlvNW5IdGtMRW5wcmw5b1JQcG1pdGJUZXNRa3RXMERCUnQwekR0SmU4WG11SkxOV1Zndjc3VjdSNDlYMlV6UjhodkFsNVkzWStjN1wvckFEMEYxYkVlVm5QWnVrcEtuQktcL1M0ZUtZVUV6MDlnRXhUS0E3eXJSSFwvaW9wdDRiNDUxQUVaNVFGMElHdm8zdElsWEFwVEtQQlFEMEhVc283MkZWdTZsMXZHaTR2Z1wvVFg3WHp2VXdaSCtWdHZZWGF1THJIZ05QSERUcFdLOW9xRjdsdk5Ga2NMdUhoanZ2REF3M1IzUUNpbVV1WUZIeXY5ZTN4OVwvTHVCWU1lMU9PWmRrT1wvbUQ2bkpaa1wvMmpzUmZmMkJvZGJ4XC9nMmkzTkFNRVVGbEppQW13S2dxRHdnYlJOVHR6eUtvbnFYV1hkRUxJOXpnUGZTVUZcL01zbEZpYmdsTFdaTXhxNndyeTArWFdwRDBPZDZQR3hcL1dvTk53VVZkK0JPc2JrdFduOVZwTjI3SGFHZlJkT0RhMk1Vbm5uTXRtSUdzd1VcL2ZrU1g4bysrQ01sV0lQamd2N3hWZFhqdE1maCtQNFwvK28rbEVnNllEenNrZ0g1RjJyQytZOUtWenpzZXpyWENvUURYRmQyNnkxRG1tZjdJVXd5V1JXXC9zU0VDdE9uYjdiNFFnaVhaeXpHWTUza1I0Y2dCUm4zaUhnZHRSek96VTJlVTlUSmhzUnhOVTh3cXU1SVlrdFwvTW9uWWNiM2hcL01nbVZyU2FSNGszK0NmV2hRKzluamRrbjFCMjNUMTVlWXdnTVRqZnhIXC9VemZpZnBLdGpVR0ZxbkZya0RXb2c3cE82RTQwVkxXYytReGw1anhmMmtjY3dhdEgwd2xyNUNUaE9KTXg2K04yU1lWZ1Y1RzA4ZW9LdkZ5NjQ3XC82SU1zWUFSRW03cFNzajU1MFJFeVkzM0VIN2RNUHdIcU1vdDU0bW1EYk1zdkpTOGdzdEpFaHB6V1F5dVpXZkpWdEwzVFNtTHVWSTZSZHZnV0tZZmFKQ1NaU3FLV0FRRzFQb0dZaGpVdTUxVmJKUks1ZmhJMWYreW9KbFUwR0dhVW5UUDJxZm9VeWdmVXlEVlZUYUJFa0hGdFJtcjhoenhCV01ZdVB1ZzFzMnpydHduT1FuOXZKUEVZTjdyMmowUmFsSnlpaGRWK2dLNnhYSUhFZkpjam85RkxXS0s5OEdoRXZsVjZrVWRvSGh1Y0RGcDcrc2lNaytuWXNkcVVtbjByaUE0SDVXV1o1SXg2TmxZelZBeEI4Wm1QQittRHExNHB0c3Bpb0dwQXllVTJkK1dSV2xyaXlnMVBJYUZtKzFTTmF4R1pCQ0l6TGVmQ2ZRdlRYbCtCTDVkRWtoNEpWeFwvSzFuRkt4eklYQUtlSFYxZVNxdEFEZG9uNUJLeEQ5eXB3T2thc3lTWFpKSm5sZ1YwY3ArblZUM1pxaGxzblVYUmFJWWF1aDBySXhlYVZxQkNOU1pIdUhxcVRuaE1kR0hzTkxqRjRnUFBmeEczcStEbk1ndUZNd3dlTnNEUnVibzZmZHBOTVNBQk1jTXJWT2tLdDgzR1g1Y1FOVFRVY2tPVHY2OWRcL2gzMktRMHBaSU5IVWdyXC9Xd2h2Q3FmSThNck1mbFpkdWNFWlJKNzVyZVRmZHpNelpzaWxHaEtLblJlNURQZ0ROVUhUU000clF0MFJDemRQQ0FRdGl5OHpnQUpYem9oN2J5Z2M4c3ZIanNUXC9JeHdcL0lpM0pLSXZnekc0Q3RXTTB6SjNxa3UzY2dkTEMyK250OFc1ZEZPMHFDRXl0c0FKbzhSY2hvbHZMUWFCOVIxQVcxQzMzcnErQlhYaE9pUXE5eGRBK2trWXV3RXNQZFwvMXhkTXB0d0FnWGFBVVowbzJQRXo2bjdkdjExclZPajVzMm9UYXZGeDNoN2dJQU1mY2xJeGt5eVM3THN3dVRDRE9ySklhRlg1K0dcL2ZsR3RwbFFIWEFrUmFFdUJlT3BSYWNHN3lwU3VcLzdqOTNCOXBRQll6Z2tqbkROMDlKT1U1bElGVW1aMGlTR1ZITE9JZFdGbHRJWGZ1b0lSSWdoMmdsSXF4dkh3cWExcmdxNkJsRU52YXlYbUM1MTNjUmxMajQxWEVrWXg3eENUQ1hIR3NIYWszbkRySWxGaVRTV3RscFBjRXRhS015SlF6UjREa1BJVVhsRTVJUnkyWmd5U3RESjg2cnpzSXR6aGhkdW9tUHB3THhpWlZueklRM2pkY1hIRWpvdkdPc1Z1aXpIMEk0NDZQaFBqR21ITkkwS1JIemkwTlpIQWxmcmpHdW51eUIwNTBoQnlhMDhleUNEa0JjKzhcL21YM2hzRjQ4SG8yaEdkWk9ua0tyTmlBeDhDUTZTT3gyblVXRmRuN29IMkNnaWZEOTU3SnBVZVhaV0c3QWhuNUpqXC96VWwxOENybTJlbHd0a0dLdldlXC9sQ3ZMOUdNQjJPb3JjaXBiNDRlOXIyZnJqeUYzYlpwRFFsSFZwKzhtMExlakp5Y1JxaGkxcHVJc2k1emt4WmlveWYxK3pwZ0NOQTFNdXErQ1lsNlwvSkxvTXJwbExLeWk2UEo3SldlaWJzSUxYZFwvSTUxWkJ3SWNGT200WUpwTTQ0em1OWmZYMWc0K1BtUTdJa2NVU1FXSGtja2RkOG5hZHNCRTVJenp6VHFGbURMbnNMU09TeVZNY2o2STdlb214XC9JOG54dHVCem9URzdtd3BYVHdaaXdqMFB2YTFzdE8yXC8yT2VERk5haWVBV1Zvck9BZEpGa2ZYU21ZQVwvdkJ6NHZoUzg1WUF4eFZmdVkrem1wQ2lyWUtYSlNtQ0x4YzNyYXRncWpSRnhoYUFqdko5RlVFMWFDaGJjWm9sb3dLNGVGV2lxSTgyRVE1RUR0NE4rMVBHVWhYRWdaeXhRenNIdGdvUHZSY0tqQjlRdFdNVFo2eDNhVlRWZTBoYTdpUVcwbWJTeXV5MkZWU2ptTVdydFg1SWM1dGZYRHgwRlFnbkZicSttalNlQU1LUVZzYVFaWWtCNjA3ZGg1V1lNeVRmb0Exb0VYMWxIZHdIQmNMN2k0Y2tKVm42Skw4RVRqd0I0UFwvV3EyWXRHNzdLRmg5dHlJM21oTEpGditlYjh3UVdmTnB0Sjh0S09GMll2NUI4ZDNVRnRWU1FaNWVvMFBpY0hVXC9xdGthemI1UTJnaEJIVGVyMTRVMmR5c3hja21ublE0VE5KblpPc0E9PSIsIm1hYyI6ImQ0NDNlNGRjYzlkOGU5NzY0Y2M2YTZlYjQ4Y2VlYmViZGUwODk2NzQ4NmE4MmEyNmU0MGIyMmVkOWZjOGVlY2MifQ==