Truyện Trang Giáp Võ Thần (Vô Tẫn Hoa Khai)

Trang Giáp Võ Thần

Trang Giáp Võ Thần

Tác giả:
Vô Tẫn Hoa Khai
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0: Lời tựa
Mới nhất:
Chương 435: Trùng tộc mẫu sào kế hoạch (Thượng) (1 tháng trước)

Đánh giá

Thời đại trước Địa Cầu tranh bá kết thúc sau, nhân loại bắt đầu vũ trụ tranh bá thời đại vũ trụ cũng dần dần ý thức được đơn binh chiến lực mạnh nhất võ giả tầm quan trọng, sau đó tại khai thác chiến tranh vụ trũ trong quá trình lại kinh lịch cơ giáp cùng tinh hạm 2 đại chủ yếu sức chiến đấu thời kì cải biến, cũng cuối cùng nghiên cứu ra tụ tập 2 cái lớn mạnh nhất đơn binh võ trang vũ trụ tác chiến trang giáp, cũng nhượng quân đội cùng đi qua huấn luyện đặc biệt võ giả y phục dùng cho tác chiến, mà cùng lúc đó nhân loại tiến hóa cũng đạt tới một cái điểm giới hạn, xuất hiện não vực đại quy mô khai phát, vì vậy một cái thời đại mới bắt đầuTinh thú cấp bậc (tổng cộng chia làm 10 cái cấp bậc): F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS, X.

Tu luyện tinh lực Trang Giáp Võ Giả cấp bậc: Võ Giả, Võ Sư, Võ Tướng, Võ Vương, Võ Tôn, Võ Tông, Hậu Thiên Võ Thánh, Tiên Thiên Võ Thánh, Võ Thần, Thiên Võ Giả (Võ Tổ).

Tu luyện chân khí Cổ Võ Giả cấp bậc: Tẩy Tủy, Tụ Khí, Ích Cốc, Trúc Cơ, Bão Đan, Hóa Thần, Sinh Huyền, Tử Huyền, Niết Bàn, Đại Thành.

Tu luyện niệm lực Niệm Lực Võ Giả cấp bậc: Thông Khiếu, Khai Quang, Thức Hải, Tử Phủ, Thần Cung, Thiên Đình, Giới Tử, Tu D,i Hạo Hãn, Vô Cực.

_Nghe cái tên là thấy có mùi _Khô Lâu_ rồi à!
_Tác 4-5 ngày mới ra 1c, hố khá sâu bao nhảy không tới đáy /xga