Truyện Toàn Cầu Cao Võ (Lão Ưng Cật Tiểu Kê)

Toàn Cầu Cao Võ

Toàn Cầu Cao Võ

Tác giả:
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kịch bản không đúng
Mới nhất:
Nhân Vương trở về (hạ) (5 ngày trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 12 người đánh giá
Địa quật xâm lấn, võ đạo quật khởi.

Tiểu nhân vật cũng có đại tình cảm, vì sinh tồn mà chiến, vì thủ hộ mà chiến.

Mà nhìn tiểu nhân vật Phương Bình, từng bước một quật khởi, cứu vớt (dao động) toàn thế giới cố sự!