Truyện Tiến Cấp Trò Chơi Hệ Thống (13 hào tri chu trứ)

Tiến Cấp Trò Chơi Hệ Thống

Tiến Cấp Trò Chơi Hệ Thống

Tác giả:
13 hào tri chu trứ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiến Cấp trò chơi hệ thống
Mới nhất:
Chương 2: Trò chơi đầu tiên (1 tháng trước)

Đánh giá

Triệu hoán trò chơi nhân vật, triệu hoán kiến trúc.
Từ nhân đáo thần,
Từ ta không gian đáo thế giới của ta.
Giới thiệu vắn tắt vô năng. . . Hay một người bình thường xong hệ thống hậu lớn cố sự.