Truyện Thiên Kiếm Đồ Đằng (Mặc Đao)

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Tác giả:
Mặc Đao
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Mười năm mài kiếm (cầu đề cử cầu cất giữ)
Mới nhất:
Chương 525: Một năm về sau (cầu đề cử cầu cất giữ) (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Kiếm thuật lên hồ vạn tượng, kiếm đạo cực tại đồ đằng!

Một kiếm có thể bố vân vũ, một kiếm có thể hóa phần sơn.

Một kiếm nhưng khởi long quyển, một kiếm nhưng lạc lôi đình.

Ta có phi kiếm ba ngàn, có dám cận thân vạn dặm?

✍ Cảnh giới: Ngưng Tượng, Khí Tượng, Ly Tượng, Địa Tượng, Linh Tượng.....(update)