Chương 477: Miếng ngói ngươi kho thung lũng

Thái Ất

Chương 477: Miếng ngói ngươi kho thung lũng

eyJpdiI6Im40T3lNRN9imKjlmOaEt4otyjMwTzZBanp3UnVyTjVQZWc9PSIsInZhbHVlIjoicTdqaWVzU2Q4bmN1amRWQ2FWSWVMbXRqaVpqSHFFZ0RRbE9ueWJyYVdcL0JzQXRLOWo1MUtQZHA1SzdpTkZpbWdBU2VJSlRnN296T2ZHMkdVeEt6QTh3YmVSa20zbWVhU0dMR3RQYVV2bnZWMVN6dG9mM1wvQVwvUXRuUXIzYTgyTGxZcFZLTkVWbmxmUUcrMHZOeW44Q0tyMlVKbnBhclkyVTJiTzJWV1F2R1l4U3pONjNYckFIN3hcLzA4RFA2bVwvVElWSzErS0lsOURlSVRlSWdrQzF2OERydTNsNmR6OFd5RHhLU1wvTjBFSFpIREJZVVRkVUVDUERMVzZCN0x1OXhYSTh2Y1wvWGswOXNOaUNFNzFYdCtWdmU1TklFVEFtdnlvdFpkaTI0QjlRd1NTUks5cWQ3cTQyZ3R5cm43aExja3ZVZ3Q4eHFaVGpLQkZHRGtkdHAwV09VcHQrdmNmYkc3bUVyeTBVdEtEb3FmbGVNVUJvSDBBaU14WHN3Wk9sQXNzYWI0SVJTUGIwUFlUVCtYZkkza0ZwdXB1bEtYaDkremJXTFMrUEo2QldXMElUVmY4ZmpTQU1tbytMQWQ5NndQTWRURkptcEdZR0UrN3UrM1JoU2FhbFR1OU53TjFYWU9DUHVDZDdOWFdzKzRHYllpMHV3Y0hSZFFTb0pYN0MzWFA3cE5HamNRcjBXM2NDRVgrWnhSSzhFOTBqV2tFOWh0V3lcL1diSDhUbUp0VnJmS2MxVWFIbUx5cUNNVkkxY2lHRlwvdG1XYUdMbmxCVDJEM0Mxd3ZcL3JmeVBQc2lZUEE4VUlQbDFlZ25Nano1U1BCOGlSbGRoSEQzTHhxd01KVENDQ1wvMWJTNEorNjRPbHo1bHk5TDBNZWJzZStCK0RJQm5FbnVKXC9HZVJGZlRhTFZSdGRVXC8xeDNqdm81RzJ5aktYNXFNeW5vUzJSYjJHOTc3dTRScnhEcjROUiszZzkydlNNZVk1SFJhcGpWUE5RSjJrc2hPdzl2K0I5SUdCS242Z21ldXpFWGQyT0ZtcWhcL3RpeUpIcnN0OENZZUdlWDFRRitjeVwva3VwSVA1MUZDV0F4dloreDhRWnFoK1ExSEthOTMyNjh4cmRDMmFkRmh2TXRqVWt4ZW1hQmMyUkd3aVF6RFl3NERGRkMrOGdsa2M1NUY3MEZXNUc2bndWbGp2OWtoQXJZeFZSNjdseHZLeGViTDV6TXBzOHlOQ3ZxdG5YTVp6SGFaV3d4ajQxVmJMZ2lYSjBGcE0wcXRcL2o1amJUNkloN0xLTTV0SFNyeDV6b0RiTFlpRnZVXC8yQ0tyNlpTSklrVTVvYytSVVwvUDVvR2FnMEVyVTh5TWVWd1NQQWhyc0dxUW9QR1UwYzJEcVJycXI0Nkx4dFExZnZUNURkOHBhanBXeWFkaDBNSlZkUUVMWmdRVGFGWDBNc1ZYWjVtSEVnUUQwWTluNXdkZVRDd1pkcExTRG5XcGZQTEFYRUVIdGlpU3BJQkw1WklaSDAxM0xMNVI4Y2ZIcW9vNm03RVFXdW00SVlrQkxSSjc5TTVCK2dTZEgxS1gwNldXRFg3TldBUHJYTVdHTVV0T0Q1T0FzTXhQZm5qQklFUENQWVwvRUF1SGNXeE5hR3JacnhuYUtNdXp3WDhVZ1NOa1YwYUIybDAwZWpVcWcxRDM5eHlcL1ZrbUoreDZGQTIrOFlIXC82akR4SFRQbkJ3QXBGN1RjWFJLNGJXQlZSZGpsdnZOR2JOT0xhQjdDVjZLYmVFTnV3UGRuczA0aHNzZ2R1XC9OUmFSanAwc001R2s5WWtxSW04UWtaaWszMFcxRW9KRUxWQUxSdktqdHJlRDFFZnN6XC9kZ2xacFUrczVWMVwvRGtkc2ZMUWhwMHZGY3lxd0pYOGxmd1BWWWo0b2FFU2ZTYno4amNLN2FiY25uNkRxWThhdkJFQjJIMGJCVmZRRVZxS0tpM2dLTkRxbEp4K05JYitVUTBha1RpUzZkUUM1bzFwTkExZWY0bkNhWlRha3g4N3lKODJ6SGZQMTE2eUdsNFNRUVhpb3dnT0ZwbTlRaTBET3VxMXZFaTM3YmV5Q0VFeGtkQmNpRU5xaDNCbFQ3eW5GNG5nOWhybmo1dDZWWlFHS0ZkTnRpaU1wTE9DamRIak5aSXQ0aU9GVkZiMVR4aUpad2ZmNVpMYUhWUEF1ODNQbTFpc1pXTkVLOEhrUmJmakxIZU1KRzNLS1R2THQ3NXEzTmRBdHVJcmJcL0dxUjZrRWdzVkNOVUtSTjdNVGs2Y05cL3VGcWdCTUhwaWFNMTVOakpRN3U1cjVoODFCNW1iRndOaSs0ZUVRY3k1b09QaDJoejB6RWQ5VUpnU1Y3NDRDbTdNSWJDVFgxbENXT2lzdWpUbXBncnczcWxBSjNqUzFvWXVZYVwvRm1TOHNFa05kS2VFRjhMVkJVZ2xsc1JVSFhob2MrZktUZTBoRXR0RXNlaXdwdlAyOHVFRU9XQis4Kzh0YUtFUmNwUWZmSnorbVdcL0w2YU04czRcL0JDenBxdFBuZUFSY2NlNWZVbkxzVm0xTytWWXIrcXdHSHZBbk1SXC9wWkc1cUhNMkJXZWpiOW9VMlNnQVY5R2JxRFVGQlM1WVN1MnB6RUVZS09JWDBkbm5tNVB2MnZWMXJcL0oyY1JXRTVWajY1SWFCM2ZHejZnMUVMdEZ3Y3Y5SER0eE95VFhxTkN4bU5qWXNWcTh4d1I0UDNaQ3VGalwvZkJDMnZiRGRvRjV5b0pWWFdEdytHZ0dHYkh5aHJDbTNERUwrNW1qMUVOT2NadHNCM3dKUUNGcUFnWG54XC93SW43c0xwMHFPTndaNVVcL0ZtWHdWS3JxYXgzTHZUQlhQNndHQ0toaHpCN3Z1VERDSm9wenpuWHVlU1JkR1lPTDNMWkRKOTFmSUJrRHFxaVdiUnZ2Q2FcL3dSZUZpOHFDc2xKVEVLVlhLRHd4d2x2TnVTSWo5MVllRDhKUVwvakw5d2JCSjFVRHBXbFRSSW5KSFptMzU2RkV3b3pBdWMyWjlSQjZheEIzeEdpWTJVdzE0MTNkQUtSMDV3Y1V1V0R2N1pPTU84VHFYTjdoUGp3UnRVUFVMVTFPTkR4M0FJUlBXTjdvcTIxXC9hU2xSem1GVmdsalpIcU85WDF0RXZPTzArRGxwZGlHbGd5K1lNUjBvTHlnZGkya2NWOE9UK1hXa0lRV0JcLzVUd2xkNjJcL3gxY0pQT3BpVmtJeDJBbVBOTTJJOWErN1JjOGorZGIwZzNuYmJcL3dvSStxVlJpSnZpRzJsWXBGdk5PQ2NNSHk1OFUwSTNlSjNxSW52ZmpISWQ4NW5KaTBvRFhiVWhcL0hDM2VvdlF6MVwvaFwvbk4xKzByNXErK1JFeFRKbjF1SHpHZTlTM1IxXC9NcjdTQisyZzYwSTdtbm1icXdkc0ZjdmgyV1lXU2QwV0lcLzVSK05CWlJLejhxYVBTbU9tallFejBRRnBMZXV6MTh0bWxuTGNqWWNmTjlFdm5ESU1GY0ZuYWhyZWZJWG90OTZZK25zZFl4QXhleEVZS0o4Z0FMVDQ1XC9PZGh6Q0JUbUtsaW5Tdmdsc21BMVJmVEhRQ01PR240RVJlTkVQaWo4TFkzQWdlem9nS3JrWXZqdDEzWnM4TG1yb1N0T0tha1o2ZmU3VE1jTUtadE9RUDFWRUF5Z0d2MDgxSUY0aXhOMk5cL1Fkb1BtZXhTQ3ZIOVhRUDBRNUJtOU5iWkU3KzlHYmJ5K2VYSkt2eTZBZXd5K1E5RTlBM3o4RlJQRVIzSDNcL25BMEJHaEJ4QmVtdktNSUdNR0srTjdDSzZxcFNEeEFYUzN3d1JKcW81UUJ1bGZuNFQ3N1QyVzdtRUdpSGtvd0lFWFJ0MTJDdXhCZUQ3SlpoM0pUVmhINmxTSnZ6bFlwckNkV2pZN25cL2pCc2lnMUlVWXRPWnlPZUpwXC9oUHcyMUFJMFFOdmtQNTJFMlpxTkI4R2YwRXNORTlaM3VTMTFTUFBXbGtlUytBZ2FyR255M24rbmxsZDNnR1YrK3dBb3lGeDFKWW8xTjhBWEg3RFpZQW1VMnNqWXp0YmtONVwvWGFlXC9CTWNNZ1hvejV5NGZqc3JOU3JCSkhqWlpIUnhkVHZcL1dHM0pObWJEU2tNY0d6QTVNTUZ6SHUwXC8rQ1wvOVNJdzBsdEhGdTVIRHFJSjJOZzZnNmlqYkZNQkZmN3pOVUthNkZOd1wvaGJ2WFY2c0J0ajI4K3FPcHlld1hmNGhPWklwZzFuOW9jXC9mSGFCd09pM3V1QncwNUpzektQSmM0VzAzRktrSnhGeURacERuQmVFZlV3dVwvVWFsQzREWnRKcDlOclJaZE5CVFJoSGNzbHdBa2R1eDRRc3hZNmltakRpVU9QM2FTcmY3SDJzNDJmZHBVWUZ3M3Rlb0F0OGlXaUtad3NlUmVnUFRxZmlHNlgzZnBpWHBzWXNlUHZPWlpaNGVHbG95aHNrNUpzcjJYOHpsbFwvb2dtckdLMFpBU3R6N2thWnRFeW5lZ0w3SER2XC9DSFpUalo0bXJMdldHQXlpT1ZBSkhpemdQSE5UemZ6aU11a0liZG52R05kdnVQaTJVZktPeTJ3YVwvMkVZelR3VWQ2ZG4yOU1YbHV0YlwvaEN5cTV2K1ZleDdCOVwvT3NQWVJwS052eTNVT0dlalUreWxkMnRTYlBGUEVUdERldWNzYlN4NHVyXC8ybXRnd1lvMXZQWjlweGt4M1hCc1VNaXUxSnN6MjFQYzdLQ3JJclR3TkFJNkxUVERcL1liRmNFc3hTS1lBQmJkb0E0WktPY2RwUVdzS3NlakpXWU9kalg0VStNa2ZcL2E1ZWd3NFhyV2RDdkxcL09lQ1NLXC8xZmljdXgyc0NOQ296b2p2YWN5YjZ0ZERaSGxuenNBUDR0aEc0RGgrNzVVOWdEWm1aRVNLVUxmejFrOU9sdlJab2REXC9UMnZTTytRQ3gwbkN4VTlab0Q0TEVtTEc5Z2c2Y0huSFpXM05xVlhLMWdibkhnaGozeTE1ZlB0Q3ZtTWNvXC8wOTNCY0paNlN6QytldDNVaWk4UVNXUFV2XC84aXpkMExiSXJ4c3lQRkJ5V1hKVXNXN29zam9XblBTTUFuMndRQkdaZmlzeTV4enhRRzIxc3hsbXg1c0xmXC9VUVBUNWxsbmlUVExEQU54UTNOdDlTYlwveW5heFJxYm9ZQXlYOXpxbkNDeisxZVp6b0QyWTdrK2NYenhUbDd0aGRmcStCNGFCd0xqMit3dFdVUEpIR1R0aTloSVQraE45Tm9LZ2Q1TVwvdE02OUZTOFo3NzdTTkVlQ01JQ3VKTmpIbDFacFI4a2NrWXZpd0I4OFZMNUNzSjlmeUlSeDUxMUxSQitrWkVEbmhvWkhIOTg1SW42TGZpdjRKS0piSFJiZm8wRTdOTTJNZnc2YWxjTzJvWFNTc3hKR0xFRzlFTDFwdmZUQlFHcFdCeVlldHlOVnVlb3NRb1dCeEM3UXRnb0ZmUnZJdFUxOTE3eWxYWUdDS2FtYzMrMnNKbDdHTCtEYVVWMDQxS1hBcnpZbXpFXC9FRnU5UEpKNzBnUUhhNmtuRWhvNFFXN1Z4WHVscXBjWW1Bb1FRZFpPQzhBS1hoUmFLZnV4bnpXREJOaExTSjB0NEJlUjRcL3l2RFdcL1cwd25vXC9jaWx4YU1xb1pQRjM3UGhvNDBBaTJpM3k0UTdNUkNGbWhPMVJhNklCYjhSNVo0TDI1OU1IMHpDblBVSHRQbTFuVU9aMm9xXC9OVEtWVXRxK3I2YndjZCs1d3pXaXVsOHVDcDFUVTNwaFhveFpud0FqSEx4UkpXeHJpdTBKdHhJajAyMnBGQUthUkdyVDBobDNpa1E0d3lZWmplWGhsVVozQVBCcTYxXC9pdGYxYlZUeFFISUV4TFFTd1M0ZFwvdnBneVhHcEZId25XMDlOeXdZazIzTDNxU1l1OFhxWkxuaEJJZ05TUWNIek5ZeFR3TURvdzJmRnhxSjVhQ3JVVVpLTWFOcG1Pa0M4WnRyZ0ZjamdreDI5b3hJeDFSWHd6TTRsYmxSZkNnUGZFXC8rWVFiWW83MDRtS0ZZSDFiU2I3UklHNENxTTFTUnVkdGVQaTZIQXVUcmxSMEp0aitNbUg0WXcwUURCM3prUFNTK0tBQW5ManJ5eGpJSHVDMzdkNXNneDFTVEE4WlJGM1pcL1h4eG5IcVNnVTFJbHNWNXpGd0d4Wk41NU4xc2lVWXVIaVl2YjVIaFJPazVZbU1NcFlXYkl4SCs3XC9XMEQ3S1ZveitTQTZUTTlQaDNseWxcL2dsU1NDbDFBYmlBRWZuZ1pUSEdDVGtybVFVOG5XRWVSQ2U3bzhDSnhzdHRZYWlRWWJMamNGUGY0OSsramswQTRheGhxb3k0Z3BFS0NTWk9maStrRnpkXC9zMGpSN29TU0EzTW1tZFJ4cnozdGtsb2V4bDJHV0IyZnF0YXN3U0NwQ3pvZkIyWHFYQVZjOXphU3B5dW02VG5PRGRGbHNHeVd0UXVBS3J0QmVJaUhPeVR0bE43ZTNsenFcL0VCcmZYMStFUEExMG5nbVRUOVNwdVlcLzhBcHFudEpuNW1OaVZRRDIzdVdjMmlTOWt0emhyYTUzOUFMbzJTTUFzM3ZqUXN1MXlSaUlWUVpiSGtPaDJITkNPS1ZDb085UXZiY1UyU3d1cERiNG9xaTlCQ3hTRTV4NUI4ZlJWZGlvbHdHemQ4NTBJY3FBZ1dZQW1mZU9CRXNjRWRKSjJSMVIxMmFNZGxJb0IyaStsQUppdEhtMmNqRU9xSlN4Q1NwcGlydHNBZktNMUlndTVVOTNRNTNLbmRIV29KWDJrTCtRMFwvbVVXa3Byd1NaXC9taTFpSUFDWWZ3T29Fdit5aVwvYWIwMUFLS2k1N2xtKzN0Tk81bVdXOWtXZGJuTDBQNjhJSmRFNVRyM0pWXC9GN1pFRXNJSzBBNWFyR2dSS3F4VENRNlRIVWNQNks5bGVqZGE0QitrMk1EazdVcGJhVGYzWnBVWll4UDE2UFhKT0Nobk9LUlJ0NENiVkM3OHVqeHJycnZuNDFyN1BuVzdjRzUwczlBNFg1dTRWQ3AyZzNYb1RJZmlUSkN5UEZCbnRmeThhaHVxcUJYT0J1OGhMN05mQTJDbGdVOU56SnU0aWR4Z1BwaVBCM1hmZjEyTnRROU1FdGRjSTdvYXNSVjAzQzF4NXBObVJVV3pcL0R3QnJsM0xJR2ZyZE0yWWpUNXJRM2cyZWxrVFNESG1mcjJaMWlHejhIQUVIaG5hVjB6UFVHd1EzS1Z1SmN2SVpiT2ZMN2kzVnoxdm12UjkzZ2M3a2p2WFZsU1pFQ3UrK0xTXC9jWENFRzFDNlZzMGM2N1N2QlwveGRRU2pmWUpRWEhKckJoekR0RDNHNUlMMnVNMDlmRVFuQldWMjQyU21DdXhBZXhGbGlLVmt2d004MkE3aUx6QkZUdkppXC82WTI2NFNWbTZmYUlRZU9RdUFGZzBCd0VtOTV6ZEM0UTBIeGpDSjZhSU5PakNiM2ZYVllIMkx1ajhPME95Tkw2QmlFK3NDSDJjbjNwSUFTRld5QkpuWHRuOWh2RkhxVndUUUdzN21VdVlKWVhRSHdIVWlPZll5aHRLQjZEOEpUREJyNXZBMjJzQkEzS1VoTVhCUDR1ZFdlaFcyVjlzYUFxN3JwTVwvQzZEWDA2RDEzYWQzSll4T1BYTjd5cXJ1VlBxMDUwZFpKMW9VTHh5XC9JRWYzeEdudzExNkppNmw5RHA2eW5SS2VZXC8xTVRFdlVtQ0JLVTYwWUxNYzZ1WlQrc0d1UTlTMjNLMDFjNEFvdTJlUFJ5R2VnVUN4cSsyXC8xMVF6TUg1MmRxTXc4WDh3aU9VR1M4ekJrbWlQWWlBUHpXWWd5bWFsSkF4dTd6OFNlK0VvUmFNdWFXcVRmM1ZYeHdCcm9uM3RDZ3NxUmdYM3lmdHEzMkdHWHhlbEs2XC96SjAwbm9DRTZWZUxzYWIrWEM0UEtQcDV4ZHJLQ2VJTTBYZStyZFBwVE5HYU5UVXBmcU13OGMzbW01cGZWSTc4QWxKZGczOHM1Nnl0cFNSeGFZTU1IWVM0UTdOKzBJUUpwcVhWbW55aStHNjJoVkE2Y0ZjWjI0MGk4aVJveElkQTM3T1h4aHNOalwvVlZjRUdJVENhZXJOMHhWbjhtOUFob01SN2lTMXMyRVo2RVFyYmg2aXJxNzNKaHplSjc0blk3THAyYUJIU2pRRlFUQVZsS1pLbmNOYnNuQlltNmNzMmd1dVpLdGpuQnd3eHpGOFZGNnAwTlJnZHZTT0ZZRmtKN0tLeUMxSjVXRUtGTktSSjhHUjJFU0JsRngybEtvOElrZ0pkWmZvYld0a1NEcldXMWJnK2ZVeFB2TytCMXRaSDVKdWlRV2Y3bHUyd0ZIOWhUeE0xYjE4WWpMNFVidXhHYVVrMHpPY1JwbG9ISno2QVZKMEFoSENCNFBjOXBiT0tUQkFvTWRDdzNYZEhQY3R2NUlDSjBWXC9ONzduekNIdmREUng1aHJ5dkY3Vm1SYzB4SndTUlwvK1RJV1wveVwvVVRZSDNvR3pjRURhOXdhdGlpSzJjdHNkRjRWdjYyRUswdEdXN2FzaGt5aWcwbHpWXC8xcjFKSnFhTk5OK3gwR3BEUDBNcVhWUWkweEVjczA4TVlGK1o1aTVVRmpUcnFycURyc1pFNGR0dHNxbkZxeUFiYTZkWkY4WlY3QjZ3REJNK3NyNTJsWDlMOVwvU2YyM0RROXJFTVFyT0s5M0NIUjdTV0ZzWDZ4ejFDbE50K3MrWE8xNWZITFBsY0IwWWljQ3BPVzNCdEt3VmdxMjg3UVNcL2xLVnZyaTR3TFFPSVlhTlBMZHpkWFVnMlV0XC9Qb3BlSVRvOW5NZU9YUlk0MlhZQ045bmNZRXhhZVJIcVRvN2xlWkQ1SGQ1cG5tT0ZkbWhIa014MzRcL2ZDakIxTU1qeW9LbW41UjFGamN5MVc2ZTNITXREYldoRXJiYlhScXdwTk84OHpqbDl0bkZrcm9OK3BKU1BJMHRFZTVGdHhSdjhoa21OSE1rQTJtSUdEWld2a0RiWHpMdjV6azN4dU1ETDlESVM5cEtjV0VxeFFLTHpGNWp3XC92c2gxd0xiXC9meGdTQkJ0cFRpMHFxNjB2dTVpOUY1YlBXVENyQlZpWTVpRDR1NDJwZ2JCSjN2OGZqSEZhTGV1cFEzclR4XC9uTWZ3aUFadlVkUkVZMnZnQUJSQkFcL0ZRS3l3NkRWaEFLR3ZcL0NGVTVtM1I3SGhid3dtUnJlK2F6eU1EZDNKbGlZZHhZMDVHblpQT1MxU0N4YWhUcWc0SmxDQUJvXC9aZ3NrSDdOMFd4WEZueWxxUVNuaWxieHF3dTFtSHJPN2Z1WmNLTnh2NGk0QmNNM3M3aURnWExLMDhmVUJhekZYeFJMQmcrUDFoczNGYVlWbG1GUkcwcTJmMnZNNnpvZ3lRTlZEb21OSDlZZlR1WHNicXV0d3I0TXJLb2FjZkt0ZExWZUphWDdta3M2cGJRY3F3Z1cwaTVoMnBxK0tRN0JVS2l0dE1RT1Z3ZHJUeG56aFdOZVhRVjJxMVwvQUlSMkNZclJ3eVl3eENxMGlpbW45bjlMdnRyV3BPbjFLanVPaHliaUZ2bmpDaUFxdHkybW55N2FDaUFzVjcxdjVHR2dQeWJGa0ZCa3k2U1pFMUJycUh1cTlyY05GdWdpdUVzK3BUdEZxcE81VXFnamxQK1hcL1JpRDNIZUtra1hOTm80NlFCMjNvcGhSSUFQVW1FcTRKMWtxWjZGSjRVcXU3c2ttZnhKMmtkTFhNRmYrN0QyWE5NV0xSVG5CdSttd3dNOVJOQSttWitGaGcwOEFXcUZheXlDRFBtTmJIYSt0Z3N3bmlWZGhIMEFTSVwvWTMrU1E2U3Bja2pTcitYb1hQWmZqZjkyRFJlMEJsbkpSc2FpSTFNNDRFeUhhVm5pSE9oYzVwWkFOUTFuVGswekdkWDhoMHlOc2gxcmZFdmMzbSsya1BVaG5vQ011a2RKUktsb3p4U0tDcUdxd2syVnhGKzczaWNMOFo3M3cyd09cL3BsWWowb1dTTHQ0Y25XZm1RTTMyXC9LNVAzMExxdXV2OVwvVU9RQ0ZaRWY5c1JxS0dPNDBnVGl5Q0xuYjlZaTgrbHBaZ3dtQjByZVJZbWdkN3dcL2ZjWnNDTWFFQVBhcUdoZHdXYUJ5akxKcVhoYmJkeDhFam9mV3d1UHNRUFwvYU9ZYnVuYVJuZ0lBTHUxWDFPXC9JYlNNS0tOZko1bERJRkhjeERLMUVOcFQrN3RWU0dKeGV0UVdJK3dMMU5lVU9pXC9WUmJWNTdHa2didjFTU0tCYTdTZWFjYmZNNHU3XC9oeE5WN01YbkpsSE9RXC9wdExBVys1amszQURVTWg0ZnYwZzBGU2xQT3F0QlJwWXFqQ1wvdFwveW1wN21ZeUluXC9cL1FhQTJsaXg5QWhLcSsrVk5JZ3FERGN0dlpDTmFBeDd5RmVsMktIU2pHNWlpSDUzb3RBcDBqOHc2NElRb0lvdk9LSkpJcDZicU1wRzduXC8wVE1VRDVubm1SNVRjSUQ5ZjJOc3Vub1JzZW5PSnFDYUdiaFRwNHNGSW5qM3o1eGpveXJwenFVQ3g0eXYxSHY0Q21kREFzVkdXM0VlQSsxc0thTGk0bllCOXB3TGlhY0Q5VFJQTTg0bVwvaTQ4emxydll2NG5Za2xkRUtPZVh2K2N1VWdTMXd1Tkpva3VHaW93dmk4eDBqU2g5Uzlrd3RZa1A3QU9YUlQyUG1sTm8wSTVqYjY5K2ZpeXpzUkhXTHFoRERhR0xCQUdKbU81SGxxQ2VOOEFodlI0eUpJemlCUFN6ZFdOdUM3MXl0ejBoTXBYcm45XC9NT2JmcXcrZVwvbW56dHFsS0dldEZCdFNLVVUyVU8zTVpmVmhtQ0dzUElZQXVrK0hOc0hzd2o4NGloQVdYenJyOUlVbGtQMGF5ZTV0T2hoMGVEZWlnNStJdFRwZ2hDK1ZjM2tcL1wvSXMwcnZTNHRGdkIyMWszV2ttdlVMWEtYTUFxKzhQaUNwM2FGSDNjZlJsWFl1UlluaDZQcHpKK1BIdUxPYjk3VFVubXhhNFZldjhGZjB0a2VUazRWNUxLdkJWbVUrWXEwMlZCSnYzVFN5N09wdE50UnR0NkJyZUR1elR3a2NrMXBNV25IODZBM1dYaFVMQ3hHVzRmVERadHNnMFwvOUxWZklXbVpOQXpvaTZaVHZBVW1QTVhHZjliY0NWa1Z4WmpFMzZjcFRLaFRUUWVCejdaa0VqZ2x0K0VONWExUWs1MFwveEEzZ3dIeUtEdzFWMDZpTDFacDFhUHRxSXdhWEdYcEd0ZGVvUFhmZ3djSXNBYlB2d0djNGN0TmhtMkhUMmdpSjlNdHM1S3FSMzJ3NXVxWDZmQ2JMbHdcL1JQZyt6eGdxUGR2dW5TM2s2VFFcL29xcGdsT0VcL05aTmx0MVdzSE5wbzlxS1NsN09ZeEJuOTIxb3llQnhzMFFoT2JidmVKcmRhd0V5dCs0WFZzbFEraUFwM1RnZFVQWHZaMWxqaFRwcmJCV3I2Q24xdUR3Z25jaG9hNk11YUhRbTdoMlpSbXNjYyszWnpwckFmNEhxd2puSE1ZdW5seFZiY3d3cGw0bWJLa0d5cFBFWTJpV2k2TmFDXC9kUSthV3VFYUp3NlZtdXAyWWsxNGxHbWV2WHN5SjdqdDdPU1wvK2d1MWdmOStNaWNGUWZpeGFcL2NzRlRmT1pZalJtTmtjVGQ1MWw0T3E4anlCdkx1MlpIanhQN2VKaEdYZTdiNzNWS0xBUmhcLzZDN3lIWGFvdkxjU2ZJRWhLTld3SHNncGNuZUsrT3k5cVJYdzI1cnZIMHI5Q3BKT0V4cVZtaU0yS2twWXg3YytEWmhsZ0hWNUtyd2NWMDZGTDNqcThYamZ6YndQQWhIQ0ZDNXdiaUtPajdzWjI1Q0U0R0xpMEJkemU4Y1hCSVo2Tnp3Z0IrTHNBNGFzNVJpcWZvYThPWlZrU0xleVRtK2d3Unc1T2lMR2FhbFFSSDVyR0lScVlNXC90Y1FDNWdKQjZhbHBqOHZGOG5TTUM0TkZ0aTlMcDJtd0U1ZXFTN2xFSkNvS0FRUWtCZVZFY0tCdjJ0K3gxUzVCUlpGYlhlajVRcHdLN2tKUWU4NHVuclZacUZHTlwvS0ZiclVscEFWTWdqbzRIaEpYbmk1Tm5kQUQwZThEeEFzWnNBRTZKdlBCdHpXYlNVdnlpSFFUWm1jelltRXJDMWs5OWNybXBwZnhNR2dSN1J5TDhCOHNnOGZLVnhORkllbFJCQ2R2VENVeFBzZkpsM1JmelN5NkFGOTJQOWtWTklPN1dwMjI0cWFzNlpxcm5FQWZQOVN1Q05sSFVwVE9NbHRTZFwveFp0SHJqcDc4aTNQQmNHVGJVNFFLK1M1YVJHR1V2WW9jYm41T0YyMEhTUkJUYnZFaVkreFVDb0U1NTRvQ1dUTnJKVkJkK1hcL0xMbG1mUXV4WDZcLzZtU3praWYyQVNlQjFqT2V5QkhZQlR5ZHNyeXc2QWY5VFhnZjA2RnZUQ3F1SSt6aDNDUVE2alhKSXJDakU1T0FaNWYxWlVwWGFObWMzK2sraGpNS2VnK2xab3ZQOUtCQlZ0aXVvQVNCMFJoUEJid0RzczA4ODFPQUF3Vnc0MlowdXB3UDFyTG8xcVNPUjF5MDFcLzNHTDZkNGU3bnFFXC83SjFjd01cL0ladUkrTUZTc0c1c3dBaW5yQmF4MmFFRG8rUlFMc0ZLMXF1SFlLQU9kQWNPUGJBYTVBck5pdzlZRWdnVk9JSXV4cVVOallrOHNVa2lmdUViNDQ0b1JFQTJvSDdvNkdUdjhLc2M0XC9LcHp4SHI1cll2NFVRbElVWU95ZGpkVFRlM3JDUTg1TUZwNjQzZE0zXC9cL0o4Z1RqdnRHWnZvQ2N5ZGFBYXBCbmhVTHVNc3RxeWhhMkU4OTVcL2dXUEVjNHRJQzBBN2d3YVZXdWVFQ0NWY25EQXg1UUN5R0hzOWpmY3hnUEdhbTNPOHF1bWJZajV2cGNWMFBrNWkxSE12UWI4cisxamJjcnlzQjZpa056amFnbGY2UHdHM25zdFJuZ2tTeTZpbHdsMWVJUUR3N3JaMFNNT2dERUV0Skc2Snl1WG05NTZaeXhhZHNcLzhYcEhKTkM2T25YTEN4anJURmh6YXN0RDFlVUF1YUFWa1pMUGxzM0drXC9OY3lKUG43bVV1d29ySGNzWUFpNTVjQUtiODMzRURTSVpEVXc5VVREeEZxWkdvUjJJWEk5cmFqUkhuVVJidTJFdWoxYno1Q3psaTE3R1FxXC9cL2dZMTBMR3hsZ1wvWDVqZGxmYzU2bis0QTZIcVkrb1BzYmMxd3JzMTh4RDJrS05wMzFwTzVqM05Ebk8rbk15d2xRcTVFRmhGdVpDZnptd1dCYVROSTRKVkIwOUt1b3lNRFErZU5obFI2Wk5VSTdkSm9LWERMQkp0cHBxVktXQzNNR2lVN0FIYXVudjgzZkV1RGxCY1VTbVwvYnV3ZDNSMk51eGZuZlpUVUpTZGJmVTBKTStJTjV5bkpvTFFJOEM0WVoyZVwvblRFZUhHRzN1cDRkMURIc24wVWtaRm1CcVFpQVhtTys2bW1VamtEQVBVdktncHF2QXBcLzJZWVVRb2xCOWZLKzRIZmFzdzZZNzRVbjdIclRnZmNMZ2VwbGJpTTJxMjRzaEs5c0kzVGtQVHpITUI4QnJKa1lCcE5lbEpvU0JJZ0luNTkyemdsUzJQZ2JNT0swYXpIYlNnN3BzajQxRUFjaXkraGFLd29RZXlkeGJkOXNlekJQT085b1p6dkJ1NzFJYVZuaWhNYkNRMEtoNlNUWEc3ZFVGS1dBVWFBOTl3RUdsNXBHdnlydkM2ODRMdTRKcEtxR3ZKdzlvXC9HVlRUZjJzTVFoVXdVNk9uK2t6bW1pK3ZcL25BSDA5YUhtSys5alVFRmZGVEtISTErbkNlbW92WXoyajcwR1BvWHhFVGYweFZkbVVRNDVQRWxralVhb1wveEFCRkszelFMSnZmdHo1bGh5ZU43UVJHVVwvWWNtTERUQzB4M0RrS0QyK1l0amhIdEpOV2h0cEh3YzZaWmlzS3owZDltelhQcHE3T1dlMTU1bXBoVmFhaHhWXC9hMFR4YnBwTmVCTlZ5dkNKUlZjbzdqTzBxeG5EbFZLblwvV25uMUM1S3dQR2N1ZFg2ejBcL3VURTZGVXJUNEVYSUF1N0tia3RYSVRBejNwbkg1QWpmMEdTVUlDdkdYXC81OEtCNWJuNEVXNXptR3ZGSTlqOFdLd1dtTWR0Z2tIR2RkXC8xWDlDK0s3WGVWU0t5YWxyR3dlMlZJUWJQcjQ5bkEzeXdcL1NQVTNHcVwvd09BcmluSnU3NlZXcjRDczA2Q2YyUUtCRVVmdHI5UXBSMlwva2hHRXN5N3grcElGWGMraXRXc1ljUFJ6MlFNdElRdkpoeTVuQXZjR2tUSFM0aCtlYkVGSUFTNXVadGliSmVQeWJlSm1NUU5NMFwvUkVFN2Z3Wkk1bHhtSHZRK0FNXC84bEE5TW16ajFiYytSbVozbjMybmRKZUt0NEZ0VHRYdTFET3hyb0lpeVhOV2tDdGdtTEUxaGh1YVpvZGw3WStQM2RoOUZcL0JSYzRvRm9BeXV3dlIrdFNDbmtXM1hmMTlTUmFQNDlnNWNqQytKYnBqanNPMmZSalduN3pBbFwvTmJ5N1QxOWNxNWtuUVBVeDEzWUFJMTlyTFdRNm5CSkV0M3RIb3JIR1FGUjVqTFRsNU9nV3lmcFRUcllqWHpobTNWOWlSM1YwZkU5RlpiU3g4Y1Iyc2FWTWFDN01FdlF2d2MwSGxJbzZiSDlnM1F6M01hdWlsRnNuYzZtaTVqSG8ycFwvVlFuQWx6dXFqK3N1enNcL2VwUzk2TndHMlltWWtSWHZpXC8ybTFVSStXbUk2VFBIdXhPUWFJUnY1dXBFZ0w4VERheWxsOWhOU2RaVVBHN1NRQlRXMlU1OFFSYThnV1pzNjN5UE1jZXJLdHJsTjh4NW5PWUc1SDhcL3daUFAxaW5LKzN5aWZZaFdzS0NoalZSTlJQNUM2S3luZHUzbUxFdlcxRnBmSFdJVVRaUUxBdzArTkNweTI2ZjNFYkFNeU80eVV2cnBBVnN1QXByTXdBQXV4RWVvT0JiZkpxdnBZd3htNG9Fa0Z5ckRKeGJYM1BaOEVtdnAyeUkrbjdtQllDNktBc3l6R3BhNXVFVkdIR0VlRzdSTytySVdCamlLTXl4SmFCWnpCWk1aU2ZCdUdYcUErYUJpT09nNXA0a0FNQVRaTm5TWUpGXC95czZrS0g0WUhTdXVlTzNEYWtvWEU2czJtWTA1YlUzR1hQamozU1ZMQVE1bEYrWlhOTndHTUVFRFhtZ1NFTEdybXJhOWttT2JpSkxFTDNlSm5vRWVnZ3dmV1AzU3ZvV0IyckJ2S0lVVHNWc0FjbUFoRklXM0F1UHpcL1I4TUl3YzRMd1UyOFZYekJTSDBxT3ZzXC81RTJwY0xXTHlYZ0luekYrekdwTFlDTG5lK3k2d1d2WUJIeUdZS2szRnE5YnVrTk9HejBRdGlJQUdHaVQwTGxjZmNZc3VlaFVNbjFLWXhXSjhuNGhBbjRTVERqbTNNTzN1KzBEbVZJVkQzanpyVk5vdnNiRUlPNnhqd25icXhxaGlWKzljUWpSK1IyRXpjaXBWd2JGckI1a0FyVW1Jc2I2dUQxNmxPbkU0QTBnQlVnNmZJc0Q1OFJNbEROdVZYQ1ZDWVoyYk4zdzc4N204UzBJMXl5WkhIUXFOSGVWNWNCZEFsTzhJVUxLc1JqaGdkemhtYm51Rm9zcGI0eFZ1Y2d6VGVpd2ZMcU1GengrMm9qZUhlemsxK21hVEFUSlBTZko0bEVucjRlTzUrazh4bWpYaTl3YnRvRGxod1dzeDNmcmZ4ZFRqU25WWmkyaUJEMWNUUjRNUmNNXC84a0wxODdjUkVFXC83bXBNT1FtOUhFMWdDd2VsekJIenJSN3lSRmdRT2NBNnU1anJqbWZBbVVxUjhncUt0dmYxeGkyT2FxVldIT0tKYUxMd2RONW1kdGo3UGZVV0d4cEJmdzdld2VDOXhYb3N5SWpGdW9UUk41VnFWWVRZN2lkbFpsSCtrTGUxblhiZzFKb3ljNko1eW9CZkZVSkVCaWVhODN4NkFtYlp1dmQrdWVBRmxYSjVidm5SYm52OWxOYkFLMHZkQW9OeStkcFR0YitneFArbldNcUxRTzVITCt3VHhFXC92SVFmQXA4a2ZQeFJCU0NUdnJNMk9xc2MwbmR5NUxpS1BBTXB2NDBzRzNHNVVZZ0NEckRQMVlDakc0NFNQSUtMTWhQMDVcL1BmWmt5SlBwWkxEOU1mZkdXRXVcL1ZCQ01JNmoyRkNqSWQyQ21wNlAzSncrSkh3VDNNYStpS1pqK0djdTBDNUowRk1LMXBNN1cxUk01U1wvaU5GN2RHUTZ5dHhtZHUwUTdzbVh4Ym9nVHlMOVhmMitKRWM2dmF4V1BIZm54cVRVOXVVTkg2NHpTcXBPQ05zbGY2Z3ZiNlU4dHRnQjNJSFJnUTVlbGRvNEJPT2pVUEd2TllHeGwrdFpDTVZrT0hGcnNucU5yalZRRjdcL21sdkNLV05oRUtrQkZ5ZnA4NU9cL2kwWkdDbHRKdVNUNXR4YTV6WGRvempxTmJWbHNPbG1OXC8xcWxsMm45Wjh2RlIrR1Q1emRJT1F5OWl5eDkra3pFMkptS2haNElwend6Nk4rNW9GeXIzWklubHpRK01mKzlNMzlDQnNKVXlnN1BDditpWWROcDhFODJ2UlR4WGVBbktVZFk4MGUxV096b0xBYXRuVW00OWQrNFNpRGcySkw3ZmdZNEgwalNjVHdcL1hpQld4UzU5NnQrMElVSzlySnJQMDVhMWRhd1wvR1pQVjVOSSsxWFBnYnpmTVFaSVltaUZBVHRwZEY4bzF3Zk1uc2ZyWEFrdEcrZGpWdVhJMFRCbmN5NTYwRGp1ekY0c01FQlpnZTJ0RGpoa01PVHdscUZmTm4rVjZjM29XZzdpTGFyRjJnRUlCVVZ2eHFETmFcL3BMMDZ2MFJQN21cL0l3UkVHQkMwQzFQbkNGbnh6NEc2RFpkWGJ2M3pXU2hzVGpYT2d3Q05aVjF1QjRHOGtRR1JqdFpBSXYwTDJVK1lnU2pKa09uQW1hYkJiNjU0UUlpdVNMY2RiNVMxeUN5bUlHZ0ttNWlCYTZUNU50NmFhQmhYRWV1VUlGMmdoOEJ2aWl6U0g4dDl4MzNuS2thOE5RN3ErSm83V1dnWXFYMUxCdGJ4eGhaODM5RlwvREhyNkFYcFN6TmtBbnd3dVl2UExON0hzV3FndkowNzlERFBORklVcTF0ZThzeGxCRzFhOVJOZFwvUkhyUXJOTUlwaDdUT1VVWENTVnVna0YwWFJ6bUZFS1J0aUM4eGlQVUJBYklsRzM4M1NSakpNR1JUeFZ2Q3UxZGZEc0F4UUlDWE1MNkNpVU9BNE94elwvZ2hwS0lXalhlQ3doanN4Q2ZBMFwvR1prdTEycW1kaVhEZnVQWndSMGMrcmJFUjdoZ1dkeXNCYTVsdm42TXNoZDBLYktSNDJ3bHh1VFBLeWtPWFlRRlJ3akRxcE1CVnI0V1V1WE5FamRndkw3ZG91ZjRUV2psQ2d3YmRZaEJtN1RyV1h6XC9cL0E4NVBtVFwvTEJaNWZWNnlQU1piOFJIOEplNExDNytCZG1adG5DMUE1Z1l2SHBTVzFpMDlHc1VWbHFtVnRmUVpHM05TaXlkSU5lTWlFbDBIeTRYWW5wZkRNbWVCS2tQYWZaQ0ZRYmdKako5TE9uM0thbUE4aDl5bnBqaDZYekx0OHBBTmFZOU9MT29vZFg4R3ZiUVlBY2VoQ2gydE1OdUtMMlZpZzF1d05MWWVqRWk4c1VwZ2sxbjZ0NFBaY2RNZkxNWGswOGZTc1wvS1g4enUzXC9LQThIbGhhZVZ4NkJoNEhDUURvVUVNYVd3ZjVzREdTdTVlVFVwS2E5eGpUZDJoMUpWb3hyREFzV20wVFwvVUZYUkY4aStJcll1S2Z6am1IdTR0V1JhdEEyVWs0WWJ4S2pTT0p2SlwvQkZ2R3JOREdmeENUWmlqa0NUUnZPcXNCNk5uc1k4aFpFRmxmN2cwXC9DUitYV2I3QzFuY0laYzhXbHhMb0lHRHVLcWsyS0dWMHJ1UmRpT3h6RVFhTjFWNmgyV1wvQlRYcFZFSEFUYkFwV0RYVDdwNGo2ZXZUZ2FIRDUzNmFSK2lHN3VwdXZ5alFneEZhS0cxQ1NvNFAwSVNBPT0iLCJtYWMiOiIyYmI2Mzk5ZmQzNGE5OTdiYmU1OTJmMDI5NTNkNDk3ODRjZDA5ZDU0M2RkNGFkN2ZmYTc2M2U0NGUyMjQ1YmY5In0=