Truyện Tác Giả Hàng Lâm (Hồ Trung Quân)

Tác Giả Hàng Lâm

Tác Giả Hàng Lâm

Tác giả:
Hồ Trung Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hồng Mông Thiên Thư
Mới nhất:
Chương 522: Vực Ngoại Thiên Ma (1 tháng trước)

Đánh giá

Nhân vật chính: Ta là nhân vật chính, hết thảy bảo vật, mỹ nhân, ngón tay vàng đều là ta!

Trương cách: Hừ! Ta là tác giả ta quyết định, bảo vật, mỹ nhân, ngón tay vàng, toàn bộ giao ra đây cho ta!

Đây là một Võng Văn tác giả, giáng lâm bút dưới thế giới, cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên, cuối cùng chứng đạo trường sinh, hoành ép Chư Thiên cố sự.