Chương 28: Nhị cữu giống như Hoa Sơn, Chu Tước học phủ

Ta Ở Nhân Gian Nỗ Lực Tu Tiên

Chương 28: Nhị cữu giống như Hoa Sơn, Chu Tước học phủ

eyJpdiI6IjQ0enVxQEW2MBxU20bSVrZrgVQ3RjBHUTZHREZ0NHlKWWc9PSIsInZhbHVlIjoiTk9VZXBJYUdsTDd6Sm5zQnU4OHNKZGZqYWhCUGtUR093RnlIeW1kY0wrV05XNXFlcjVQSWVjK1gwVjFIcyt2cW9RXC80ZWNmcWpnQmVTdmJNQVlCeGlPUG1ucWg2YVhoXC83Mk9naFRBampQZEZrNmNFQjdOMElFZmZFa1wvRjN6RTJ1V25pbTE5NjYzQWUzTitDVEJGQ2VHaFJqb2NJbWo5MnZ2dURpanJ6SzZUUEdoSE5BZnpPRnJ6bkVNbVVXSmQ4K2JNbGVQTzA2b1FSYmV1c25rZUJFbU5vZmwwRjFYTkJMXC9XcktoZTI2VlluN2FLR1ZEMWk0TlNlQlwvVERIald6NDJhOHNVQkZnNzBremhIMzRNS0ZrWkNsUzN4NWZcL3ZDUG1KYXlhcmUyZHdqZWZ6UGdadW1INGtMdUNYN2E1azF6dHBuOHJ4XC9UVWl1a3BtVDZhNnoxUFU0dkY3S1F2VGJJMmNcL2tGdHowdXJ3cGtNQzZ6cEFcL2Qwa2pSYU5kc3B2bjdlTWxkTmxNMkUyT3dPZmxhaUI4dHgzXC9OdTh2WVpLN2tMOWdsMFwvU2lNUytQcmRvdFpJWmEyOUZTOUl1dzBKd3haXC9nd2VBQ2lZZnp3MTIxaThSQzJUMHJwcHlnUWpEY1VxMG5uMWVaY0l5bDhBSjB0Mk04MUkwSjhFTFhxUU9hRXY0U0F6UTR4VVc4ZVAxRnJFQ1Z2RmFcL3UzXC9TNFc2emppWVZoN0lWeW9uVFBacGNmVVdxYmMxYkJBUm91TVwvVjhNUnRIQW5VSmhlOGZ6STZ3MUQwT1FYb09nWmdpcVBKSVF6eHh1RGVpbUt0d3RpZFJ4YnNOcEljWlU5K2o3Tit3ekVGRUQ0MTlhbzNvMmk3a0o0UHlBSVRHR00xNUFnd2VrSzZJUVFBWHZrMURxWno2T1dublRxekdBMjkxZmNYQ0x4Q3pjTUFEbVVQcWgyRUtoNUh2cXdYQnNlajZjazB5V1g3OG5iNVFHWUhxaWs0UE1aMXdLSmdQelQwKzA1enlhRzMwTHdlY2RlYzFCejBndTFyeXlUeFNCNm80UDdDMFBsbVVqUjF0RmY5am1oRGFFWXlYTmhscUVBVHMreHFSYXorcXlFYVg1RnA5aGx0eHRydE1qdWFCazNoTTRZeWtRQWNJSSthWTJuTURpcmNpR2ZybG8xVHo1QjFcL1hIV1N1NWpaS1BGZmhDaTlveUFQdkw5ZnBsbTRKTkVDWFE5VkVuTEh5UHdodjZWM2RvQ2dhWHBZYmNoamhHcXZEdDdwd09LSWNlUTVlWERtaytRT1RubTJcL0FqQ2I0VWR6RmU4UlQ1NlwvVThmYnkwamlyZjBpOHFpTEJDQkVzZkVXb1VlZENPY29mUnVMb2dQU25iQXpGMkpsN1pyUGhGMVJPRDZQTCs4bnlYUHNuWHJjMTB0SlZFR1wvNXYwRWFWYjdVbGs4QkRKWnZCR2ZTNDNGOVpMYUFnYmN1UFlPZ3czNVVMb2xVdTZINHFVc0pxN0NmVEU0U1dMMmpGN29SRXZCeERiU0tpaVlTY2NEeDBcL1hPZmJLMFpmMDdzNmYzK2VLQ3pza3pyM25SajhZTWdJOGNZTnYxeWhVc2EzaWx0c0JmcHJCZ3p1dmgya1pWVmsxZWhCTThFRWFScGlxWjNTZk5DTlBSelNnOWxJcXU0NjA2N1NzVjB5TVpYT296Qk1hYU45MzJITDB6YkFqXC9cL1prb0tseUlDNG1ES0pIZEEwcWFTeUxlTHRRQktYZVNZejlLVWI3VUM5OUthcUN0cGN0WEJQeWlsUXhpK1wvcHFuWHZheUUzd0tGWHNSWmdNVDV0U1hcL0FiM080bFBmVTFzVW00blNHSGVEcVwvUFY0VDJIOG00WWlYNGtwK0R2MUdIcE5vQ0NCcDhMSjZWcXZvaXB2SFdzWTVJbmYyY2J4UmlvNWhBZk9RTHNJSTd4V2tsVEQ4ZXJvZ0VmMjkrRHZ6N2NMN3lWbzFFZWhoME5wclJjXC9JVk9XZHc1TFVobG5WRVJnUm92UkF5MmplTHR3Rk1hTUI0aUdcL0JyTVwvU0p5RmhiOFRLK1ZEZGEzU1ZpeGFUb2RsSGRjQk1RWDJsYlJnK2pvS2drSG11ZjlkTVBlOGk5eDJUSUk2SlNxZUdzVzNBVTZcL0VsM0gxa2R0VHB1UmtzNWRMOEMwVlpJYkdPRHRabThBejdVWmwxbHNHNFZiQWJlR05vSlR0T01uNlpSalZzQ092eFNibVpBaXc1cm1kcmw2dVY4Nzh5OWNCMDVRRm1NbERxdkFVYllRYnhIWFgyQUpqS0dXY0NkS2diR0lISWNOcWZONXNBcDVTOEpCQURVazFIYUFib1wveGF2dTJzUVB4RGs5OXVlUkd6c2lKZmkxN25ibGw2d1hzNlwvcEZtM0pKRE5kdis5VEJHNTVlUVJRNFwvek5aVzBaNWxRYzNtSlwvOEhPMzFQZDhyMU9QNGN2S2Z6R3JlTWFoSDU4R25cL2NobDViV3BxR0NMSXorTkJVTlhHQ2tIMklrYzlSWDltTXVYRGptYmhcL050SWZLWks3S0V2YXRhTDZsTDNZT2N5QlVveldUcUxNZUdtQzFNMnFhVk9DSVFlR0dEQk1KV2FOVEJCZ2ZmVDByR0c3N1NDbWVNWlVBQmJGajdISFlHRTN2ajNJTmRxV1Q2aWFGNDhZQTlWN0c4TDg0VnF3SGxDcFpwNHN0MWt4QmRiR2Rqd295bG5uMVBkdzhBZ1hhRHlicVJkajVtSHBwOGpSRWZXOGdUVVN2K2RpYlU0STBTYjZYOU9nd0g2TW85allkZmxWNGZINmQ2RmJsbFwvdFVQckROejRIVHplOUpqem1iQ3REWWVHWTNTdWhMekQxSkFIRUpKc3MrdjVTMWtFXC9aTDBDRFB0Q2UwWGR1S2x5UERjTUN6RDFkbXJvXC9neGRKTnZkQ0VMdTVUYndLeDRSVmRpdzRTZmR2WnFOdEYyZDNlTjVyUTkxamEzc0toQ3Z3cWlpZnh6THV0amp3K290R0s5T1wvMWs3bEZ0cGRaOTNLU0h1bUZnQWRJRXRnckt5dlFsaUZycEJVa1JTZWFucnU5QzViWGM3Q2RDMmRTVkEyY01GMStVcks1aHJ0VzZrQlExSDYrV3BwcnF1VVpcL1krSldYcEFsU3owMXMyZXJvZ1lOVll3R2JSa1Y3V3MxVWFVbEczS2x6bXhKeEhwTWNjSm1Qa3FzYkZlOHYrTkVFWUxjdjdrbXhodDZCbVQxbWNYZytMU3R6VDJwbmU4QWJkK3FlSHQwUkNwaUJWQ1hxY0lObm5UVkFVQWdvc1wvSlg0SWM2MDN3S0JHeXVGMTdGTDZ4U3FPc3F5SUQwU3VXeTlOY0ZlMVBlM3hzNmNNMkQ3cjR6MnRQeWt4R1p3OTFBXC9aaGZKd0JHSGxLMkZBdkswMnlJWkxuUmtcL1doY2dwOXV4aXhyOGpyUVE5YzBOb0xoNGNcLzY2QVhYWjBBRHJhcE1jaTBvSGZvR1F2K1hQNDlMK2tFZndCOWZqWkJ3b000T2NcL1VPZVRjUjNzelV6eEpBY3dZT0ExRGU3dk84b1U2aFQycHU2TUFzQ3JWSnZ0dmJ4T3ROMUowVEt0bG1qY2NWa0RUN2I2NVlRbWFWb0JGbTNlXC84TGx6VFVPRHVJaFd6NTNKWjUwVUZaT01Db3BtZ2xCZE5YeGJWUXlcL3d6YWVveEU3bUtNYnBkXC9KZm1Fd0VFSjVrUVVhY3dmN3BUWkE2Q2FYWVJtS3krS3RlYzcxYitWR1hoa3AxQlViZDU0YWJvRmJaYU0xQzcxelwvaTBWYklDTFdFdjltK2lLUjFoUWM1eDdmVk1JeGRNcnRyU2NjT2hsQlI3NHV5NXhIUFh4cU9xcGcyUWtkQzVTYlo4aW9EMDBJQ2REZ2lVRmNqTWFPdmtPK3NXTmYzNldPYzNPZTB4UEljS3ZvdG12S3dHXC9ETWlhZ1ZJVVUrZGpSRDlURmhTc0tzd1Z3QjZMMXlhTnUrUDJrdHY5b0ZTQlBMT1dXNEwxYjNFdld4STVNYitSaEV6MFlxbkJTTmZKcWU1TVZcLzlQSWtkd3dQeTM1ck1mSEJ3b20xXC95dVwvemYxcTEraGtoeERqdzVDMVVRSmZPazRQekxOb1c5ZVwvTFN0bFdDckcxRW4wV2JibW1Cak5Zc2I3b0RaaUFOdlhTXC9ySzE0K0dOQzZrTUJBandBNGR3SE8ya2lwdWh1WE9QWEo2RUFPRU1rdEhkOVNqUmlHRDJcL3JWaGpac2hYMzdIVEFcL2RoNkczZkExakFJbU5tR3dLc1BodlpuT0hid0NiV09zeHZnckFGczZRbWM1N1VaM2h2dDBTbmpnczFcL2VuRThmTCtESFVzK3NUck1TMVdsS3p6YzlsUDdxZnBCM0s5TmpCUUgwczl4Y2xaTWVmc1BWaVhLWm13b2dwZmlNYzcwcEdQanBxYkZSdFBrc3NKb0FLN3JHcXJyYjEzdmIzMUNnQTJ4Ymo5NEJES01sTFpsNFJ4YlpKUG9UancwaVQyeERSVTJXR0x3V0F1a2FxYnNJMWh0bHpXZk96MjRqWCs0aTY0dWhzSTExcmxQWGlXTXdOc2srRmVsWjZDVlJENXQzVlBmMFJhcWcwR0NUZVwvQ1BkN2RxR3NZZDV1QUlwQTVsOWh3Z1N1bjM1ZVwvaDVXOXlwM3dtclFFTG1FUkJiUUdVNUhwTGIrRWxjSklTQThIOW8ramtUV0RnKzkzeEJhTFErYXpQMkwzcVFZZVwvTTdraFwvTVl2TzhZZlA1XC8rOForOUNOMFJCWXY4c1pCMWU3M3I1YWE5TG9uZzU1REdBejZ2U2ZRQVlBbXVHTjBTTzVEQVhxREZ0WngzMVdzeHBZT2VQQklHMHNodnZvMGFrbGFXa2ZtejFKMWg0SUg1c0FDbFk5c1pUUkhXVzJWR1JuVkV4enFVM0RhOTN4aVY5eFl0QUpPZnhPSUhkNXNTTmJabGVxOGVGQWV2OFdvYWtTZUlPQlBcL2pTMkZIeXZ2QU5kXC9adHRHT2pRSnNiQkxaRFwvWjQ5QWRoam03bEtQR21BMDF1NGhwZHBFZVNaNXlGR2VzOEx2TzBncE1kRDNIbjFFK2Y3N21YOUpPRnpJalVlbUJ3bGdnaVU4bWg5UVliQ2xzUVlTdlhOcmd2NktZVFZteW9OQURsTlZtdmNqZjRiVk16ZWlnVDhxeWsza1Z1ZWtoNUVzVXMwM3hBbWVLbVIxdDJrUGxqMjJpN05PU1lnMllZZ0Z2RkR1R3R4SHc0RVRrUlB3aVR5bDBqMml3UGtTdUdPaFRxQ05PeG1DQ2xpKzc5dnZFVXZpbEdTQjhGZjlVK0lNSGJDMXlIUUVXRDZoa2JoamQxMExlWU9CRENndHVLbVdEbVZRMW5KWDJnVXQ3cVhwK2lrNkJDNTJjM2VEYnhYaDVzV3NFaVNyK2t4QytaMno2OW1IR2pzWjlwdVRwcTREcjVcL2tXV3pLUDZib3ZYNk4yT3dYaUpaelYwUkpLWnJVTWQxMWVvNm5jOGtscWZZaDdMTFJBOHQ4XC92V2ZXT0k0cXFvM3AwK0M4VnJTUlJOQVM1TVowUDFLRitTY21CTGUzSXdrWFZlZ2x3azFcL3kxd1NwTXNYcTY1R0I5RXV5SVh6S2tFV1MrYWpUY21qYnZzVldrWFwvU0RVOXpGS0o2XC9NQUw4T1J2bExyXC9BMmFlKzRcL1RIRUMyMlpyWDQwNHFMcm9uemxIckhWR0gzWVlNUVloeFFKOU02ZHY1MjZ0eUNsUTR6TUY3eFNXRGlDcm4ybmtja1hyOXNFZ1ByTEtNemx0dzBDR2poR054aWJWc2pyYmRib0ZpK3pRZUtNKzB1XC9XbUR3MmZic3g1NUFrU3RnZisrSHowNWtBY0lsQ3JvN1dHdGlmbTc0Q2c5VHYzWjg1XC8xa1FOT2tvRFFjVHF6djJ6OXFRaklnek1XRklLNVwvZ1JCVjBWWFhmMjQyWE54bXQ5NGhPdkVsZDR4RmVkd1d3MGFZK2VOblQwOW9aZFVwVXJmOTdWTEoyZ1kzXC9MQXEwa0E5RytORk1pZUlIcjE2bUJyUDJBVmd3UTRlV0I4MjlGbHZRR1VualJBNTEzZEtLQnU2XC9rc0EwZW5lNnViOEtsRUpsRW5jYXdaaTB5eWxwajZHV296MFM3aGlZUkhzYTYrUHh0SG1CNUcwXC9HSW5idmxZQlB5WjY1XC9jcDV1akNRU1wvRkJmcXVlVnBlcTJ0OXZ0dTFwTGhMK2JmS3FDXC91REJYelg0UU1vdG92ZVRrOVRZUlpwdGpWaW1lSlBaSE5iMVN2OThSVlpIQTAzV2pheXpRUGZ2NlJ4b2w4Yjd1cFh0R0tLc0Nnb0s5blNUWXI3emdVajJrZmgzM2F4cjdya2llVERnOVNtNnZcL0FnV1c1WmZmd3RudU9CM0pPZVhrb2xIWDFuWmkzWkw0bldMcW5LNEZuMFdXbFY1WTU4RFcxT0ZoZW1KemJ2NEdwOTZ4WUFRZk5yUnQ5R3BqeXdhVW5rV0txQ1ZMNytubEFzd1dJd0I4NXdYVktTeDhpRjh3ODgyUjJHb1hkUVJPd1Z0eFA4a29TT244b2dSaDFicFZDTzJBMnlRM0VWcDZXaHBBc21MNHl1Q1hRQlVnTkY2emN5MEVMMzdGNTh5M1V0UVNOQlhONzN1Qmp2ZkFmSVlTeVVPdmQyQ2p2R2hkZTZSRHIwbElJSitXWnlDclJBUXVOVXczOTdyazQyOUV3NTA2Uk5HYkhIa1phSU1oUHp1K0NldjhWUjl6VThLYXh4QUhzd3pzbTh6ZDRjTm5VU0FDa2ZZazFMV2JjcUNtWHlid3JnSjJDUGpZcndQaHI3WW9ZaWhnOEdWVFwvb0RsWmNcL0xBUXBQT1RpY1NqNlpPSmNwaWZvWXY4OE9IaVlKNWhtTVV0MDZuSnE0TFFOUTZIMGxtS1VCc1o5VXFhVlVFTnNiY3RwaUNvbVZpaVVQVWVUa0lsYUhLYWI2VHN1RktRQUcxd0lJZVpDTGxwZ211ajBUSXBvXC9ZOU5PeERMOVlWWmhacURVZkp3OUl4Q3U0N0VERzZiSkY1WVhDMDZ1d1NXcm12aUs5S2JTMlIwdHNnN3YzenBRMUt2b1RsT0x3XC9SUWJxVXNVVUxnNm1NWGZyaGZLcUlXa21VTlwvUVRYRVhGNEJyMkQxSjhhT0V3ZW5zRzZQSklraUxHckh0YzF5N1p3YWJGbkFFM0NaZUgxUTVJbWR5T3o0OWY4bnpzN1pJYXdRMkQxc1dvSFlWSTNaTGg3RFJWNWJVQ1ZnS29sU0F1MHFvT3B1UFhEaVU3bWtRaXFRZVdJVDYwcFFvem1VRHcyVExwaVF6dkxKMFBtRHZcL05vYllyeWU1VkFBTVJkbEFNWFluVFwvbnpqblJkUjNyV29RVGJJS0xWM21YWkNweDVwbUJUd2VFaEJrMU5qNDlKY29mZ1BoYzVBRWlNVzZqVDFZOWNqd01Eb1wvWE43XC96T3I2blU5MDRuXC9nNjlkK2xlUTNEQ2hXQTd1djMrVnZDZUVvdlVtMGdDYkZcL1BwQ2luWDV4cVNwZVBsM3V0VHZCMjYyb2V3cUFjSDQ5TGsxUmR2YjNybzdib1pETWJMcGhGaHNyU1NFQ2k1Wk5aSWVOYnJDVmVcL2xkeUxHaUd0eW9icW43XC9hWUhCd1JaY0I3Mm9NV1lIQmVKcTFJYzZcL0pzSmZZMldJbTVCcVFRdUZGdlEwUFwvdzd3QmFGS3dOOUsyQ0JsdVp0R2k0SUJvXC9RSWFUekNLMjhNWnZ1SU9VcDduK3dtVjQ2RFlzeGttTGlFWEp5cUdSbE54K3lhVHpubjhUUktlalA5cHlFU3FIdjhhcmFHWTdnVHdLVmNFaHg1YnRUVHQ5b0dhblFOS1JrRzdkU1NlUGlVQlRiZUIrK3l5VGxYa2RIXC9lXC9hc2hxa2dUbTFxcGhmb3A5S05iRkVrUm41ZkNjbG1hNkRBUm55ZzNUTUdFcFN0VkRvV3pRYWRUMXlhZEJjN0dEYmhFQUkrY0RuUmNwRWwyVE8yYVlwNjNueTBIY25jMVwvXC9YTEFpR09Hc1YrNHFOYXp5KzBLZ3hYT1FxMmNPa1hEMkltOHFkQ3ZhMEgza0M5Z3RtZllrZFRuRlwvenNKXC9mcm9jM2pRWTBQUjlPdzFiWG91U3luRHduNXBxWUJvWWRxU0pJSzVKUDNuTXdaMlVKXC9VRStpeU9hdlZyY0RCWEs3QW1pbXVpU01ocXpBUHhMbnVcL1NyNEtUamV2bFpTXC9KVFwvWk9GUEpzRUdDUEJ6dXFcLzkzRTdKTDlKZVkwUmVvVUhaMjg1Z3RTQm1pbm1IaXRsZEhicGcrSmppSGRQU2R1b0doU3pzdnd1UmdxYnhmd1o5RGNIREVGTDF5VFlmYlRnUnExZ0J3SVNTUjhERDZXQlVmMGt2dGdZQTkxNFhYMWhpZWVKXC9mT1dKUElGZ0FrNENCVzVFbnF5QzdSR2w4T3pjdmxOUnJ1U2lncmZSZGl6Uzhua0g4a0F0VUgrVjNMdUxuTVV5a2luZENUQmR5N1FPdmRtZFR4alpPUExyUGlZcU14dVl1V3VBdnU4VEw1SXVoRFo5ZjNHSXBVZmpOSGlnWkxVXC9CVjZnNTZ6MEhxVGhCR29CMXhNdExtU2x3aGg5bjJzNkowTzE5QnhxVk5VVFwveHgrSnZmOEJ6dCtCaGRmc21UOGg2MVEra21Yb1hDU0E3VTNwUEZ0bFpYR1F4aFhFaXBZOVdxOGRMNGRTTml4MlVKNTQ5bzJ1Y0xWSlJSeGd6T2IzUm1tbDB3N2VpbEN1T2E5Zzk1aVhOQWFYSDNEZzh6WHVBNEJaYkxpSGtvUU5qWXR1SnZiK1J4T2toQzNVOGc2RFAyMmpcL0pOaXpMZDVtVHl5OXdyT1FEdVpPUHdTVWY4U2diZVhmcW1UcmZHRmxrekJOK2t2cG1ZSnNXbFlQcTJ1RWVjWExjS0czaVp3c25iK3F0UXFGSmtCbkd2UUJGQ29SalwvTXV2ZEQrdHl0dGRSWnk0RmtBWUJhV0xnTkF2NjhQQytub3RNV1VOc092aFZRYjAyNFpIMlwvNmZGRklsZ2tEaEJ0UmMzWWRVNW9cL1pQT2VNcEVhOG9mSlVoZU9oazBhbEl2UkRiYWFybnBFVTBxaHN2emRjXC9DSW9cL29xN25IbXFMZGtTTEdjVWFkZVwvOHpEQmczbmZzdmUrVjNRTFYxRXczM21peUQ3QllObE5uN0x5OEJqMjZ0OVVOSlErUlNpOFFCd3NJcTdGMitXTG5UYk9pdG1lMnR4bEVzV2VWZytKVjBqXC9NSnMwR2NhSUNwaU9pZ2tZMjM5dGVtaXE0aHpqaUtGSXJOZm9KdFFlVHNcL0hHRFpnWVpnU3ZiZFgxSW5DbTAxTlRnUllPbkRpN0RkNjNwd1hzanZNZGNrVVBKNUh3UHFYUGMwdlF5d0J6bWlSQTRiMlZqWE9IV2VId1wvb1Z1RjB2cXdONDdXRzBGVUhBS3RtVWptNUZvNnNjNEJEQWxyb3I2SVc4Sk13WW5mN1V3eXJiYlZpVUdjOWd6RzM0XC9zSkpVYTl4OHM0NGErU0pDV3dVUVVSMHlMcU1LRElBK0oxd0k1SnJUSFlsWHN4UWJ5MlUzSUNjNjFOeVd0VzBRSVI3eHVVc3gyc0QwRmduaDJYYTh4Z0dzb3pmaW1SMUFcLzNCWUdSc3h4TUpHNVdcL292UEJXT1VEVTd6V1ZzaDFPOVlWSUQ4RUlsUmhBSXdiQVFWMFBtU0FCMng2RDEzYjJmSWJabzJINzkwNFdDbm1cL1pnSCtaejd1bGZ5cHIzT2JhQ1NCZXBRbWNTNzQ5RXgzQTRRRkU1Y1ozT0NzdGVwbStveG9hQTNTRHlLRkpyVG9QYWoxV01jbDQ3WnQzM0R5MUUzNEZyckFcL05nVUs5NFBweVwvSXdTSFNVMmRIU3dTN1RidklqbXlTXC9mQUVBSnFLSUVOODQwbVwvU0NaN2dSdGJNb1FueHVBeWJhUjR1OVI2U1dEYnAyTDJqaWkzNjA0OWpmNjZPRjV4ckwrSzVDbkcrV3QyVEt3YjdOR05BU0xCV1craFFYZmZqWTZGZHVFc0tGb3pvSmVPTHJtOUpwRjdTVWF4UitJVWpYalJZZ05tMW9pWjlpeTVRMzBtMzJDOXVMV3N4ZlRNY0hDVVAwQUpIeCtITjZcLzdwQXArbTVSaktaYmxiXC81b1E5TXVHR3pSY244YnVMRFZmQ2p2VUlWM0prRUZza3g4NFVKdVpIUGF0NkdWblM5bHU5cFlQT0pmNlZTbnM4T1gyMFRvQmI2UTFFbkQwaDVORGVzMTZSWlNYVHdOR0xkS1pNSGJSM3VBUEsrcHA1RXlCTzlraGZhTm5ETmorQjRqaXM2TmZaMENuOXN2ZFRqMUVqRXJFQWNmYmR1SjdHWnhoMWNtUzVKQzJSbzUyc0l1THFKNXpUNDZrSEtXVUpONU5oWEV2SXZTRHMzcHdBRTRmRzArcG9oNGgzbEQ0ZisyRE52dHhJNmRYUSs3WWJQR0FiR09lem4xNnpEZ3BydDVvbUxMOFk1VnlZNm14a1p3UE9XNFFRMWJ5eFwvYlNHYkFDbGFcL28zY01QakN2ZlQzZUN5R3B5emd2SDIzTzI3UmdFXC8xQVZWTTRVYTNzQWFKeFFHdW0zQ1VuRWgrS2dWOEF5V1l2dkNQUkFydW93MXF5RnNJaktWU05udGlKYmdyWWpBMG1YaEVNeGlWSzJrWVUwOUc4S3JxcW1kekZZS3ZIN3hYdjVPY293b211UzNYZjhRTlp6REVHczFYT1lLV245bElXTGIzUHNPN3FoNitOeU4xc1wvUExIRDM2bWROUzRLMHBUczNWbWJjdXZ0WDJmdW5vS2o3bllUS3lia1BMRmMrVitBNEVOSEpzU2doWlV6WDZDYUo2a1wvTEN5b1U5Y0pudEJ5ZFNvUGRLb0RvYnhPbnp3Z2czSEhmbUg5VGY3UGFSNUV3WXFacEp6Y1dneDJjWXQ0d1o1VTlXSjlOSVI3dk1FXC8xQmQ1NHduTmVnaGVwWVwvOGZCdSsrZ1RoUSs3dXFHak5heXVOR1pOZlZqZlpkUVpodG9ZNHB5a25XejNKSklqOHdKenFRYU9YampIMFNIRXVFVjUwdnZObHVFWEZxQ2dwTWp6TmR2Q284NFRMOHdDZzRBancydzIyUzlPYVYrcHNGOFp5ZmZGU2Jqd21YSHVSa1NsbHFMQXNkVzJaeUIrVlBOQjdRRmlpRjdYQlNBUnJIeEJGZzdTc0s3dzJWXC93WWdtdXF3RnRuNWc4Y251YmlYbVEySW55U1E1TFdOUjV4cjllNlJEVzJoV1RoWXFMZDlnYThVXC95aDZHTDNxM21wb1QzRFNNK0ZDUjBleTZJb3V4OGNCbERmWFAzR1I0QXZRNENZblF3QmZ3MjdtVHpVS2dtNTZzQ0hpWG1PeGh2RnhlNXl6M1Q5WWd5N3drUFwvc01IY01RelwvQWFWQkYxOXFTbWlRRzBkUE9hWlBQUElFK0xSQ2Q2OFwvc1lhemFaRWNVUjJqa2RLTElnVXR5eEd4MlRoVjV3bHZrVmJieUFHSDZ3d0J2T0ZycDhuUklSdE40NENHek5RWklBSllJK3c4ZDkwTXdJQll3Z2dwWHFEejFGQVRNZTVnNkN6dFhZZ2ZFXC9NR0VlWFc0VGxLOVFNUlZaTFU2VHpjY3hqZmppKzlGbzB2QWV4RlR0S2czT01SWXNtTldSVk1EZEl3Z3VyU21nU09NMGxhSW1yU3ZpZ29sUEl0QjljOGRIME9RemQrM2hrWEJsTmNXSHBFZlBJWnZPekU2V0VLWW1PRWNOaHF1OTJOVGg3OGdHbHFlcGp4TU5QQjZtVzJjZHBWb2RiNEZWS09aVjlCYWJaUEwrQjZoWmZQOHU4ZmI1VG9QK1NOc3hsRGprNkt0XC82NXBHM1l6Sm9uSnNDVVBqYVU0WXE4aVdiVTg2b29UTDNURWttY21oQlorZHN6c1ExSzRwc0JxSjNuWmFtekNBWXl2bjBVVG9yNElvSWI4Vm9TZWQ3QUV1YVdQRkdKSEdkR3RvcTVtRFVXQWc0a1QwcmlpVEdHTFVPWEwzblwvOUc4WmJWNEFxMXd2ZnFodWI2TTF6NGhVdCtGdE1EVmw2eXB4WW9YS2dZNFEyaUNDekc2Wk5id1VTYWtWRzJUM0ttSHlWU3lEblpOZWZNR3ZMSWxVVXladWh6a0JyVzEwVG15UGtBK2Y3K05WblFMVGFsTXRUbm90NktCMGx3Mms2Z0tNSFhWSEg4dEhVdVwvXC93dVwvYnpPQjMzdTdKQ2ZTRldmNDRCb2hvQ1pnYUxDRHFXUXBFTlp3eVhseEdzMFBCaHZTYU04dkF5VnJ2MXBMWHNMRzNoak1jZTBwYTJzK1gyb3B0MVRWM0tGWXVya1hrRnB1aUUraXFuUHllXC9RZDA4M1NBSTFkMmQzQUllRW1DMkh1c3JEcnZ1blZhekhLK0tuZ0hEdnFcL1l4OHlMM1djVTN6RHE4elVzNHlIVkQ5YURnZHFMOEZoTWFUVmhjSnkzSUVxY3dYa29TQUdmM1lXdDV0ZEc0RmlLQjJkMGFsRnRiaFNCMndhZkR2MDBxQ0UrYWY3dW8wcklRdFpcL2cyYURTSUI3Rklva0ROdm9hT2VOaDJqTkFTU1A1a3ZCR2VYRWVkU09NYjZ0MVZqQmFLelBaeVZhNXJpRG85VWNjUUN0cjVobm02aFA0dlcyZFNUOUowUVdYUkFQaFA5alBIWTMzc1orak5PWVhQcUlvODBWOEFGbkZTaHNjTEJvMXdURTFzMlBsMUZyc0R6Y051M1hDdkxmU3RsY3JwWk85dWZ3clUxR2FsaUpvdWlDWkhST1VpQ1UyMWUrSDEwbkpCMDhjUHluRGp3cnZBNlwvV1V1Z21CN2EzaHpIajJIY2xWaUNpcHJFRmExRnN0b2RNYmNXNXBCV3hWWWloVERmQ0liWFZ4Z0FFbUw5eldha0REczFtbzFRUEJ5b21DQU1FRko0NXNjQ2Y0ckZweGVpYVpxQVZvR1lRTEZVcklQejVIa2dCTGFXV3BjajJrSVp3azdvTVhMQkRIUHZ5MkpmemlqcXJXRkM0K0lWYUZDOGJIZ0hkMnpqemVERGF5M2hacGhYNUR4bkpHUGRRRTFqRDkxbDJNaTRHOUFJVWo4OXR3V0dBV2pGV0lmUythMUpHa3MyU2hSR2NaU3VWXC9mVkVHMDJEeVFBK3FING5uNEpGNnhSSFRzaUI3NEpoeWFTUzNpYWhCOUQ2NmhMOXZZNTgwXC8rY3IranNOMUtKZmIyRGtGdDVVMzlIMlRVcEV6RmFcLzVnVXBHMEFDNFBnMEtVbVprUVhFWlpVZXZGMzd4enRYT0M0dmxvbnBOK2VCVDNiN2phTTcyTWhINDFZc2tqT2pnNjRWdHlNZEo0Njhha0NjZkc3RlhXdSt2aWY1SEMzdG0wWjE5SXZDYUUrTEUrNmYxVnhNdndIY3Q3R2V0Z2VHaFdcL3pDV1AyVTQrbUE5eWlKQ2lFYjBJRVZVVW9LS1liR3VOTkRlTUZ2WkhZRWg0VHV2VEVsS1BJQ3JJZkJXdlRNRGxhSDBwSDdVOEV1RWk1VjBmNk5HWDhYNE0xeGhKK3d0YmFHTjZ2SjRROWFZU3AzVFlaTmg0REFzRXdabmhqMjJDdVVkeDZTXC9RXC90RjlUVENZa2VYdVE4bE5mc0tZWWFabkJTWk1aS2d3WWpVdGw5NjFxYkhOdG8rTUpSeXU4YXRvU3poeUJLS1l1TmhyZUhwQUp4M1dHYmdmS25FNkhqRm1OTXNjMjRRbFwvaWdVSUlEa21mZmo1NzZaWWh0R1Fyb3pwYjBmUlRjbFJBOFltQ0ZNSFl1SEdCMjhkZ0NERW5Tc3FhWXJRaDh3eVNUUmVTTUtESWRucktNd2JwVlU4RHV3OGFEZmp2V1wvSEh4azlJRG1iTnFTY0NQZUxxY1wvUnQ4dWc3am1tcDNLOWpjcnJjbjRUbnpCU3VacTBHbXhcLzZpdnhWalwvVmwycWQ1cVVkdDR3SVVLaGFFVFBLbFloVVNHQUlERW1ZaCs5TWdvVkVtY0RjMmVmaWlGcERTMjQ4YWJJMXFLTnRCWDN5UkNIUnI1bnQzXC9RQTVraTFvdXZcL0srY214TEdlRzZ6YVdGR0QxUWRDWG9rXC9QRDhoMnJXOTN4QW9ZK1FqWnN0Y0pSTXoxTjU4ZFBqQldcL21JeTQ1OEZHcFQyNlFZRW9iamFhWG5zM3ptS2xvbWVQZDZYanlscGZ1NUF5R2FJMjVpNVllV2JlalhyQTk2bUMxTEJKcWRuTEpCemdPZURmVWpNUzJqd2QzMjh6eWlEWFFRQ3I1eTFMbUlkYnBHbXd1YUhITFM3QUt3cjI3eVBhRDJQRWF5MWpVMHVWSTlPVEhtcW9Mdks1aXZDYTRURDRLV2RiVmhXWFlBaGFXaEozZURVeWlnSzRQZXAzS1F2WU5ySUc1VFkwdmJwMk00RCtRR21FRVhvR1lUa0xnZ3p5K0ZiQXpkMDh4cERoajY5VXM3dGRiWk1cL0JoRUVaSG9rajdzeHg3eGpXMU1VYWdhVnp3UVhyRDdKUXFFNFp2UXhCR0VPT1BRSXFPS2FYS2FRN09IZkI3UnNMK1NXZUJySEthcENQcDErNHlmektRdWRDNUtlMlpFeEYwYnJhckRseFFDYVI4V0pBWEhqODB3QUdTUjY5NjdwaXhEWlNtSE83dnE3a0xJNlY1Rjc4NUc5VEQ3K3k4RUpKRzl3MkRsbnhqREZzR2pGblYrOXo2Q1Nwell0aEZ3TzdWZUZoQWVEK2pRTVU4TkdpRlpoQ1ZEeU9DUzJ1VVRKR0FYaVJwQ0pZVEZYS2ZFQU5YRGhQYWp2bEREVTU3R1ZVeGQ3MyswUnNYVGNTZSt0U1wvYmlEZUVaXC9zZjR4akVmXC9vRElYZmQ0cG0xcG1NaDFRdXJGYnpTbmN1bEh5M3VzU1lRcEloVXRBT1ZIbzhKTUdXWjVqNEZHRCtRYlRwbThsSURSSExmSUNcL3N4R09WWXlYOVdWV1VPeEFPQXZDbWN2SU9wZ2M0aG1OM242clBJSlY3KzR2TWt2Z1Q5K1Y3bWlrdkh2N3E0T245aHEzZWFQTTk5cEJYZ2VVd0Y4b1o2ZkdKU2wrYmR0MDVLeU04ODFmZFZIU0lJSGkzeElWcUd2TkdDVTRxTGhpOHNadnZ0XC9QRUZjaXdyUjV4TWhFVDI3dnREM0QxcndRZktGdXdQWDV2bE5wMjJrekIzNFBZMWppYVpKVmVrdU54emZrbldhTzVId2RIOGFpVU5YbEdoNXRqVjUyUHlodkJzaXRvNFA2V2xQMWhWMEUyWVdiNlwvOGt3eE9CZHJ2UGFEK0dBclNvQ2RCSmNVNnk4ODUzWVpBcWExWUhXb2NTRkdqdURSNUR5XC9OWWp2eDJGZ1lkN040QURHRUpCa295cWRiS2tTZmVIZ2Jac0J2cGFMUnJKNjN4anJGZExGcDlwRjd1UjlYb0lEbmVrY2huOFhaMUQ1VWVFdFhoWlNSYThiOWxzT3ZlQVBDQUhlbndqcFZNMGdBSzNVckZHc2JzS1ZDbTJkaWFmU3dlbnRyWFBDTDRUTU13VzNLNXhKd1lhXC82VVVrcWZxbTl4NWRSQ2dCVVRJTEFVbTRmXC9wYW01azM0M2xaaThSRTdDTnVOM0ZjV0pDaTEyMHVpT2NmbmtDSDQyenoxTHE2Y0pMb0RKdWpHUzlVbTVDN3pIZGdJSGhFQ0FVZ2tmdlRWU1lTdmtURnJ0NUtYR0hleXlVdFZHSDVwaml0RDJyZU9XZFNjWlN5SUhUWGFyb0x4N3lvM1A1aWNRd2gzRytYVkt6MEtnZG1XMXhPcUo4c2pob3RLQXVCMWtvNlhWRGxjWUtacUxRbktYVW0ycmVZQiszd0N3WTF5QkxIU25oN0R5Q0VNSFpkOWF6eVVtSTBKZk1Uanpkd2hpcWNuYlo3Z0RHVWFjRXh2RWFtRDdUc0ZoalNWUzMrcGdZRzZwVTFQYmxlVlVsRCtiRkI0ckFpcU8rN1NnNHBtRnc4WW1NdXVOTm1UMlZEZ3Z1ZEp5WVJ1aG9TdTUzNTJiVTdCQllJWnpCc3d6TDZNTWg0YjVIRnk5aXpLQ1RwM1doWngyMk95bjRVbTM4WVwvdndhbjZYTUxySHl2NFZ5ZXJPNkZWczAzcjMyclBuUVAxaWQrNU5jMEVPS09VNlFTRVFGbUJsd0o3aHNsZCtNekQ2bjlqK1Y1ZExwekVtODVMWDVDa3B2UHM2WGIxb0JiYzdrZ1FGMjB2M2NlV25tMkM4aHBFdVorWUk4VzdVQWJQV3oxNWkzeXVNbVVZM3NWUzRLbENmR2V5UVlGeStLM3F1RFF5clNHNzdcL0o1UVwvdjRTYXFhZTdXT2FLSXJmd0VDamJnT25cL2d3SU5aY0JRXC81REFyZ2RXMUFoTzRKbkZGWU52SWIyYmxkQlUyelhjWXloUnpMM2NaYnpUaVBkUmd3NXhkdWxCWWJlcXExMWpYMVwvSzlMeXlPeGJLaUhBTXNmVHdSbjNPTW1vQVwvTUZpV2gyNVZXam01UDZtWFdFTjAwd2pyYWwzbUZ5NnBYVlFxQmoxWXBPdE1qTVwvVUNqdWtxVFlwZXNVM2VadnFYS0xtUDB2MlZFTHZaMjRIczUxV3JiZXBDZmhHRERoaDJ0VUxHQWtGZHBZeDdacHdOeXdQeXA2cDJZMEpJY3FqVmNpZmpoMmpVeUlmaXdDbEc3OVU5VE0zekFXVmxFNzBEdjJUa0haMHhwcTgxNFl4YlwvNlBuT1wvWnZHOTMwUGlmSk9rNkVma3R1Rzl4eU8weXlUN0l5T3pENTg3OUVRenl3R09nNno2WDBOSTlYejFpYjF2ZGhVZERHZDcwTUtXSVwvNG1vZUFScmljNTFrZUxvdDVVRnhoWkJwcnpLR2FJdmNoS1kwQVp3a1JHNGpUN1A4ajBpNndQV2xZVllheUwxZ1pSYU95S2RKVUxRY3RyNVQwdjVcL3hibm56Z0p4NlVXa2U3UzZ2QUlncjFIUHh6OTM0V0VKdXlxRW51aW45aURGeG80dzdTWVwvaTh2bE9ZbnZNOVpsNktWNFVOREpEbWNzVXNGbkhHb1FDeGJBYWVseXdaM3NjcVlcLzNQVmpqZzY3bHp6RzZYVDZjMlwvaXI2ZXc4QTAwajB4VXZqK3lIYjFtUGMrM2gwNWd6Q3h3NFoxcXpINXdhMWhVQnE1U3lPUWpuWlZpbU9SdVwvejhZRmtNc3J2aFVPdjBHRGFVQ0szb2tSTm93ckpsRGx4QmNiOU92TFQ5c05IYXBubXF5VThYRlAwQ1AzczRBNklOdElSaWlneUtvZ2ZVSnhsemd4TEpSQlpjbnNcL2ErZWVBNFd4SFdUQXNkdHFoSFM3Q1hvUnFaT2VjcURqeEczYXZuQlRJWE5ZM2lOUDExeERXN2RDS1RVVk9cL1RLbHdRM2Q2cm9pdXd6RjE3UFlZaExKclwvQVN3UytVY3hscjlpUDF2VVlQTlZxNjdUdDhyenJoSHJHbHBJVUFKIiwibWFjIjoiYTE3YWY2MmMyNjVjNjk0ZWYyMGE4YmEzZWVjZWUyMzM1YTAzYTZiMmM5Y2I4ODFlNWMzODljYzQ3MWVlNjBhMCJ9