Chương 562: Tiếp người

Ta Ở Cổ Đại Làm Danh Sư

Chương 562: Tiếp người

eyJpdiI6IkhoOUt1aMW0sQe4Zy9olh029FdMZlVjXC9qR3pubVk2cmdRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImtWVCthblRXcXB4Q1BxMGMzM0NRaVNXR3NQQ0VpZlJSaXM3R25yR1ZraTRmdWJ2eGMrQUpvZWErYkg4cVU5WTl0dUcwMHdtUHdiaUJicnNLRjJwM0NISjJpRWNTXC9qYU5BSERJQVk2ZlBSTFlRTm5cLytKSHB5XC8yN2ZDQjltekx6RWxVSGJkRVRcL0FNdU1NMklRVzlPeTFaWmJVVkVhZG4rRklsbUpTK3ZRamdnSnc5c0Fka3hsa1Q0QVFvU3ZaTFpwcmlvUHNocjVqMEZaSFdndWd4cG1MVjg5T0ZLeVNCSklXQWxZSnZONndsNWYxTjJEMzcyOTRZTkwxckhFdUxpTTRIczdBckpzZ2N1K2NVamozTFpodGxldDJVbEhHelBuVnl2TGFYejBnQU9SSE1tVllzeUk5RVwvZWtsQjRzN0k0V2lkNmJyZHJIeUpMRlkwOGFTV1F0eDdUQUdWdlNCZ1JIYmZVK0FJWTdMS0RWeno1U2thYVwvWU1yZGJ0R1NKcjNMeXpOXC9FOUtEajUrMEJ0RlhTMENTSGc3UFFBQkkxOXgxYzVGQ1dMSzBTR1JyN3NEUXZDbTlaOUJYTStMcWFYTGxUUFVOcllFcnRkY0Q4Zlk3K0plaDdaeTJcL1lvWXNVME1Ua3FCOUhoWnd1aitORVhBbDNwRGp1STQzdVlCODRtVzFkU0t5a2RCRWlMRmhNRFBoWHptRjdnakQzS21zWVpHM05RNzRuQmYyY0JPQUFaeGF3NFBzYUpJUXVSSUhxRnh5R3l3WVU3bDRTUmYyZWNnTU1Vc3hURXdJOEdRSWFOOEM2MFdhRlMyVHBYSERDbEp3akNVV3lTb25XOUFJanNISmxNXC84eFhRUk14bnEzWnhNdG1KNVlUaE1lWHo5T1RFSXBhMThBeVBUTUFvb1pkR2UxM0VlRExNbDdBV1pTYWZONzh6TFdaeDJIS2J1dkwzRFR2dkVYcW9HSmNWa3JOMlR4RHV4d2RmNVF1aGlqbTFhOStOTWxYdUg0UHlmTXVwblwvV2x4QnVXQklDRTQ3MGZPbVlEWWJWUFZZSExaRGFNYUNHSXdpTVVid2RISHZRK25FbjRPYVZIT2JSTlE5NldPQ0c0SHBXVGVTc1wvUFlOOWZrdXNPSFVSZEZmVU40UktJekRDZGlpQkNCZW1xaldcL1wvMDVyMHJIeEdCd1NnbktqVmpNbkE1VXUrSjF0dUlcL2pjWTVvTXpnWmhVcGF5TFlvUElZQWJJYTZ4MkJXd3J0N2xKVVdjMDNMaEtLNGtkN3NXZ0d4WmVLaGNxVENlY1VzTk52S2ZtcXpybElOSTBZeGN6bXkybkRtNDlcL3crRWlaSTBLazhFWElFZUcrS0YwRVlqdlErM1wvNzZ2cTNVZlM5S0E4aDlHWnlxaW13MGE0R2pXaFdiNk9vXC9ac2lXaVFGNGpvaHNYR1FhdUQ2Sm93bUpZUGVwdkh4UVUrUldHNm16U29YOW4wNWpNVFU0TGxUVGdGYXVSXC9OQXFnMnFLRFwveGNpbmt3ZDhTSWJZbEFZK2RBRTFLT2tzSWkrd0ZVbnJwWStNbW81OTFNb3BHWTJ5UCtqMk5wZkdIRDF4WWZndXZvenczbVZUcGVXUmVJbGlXSTVGWTNJOWJiM2FER2tab1wvanJIekNnRTBvYkJcL1FHZFpTbXpLdTk1cWFRTzJUWTZVZ0hNNWE4Nkd2d2RJMXZVWWl3RkdVcEVQMkJndnkwTkhwQk1oOWQ3SkEyZGxDMjlMcWR1MzN1MjY3U0R0VHk4N0N6c3IyWER2XC9ERHZ5R1QrMmJHOGJ2aEpkbjV6NE05eVd5MmRXTmpTN2JzbHdON1ptXC8xZ0x3N2Z0UGNxdGQrcVRzYys4SFpOWnhzeHVlYUtPRFBBWFwvZmFmbGhIQ1hnc3VkZXd1YzRFT1hLa254RWF1U2xWRzJQN0Z1cndmRlM2bVdVempGWlp6MENTK3B4aEh1RXBaMkFQOFwvYnpPeG00Q3BuU3dxaWlGd1FTMkppYWVtRmN0bTRvaGJuNnd0Vkk0ZDkrTDgyWFhZeTJUWXUyN1o2TGhyWXFLQWxCZ295aEpObEtjWDhmd2pGbDhpUml3Qkw4a2xtMFluRkh6aXBKRDhPMDlWVEtVRmJsOWF0cWE4aGE2NFRQXC9HdTMxU3FWSHhINHFHVFU1QUhrSUZYRlwvdU5YZWsrSWdJcVJTMXFPN1AxNmVGWHFZNXd6TG10SFMraW9xdHdpS01TZkhEZ09KbHgrcGVXYjdNNURzSTFXeHhZbkllOEJIVHdKQytLQTdYQTFmUVFGOUJhbjlqenhHQnhtV0xoSzhtTVJTQkkyYnQ4ODVqamU2dVpXMzZaNnQ4OThpRVwvMnNpNXIxaThLSUdOMmRGNzdpMnhpR3dieXNuV21SSG5qTlhocTJYblp2Q0hBMllMcDlpUDRZdDJNWXNkTlZ5Ymt2ekg1anJRaFAwWE92b2M5bTBjMTlObmhTNXpDOFNQU0grbEtcL2xqSlwvVkxPTDdXZ1FNOWRUd3loaEJGZlp4cUlMOHBaVTVOOVpGMEZ4c3RXYkgzY242NCtzaWVQVWdQTzdZTzUxNE14VnpNTDFGNEJUTzNTaFRmbVlIS3FTNWZPWkpXeEJ2cGhlWUk1UTF1TzRibmtjRFBXNlNmNU5NXC9Bc1BYM3RvNGsrRm9QS1RRRHZEOEY1M0N0STVpYTdaUVcxRkt3b3VVSjdZdE1aaTdZOGhCbnJ1N2k5UkVNeFhqS3llTDJLXC9yMXFKT1lUZUdHZ3F6Q0htcEZnTmxkMWdwbURcL08yNnNiWmZyb29iYmxEV2NETU80OGJQclQrektpVDFkdGk3UnNQR1hxczMrVkZRa2N2dTNRMjV1Um5ES3dva09CMFZ3aUs2eU91YU5QOXNJRlNpTkpLVGhzV2xKRklNK2xOczdqanZTc05paW0rNmNPYUI5SzJTMEJ4SzFhZXA1MFgxWWVcL01QVVdGZVU4MnUyeEhjbzY2Z3pNXC9iQnk4Ylh0S0lIZUZ1eGxtdjRDQjFVQjRISkt5Mm83TkR0OFY2UkJLOENaaE41TVwvSTlESUw4NTlmMGc4NkFjaWw0TE1rbDNYZlg1VDNadzlRejZ3eHBKWEtUeHRcLzNaTjJQWVhFS1g2NXdjRVhLRjNEbjBhWU9pUlZnUE15XC9LNnBBM1hMdGt5WUpUam1OXC9cLzJCeDNyNDdyWkZBOFwvaENrb2IwekRxRVpkVU9QTVNWSU5tbGVQelpDV3RlWVAwN1NWaFRjUDhUS3RqeWZKVEl4ZnpUbzlZWUIxTVwvQklIZk91aXAzQlRYcngrVnFUelFLSVdlYlRcLzdFK1N6OFZwOTlrVjhVSyswOGI4dDV1R2NCWm5zRHdlS1E2RFlBY0dXU0NqNlZYQ201MmJRV1F1clU1SlJ4N0FvT2RQUmxzcFJrQzRJQUJxN1c2XC8yWDZkWjQrUWVBazJVSmkxakZwV0tBd2pNYTdjUkxaOHNYbENYanNFRTJoQkNqZ1RWRDdBeUhSa2JQT2ZNZ0RMS3dZQ2tua0Y0Wjd0QmFZa0hweVJueFQ5ZjNRbzVYOGtueUFlVnZ5bUdRcUhXYVdqbnVFbmE3WTdjVFJFcGdnWnBWTTNtaElZSm1FbEVnQkdNNHJxa1hUeWxkK1Y2enozcFBhU05PUDJ1UG9KUXVndW1RMTVyajJzS2JTOHYwSDZnb0NacUVVSUxBaVBaVnN2bDhUQmlGN2tVNldFbmhxVHdpXC9qb1l4cnNMak03UTVyanpmbTlCSEhvVzlpMFdOalRmMjZWT08xVlNSU3o2SlwvXC9VN1U1WVcyYlZqS1wvazQ3THIyaDdWQXE3ZU5pc2p3S0gxN1pIUDg4RFpBa2V2U3ltUUdrUUpvdzlpeVIrTzhaVnRZWmtYWTBsNTU3blJ0eXBLOGpDNWorS2c4SWpDMjRrV3hzWktwYUg3aHZFcUw5VEU2TW1lYlJzQzhmMVY4dE5SODcxN0NFVWowaTJMYTk0eHoyREZYZ0xFNVJCcFlscUZQWEZSU2t5MkN2eHRHQWQxU1RrajYxbzhlVHR6SWdIOU5aSDBXZUR1UFRyXC9FZGVYc3BxSXhXa3M3N3JydjlKaWVIQndoOHFpNTVaMnNkTitRN1ZJRFF2aENjWk9IVjlmNGx0NlVkc215aUpzNDBFVkNRNmxNWmRlSFQwQ0s0b0JoY3RwaWVBU1pyYU5BSm9BWW5VdFNvWXVHNm1uWjduaVowd2YxU2NocXVha0xaaVwvS29FRHVRUFZYeERBbVdyaE5FVGhYNFZJQzgwMFBLK21JTDdMQ0xcLzFrTVdrNHk1YmNwWWtuTXpNTEl1N2pzSlwvQlN0XC81MFZRc0tQSXJMdklhSEFtZnpaaDJHcG5TcTBjRmFMT3NmZ1E4d1BCODY3OHhoUHo0OThTV1BJK2NjVWRPZlh3d2NwZjNrdXBVNlEyTUtXOGVWVDg3Ulh6V1JxWXZ0OWIyY1FocWF3MHRyMExPb2lFaTg3Q0FsMG51OEI4RktoenZyTUh2eU8yMHBwZ1RTYjNhQ1dsdmhnZG1IV1wvTnp3NndRUnE4QmNrb005Qlg4MFRyVHFPT1UreWhDVUg3YnEyN1VhcEtVeGFyZzRablpYaklIWEg2K0N6dmRJTFE3c1orWUFFd2pxSzJvWWh6RlR2MkVJN3p5MXNzdzlCbm1XWDZkbEJjcXpMNXBIdUdzRkJVczRUaVozZUZyZzRWeGl2aGExcjNMcVBZNmZTTytHamd0dWhXV2VQRm5QV1ZHZm9ZXC9BQlBKTEVSdmloV1wvNnJpd2VJKzl4NmR2YytYem43U05YZVlVNjJRRm9wZ0N1Vlk5UVwvXC9POHNQM1I5eEtVaklHcFdza25HRzA4RTRlTkpEaWZRTytPN0pUSTZ6anVoSmVRN0lsWk4rNWJFR045cE5OXC9xa1JxaWFOMFVlVlhPS0d5OTQ2cWFTMVFxZnVcL2dtdkJqRVZGTWVjNDBpY2RybnplNGc2RElaUkZjU1V6WDlLOFRvTFcwS2pVd3FkWHZJam94YXBQQ1pSTnpROHcyTjA0TktOS0F4alZzSHlBZWZLVXcrU3ZnaFh0ZGpUZnRVVUJKaUtnNThtN1dqY2V6dTgwZ003OVRUVGVmU3EyaGhhSVFMVng1XC9SeGpSaTFzUkcyWm5LS3R1QkVnM3hHWUE4dko0a2lYN0pCMjNPWThEWUhkRFpLQ0RSTmQweHhsSGU1RkpvUW83SExvd3lTYlJBSHhNbVR6UW14OERHejZrcm9PMUliK2JGU1NkR1RSanhzZlp6eTYxSmllSGJNMUZiU3p0NkZITkhKOUVISk1lcVhKSGxoWGxoRkRrcE9MVHNFbUpwSmxxTUpJaTBhb0NKeHQwYk1TcldUYXB0bVYwRU9mZU9lVVY0ZFJ6ZSt3TnA5YmpRQ2xDUmFPRnVLajZQUUNpZFJ5eWZSZGtiTFZJelQ3a21vT0o3eklXakp3S2ZzcDQza09vTmhHaHM0bDk0ejhLeDc4WGw0Q05DRkY4ejdYaEwxdWdSQ0VHZldvc3FiMHdNWTJmVFd0Z0lacW5cLytGNTVVZFpSY1E1cmhKNG15ZWpianRpaWlhN3QydkpOQVlrZTJMVUhzT2IxNWJIMzJsM1VHZlNrdkFyVnJVRThSUFhJYUVucXN1QmJsdHRTTmtTelFCVUcxSWk4WFRsK21OZkVjZjRYUlN4NjRlTnR6VW5RM3JPWE14VHJ6b09UR2RkSjY3OTY2N1FXSW93YUhYVHlXYzN3eTVsMGhOSmpiYm9EazRkSlJQbTVuNWltS0I5am5Manh5TWhIUG51N2pmXC82UXQ4OUcxb215b0VjXC85WXFcL0ZNYm5DUk5JclwvRWZmZ0VTclVYTmV0TVwvdUVIYW1tM3ZMandHWlpGeGtBZXBCenFJQVRldkdTYkVrWVpadmpcL0I2UEJNN3RpTkJuUTdXRDFsSU9qYzlJamRYbEZUT2RCT1oxazZxbDNiQlBoWGJnbnhhMGZaamlBd1ZjT0ZwSkFQMWxDcEpNajhiemZxV2lGcFJYMHk4WUlYV3dIM2pvSWZmdDlGNERKNExlNVVsdnp6eFN6M2lyRER2UVlmUDNJUG1rQWpaMDJOS244SStETFFPQm9ZM3JCbUtUYUhjQUx4TFFPZHNUd1FTYTVzKytYMFRUVUlmREw0WnkydkE0OEN1TFwveWNMN1M2T3V0cndKT2U3bmFCZlVQd1FxZ1lXZ3dDVHl6WnZTZU5MZllOWVE2ODhGbTdGZStnRnRXb2UzazlcL0tkSERxZDBhRUN5T3NBXC82M2pVQUdxcUtqR2xmUG9cL0JaUUw0bG91Zm5OdXNORlwvUlwvbUV2VDRnVlpPUVZSNjl2TlhTSGoxZTRzM2lcL1ZNSkJhMmlKXC9MZmdqVEtkcDdXVXoxaTFTSkFrSmhIdGJVWVhGNmNndmV1WUp4cnNWTExsaHdudzNTaTNTWmZEN3c0KzM5OTdNN3UwbEY3NnRlOWhCRnBDR295Ynh5blNtUHVYUkw3SjFIaWV5MVU0WVFWR1VKU3dpMHJQWkFoZlg3a3poZHJvZlwvdzRicjZXR2JGR3N1ZkhMRExJOXRVbGNkRTBMV2lOTXc4QXRxSk91ekJnSGxcL2tabFh0Rm5SbmNTQkQ5QVd1eUJ3VWJ1cHNlUkE3SVJmeGRsR0JlRWVcL01BdGN0V01vdzRxNWZYWFI4eGJXQWx1eVBYdHFZT1EzUU9XM0trK1d2UVwvcFVIYnNWRGhcL1c2UWJNbEVleHlEMlNsbkhRcDJHNGNVU3d1Uks0YWMydjZRYkNldWtjRmxhVUk3bU9EUkNKMVVJbUlla1wvTEZ3VDFEZFhcL1owTnJkTWVVTGs3MGhmbFZQV0Q0MnFYWVhLeTVMaFZhcTV6WnViRTg3OEIrekRBVUdyM0pTTGloN0plaER1aE1ldjRMdXM1aERBaFpvRVJDTklTYW1PRGN3S2NPYmlNdjhLcGlsV0VMRGlzeXZFUVdFSm4wU0M2UkhwQWViRll0ckR0TzhPZkJpOVhFdlp1aU9pRHlTdVFsSDJ1WUo0SXdTeWFjV0NwUWtWek5iK1liY3ZUVkw0SXZMaEhzRGg2blBFeXhEekhvdnJuNmNkZ3EzbjVMcXRyXC9BVUZtdSsybjYwcWw1Ym9tcEZTXC9lUUFkU01OMkNIcWVHVmd5NnFsMjdtbEhGV3hITStGTGdza25jWGIxUXJtK1VsaVM3YzVlRnVFbFgxNVwvbWc4MEFXZTY5U09sZE90ajBBQW9pRTdEZU5FZ1hWeHdOVERlUUJCY0pzN2dSWDZaZzJqVllrNTljRjl4ZjJSWllPOXhiQnFJdzlzT216M0w2YTBMUmhHdmpaWmdGTlQyY2QrU29ublByQ29pbjBUblU0T1pLZVJYWHVremYrd2JDUmlRVGwzMnZiZVNYWWZ1cUh5MjY4N3JHQnRnVFZpU1dVeHU3ZmZGNkxcL1JDSnA0V1F6SW9pUDdzMVAwdUdKeG8zcjByNmZUVFFVZFBnUEVTdU9WNVZvVk43NXZmNkNtYlwveXFcLzJMME5JNlBNaGRHXC9VNVB1ZmNpaVEza2Jpdm93V2oxYWNwTUZQV245QmJyXC9FN3p0ODlEbFR1Qm9kUlhNMjB5S0FJVkNwbkkxTStUNnBKMXNcL0xjWGFGcHUwQ0MzbnMzOE5uY21SMWkzY2ZqcHpxMFhCc3ByR2NENzMrZU84TVwvalwvcUhxMU9DR01GOXRWMmRhbVZrMmJ1UjhQNk5HK2hJa0dRam5zWXVxRWJ1MDVlN0JDYkdxRWtzek5QNDltYTBUc0Fscm5Fa0c0VFdnTzRrTGpWOXN4S3dIRTVjT3lWZSsrZVlaNmFueGloMWFoeSs3QjI0WEJYajFqemxLcDhCZXllTWJmVms3Q2w3YllpMHIwVmZkdzNOTjd2SFlwTkdLMDJ0c0hNM24wbXFRRzJFelwvajRiVGY3c09jOVBIc250WEFcL0t4dWUreGlWTDIzaHdJcHdGTTRtcWtUUzJVUEl4d3U3SXJtaG8yQWtMSEswZTJMOGJqZDNYbXlKemw3YjR6cmpGTExrMDlnd2FIYWFnMGdDMWlvOXZzd0hmSTdBbFYrV0U0MXVqTzVKQ2lOdjk3RXFjem9lTkJVTjljeUJ5WHNPYXBCTGg1ZDVXQ0RqcnY4eEQ3NWkydGFCSnRBNmd6ZERPY3dNa0tvbTA3WkNUS1lleE9KVXd3bDlSV3hFZTVsUytyTjNrQ0pENEQxOVpSWWhDODhaXC80SjJNUmwrSk1oVkVZZ0FUYmJrdGpnSE1Hc0FHRDI0NktyRE5LNEZjdExaQVhDTUk4VTl3WGZHZ280bzM4dnZNa3l3bTNLaVZ2SlhicFpOTDlHcEdNK0owQzdIczlaSjMrcDhpSzcxbEVcL01VMnBoaEpLVDJTSndCYlhta2c3TlV5TUlwdHFhU1dVZUJNcms1UWJqSk8rTVFhNEg3QTlQWlpQWE44NmtcL203MHdOeFV6YWNONzhlekdmQ3c5NVJnVnlreDA3YlpoT0NuVndKUXQ3a0l2THNEc1BjR3NzajlxWFFHejFJZHVjRGZjN3FjVnhFclozOFpTXC9hN09RbFlHUEtId1VLM3JGMXhDeEFvekR1YnJ0aE9XQ0VDblFDRUVVNFVkR0ZTSjBvQ0ZUbTZ6SGFKMlpaTndRMVZmVzYydkgxTEV1c3c3QzhxdEE0bFY0ZVRzdWxvZFVsSVhVWjlyOTRyWHVoUEJMNGtcL2YzbkZ4bllVNnJFRW9lNUh2cnNuUnBtOXhmdFBcL0g3OXZ1aGk4Q0h4VEZyOW5adHZtME1hWVhZOEcybTk1TkVkbk5jVldSRXc2U3NDbmdKMmN3RXNHdDZHNTBNc1VWQVwvcXF4OXJDaXJhZ2lhSVp5bHJPdHhvVWZpa1k4bkVGNjkxbk52SEpOT3JQRFhFa3NNdG9FQWJScVpneUJIR0NrQ2NcL0tMbzJ4Qnc3RkJBUG0rZmlwc0lxSnJ4YTM0K0dCUUx5TEREU01yUVR3enAybGdldHhtREQyWkF1Qm9sQ0JLblpaVExWY3pQd0VUbUxhc0ZxYUtEMXZJNXlSQXdIaWtZSUE0aFFvdFpaQ1ltQTRyOHdaNnhDUlRQU3Qzb0Jhcno5Q1lYaTdaVUJsbEVCRVJZcTJHV2Q3bHdNYkJxNUZhQ2RCb1hScGtoVDNxQzdwVktHRFVSSVwvUDNURHJFcGVDcVFnOVNZTXBOMUNnbUNONksxSUV1MW1QTExNOU5mVDhTQ1Jqd1RcL2lhOVY5RUtpY3FydDZtZ2NWTHh5VDN0blVzaloxUmpcL3MrSnhOXC9GSWZKNE5QTzdISkpZS0hRWEJMVG1mdlhYc2VpaGxpUktcL3MyZFNPUWh0VnNkXC8xdk01Z29UZDdSMWNhMmhhK0RpbU50a2JuVmgxMEc4RUhkUGVvVkhhQnM4SlczbEtGM2wzTG5NU1wvYlhFM2h5MVJsWXQ0U2UrNmFPTEVDQmJydE9NTXlqUGxEV3BXTnJzblZvZFlXbHdwWk5TNlVGXC8rZERwbzNFb3VVcGNOZFpIbFBSampaOEdcL21yZjhOejVyVTRWMHF1aTNVdWRcL3BmMVdVbXNXMWsxTVlNK0lvZW82RW5YbWt1clJ1VFZDc1wva1FaUWNkc0VOd0JpZ2VBYVMySU94dHQzUlBET21Ia0lqUWRzUU5lYTRwc05XcmFBZ2RWWEhJeXR6bmV0d0pyY2dzV2lORFlqbEd5VUJJb1RnckFYNUl0Z0l4RkIzRWY0U3BnTU5lQ3IwQXVxUExuUVg3ODhJZGZBejFxckdpTEw5UTJseUZ6VWVubWk3QlVOWDRudVZ2K05VZXp1NmtTTFg0aVwvMDFHblgyK1pnNHZIQWdncHRkbzRNUFlyZ0VVRzhpUTlEXC9GcTVZVHI5ZVwvZDJmUE0ya25RM3lZU2c2T1lxUDBwUlY5MDQ5eTdZZlwvTG0rckk3QUtPbGtWNEJIR2xkYzVlWlNVb0ZzUEN0am5Mb05na1o2VGJBcUNHRVpDTlk5Y0k3d2dGcDNcL3pPNW01UzYrMVRpblVhMzExM0Q2aUNiRWtVYVZ2SHpZTFBTR3o4MmFzWHo1dmdFWHhSdlpkS3NJQ1h0OXNQUG5aSmVwK2lcL3MzXC95MmFDMitVVUpzSUVYVGZ1dncwYVFVeVMrNGRCbWpoMmt4aEVBaHF3aFo2UFc0ejFTS1B6Q1Zia0poMjlOTmhlK2FJMk45OVJEUGRcLzA2SFNyKzhXS2NENytqQ3ZSWW1KRTNWb2lxTFlUeTZQc3dHRUZ0VWNWWmgrZ3RMZndYeXFRYk5oQUE4VzB3T3JZS091OGRVN05ZbHVheUNQWVA3TFwvbFBVWFwvMHNJSFI0aXltYWNNRUdJT2hnMjhtMk9JSEsxWHVXNjZGWDVrSGF2cG5LRUEyODRmTlVnNFBPS05sSkRMNlpON2dsbnVNOERqTjl1Tlh1MXdZY1c3ZDhGZUpSTlVDOE44R0p2Rk9leXA4YmpHS3JhbFA4WW9BYU53XC9GdjA3XC9OMmNqZklPYmVXb29DYWdyRm5PYmdVSUpYR3BCK3JEeUpNNGR1cEVcL3NZMGJ6bm9tUjJHSWZIQnM1NmhoWHVYQUJxMVpJeFlkaTJcL3JzSUdDNEJFc2MwZnd4QXNpdFY1R0ROTnlMcUhORHJMeU16ckxBSTNuZ1ZVY20rZ0dRVFwvbE5ncGtzXC91bUdSOFhYR2VcL3k3VG9xVDdGNzQ1R0dJOGdkSHRENDhnXC9jZzVkS1NNK0xvSWRtOFkrM0dQdEtlSXVJZWJITDhieHpLMktaOHE3SWVOdFp0Z1gyNG1haUc3TVwvTnZrc1JJUExibDNXMm1VVER1OTZnRnZXUEgxNEZOVVVyY2xlTDMrdnd0VlZQOEZ6MVwvXC9CU29RMEpQTDArcW1nRTNGTHRPa2gzSVNjZ3ZVMktEVmx6UGEzMGZjS2RTa09FTzRkcGh4XC9DNlFYVEVtXC9tc1BYU1ZHN3Q4MEtxZVRnMk90c0VvQjRBNVQ2QzY2b1l5ZkJkZnpOQkc2aGo5SmtNSU5CZ3FIeFBxVXVcL3hkRDNvUVNPcXFWRW5jNXFHeDMyR0F1WXl2b29UTFBjdDdPSnNvSXdyY0hHb0V5XC9DSDRCSTFEdGhmYUs1VDRJM1ZKSTNMZzl0YzM3b0YxRG1RZzArb1R6WTA4OXdLcUsrWVNFM3ZESW03dUh0VFhVYndEMjBId1lWXC9yYjQ2MlVscmFDM2ZQdTF2VGtFa1U4UDFwOGxRbmx5TTh1ZmVxMXVaMmVHWjFSblR4VHU2cEJGKzlHT1lYWTF4amxUUlpMeW95dmR5a2FJcDdiaURTalBhelpUWnZBQTY3ZmF6Q2VMWWVpVUlXUGVON0paTEhiT3VmNnBqdzRGVTVqbUhmVUh4YnN0V2pFWHRTTnJHNHdlV09cLzB3WlVvY1lJZ3BkUnN5b01OdEpaYzR0aDRkTENCelBmQm1iWEtxTVBESk40S3g2eE50Z1E0M1dYTUplWXdZNU0wUzVmQmdLa1lMOG5HZjgxS2ZmYTI5cFdOOTBEeklFVklYSnFFWEJzbzRNbXd1NE1UMVNKS25ENEtXeHArbW9PZXR6WVhYT0pWM2NrK053Y0FUOVN2T3F4MzQzUTZWSVNsVVwvOHhTdFJFazI4ejVSeUhDdzhHVnVMWFZSQnZBOGtQYzJwcXhvMXBvVE1SUjBGVnQ2SUp1NDZGYXo2bFZsXC9ENHpKeHhDbkY4dkljZ2kxb3ZSeGxvYURZQXA2QXA4T3VLd1FVM2NcL2x0ekoxWTRnYVNsTHhZcmN1NGNDazNGNlJLU1BiVm5jNmh5QVI2T1pyNnRydjVrUjY2dUt1TElBSkdyY2FpZkw3ZVh1VEZIYktlSlV0NHdXcWlkc24xMzIxaGg0aGlJem8yUVJIQkQyUHNwVENLWlVoZUJBK0xmOU1sRFBVZGNCa0szOFJtYk5UWVwvTFFreTNUNUtlXC9JWkVIWHFPK2VkcHVTbVh6NDMzbDB0ZXNZNXVPZlNWajZja3JiTlcxckN3NTZkTkRFRTAzWHBtMlNsY3R2QXhaV05YVlAxaTR1WlBGQmUyTFhpa2Y2UWh0R2szeDJVbFJ0cXUyM090R0ZENDVuNFUxK0ZKYUdxRzU1SlJZdytMZHVTMUp1cDFEMEhoTUlITjYwU1FiTW5lYnBKVHlhYklVb1BMUW55UTNwTXlZdlFSRTAwQjc4RE5BeUZaenNYbEs5TzhBcXRzZkpcL2w4bHhxaUh6bmJBNlUwUzdmMW5HNEtTVWtQalA4MXBcL1ZVUjNLVHpCZWp6cTFNREo1WEVIblZsSXBxK0JYUG5tVThmQ1ZNaDhCN2NnUUllRzlhTWkrRkhsWDQ5cVBlWE9LQXhFZDViRjdrRXgwdXYwamJYREhsbzZJT1JWeXpFN1U4Z3pwbW5JMXcwNW5mRWdTM2dBV0lSVjdMOFNBZVwvTktRSjd4TE1wMW8xcnR0MGVOZnNWQzVsOExiejZiWmJtYXVtdUNQU2llN2lMVFwvYitVWDRXWFdQNENGNlVQMkJHdmdENE96UkdjdTJObE9hbGhQRlJJeEdsanpCcXdlTUJpMmtMY1JBaHZvUG05VmxpWHFsa3hkN3VrYThVazdjZlwvVWJydUl5a2RuT1wvTjhrcGVWVzkyY0QzNzdlNDZZbEY3RVVOMkVwdHd6UjBFTE1MTFBXUERcL0t0eVBkVHlQVDNLaXNQV2s1TVF5WFdtOVR3bENXVktLWkp2YXo4OHFqemxhcjdqZjJ6U004MlM3dTBiakw2NlA3V0dqd0JzeXJxbUNnaXVPUlVUUDNpSXdONU4wVGs4Sjh3bnZwQkY1WHBWMnVXU3F2OXFTbnpkc2FHdkJ3VDNSaEtIQTRDTnlTWkJJa1hjS2hQUGhmMFFYOVYyMkorck1rZVBxbUFsK2k0Z3YzVkhyeTFkM29FV0prUEtzOGhYUlhja05aMzBWNGUrTjQwNk5ReFwvaGNYUHViXC93WlR3cWp0K091bmpodVBnWVIyV09pYUVWMlNVc1diblhKc0h3ODYwbUNhQjAyNGdOSnI1c1dpc1Jla1BJbVZvVlFzemw3SEVtMUMrelc0K3loZ1lZOFVvV0FmdUpadlpkWUt1cnU4c1MrMkppOW5Mc1JXaGlka2JwclNoTjBcL2hJSFlVYm5SeDhmK3N6TndvM2pKZWVQeFNURklTbkVTVFZRcmhiXC9COG1vZXpMYUpUUjVFcWNXUTlLUWpOTWVIT2RkcDFSZWJJb1ZiUCtuc0RcL2c5WStNQmhUNUxTWSt4RWRtTTA2RDlkNFYxZzJieWg1MzFySVR6SXZGNnNxUkJGNW5rVldiV3QyYk1xMUMyTk1qNGZXUkN3dEtcL2ttYjdoM25qaVIzK0NFZ3dyZjVJc2NcL01xdnR2MVR3eVlLMWxTUGFmeXA2bFZ5TDdQblN3bTJucXJEZzNWdjJrdVVSeDZ0QnBiK1ZOcHc4VFJZNXVyWEV2YWZvOHNNUWRQWXJmUWJmcDYyb2IxTXhyN3p4VmtFdkJ4OEJNSjFxTkQ0SmVqVWZzanpzK2RwZzkwOUZCeWE4YTZkOU5veEFPMlErZmlVb2lpUXNod014WnJjanpYaFJiXC9ncU5BZTJkR3puVENadmpVUTBGZHQzWDNZVUlmZFQyTUlpTlwvb0g1RnRDRGdNOWVqc3RUUkNraXVWNkV1Zlwvb3hZdUllaldCQW42MWVnSFlnZGR5em5qWm14SlNmVjhvM0lZVDg0Mk1odEpSWEtrdVRKMEtiQXRMNWdMOURZdU9sc21ITDRaQmxtWXB0RmpKTDdFbWZJTnpZNG1CcUZjZEVRaGRBVEVJMCtBZWdnUkVRaVJJWkRGbWRmT1JncXlYRlRsQzY0eTh0UTltRFFUSENCMVVsRUVwaWVRa2JodGZJcXZDM3JIdXR0RUY5V21GMDdnM3IxMnJCQzJiV0ZaWjUyRllya0NOeThQaUoycno2NU1kY0RFc0F4RWhpeVlBYTZUQ1luNjFQNVwveVIrcEpPQjhrc0VEb2t5WTgrclc5MVc2K1QrVVc1SVZKUzVPclNmOUZ2cUkwbEZmWDg1VVJ2SGNDZlY5S3BiZUh4bVwvaU1CNUN3TmJyR2tja0J0T1wvS3ZIV2ZOUmwzMzNWQ0ZYcVpsRDlibkltREFRVkg0WWlQQTJlT1BXN1VpcVZjbm1VYnowRlREWlEyRlh3Ync4c1VYa0FlUWd0ZEs3anhiR281M0FnajRwTnByMU5yVm53THcwaUVCMWZpcm5GOXpZdGF0RTBjTk5uWjQzdXQ3ZU5WamlNNHhBNTVcL2lIV3FxK0oza0hwcmJBSE5TZXR4SzhmQXRhd0dUclwvbVVKdUlRVlZtdVU5VUZhMVJReWNaeHc2WnpzRGZtSkJOWlB5MitiYzNvWW5RSlEzN2hjM3hmSUpReHNuWEFFWDJ6TEZSMzBEZFdBbGs5Z3FmRkhTXC82Rnp6MW5NdUxrWXI5RlNjZ0d2S3lqS3JORTJlWjcxcTR5NlArTVlmN3JrZnRzZHBQc2xOOE16UGJvOEtDOVNheG1EdXhBODFzbko4UWtRXC9XZExZYmVWczJqcHZHODhoaXJxR1VtMVpmaWlPYkRwc08xcFwveVo2aUxNVkJZd3dlcTNFQUtya1Q1STNVbzh1YWoyRTBkRDNhZ0diUWplS2UxM0doYjZjWmw2WE1lNkZsMVh2RHFMdWs0Z3dFQk1iV0NSeWYzdkl3TlUwbFB3b1Z4UkdIM2E0Y0x5b3hOOFBhZmlLOUpFRjErSlJlcDU1TUFLUFJhZ2VUVlVQVHExZnJaN3lMZmlmMTYyTU16cmE4TkltMGwzUnV5NENJQXpWMnlkS2N2MFBVYlZwbVhySTQ5MzhJNXpCcmV3WE5ieGZaN052dTBaWUdXWTBkcUZQVFEydUdlK0lSaHhDRVwvbFdIdFdSTE95NmlMQjAzMDNcL3NHY3RQcU1BTkdFNFBES3FqUVc2ZVliU1NCODlDOXRjNHVhRnVnS1lSVlhGcnY1WGt4NFpSZXFLZDkyUDVMQTJZbHVReEtcL3FlY0R4eVFHZEJmbzhWUW5WaWQ2NkFHM1NKY0lPdEF4WVFDVzR1Z01zYU8rNVA5N1Vpd2lnMkJxK3VYbVVLazVTQWZtbWhWS3hxRXd6NVRoXC8yeVwvamp3djAxaGh3WGE3c2Z2Y0pRcU80dzBNTVNhVjBnOStJSUI0TVlHeGljUEFjdE83QlBhVVM5NWxNbHBaWHNTVzBVMHhwdEdLZlJVa1BxRjFaOUdzcDRZeDIycTNhNmhLV1dhdTlReWRoNkdGdGFJa0I2NGVUUHBrVkhyZmtcL2FWa3JZU2ZPSkpjREVBWmJmczF5RTg5VTh2YVNIQmVOYkJZa3ZoOGMyOVJ2UXVuQXlMRTZKRWxCNSttUE9XSUJzNytwdkE4bFJVWU5FUWZpU0ZFd1hWUDZwaHc3TGcrRUEzY2tcL3dcL0I0M1wvM3dSUEJEXC8yM3hPNWx6Q3g0YkpYQllkTUJwOHRJUEFuWERzRHhZU1B5dXF0bnlJYnZNSGc0RE5YNGlxaGVscnFBTjQ0a0V4YXk1eDBWMlNvZ1V0bWltbXRTRkRCdVN2OWlWM0hZUU1iWWdrOXFcL1wvUUNaSmxDakpFR0JQWVNtVFZaUXVGK2dnODNZbjFUODFGTTM1NFZ4bTZ2d1MyMnYxNVdnSGdUQWFJZXdmZEFXR3ZMamphT1FIakNHRm55Z0FkRlwvTGMrQm0zaEkzWXRMQmFFZmowSDZuc05MU2tPcHM4bVBYWmxTS01FREl1NFwvcVMrSEhEWEZWWnRoYnNnMlNNMkxcL2l1eEtcL0NSSUxqMElBazdseXhiUTdpZG8rV2h5dFRmWEhVNHdwd0E3N2k1eHVkaldvdmFhaHpuWTIrOTZWbWtIdGoyZW1UNVdcL3B1b1dzOFBhUER5VFhPYWd2NDVlUnArMnowdFhKek95QVUrcEo3RVlveXEzMTFGaGtDYU9FQ1hkck52UmlxRDkxMDFxQnBEeEFQVUFTRyszY2ZPa1U4OGxvb0tMTlZNS21tbHFRUmplTWJ3UjJ3MXdBam5Halpib2JQXC9JMmZxNThBYXpHVmQ3WnlMMmt5QjkxUWhDVlMxaHQ2TjdVQkxxTDVPOXFyb05tZXNVVmNKbzBUdXRIbk4rSnFDK0s3Y00xMHVhT2dpYUNlWnlZTVVPNXY0YkVjSTBmdFBqYVZyeERtNVpkeGI0UnFjNGZUWllGVVRidVEyalJkditYQzl6OVBUNUtTZU5CcTdvUll4OTY1eUxYY1lHSlFNNmE0TlwvS2NWZE5cL2JoSERRc1lYelwvS05MXC96YlU4N1JzNmwwVmFJVCs1ZFZObGc0K1BmY2JRdHVMdk5ZaGNha0t3bHRTaUpGUzRoTVJaOEh3T01yUXhmYmVXUGNhUUFVWFVPQURKOVV1MlluTm9PWTZIWXA5bVBrS29NR3pKcW56b1phMXRmK0VPWGRMek1QR05vSUdVbVd4SDlOb0YrbW15OUJwUzFnNmowWTE4Q3JWMkt0azJjb3k2OXpWazNTNVRcL01ON0pndWk4UmxkXC83RVwvZWU1VTFOQUxmU0JhbTRqUU1BdmU2SjFlUU5vVytXbURuU044QnR5ZG81clhTXC9ySFJsdWNjTmRzZjBNOGlzenkyWmRrSTJPSVRhSzdUd3daVE1HYmtGXC9YK0NtUFFtdTlQeHRPRXNlWHgzYU43Z21RU2xIXC9ESHBVQ1QxREVaaWxZZDBEUFUxZ1dCYWpzVHl2MFB6WDY5Nmx1cW96ejZyMktwd2lxOWpGTHM0UGtkOVwvMmlDYXF4Zk1DM2RqWXk3eE5KY1FWUUpNc0hhOGh3a1k3ZHRFMkNlUFwvU2dYSkFPRDBTOFhleXhhZVNWZkpZXC9CUWFqZUorbXBKSlRJXC9NYW5tUmZ1Nk1qUHB6TVNFMGhET2cwM1FVcXoyRG5CNFErTXp1VWpNYU5oNnk1d0dScVQ2am0wZkVcL24rM2VmMUZqeWNJaE9uRzNjc1dxUyt0dWZlXC9yelN1cjdiaG4xck43Y29BQmZoOGNqTjBQM2UwQkg3eFRZMWhyNkJnSFBoVGdTUWsrWjc0cnVzc2NmaDd0UUhKeXV3OUpUN25CaWgwalBCOE9EU0JXbStsU1lrY1hDUVdqOE54K05GcFBMV1NRSjlwVEwxZEdOVFFEY0UrT2EwMGlPcllkd2Z2dm9VaFR6azJJUFBZWnJqckRqYTdVTjh3eExQTGhWMmlPejJQMnJNTml4MFludjdNcXFRUzBcLzYwM3pGaXlncklYT3o1WGVNa2JTREE5M1BKV1RwVVJmQzg1enZEaXc2TndtTkhOSE5NZWlNTjkyRFJpOStuWEtPRUdFSkN4R0pKb3FpZ3ZxRW92Vlp1WGtSejNlamtPcDUrZURiTUE5YjNlQVNseldBcFdsQU1HRVRjVnMwSnhVb2lxTHZwaVN3WVl1djZsRDJ1dG1yWjhOdlBrUWdtS0RGXC9oa3hySTNTeGh2WXJERHhoM3hUNW52R0lxSGhZMlUxcmNiNFlkYks5U0VIOUFpM1RvWFpRSmpya1dhVU5Vb1RrV3FxZXFNQ3p2bHdHbjdiV2VHVWlpcmdxbTZcL0dpcmRGcldta0d3MERPWk9CK2pXNEdIVUJqWmhXVTMyNnR0aGkyeUtTeDNUd3NYWXp2SE9pUVwvQ2lFV3NvdHRSUzB3MTM4RTcwQkZNdFVNbXpiZjFwMmtaaW5zdnMxOEpvaEpUY3p6MmxWaEFJSXZkbkRCNzBLcE16VExMb1lzbFc4NmZVeGw0eUhBb21kclJDOWJ0Q0R1UTI3bUl3R1wvSWNTMU1BWCtYd1wvbENwNkUwS1FISjVLTGp0cDhqRXg1Zys2aGJmN0l6ZHorUzA0UGpsVUJWSU5tZzYyS3BGZk5RNFlpQ2llNWJWdkZhMHRHWm1ORGJOdFRvMGlBMzVkNllKTTBwQk9Id016NDErbHR2bG9XMXZkTDhSTGo1dXd2NDZhQkk1QVlxRnZvdW1XMGlJTGtES2NndXlGa3MzZHpXQkVcLzI3TmhFbEp4bnZYYUoyQVBDT2drSEprdTFvYjRiWEFkOU9nQVwvXC9wVjJiQW1icXlsUVhYVk5XK3R6bk1DVkhKVWJ5aEtjRnd5U1k2ME5IU3dGR1FFZnBBY1VWQ2ZLdnRqZnFiV0FXR1Ayc0RXd1V4TDNFa25UMHFOK3pZU0M5bzczT0F3Zz09IiwibWFjIjoiYWZjMzJjMWUzZjZiMGIwZjNlNWE5NDY2MDBjYWQ2NTY4NmQ4NGMxNmZhNzYxYjc4MDQwYWRhMDJkOGM2YTQ1YyJ9