Truyện Ta Có Một Trương Võ Học Bảng (Trùng Phong Hỏa Diễm Trư)

Ta Có Một Trương Võ Học Bảng

Ta Có Một Trương Võ Học Bảng

Tác giả:
Trùng Phong Hỏa Diễm Trư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Võ học bảng
Mới nhất:
Chương 224: Đại địch đến (23 phút trước)

Đánh giá

0
Đã có 9 người đánh giá
Tông phái san sát, châu phủ phân tranh, yêu thú chiếm cứ.

Loạn thế phía dưới, võ đạo hưng thịnh.

Hứa Ninh mang theo võ học bảng xuyên qua đến đây, trở thành một cái phổ thông hộ nông dân thiếu niên.

——

Phải chăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, tăng lên Liệt Phong đao pháp?

Là / không

——

"Vâng!"
----------------------------------------------------------
Cảnh giới tu luyện:
-Phàm cảnh(1 -> 9 trọng): Luyện Lực cảnh -> Gân Cốt cảnh -> Nội Doanh cảnh -> Khí Cảm cảnh -> Khí Động cảnh -> Nội Khí cảnh -> Tâm Niệm cảnh -> Ý Động cảnh -> Linh Cảm cảnh
-Hư cảnh(1 -> 9 trọng): Chú Thân cảnh -> Chân Khí cảnh -> Chúc Nguyên cảnh -> Chất Biến cảnh -> Hóa Chất cảnh -> Chúc Hình cảnh -> Thông Ấn cảnh -> Chân Ý cảnh -> Chân Vực cảnh
-Đạo cảnh(1 -> 9 trọng): Dung Thân cảnh -> Cương Khí cảnh -> ....
-Đại Tông sư: