Truyện Quỷ Sự Điển Đương Hành (Nam Gia Cẩn Tự)

hãng cầm đồ? Chẳng lẽ không phải cầm cố tiền tài?

Cái gì, thế mà còn có lấy lương tâm mình đổi lấy muốn đồ vật? Đây là cái gì hãng cầm đồ? Gặp được sự tình đều là quỷ sự tình!

Tô Hàng tiếp nhận hãng cầm đồ sau gặp được đó đều là chuyện gì, Song Diện Phật, Ngô Công quái đều là hắn không muốn gặp được, mỗi lần hoàn thành một cái sự tình, hắn coi là giải thoát, không nghĩ đến lợi hại hơn còn ở phía sau