Truyện Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang (Thiên Địa Hữu Khuyết)

Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang

Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang

Tác giả:
Thiên Địa Hữu Khuyết
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngạnh thượng cung
Mới nhất:
Chương 722: Vạn Tiên Đại Trận (3) (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 32 người đánh giá
Đi một chuyến Hồng Hoang, a, hai mạch Nhâm Đốc bị đả thông.

Lại đi một chuyến, thành Tiên Môn tông phái tròng mắt đỏ lên Tiên Thiên đạo thể!

Cái gì, ngươi là tam thế Tán Tiên chuyển thế tiên ba, ba ngàn ngoại công đã viên mãn, trăm năm có thể thành tiên, không sao, ta đã thành Hồng Hoang nhân tộc tiên sư, Tiên Tổ sư, công đức vô lượng, đang theo lấy Kim Tiên đạo quân xung kích!

- Cảnh giới:

1. Thượng Huyền Cảnh (12 Nguyên Đan)
2. Ngọc Huyền Cảnh (Âm Thần, Dương Thần, Nguyên Thần)
3. Thái Huyền Cảnh (Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên: Nhất Trọng Ngưng Đạo Khí, Nhị Trọng Ngưng Tiên Căn, Tam Hoa Tụ Đỉnh)
4. Kim Tiên
5. Thái Ất Kim Tiên - có thần vị gọi Tiên Thiên Đế Quân, Huyền môn bên ngoài gọi là Tiên Thiên Đại Thánh (Nguyên Thánh, Cổ Thánh, Tổ Thánh, Thánh Chủ, nửa bước Đạo Quân)
6. Tiên Thiên Đạo Quân
6.5. Chuẩn Thánh
7. Hỗn Nguyên Thánh Nhân