Chương 672: Hắc ám khởi nguyên! Đại kiếp đã tới!.

Huyền Huyễn: Thuyết Thư Nói Khóc Thánh Nữ, Bắt Đầu Giảng Hoang Thiên Đế Cố Sự

Chương 672: Hắc ám khởi nguyên! Đại kiếp đã tới!.

eyJpdiI6IjFVNFhcLzXOFFrV0Xayn6hL40NGdzlLVDE3QTdDNDhSdHdnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjhBbGFPRzRVK1Irbm5QNEtlVHVxTVlhV2RGS0NPQng2UjVZREZ4NUJGZGFJbE1Ta2UwUHRyVTl0MUpyZ0I4cVRVWEVlS09cL3hPOW1JMjBoVHVpY3dtUXFHTmZMM0twaHBGVWxvc1l2R09haWZ0azIwRkFPZzk1NkVFU0ZFQkJraE1wVWpwUk1wOENmTWRNZjhSOXlxR0grdWNmY1wvalZjdndIeWRQWjFSalZHUjYxRENIdlp5aDF2UVwvQnZxbnJXT1RPdlJQdGpvMkFUUkRUY1VySDZ3RGIyMmc5WXl1SWM0cmNvRms5WHpcLytQQzNGblY3R0w2eWFVTm1QNU5pYVZUaDVqa3NnRWJpRkFxVUNaMHNsbTE3TVIrQmI1NEpMRTVzcm1vQkNLRUFORWRrVTZkU0FOdHUrN2ZoMzlGVk1JbWZpbENvRzVhTjJCaHRtaVB6R0QyTkRPSFIrcHZyN2J2T0kzcDV5dFBKTTJBakpZZmt6RUgxeUhkeWJUT3h1eURmNWgwMGVLOVQ5V3cxXC9ibGZSSWNoZnhMd3lcL3NGc0VnRDN2RHhFdW1kNzBFNzg1czAxam9yZCs0QndzYjdSdVJlQU5HdFNVVmxLVmlPc05KOHFsZ1dPWlduT3d0eEFZcDdhMDlLbUpWTlBMRU1PZ1JrWWVKamRsbEIrZHhFTTZqaGFVSkEzbFFNd2JSNW55Y3NEUm1pNHdRR3Y3N2VwYTdFUTczTEhUdHdVcW5iQWVnMlVxd05qSVdhMXhpXC9PSU5qU0hNenpPejRheFZwYnRhU2pWekZHdlBNZVNtbFZiWFdySkx6bVBSTkEydHZTckFYWmNrWlZ4ekh5VkFPVFZ5RGl5aFRDeWpuUzMwQkFwS2hQYkFKbVU1OWgrVmJaTlVPWHRFdDgwa09ScjVJNVZCYVBzcktlQlFVbUlsVlBZakhYYXh5NklcL2VBb0VmUHlKZk12bGNvWkFiTHR2NTZ0UGhEY0pMTDFZXC81Vmc2Z3huWXpzNktCaHVmWENyazk0YlBqRHlCN3F1MzNhUE12UVRId2RSaSs0K2JETWQ2MldOQSt3SGlNMWFJUDhrQWhVelV3cENVUUJSb0lSMllSNFkzbGpTbHpiaThFOE1GK0hcLytDRHkwZzBpa3VoMEUydHFRT1BYcm1cLzE1aStVbEt2QWppREFGaXRQR1paRUtCK1N2aU5RMFJBM0x0TVEwK2xoNFM2dElaSEV5T3JpMGlWOTQ2RSswK25vMnc2M1Z4YXBHV1Y2QUhXVUJQMWNwTkFBem5haW1KdnVTMzVvZWxjZ0ZzUGtBNFBUbHplSG05WmxGZm1nTU5lWmlPXC9hVk5xaCtKZzg5SmhMZ3pZRlRUeW9sT2R1aFU5RGF6bG8zVFNzVzRGU0NkVlkweDhKNWcxRndHTFhqSFdTWkFmS0xROXJWUnJZd3BRalwvMkk1TkJ5SFBIYVJvR0ppREc5SFgxZUFUY3hUbHc3bTN4dlJ3NFRycXJwU1E2RFR4TnZCSzJXRlpDR0E5WkRnekJSNlFOdHlTZEtVQmVmbml6RkZNbVZlc0ZjSkZLdm9MaEZxWWl6RGRYYkIzS3dVOXltQWd3RER6cll3ZmR6dHRDeWlnMDZIaVJwUGR2VitMTjdtOHYyaDQxWDR6cENlZisxd3hnOXRrNE1US09RUnd0VWE2T0V0RmlROTZkQksrOTUwdUxOYk1qcG1cL0hWMlRBNXdPbkdvM0tXVUhtSlRvVkJoUnAzdjBoTDgzblZCaFkzYktKTXlOZ0lCaVZlemNjQjBLNEY5U2ltcCtUeWxUTHB2bXBMRlRtSWZ6eXNRcWpOSFVCdzk4bHptbkZOZVNzc3pQUkxuOVBBeFwvaWRcL1g3RTZjRjgzZ3IwcVVIeTdsWTRnVVwvOUI5WWpRZU9WaGlUWU1yOTVoVG5WdFVibWkyUnZTMW84OFdpdWlVa2JxVjB5NEFpT1VGK0NSOEEyRDJISEdNR1FGQ0VMeVFvMG15WHNqbzJZckMrdG9iTFhKbVwvditsanJ0b2d5aXdIVVFMYWx4WkxydGR4XC9qRXpwUkNcL2RITzkxYXF5S1JkUkxzNWhrdkI1eXlLaWxQZm5hU29vMmhrVzJXOUs5NEVYRlJQTTdtZmxzMFZ3YXRucFI2ODBENmFyRzI1TTJ0UXBaYXh3a0JBbDVQNU9xa0Vmdk9jMjRHMkFLZXI5SDlWMnE4RUM4MTQ4TGlCSXR0UDFzd3NkK1RpNm03ZENRNVpCdW1vSlR6Q05xTW4xRngxd1lpZU95c2YxdEl6cmNHUkh5SUU5OXpSQWE4NmhDT3RyTndLRmNFT1BDbnROT1wvVDBuaHVsdW4zalRQQnZBVHRNb1wvOEp4eTc2ems5a0p6YUZqbUFDTlI3bUJ0eWtIU3NoeEo3UHFQaktCUUhQdVhOVEt4TDcycDUybmxcLzc1TytBNFA5WEhCWkRoUTNzNndKalhNc2kydzl3ZWFcLzNqbWMwYnVvTkJERHl5WnMwMW5iZnM3cEVmQ1FzSzhWR3hKY0swejdpcm1cL0F4aTNueStlK3dRV01GWm5KT3dVcFYwN2ZnWmdlWVpNb1wvOHhST2RKS3NmdDBuZGFNY29YNkthRWNNZzFVVHJYeENjOVFcL1wvRVwvVXkxNGdwUTM3UGQxUDBnRzFsWmdWVDlxbmdtVlhBclVvQ2s5ZTJyQkZIUDhnNlRSQ1IwQlpnM1YrY1R1SnJ3SjdDdFwvY2VralN5N3Y3eGcwbG5qQzNrSGl0bW1EZWxIb0JrM2pKUEFiWXJlSUp1K1dyYnZSOFwvUDFKUm5QbGRKMXV6cU9ZSlk0RVJQY2E2R3R3cjVGdThNV1BxcHFPSnByQzQyNnR3Z1k4TTNXK2FiQnpyM2xMWXYrUlVJR2I3S3d0TmpKd1FFR01JWTgxNFBYMGFXVTVjc0Z4bnNSUmMya0UzMmVic0tGaEVUdWJWNk1USnR6Ym9GclNpeTY3UzdJWVwveTBSZnlORjRFUERONnpIWDh4MHhISXFFb1hPbXZDdEFzaTdzcThJQWwzTU9aTmt4bHNOWUYrTXVQZG56Zzh4dEJKK3lGMGljVHFOS2l3ajV2V2JcL205TUhhR1NFcnhZVGRyMGhEU3hON1pYSUpMVDNQNGNZWUdZaFBxK1ZXU01DQ2Y0ZFhPY0xqcFVcL0w4bTcyb1hOOFNFTHZFcDZBdEVrTXBcL0p3MitZb01OZ2dRTGFnMkhvRFpSQmFINTZJa1wvXC80K05rblRyMElxMmxtbjZpeWg0TjlhSEE4RHhvRUdwWVpOaGNyWGZRRHBWbE42QWNFUFNoQkR6WXlmVkNMcXZPYVpzQmlUYTRWOGlOeGFVMjhyaldYSTArQ2ZOYXBBUkUyZVdnMTFzZTk5NXc5ZlwvNytwTzRnNTRuMWtDUDBJc3FQSzVGRng5cDJXXC9UVklhZXdDK2UzV01NSDYxUm1xblJ2dVpHMUxDZ21iOTk4ZTJEQU5XYmFBQjU0KzZKQmsyTk11bnNvdnY5QkZKenBpQ01nMVNKYmZ6MkVpeHJvNDZBNjRPYVJScEVPSlwvWHhZdkhnWjRrZUZGWHJ1Z1c4R0d6c0craWtlMWtUclwvN1BibzB3NjRZNmpUMk9XOXV4NG9yYkpScW1UZEtrVG5lNEVvZE5WdEVaMzM1U0QrXC8xZW8yYWVIVllTcnFaMW92Zk1XUVJJdFp3UGNrcHhIcEZxSEdDVU91d21cL2tqRmFvbnJDK1ZiVlUrWnA4TlNWVWVVYWVZUytZVkxad1wvMzNGczZoY1FnVDV1cWZ3YkZUZWVNWW5icUJzZTd6dE5VQzZMR3I4T2FaT3BkdXRlWFFuZFwvZHpSSjVBeGlRUU55c2NmRm9QN3kxdzFmVWRvRitEU1wvdEpXTlwvM29GYXZjdVpkblJ1a3BrQndoT09HUFBaNGFLdFNLNmxpZElsc3liYzRtSEVBcjAweVJUclFFMUU5SWFlMEs3RVo1UUtwQWZpV3BZeFJObnJjSWo0WE5KWWc3Rm5cL0ZHeU1wNE10bjlpclMrXC9BbVdnOUMyQVNTQUdkaHpTMDFQSURhRXg5MzF4bUVNbHkrUmlvREJTQm4rbkRmZ1RsdUxqeWZ1akE4WDBDdHc4endsZUxKU1wvSk5iVjBvQnBpTVk4R1BzaDhmSUZcL1lQcGJtMlZvckd5QlRBVmNPVTJMbjI2Yks2VnFSc3YrUmFzaE5QUTQ4OWp0Z0owY20yXC9hMWFpeDduMHZ4YWZmNmcyb0liak01RE03SWpXQytXeDBwNndSWENpclNTNFIzemhHUDhVbUZIWlhuREVsTVwvaEJcL2JxU0NIbFlxeTVXSFJHXC84RENETk4xVDh5TGF0UDBuZUY2Y2l6cTJ2bHo5TGh3TkU2WEFDNjF4VGt3bko2MXlxUVlkazR2TzFmamEwUHphdDl6azVZRDJLb013cmRjY2xNbEpsMjlwejYycUhFT09keGhMZTV5WFVnVW95enBxTVEyMHVqVnh5bXVUSDFhQjZVTTFnZnEzOFVwbnF1V1wvMVRiSHdZQ0VGZG1WQU13SUltREg3ZFg2aU5UYjc4eU9ucnNpNGI1SU0wdkNZazVhZzdiQXkxRk1xa1hHMUhpN29PdmRaU2R2ZEpZbnZ1QytEdEVwTEV1a1ZPQUdST0lHRFJ4RGJNc0NxOGM2TVQ3OGN5dkd5T1lFdmdiaHVUZzlJY3hEbERXWm1VbE1pODhaVCt6ZHpNSlVKM0JDQ1UrT2tlWHo2WXg5d29pTm41bFhRWkgxRHZmTFJPbXNQTG9qdllQQTNIWngxWUVnYVUraThIQU9qbFZIZ09xeldadzBXMERDTVUxSFdtV3JjaGpQRkR5ajZSQTlBUjNkZmFNRGJrN0lFUlF0Yis5YmI3T2pEOUZWVElQVUs0ZXNsNEJyWE41Vzg3VVhcLzFucFphZk5WMktHU2tQZmh5NDF4NGdTUWREcXlveXVoK2l4bUdMYTRlQ2FiXC9xUXQ4Rllqb0d1dE1xOGUzYkYxNzRtZ0J3Z1I3ZjM5am1oVG5rTXV6S01SR1hLUW5rTXVtV3ptVUdmT05ac3JuREJhQWZhNVlsT2RzOUU0T3J2ZWxLZEM2XC8rVzdxeWh1aWxLNXZiTkEzN2ZOVUY4TnhnNFwvRHJMN3l0bHBDUm81K0FSMlhDY3JaV1pkb28yd25kckY0WUk4eGo2SkpRXC9PbUtLbHhWNUViTjhDcVZzNFl5XC9SMnFUaGlWajVKdW1zYU5VaTdVUDNTVDF6dFpXWDNPcWlCYXR0WGErVElQeGF6eHljaEEwWEwyZXVWbjI3RHBzVVVHWHdwY1NTWkNVQVBpWlNteVhySUpacUdjWEwzTUJUTzhkU2V2bkpWSnNUNGVNUGkwOVVsSHdsaE5iNThiRVdXRjVMSmRuS3lwYWpQTk9vT3d1ZHBvR3E3XC9TK3I0TUc0cGlqR3k3RmYwZ0ZGYU5IckFqcHBHUjRJaVZQUzRFcjZMZHhOQ2FVejFIYXRmbWdzOTZ1bjdrUkRoNXlzblNlSnJ5Z0pFcWNZbVVubCtnT0oyVkVWMFJcL0pCcTR4Q2NQRWJvXC96WHRTQlQrcFJhbGl2ZjVYc2pUY2Vlajg0aVZKajl5bW5NbXFmMDFITElXTldsTFwvN1IzMnFKeHNoQ0hOVVloT3BcL0ZUQmJrUXBTYmtsS2VJemJvRmNcL3dUdkM3SFVjUDNsY1ZyYWx5dlFXbEhra29uWHgzVTFsSnRGRm9Mcnp1eWlHNnlPbFRGSUtvMWVzdnRvTDF0c3NUa3g3Y0JwZnhsU3EzUGRUTzhacFdZWU0zcUs0RHFvcTkrbzc1M3BxKzgrYmxzXC9ucnZMUEQrUUxqZWRObkNDZllVdEROSXBxXC9rTzdZUEc4R2ZWQm9uSVdjTFNvK1hpbjgrQVBKWlBXdjlDZ1hrSm5pd24rREVxUlwvNHRVQ2R1TzRpdmtneWVYR0hIRGdYSmYzanhhY2dpYWNyTGNZRnpSVTBjQUs1bVozQ1JPOEhaTHBCcmlzMXpBbFJ0V1lcL2tlNDFsN3VoY1BXUDBOb05OVUdcL1wvS2NSdnh4d1RDbW0xditBK1Q4TkI2ZzkxNkF6MVpONnZwdU9UOUk1SHpGUTFqZUtnRnZhdXgwWk9zMHB6S2Y0UGxtdEt0eGJRWnVWYTlcLzNTMjhRa0NTVzZoTVB6aEM4MFVxYmJvOURBSkZObzg0NmxKdWpKM25laUZYU2FocDFCZHVBekJ5eUJPbFd4MDA0aUxLdThMYnJiZTNtQUlQM0FaTElyS2JXTWtoZmFlWEFtZTdzeVROQzFXdkppaEhyc2dRXC9YQTdRVkhGeERyVTlqVFJORWxOR3VwQ1FtUlc4eVZPNGUwaGtvdnhZSDlTazZHMHZEODJmTmlmQzRpeW04Nm5UY3RqM2pSWk5ZZmFUTk5Wb25Bdmp2Q0VMSFwvY05YQlFzRzdBOVh6TU1EbWRTcjFBTlVFUFhubEhKank4bzN2SzhtWDFcL3BvRzRjeUtPd2U0RElEZmJtRHVIWkRBRnRoY0pBd1h4UnpFZXRWUTk0R2kxSnVra3pMbXdQTkpkM25CelNSTEY0d0ZcL2pYaFVKbVJIZDE0d3QzekRJOFB0Q1J5OXB6SWVpbndnaTRxWjRmTnRpUElacW9QQTB0d21kR2h1M3VlVm9xaU85cHI5SzdiNGY4N3BzVnZDakU3dmRRXC82S2xINWs1blMzNW9ITFJndFpWdzlnQzNralJCR3d4Q3ozS2JMUFJRVmlVV3NPalJGN041clZOTFwvUGg3bStNbVhVM2VpSFFoYzVSK2FVS0FBZXJUVVdockdIMkJIdmtsMzZzVXEwZ290ekNrS1JvdmRiU0lnd05nWWlJSXE1MTBBdDh0MmRFZGo0dGc5NDc0RFZYRTl5S1RuQ3psMGhFd09ZVmVxZzRsMlA4ZzBNenBuQ1ExUENuT3dMYnFkRSs0dFRHU05oTTl3aFwvYmJDWEpUQXJPQmYyaTNzR3o0dTl4czdvNXNBQ0dRTXdiYkRVSXpVYTFKN1RhdDNrU3FJR2JnQVRMUXRLTkZhV3h0K1pGVEJ4dzZ6RVVuMTJ3WVFOaHhtU3E5cWxETFwvUmphYW94R3NlQ2xkZ2s0dHVpNURldU1PaDlcL0RFNndValJvUmFUZTdTdmRyTzZkT0I5TlJ3RE13OFVJOHVnZ2Y3dlwvQmFtWW9lNFFuSnlwU2hVRHRZa29BbnZYb0FKNjBNVUltNHRjSGtYcE1QR01wYkxpZEdkenM5Wm10eFlnSHhhOTlwQjBqTytXRWVPUHR0QTNMMmowWVZ3Smkrc1FZdENuM3ExampmQVphdDI1RHVYd25PUmJmYVVJdmV0TDc2NTM3alN2MW9yeFwvZlhLdktLSnVVd0RQWWhDSnVLMnUxT3BaMTd2cFc1cXVKWUdHWnRkT0UrK21aNGJjYlNJd1BjNGcrK3M5MTNsZFYrU2lMTHptVngzK2FLSDB5R0t3NkRhYjQzaHROOThoWVVFc3A3TU1wcTNXb3lhdmtKUGFtdTFzV0ppc3Ryb1Y5YmdmejkwYmd1ZTBZOVJlMHluVXdiaWpZQkk1RGYxc2VHcm5peUg4OFwvdmYrTDJqZjYrYzlSN2NLVVc2cHVZaTJLZlVCckh6RnJHUnd5V0ZWQ1V3V3dKdXp2amFtNlpiQzVLVWNLM1wvVXhiZDNjXC9wVnoyOVwvMTdHck1tNHBueVREWTJkcUE0Qk0wSXdFRW8zRlhzQWtqTTFLcysyMUtlQUszWU80UjdCZFhLZk5JZlA1c1BweFJyOTNaSnk4cTFXTURPOVN2V0RtVmFUM0lDNm53R3RpR2N2UGRsY1BZYXlzSDNmUG40VWNXQklkSTBoUXBlYkZxODlcL01SZDhBZnFLOG9XQnpaUUlnQkhpMXFNdjR0ODZLakZFXC9UN1VrOTNiUExuWXlwcVB5Z0dhd0hFRFNcL293N1R4T1pXODVDVnV0ZjhXZW1aU1BGYWhxdEJNNERPcWM3QkdoOVdvYmRnTWEyNk1OWEdHdEQxdkVwbnZOKzBOOFRqblNBckVCYmlOYldFNUk1SDUzc0ZsNUM0Y0hEODVBbHlcL1l1SUZOdnU0ZENvZG1tWUNjVjBxZEFLTjZmcDd3b3BXdW5va0Y2dmFEczZRVGQrUWpQa3dkaldTM050NTdGRG5YNlNBSjJON1A1MjBUZ1ZqV3VaczQrYmx3TjJKMFpLdGxrSzV6UkQyaGRHc3JuZWR3dTFKa2lrSHRjbExlOXBxT0xoZzdtZWhSWFJ2SVM5Q202VlJxVnBhTzVWcTlBTWVJbUhER2lhRU5HY1JSaUVWb3o0TWV0QVVzc1wvQ0NEZjduZHFINTAzTmFxdzI4czhxVDA3c1Zlc2JiS1YwR1U1RTNJeEhrXC9PN0RsTW8xWTR6MnpnNk1vTk5Hd2xOSDV0RnFjXC9YdXRqaklUcGJPNEV5VTJBN1wvYXNWSVVjcWdlQXVGOU9FZ3BEeit5Mk1mZ2pCc1I0OWdZTlYyblJ1RlREcGxKQ0pWaWlKZ3VYMXl6K1hSTGQ5OXRscVRpdmlpbVhUeG8rVmQ0U3JrS0FLVEE0NStKUkQzU2liMkhnVkx6VU1QV0FUMGlQNmRHaG52UVgzT0FweUtBcFg3c3FIWUQzK2hRSWt2VGxhRWpWUGJXSHNQaFVhdldTSWhad2pQWXJnQ0VmT3NXK0RNbEF2dm15S3VVYUN1Mm1HektEM0E2TFBHUXZxQnQzTWRURGdSeW5WVHoyc1lVT0M3TnhCbXExVDFnSmJYNStqVkdkY0ZnQllHR0dsTEtka2ZRcjZOWGp5aUlWV1VVVzhta3V1b0hzanpydWJCMjU2ZkYzbUMyNk5TRmhtODlxbGNKRWtzMTliZm1mWkxIaGpaemtXZitjeVcySkcrcUpTb0Fla3JJVnY2aGhzWll6WXhSNDh3Z0s1bjVSVFo1a2NnZ1hvZ0ZDVjVPQW5OUkFCWkhMWU1JdXJSMjRHdjdEeThLXC9Gb2JmUFJ4TE1MaWdwRzk2bTFJVDFVM09zVFpkbTZcLzFJNmt4dUxDYnlqMnRMVmRxVGh1M1VJN3lCXC9oaEJtMmFHY3lEWWhGSHZZRTlEcVFqYVZCS3FDcTZPQ2pYTHVIa1ZGY1NOU2l2aEJZdVlwUDk4RU1lMlE0dGwra1dzR0hiYWs5NVBPTlNma011XC9VeG9mbmxzUklydEhOQXNDYnFwak5SWGhTQ3dJNVErSWIzNFJFQUE1NGdQQ1ppU1c5a3ZVNDJhTHdcL1Vmb0xmVzZxR0g2TjIzenc0d2ZqdlJaN01JRHI5cFdvOERxUHBNeHF1TUp5TUdlMFZKT25ZdkU1N2U0cHF5MTJhcHp5ekk2N2krNWVoeFlOeVNpbW1acmJMNFdjc2tjODVzQXdBeEpaSG9RQmlaQ09WQVFKcFZ3aUd1RW4zem4wSVNpSnBMZ3VuaGs0dERcL1lxbGdyYk5PdGhPcDdDZTlcL1RncndNdjV4M3BjUEJSYW1kSVluU0lOMGI2VEM1cDdybjVWellDVVdrVDdJM0dvOUtOc0hCWDR1aXkranpHT3dWXC8zNVZXWEJubmw5eEhZYlpVQzJTTURvMFcrenkrR2FIOWEwMDF5WGVrYmlpbzM4RGs2d2EwenlZbUJldCtsMEQ5dHY5UDRTdzJxSW5VSDVyNmdVNGVaT1QrUnFOd2ViSGJcLzRQMDZpbnhlUGpuWTJnYVBUcms5SVRMYzVNUmdOVXM5TFFnR1wvdGJqakxwVnpFVzVBQXcwbzRNT2FuVG40dzQ0YjJ4azJcLzFZcVhCV0x1bXcwbnArem1rNm5rUW5QUW5Qc3QzQ0xYcjRmTXBBWkozMHNhc3ZOR2I3V1pcL1wvK09GeFplcjJJNmxEQ0xpSnVYZWNlWTl3aXZ5OENMMHY2aU50aFpJMElWWTl6THZQVWRrYkNBdURRVlVcL0NmQlZXQnpBMEFLelJISStQNFZxWFwvMUdRNFB6NkM5OUVXQ0N4c3o2M3NxcnR6ZHVDNG85akY2NGxPSytza0dTbGRyelI4QThDd2pDb2ZEamE5RUtnbmw0TzA2WVVUKzlOOWVkckx2Skxsd2RSY09xNHp3ekJvSm5DNXlLUGVYcSt4Wk1reXhsdkhxcCtRS1wvV2lTa3lBYmdUWExwXC8rM2ZzWVNSNitxbGpXeDhlOUtueTdMb29UanBCdGhVUnRHTUlLR05ZQmYrOVBJdFVISGtKQ2cyanIzdDBORFluYTlHcDM3UUVKNURLVnkrM042UUhnRXZXVlwvK1lnbXkzdWNxVkRQRmUrdDNtZm1nMGM1V09oUXNWXC9YdkJjRXVMQkJaZWZNVFwvUGIwOThuajR1TWZMMjQ0U0xzU2pBTnVWZVNBK1BpakJtak54aWNIQUl4THI2ckN5SmtjTUcxQjFKSHFpdFRQMG9cL1wvc2lqaFRvWnpsZklJVmJHdExvTUw1U2lNcGdaZ3lpdXNzQzgzT1NFYnd0UTZXeWJkdDJsWnEzdHFsMitGQXZqSjRUMWFYUkY5MXpoamVmT0YxXC9YNTNyanNkUFZDdTRQTXVVZCszbG1pSmEzKzAzMlMyUFwvS2RLZ3dBSndySE5TNlhoZXcrXC92TjJZN3M5bTg3c0JrT1wvQ1lcL01BWDV4QUp3d2trN1dhMXhpZU83WVBDQUhaNzB6dys1MkhZblB2WkVVTVppd3ZBYlZMeUlrRXVpZjVyeEN2ajBJcE0xYXlGSm5FNlZEcWhnNUtsMjU1alZTTkFVbXBcL2ZicTBGRlN1YUhXY0tBXC8xYlBaYjloZkZFUmsxNlQraG96SEZzMEVEb3FibHUwQ3BcL1UybWxnSFpMUmQzd1hZUHM2WVN5SXQrVUxGV2hPOHRRd2duQkV4VUh4aHpLXC9kWk5PcUpRNGFFdTJRVVhtWmNMYldzTlptN043UlVzXC8zVkFNT1R5SUxpajEyeFU5Uk52d1JWcERiWHhaNDJEQlNxZkpQa2JzcXNRTzRXZlNOeXoraXV4XC9kbjVnY0hzNExodXNLXC9EdG55VG91am13MVZBc0w2NFF6UHJHWGNkbE9vbzBiWTc0V0JxcnkwSGV3ekNKbkRBcTd5TkZtTXhFRjJRWWl2c2tGZDduVVVoODZ6K3lQXC9vUEd2dEx4WTg4UlwvQVU2RlFvNTl0bnNqd0NjMEVFVFJaaHNcL2hudlwvMnhkZTFLeG5nc1hzQ0ZzMXhFV2k5M2FuN2tBekNnQURZSGR1VnZvQUxlWEVIMlRYc2hjbndEXC9Ta3dUUFkyWGlBMFNUSGVKQ3VOSWtYUjMyUStwNkl6V0g0dHp6ME1aRVoxRGpsbDZVWHJVaUZHOCtOWHZrakNFb0RNRUpYRXgrNTBZOHVhQjBkUlh0TVR5STkwZ3hJUVpIXC9qangwbEpcL1wvQTFwRk9hc3RNUjBxSWY5TVY3bXA2cnFNK1Z6WGhDWklYTlVvM05UY2FPSHZzbkwwNktsNGlPS1dHdlpMaVlyZDFxV1l1XC9FdEgzNzUzV3RWd3hIR2hrWnZRcTk2eVhHcXJaUVJZQ1wvNXN4aFNDc0xDamxcL211NkMxeVB6UHBVK0RVYWNXKzJYSnNxVnlQSGllaVY5T0d4STZOUDhCZ0RMQTY1NGxSd1lDMnJncWdWS3dWdmpaeUVFaU9TcjlBcHJmanV5WldQSE9IcE5xODJ3ZFwvWGUwMFRUN1wvb2JjVVVwNjZ5eDRTb2JMU3FHdDh3SzNubTBUNkJlMFBNVXp3SE5QRTVpcE5oc2xQMmlhQ0Z4enNteW5QUzZLM1FZRmtqRWdkT2VKdW1wMHEwejdGUXZ0SVBvVFNFak5mQ1NkRjRyT1doN0NZbTJlMTREQXl2UWFoTEcrOFB2RVFORE1GNzhOZXlSeG9rclVlejJEYUZucjRJWG5qeVZEdjVHWVUyTXdRNFhEMXp2MTJiM0Y4azFxV2hwaDlDMDVuMUxvTjF4XC9XNkRHSEhNWjhPdGoxQjBXNDdPeStodHk5a2NXRTh3clhWUUkyXC9Tb2pZNVZnU3RveDUwZU9jZWhNVStIbE9DVjBpblpzNGJQZzVqTDFlMzVaWWRZK0M5OU1rdTZsazd6MEhJdldwXC9UTit3Z1wvVk9jU2VESWQ0bDNzNXhPWFdjSEYzNGFhTWhOeVRKZVd4Z01veWttK3c0K3Nya0lMVE1XRktEajFrRGpqQTBLUmplZXg3RXNJcnowRVwvc280XC96eVFXWEZ5RmxaV1pXT3I2M3ZnWjRqZ1ZLMDFGSUlsVXpxdnluSElOSGlUXC9KanNuQStTRzEreU4yUkhxc3VMR0pvdWVmdnF1blVUNEhycVZFVm1IZnNXNkhrMDFoRHVpYVV0bUVORUozakVIWW0rYWgxWWxoTGNLY1V2ZmxiRVo4Q1VUQXlSVlRKbDVXQU1iUGh2OFJWcXhRczdyZHoycnZtZnhqaVFUQ2YxR1pXTldtU3JsVHMzYWg1ZlZtUGwrVGxKVmMyVDJTeDdadEZNT3JBekVTbjVBZU9yYmxoZTZEaVwvSmhlWThTRlNjVXNsOWU3ejFUSzRrT3FpTThOck5mQmthblwvRk1TY3lQSFRKN3NxcGZwMUg3ZXFvYkc3TXZKU213V0lEdEM1Q3hWa00zWFRzdEdQck1WNElMdTRDSFBuc1hIU2I2M3lcL1wvSElmdWRqdDVPS0lqam92YWtsdFlkd2lRZ2t6c1FpMmdDdTU2OEJUY0tSVXdsVjdpOXFuMkdmQlwvTHRuSlNiUDZadElLbkhDMStSZTFWTSszTXBZQU5lU2dibVkxaVJIUmYyRldHQkRlK0pNYUpFNUZJQ0RIOXFLUm54YlRFNUNlMnFWbHVlQ0N6RWMyRE54VGNaUlc1aGNIeUFTYlU5ZGVTM1VDTkxGSDh6WjdLdUw5ZitZOWcrcnBnV0FzNFcwRjVtaTRHNWg4S2NHTjBoVTFIelBtaHF0OTdvNG5lc2NjUzVtd1NTSmpMRzVuMDNBXC9NZ3VqZVc3aDNKaTNOSzAxSWVyRmFMUUVxM2praFNuQ1B5cWp1cU51UitaYzIwcWNGRFB6eXBDWFZBWFJEQnhrMTJObnFDZlRkK0lnejErYUg4NGdKM3BsQWZNWVBWd0h0dENWVFJkRFJ5dkZ6UnlxUklTMUFFaGZZdjYwK05HQ3M3ZnJ6dk5rWFArQ0x4NE9JMVcwTzc0Vk44b1dHUXpoSlVlNmxCdnk3bHlZd3pIMm82Ykt3Y3k0dlpVOWdZZ0lUaFdEdWZsNzhvakl4OGNJdjd6ZmQ3SXM3VWkzUUxFYzkrMUpockFYUFFMY011c3gzbnZiSm10NzdGV29adjJRVnZtc3lUbDkzdkcwRzBLY3FSZEVsS1c1RlZuQ0NSUjk3NnFRbkhQNGJxSHRkSmpobjhpQjNyazNUZ3FFK3MzOVwvUUFlY3NyR2daWTQ0NFUwM0doallzMENrV3BVdllRVFA0ZmhvT0YrS2hIeXZ2QVdXc2FqaGozcnl3d3R6ek1aR0FDYnBGUko2UGd1K3NVOVJKYzltYUpLaXJOa2hlY1wvK2NCMzFGd1hMckFjbFJYSndvV2xMZ0tLOW9NbzdaYzBvOVE5V0dRSTZPK1wvZWdRNG0zT0lzZCtpdzdpVXNFdmN0bmRKTTYzU1lwZVo4eEVGeUZcL1pOREdBZGxYQitTVVVNQnhGU0ZTdUpHWlNCMmxneG1MTlRFQ2ZtZVNlU293bGFuZEZXNFhEbk5YTnJJNEpRalp5MWppZ25qWFNqNjg3VnBjMTZjeE43RDl3TDNNbVp3TktpaWl4amhsY2YyOVZTenllNXlaaUdcL0Z0UmFzaURNeXdPaWcyYmQxZXByZ01qOEZweWFPZGZrb3V4QnRhWUMwd1dtWERDT1dEU2paWjNlM1A0akNTdWpZWnJzRzArRXZOSjhSZEZ0YVFPM2VoN0wrVmRibU1ESENNekxXa0lmVDJVb1FRam1Bc3A5QzZQN3ZNekRtQTgyUm5WXC85eHUydE1ROEIxSjJYUmdOUnhcLzNJeDBBK2NlcGhzc0dXYldcLzR3TjR6bFFDWVVIbjFBUGlZRlRpRldCcFlUZ2owK2xieTNuSDdxZWpNaGRGejFiNDlIZG1xVklRZHZWOURGdnhPZE1hVlwvNVMwTk92WENGOU1LVmFmaG1SSVZEYTBZQ29GOThSeVluaFBod1lNb3M0ZGljVmxUaWxSZDljeWZqcEdGRWdGTVwvbCtwTmNkQXJsMERJU0lIaE1mT3JxSGJFTzNZN0Q0SnRhU1JWSmFYWVJ0aUZiWUcrOW0weGFwSTFrdU0wUFZKck1rQmpoR0lScW93a2krOXVFUTlxU1VsMHBRdHVGQzB5dWtzQ3FGWDZiNVBva0JaeDMzMndYUjZINHhDTmU5OTY1S0hQQjhPS0thNk01bWJ4TkFRclo2bFFGSTJCS1VpWklYTUZwckFtaitlQkFMYXBrZmloM2F6aGdIaTNaQ0hOTm5CM3hHNHhDdHNleUVBMDdwMXhHRkZKSkJmam1FNGJRNDVLRkV3NW53Wm9YXC81dXh0MTBpRUZFa3FoVnJpRmxhblNWZDdCOVBcLzI0VzdvNnJyZit0dFdQcml5bjl5NGFhNEYycXBKNzVKTjlTQnFKamlLV1cwR2pxQTZwQ3k3RU9YRGg0dW5xeEI3MWNzM2NWM1VsdTR1eXppcmo4Rlo1S1lBSlU4clIwczQ5a1UreG5RdlkwMVRDaURYV2VHdm5OMVJQQ1Y2cEtcL05CYXQ3a1VEbWdidnFCcHk3NGxTOU9ta3V2ZWlndmowM2tvZXk0QmlmYWZPMzRZTVBwU2tWeDNUbWs1Rzl0eGpWSmpkdndGbFNPdTkwSFI0eVwvSzB3aFRtZ3RjMFJxQml3UVpMY3V0WXg2T0F2Q1pwekIwUGRYZWMwd3FRSnd0S0xZRUROcnN2Y05CRE80WmpcL2o4WGNmSTlmUXFDU1JpWTlwYktTNXRvb0pwTTNManRTMFJadVI0ZEpoR0xEQzVEaUJZcEJxQkV5S0N0blFRUVl3Y3kraFhXQWNPcjdHdE1wY1BUOEhNZUl5REpxdk5SSzRxSDBZV0pZS25rVFRlSlliRHkzNlRsXC8rYUJlK2xmODBKaDNOVjhEQVVCOHB6U1pWeDRiaHdPdmxzNzRKWHpsZlZOWmpkcjNQa1BDREwyMksrUVd2aW8rZGxEZm4xcVVlUDJOQjU3SzlJXC82Z0xZNFUzdHM3cmREZnRzNWNUV1hRYnk3VjVpMGJTbHVaZGxQVU05VGQrREt4WUJUeHZpNzl1SDZjZVhIbGxYWjEycU5zU2doWitCSFVRdFpJOFdxNzNVa3VCcDJGM0x5M2s3V3kwdklQT251RHZjeFROYkltSmxQaEg0WWxXeUpPYjJOcFNLS3Z1TStRZ2tiRFI3ZTNCQnA5dU9zdnY5clVScW5oeEN2S3pVeXF0YmNlMnpiR2hzVWVMNE45SmlYZjNVWGF6cWEwOHhLRVpVMWpcL2hUQnBPZVwvYzNkNXFOZUlxemlTMEpmSDdzamVkZWY1NnVza05QU29UYUtydUVyeTl4bm1hYWdKa1FWZlp0Z2FsVklTajh6XC9xR2E3OVVydXY2Ym9CbUF0RFwvNVRCdmlqVmRIUFFvTjFtalREam9sKzluTHpjMVZKNTI1NVNRNnhwQ0o2OHNQZldoTlRFVnZWZlVLVmtiWnRNZWlWVnpuVUtpays0UjNXN3RWYytESzFvbU9nTktLNFhNYU5pZ0VQOXVXTDk1RFBlbStPdXJldEpVQ0E4cVY1UzF5ZEVvMldEK1M3SWNRekNPTFltTTNOWVZyNXowT2pSNEJZS05vVGhud3BFVXk4dTV4bW1GOERldlFWMUZPdDBrTk1LQXV3cjJCZHdKbWY4VGxnVzNtajNwdmVkY2FVMk14VEorXC9ubnVoYW5tMXhNR2xcL2RHWWRpV00zRlR2ejBXNk9ERmc1ZGM1ZlNwbEVxWU8xVjN5QmlZRGtWOXhwS1NwZWFZT0RsUDZSWTFTS0tldE1LZm1YZzNoNW9GTk1UdEpqVnBhbXhWUVFnQXNobGVmaWhoZGRHVEc3bXhEZWUzSTFKXC9jRkFSNCtaYUtlY0ZEQmZrZ1dMeVFwdGlnUVlEVVltQ3FrOGpLUUpoR28wRHo1VGcyTkFUUGxubUxmWUVpRnBNeUFTbzBTaGllUm80eTdNZGFWYzBtdlBjeVBzcERKSjF0R2lvbHJrRHg5M3BcL0V4SnFZTHpiOW9nczdsUHVsVndEcWl2Mm9hOXRiXC9uMXhZN2lXUDVhUkhIYkFLVkxcL2lsNmpVbEFaaG1kTWNJZ1ZMY0tsNUE0ZndJR2w4WHorcmhtaTRmNVwvUVJXYWZja0hKbkZOZURcL0l3SFBGdjVURVwvMUhSYzF3MkZhZWw3RExZV1l2eXFPWmNrcHdMNWM3bjdLaXdodWJmWkEyeDZjVVwvckhaSlRyd2c0TnoxeWcycUtaV0NhVTBqTWtCbWRMbUwzZUE2WGNQV09iaUQ2QmpqOUZldHpCNzA5dUlNbXZjK3YyYnlXdWVvUXBSTWZENkt4XC9FWGtMMWQ3NVhKaklKZGpDNkp1THRvZ2t5ZHBnc05VdlVseWF4OEJTdzFETGF6aEl2RUZcL2FMQVgzR25OQUZDOTMyMW5yN0RvOVpuR3dybzRMUU4wQnZTNlZidTdkWHQ3b3V2bkpDakNwVTlJREtzRXJXXC9nV2RlTlBnXC9uaDZGRGJ3Z3lDNzNHM3ZUejl3V1dLVlBIcWZlTlNhcEl1VUlkTEFUTGZqTDhycXo5Y1RGT2djRTVSdGttNURnXC9rUTNhWStWSkdvS05EeFBmaVExTjBCVTA0M20yanJ4RHVERjRWQmlYNFRlY0QrSUtOdjNUMXRlNk9YY0hNWXM4SHk2aXFVTkZRRndFQlFmelhTMlJ6SDR0ZHV3U1YybmpUcEVWV21CUTU5VWlMWFduK040NFJ2QVhqclZFcUZ1UDRhR1VcLzZTcjlLOXo0eFwvTEZcLzZDUlNad3FmT2FRVGc1MGhzTVd6bWUweVhUSXZPSDdcLytxbWYzNHFmQzA2dHBZXC9PNWRFNlJnNTd3aUJNbWlNRGNqYnduUmJ3QzBNYXFWd2trbFBPYnd2d0RXMUlcLzNCWk92Tll1KzhLb1RGT1Myc3RtbjFYZVVQYjF3UzJcL1I1SDRKVWxxRXhBRnl3UWs5YnlnVlVadVpBMCswVExHXC9ZRnJ5dWRiUVdCRUhxeXVVeTl3WFFJcFpLQzE3K3M3TGl4bTRTazF5anRXME5zeUVBdWRUcGh4NUwwbG1QQWh1eStCVzhrQWliSFpydzFsek5yVWRUTE9OU3ZkbkFDTFhQdGY2ZVpHWDBYZVNONUJPcUhqYmZyMzdPZXFQNXdFTmdaMGZJOXlNbStvVGxyaFVyZ1NUazJCK3FpVVFUaVpyMU11YTdueGpjS3BTdjlIM3pLNEY2cUlrbWRoZENhOGN6SGY3TlwvV2pzOWRKVDBUdjhWbHo5NTc3dUtMNUlmaUw5VU1xZDJNMXE2VDFRUW82TnEwTkpVVWFwNUd2UE12XC92aVhJVkdjOXBJWkswTHp4QVhIOHVXMXFpdUtueDN2VGFOZ3Bab1B6bGZBc3ZtMnRhK3U4aFlXU3FGd0N6QlRjS3BnZWd1SnhCTzlsbVwvQWZyTWVpNVBcL3RxOHp5eHBpaGh4b3hrUlV4bW13S3phSWppU3FmM1I1Z2RxWEdEVmozN2FxY2lScXlwaXBWZk5hemppR1JVdng2MDVYZFZQNEprcWV4dWJpYzN2T0pcL29IWDlBVGtubmRGREZrdWdKUnF3MUx4ZkZZU0RWcVg2ZHhCYmdEeng3cjhmTmlGK0dldHBIdUhjQ0JLTzZ1ODVvUXRKY0VZWjBqV1BaMkdmb2MwZkRBaHJraVJ1S1Vxem05NDYycFNsUnA1cUJoZ0tNWUVLeldmSDVmam05QXdJdWtma1V2dmZJanB6WTlpMUdzWVJcL2E3Z3JBWjFNb1Z5RUg4bXpuRlNleGZRUGc1OVhhNDFVbGZFNWJIaUJUeWFOU1BQWVRnRlRMN1YwZ1VtUGwyU0ozV205YTc1XC9Jd2c2VmxaNFpaa0F5UHN3VzRZR0FsaHNKRUJQU0tkMGloVWdpd3BtRG5sWVYraW1hT0lHSFhsdmciLCJtYWMiOiI4NDYzMDhkYmIxMGM5OTk4Y2EzYzdjY2VhNTQwNWM2ZjE5M2ZiNmJjNGNkNWI0NWZhNGExNmUxYjY2Zjk1OGI4In0=