Chương 1885: Làm người muốn thành tín, nói diệt môn, liền diệt môn!

Giáo Chủ Về Hưu Thường Ngày

Chương 1885: Làm người muốn thành tín, nói diệt môn, liền diệt môn!

eyJpdiI6IlFjcHZkcyJ8qifOtA82WaHpXFZTZ2ZqMklwOWlcL0xUQVN3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkVTdHFRNld1SnlHSlMrSlZ4eWJXaFRVMXJVXC94SHBoOXNkOWhJXC94dkFrbFhaV0tqNENSZUJiR2dsTjFjc0szMlJiSldaTWYzNlVwYTFLMjk1OUk1R1hxYWFyNmxvdk5ZVXZMb2VwWnRJXC9pNk9HNmJOd2FrMENvRldVZkM2SlVBaEg4ZkZzVFMyRjdFb2ZxeG45ZXhSS05BNkdaQnlZeHM1XC9LOTNCd2lcL1RVcUxRXC9CTjNcL0hkVHNjajVYMzAxR1JXU0VVK05GSXczSjVEb1ZxTkRaVUY1bnVtanF6S3JJMWxvSFgwZGNSOVZObHYrNDJHSXZjUWdlbFJSYVd5dW9zY2Y1RTM1R3REUmFZOUpQcHlmZ3pzdjU1a0w1aE1jK2FNOVNkZllWUDRrMU9GbmM4RVBQUXF6UlpVVEI4c2RqOG9mSzJ2bXhTQlwvTXFuY3RQZit1OGJJdlRralQ3TmlrUnhNM29pS0Z1ejgwOHFWOGZEVG5UV1F3Y2lMU01wT1pJMFExZzEyTkRrbjNuczBFMnpHNFVRMEZPaE9NaVhaZCs2dkRFT3ZTSlhEeDFXaUhCamhMT3B4ZVlvb0duczNrOVN2Z1hjRXIyamd2Vm5obHhOcHp6eWVGaHdQbTQxYzZ1c2lhY0hIMlllUyt6TDRFS254eUFkYzY1a2pzRjRoMTIzeFAyMks0REJZVnEwdXVpT1ZkT05aTjI5VGpDeEpVbVNoOUtZancySUszWXA4NWpLR1ByZTA0N3NwU3R0bncwcGN6eE9rckE3THkzVlwvQ3NIbk9IYW50bWlRSFhOTVBldlNST0Y5K2RGTGkrZkhtc2ZLMHR6SEtyRnFMNkRMMUdUZ0RVb1Brd0lQOVBPQWtKUkRHZzZlNDRReEpNa3dWVHpzT2d5XC9VYmdQbnlLaXBDekM5Uk1xblo4MVFcL2VlcEhRV1luS0o3b01vdDJDMGk4RVJ6RllBOTd4bmNHdmlubzVzVlwvZTNUOFE0aWhPWlFtQ3NINzRcL0lmeUJWSDRLclJxSnRXc0NhYllMT0NsRmx1eDc1V3RiTzBqUWVNR3NmdmpaMW9ndzdPQ1ZuY0E1ZXlyYXVHODQ4bTByODk0cmFYVFJtU3N4ZE5jQ0Y2Zk5La3NNbVdsOHgweGNCZ29kSUpGdEJjVFJoSWVYTCttMkQyMk1LSXZjNjBcL2lQZmVGM1R0NjVoVVpcL3k5Z2V2RWNhY1JPSWYzbXVsR0JUYmdaWXlxT3pcL0g4UkNQRUtlZDh3Q3BYYmVjdWtuT2RhSVpLVFd3aThDRGh3ZENcLzhoNmpVcnpFXC90Mkh4SmlmT1QzY2V6bVB3dUIyY1wvUTZ3OEUrTmJWRjEzekdBK0lxVmZ2NzVrMmpXeloyXC9pNDFUdHBGZWlGTlpKa3Bnd3lcLzdoUnJkajFTdXlDYWdGZ0NSM01CMjVBVEp2V0lDaEd1SlwveWdSVzdVb1UrTzNUNlZFd0hXVXFWSTc3eTFtUldmN21LZlQ1Wlk3TXVINkdRc3dvTzJFUjFFTGVVSGdxWUZIRlNJbzF3ODFjeWp0XC9ydWZZS1pMaU1XN0JMclNRXC85ZlFPUUtJV09TdWU0ZjZ1c0VuRjZid0k4aXhDeWdmQnNnZHFpRm9IMkpqQ3RBTDMyUEdlcFJmemczTVwvOTZGS1hqWkwyOXBTNTFVWUZvUGFrNyszZDRQb2RUb1wvVGM3UkVVUDZOQzJieGxUdW12MjdwQjNXSlBjeEdxUU4zaE9SUnAyOE9wXC9xbnpLQ0VrVDdJUWZibnZkandGOEhwZVlLa05oMmdLbGFlanBGSjV3ZDRZak9kM0orV0NiZWtwVHFTNGRCWUlDalBkRGR4YklVVHFqOTBTY05cL0ZxbHZxQ1wvdVFadkUxTGh5Z0V5V05CXC9DblU4aGh3R0tpb09UK2VOYk5lSW9ZWngxelA5UVdjeEZlZU1ZeDJrY2JSYTBEWXlEWnY2ZllzSjZVR0RmRjZCODFRbkZiTGNrK0wxWFdYZ0VnMWlqMVZ2MnFkU1BhXC96VlFoZFwveWFRRnBVaEhZQWU0OUZ3NnM3NVwvZXo1M29hRmpqbXpsVkhmN08wTThnbWZZRU1qcVQ0UkJKNWFjOWxOVHRDMEdVUEpJRTZUNVl6bHFhMlUxMmFCbG1CWnVSVkNtWFBWMWVSeUxlS3I4XC9UVzRSU3VyeTBvQmRXQVNidjlkaEdSWk9ZbWtyNHR3TnRVT1hjeUxZU1pQMGJXTjJySlpyU1wvSjIwMWo1dGZ3RnloYWdqRjNLZFpPeUFFQzdrMmFLQXdvV1dTRVpxRW11TlY0eGw5M3JyNitZYnhLd096ZEhtYmpEbGZsMWUzXC9OTHJwUWVpbGJcL3JNaFR2M2dyVmg1WU12MWM1eitNY21xZm9abWpFek5UdjI5YWc0TjRTZnU2TnBXOGczU3hWZVRwQmJGV05xTjNlMDcyakJvQVlmVXAxNSt0TWlaZWdPZW1YNXJXZGlCUjlMcWF2ZThhemJpSlpNcGV4ckJpaEZ0UFhNT1R0TWs2SE4rRnhQNmZVOU41Q3Q2QlRhSk05N0dua01HcmV0VFwvXC9pMlMyRG5xcWJSRWc5NlwvWkJuNWlkV1JYVkMwS3pcL3hmSFhWaGxpcFRnUWJEa3VQdzg2YzlmXC9cL1JKRkowbzdZSnZvQytaWHhJZFJBWmpLcGhscmlEcGU5dERjMEc4bHJyVnJJdlRzT2tEVTY2UzhlVmx3a3Q0NDhQSTZNVTRoMW5mcEpQNDhvSDg5ZXBHQ3dnZ0U4TzZ6OUZzbmdIYklZMjE1Zk1JdXV1M25MQUoyUVJlTnRcL2I2Z3VkMXdpXC95OUlkTWVVcTdxdFh3ZXlHbWRcL1NMdkp0WnJjTzk3UXhYNGo3TnpObWo4XC8xbFJ2bHI3azVOb0poR2E2R3ZVV1ZYbzd0ZDJOMWZhR3RqalkyaDR2OGNnUTEyYzgyYzJDTGF0RTdYYU5yU254UUI0bStCWXRkRE1QdmlFQkU1ZTV6cTAxeUVnYTJKMUh4NE9zUUxNeFhUVnJXN0t6RzZkXC9LWnp2N0VBWko5b1d3OFlrOVdMUk1JRWxRVG1Od2s5Q01qc1UzMHdJQW5Edmg1TTJQczNPZGZQcXlMUFdKWnIzZUdlOEV5MlB1bTRWNEorM043UlUweW9mOVhBTkZkWHI5MVNzMjNoS2hSRTdPcGZYQlFZS1NKMWV4SUVEN09Mc1Fkc3JrTkx6Q2g5R1BDQzBYbmhBNHVwMHZobURuYkZBYTNXZjlWZlJ1YlgwdHVROGlGeWFCdCtlenVWUmZCczBFZnhnRE82ZmVXdFczNURYdTRUVU9wT0E4aEJFSmdOd3RvK0NhZEo1NWlKclduUGFKVWplU0VvTFwvQVFSaTdKRklKdTNkZUhXRmdUYUNadUxidXNuUStTaFhjXC83Tk5Rd0FHREowWU5VUERvR0NJb1NlS3FFWmN6Qjd1dEljQ1V1cVwvZlM5a3JtUEFFbk1paWNnVk1vdWN0VlRjeDU0ZDM3KzY0eXNUZWlIYllpaE9CUXk1SVdmQkdUK3ZGTmlIMkVYNlM5dTVTZ2hvS29Iamx5bFZBVzVRQW1GaDlTWUh2N2hPN0RKMUNRejlHZ2JJQVhrNjY2RmNTNDdCOGJ4aU1xOWozMXhHODVLdEdvVUxCQjVaTGVaS3RXeUEzdndTRlwvQTIyeTNpanZsN3F5WTljcGIxaFVwcU9XU0ZiRUl6QUZrSmZwNFNSUlpGUlRaRFgxcTdOU2trZ1dRTzJrNUozR3ppTDdjTFU3c1JPMFBsdjM3VnpmQ21FUzNzYmdjN1Q5VU1OY2xsU1k2dlpiTkgzdmV6dmsxeWlxMStWMDdvRnJ5Y0cwdE13ZmF4R0V3cVplMWo4K0d5YnFuNkR4M2FLNDBmazJObW5Vbm50RjRpNXJRUUVFUHh5QUV5eGUyTGVuaUtTaDQ2bUpJV3U2bmgwK0VkMmxaaFNVTjdUTkRvZ0JLZXJGN3J4TXBlZTNHRkYwMlwvMlJHdXNMZW1YWmN2VUUzaE45cThYTzIxaXp5RUpqUWtNczVPMXI4NjB5cmMxZDJnNWt2dDBXdXF5M3dKb1JDaHNVdlNYbW1hM3E0akhjbzhBK0hFRld4TkxHOHprbE84QlZKMjVCK2treEJPR2dKU2Z3dDZPOUVIVE1oa0FcL01yRkNGakdmUk9FK1hxS21xN0owWEhuRWNyMGJqOEFlUXRsS0xQajJkNU1QM3NvRjQ3UHdzSHNhTnRlWDVIODV0MHBRenF1VlwvaXdmT29VbzBTNDdHNGdkMUhmRUZlOFFGeFJqRFYzbTVXc2VsNTlpOGttSU8rVzhiOEpNclYrKytmZmpyS01SQ3o1bjlGazVHYVpwNjZmVThHOXNtT3dkeDJCTVZLXC8zc0E3c0M0Z1wvTVRZb2Vqd3JDYTBSb2R6RDEzRWpPQk0wMDFDdnM5RGg5bVBES0tOZVZ1eTNoWmFhR0NVaFwvMTVocnZXaUh4N21sMENmNjViNDlhTWpQTklZWkp6WVE1QnlXclwvR3NFV1lCUUpsU0FsWTdPOTg5U0xCMFlaWk9oNTltWUxRaW14b0ZDRE90QytpXC9kRE5LaUUwRnk4ZE5EeUJjRW5jSmJMRTJcL1p1TmJrVTZZUzlPVGFNVUM2VVVvNnJcL0g3R2NpWjR6SVp4Ym5BU0IzTG91VDREbCt0RUs3YUJUeU45VGJDeTB6Q3gzakpEdjhQQm9IVVNnWXl2TzFHbUo2c2JaaFc5K0VuREtcL044eVZsbG8yK3BlYnJ2V1ZQMzJ6UU1UMm5KUFYxUjYwOG5GTjhTR3cyOUdyTHEyRE1Ld1ZkYzk4M2E3d3ZVSU83eDZNdDIrMEFcL1VGcWNFVzc5M3p2bTlqaXlQSm5ycGJ0U0FpVnRRaTg1OTdTR0JGOVFRQ05OdkVRT0RYWjh3UTd3YkNKUm9nUTZBVENtMmhpMitcL3p1VThBMnY0YXFISmNDSisxUmRVQ3pma1F2UzZ1Y1Y3ZjNCXC9EbVZURlVjaW1VS2RkbTJ2N2wrd2l1TkV3STlEYjdHeUIzcUIrK2puT1RZa05hOU04UGNVUnFJYjdNMWJXZW45Nk1KQlJDaU1PM0lFUUJrYkI1SG9KT0tnTjlxT29XbEdHS0JpRXFQajFoQ1wvVkh6MVhcLzVDTW91OUs0XC9qTW1UQjd4Nk4zbDJQcDk2T004NFF4WjBBSDFQQnhMTFU2WldCNEV4d2NkdnpwWHVKdWJhWFk1RFpmaVo3b2xWZXZ5UkpxSEJxZG9lbVE0cXp4K095cGNYYSt5UThiSTFtTFwvOE1oK1pWNG1Ec0d3WUVzSFFMUVFxMkQ2Y28zTGhFbUpoQ0pCQ2NGV1N2eUJKY2hLWFZSMkkyMzRcL0dGNU45ZWtRMTdKUzFUU21uSW0yTkdZUDFNeTRjWjduRlBTenlKMHliWk85QlRBOTg1MWdYbTFyWEFWaVVlQXd4Q044UEZZRlpoQ0FnSFBrVmlyT0FET0hOS3RiYzB2Vm1qT2RMSmZpOEJsXC9qM2ZJeUxHQ3VLd3ZkakgxYzNLTmIzaTF4MXpwK2t1NUlDcnlZOHFCRFB0RUpxM2NZZEh4dUhSOWR2QXhBTmNoSk0zN09FWDUyQVwvdmh1SkJrZlNTcG44bTBuaDhUK1pUdGdGTEl4c3ZFWXVMa0hiQ3FyNUtwRVArcGpoXC9QTFN6Q01iVEpqaVwvanVDUjBTZUpmWWVJenVYRTZUMEdlVnFhcFcyRTJhZXRUMXBoaVwvS3dPRTNFU044Wml3TjhRektEbWh2TG84bEc4VG9iZjF1S0xnaWs1WWZVYW1CMFJJeEJCTnFad2xuM3dEcitNNGNzUnl3RUNrXC9vS3c3cmdcL0hndmNrYnkrRHNmenljRE9SYnQrZXpsd1BJQ3hrWXJmSXRDYUp2OEdmNnNMWmVkOVZTWFNtUURQNUdSTWhuWlRPU2M4OHpOTGJMN2p3NVphcitDMUJoNVQ1WWNOMnFpamtMcWdzYmtHQjhLNzUwTk5CUGltUU9yeWt2ZURweHM4RXlcLzN4bEZUaUc1R2dkZHRZV0ZvZmgyNndIZ2hxbXUzU25BYnlXTHFHNDVPT1RrT2RvbDdWZlM5eTZHaG5Yd3pNczhXTmJSYUZUanBPTDZ1bm9BTXl0K1VaOTVJNDVoTUxxRThUdld3cWRON3ZnK3BGeWpKZEtjWFZDMmNzU3B4Mmh2TU9yTWdzR1YxVW4zMk1rWG9USElhOXB5XC80Tnc1T1RwSFhJRWR3Mjhldzg0OWErazVkZjJEWG9aMHRrcVBFSTVGNU1YWHJcL1c5Qmk4TkpJTTdTZ253WTJRVHRPRTVjMzNGV3VqSDNMYVBUc1wvV1IzY0VPaTFhQUdOekg3UjRaVGdXc2hXdzVNTGZJQTZEeEZlZHVnU3BjYmNoMlFQVlFXTVJVdnR6b2JpZlQ0WmMxUTVkUGZlbGNcL2xEaWpYazcrek5BMUJJdWNkMHJJd3o4MldBeG5BVWpVY1Jac2FDNk5pczRweUxPRERkUkdCY1F1dTJIbnZNdUhESDR0VU5FNDdTS3hRXC9iR1ZNaFJWZmNPRDZPSHRQbEtjYnFKZkVtRWlmM0ppcjZ2UlBhdVBYNlwvTjJkR3NqUFdZSHhuZFZvTGhDY1Bzcm5MZDRyTTVBOXdFQUoyMFlYVnpBQW5LZG5VNklWWjVjVkZyeEoyd0Z0YVV1Q3lZM1VQU0RXV3dNaTBXVnl4VHNMVUY2NTZ2QXNtMDh0RXpRVEJjeG5ZMWFkMFB1UlBjZHBUeTEzSzBWV0tzWGc4N0g1ZFZKKzlnb1lleEcxV1AwaHNFTjNmMzRBWEZvSW9zUzNzOGRiU3JPdUExeEZFWmh4NDlLc0txNHZlaUxJMDJXRFRJTWc1WWlPd0VJeUJUZU5iOXlwTURYRU5BN3l1d0pnNWlUN0dJbmVuekhZN0pqWVoyTThwREYydE9rY3RvazJYMDdVN0VKVHRPZW05ZWJxZVh2WFdpdzRsWVJ3TTYrbVMwblVOb0dcL0U0NjhEQTduT1lZeU9HZThDR1czeno2cnhNTng1WGxodkgyaTJHa3FwbEVjSWlpVUJHb3Q5TlhJSVUxU1lEdXFQeGpSNjk5NWFTRWJqdWRwVTVSMUhxYWJNZitwTUFCRTE5YlJJSjVIZW9oeXFZSUo5bFE3UG5Hb0lJVFlGSlJOMEdMQTltWDdCZ3g0MXdQRjIzeStwXC9kVHcxdGVyeXZudTAyWXE1RWRlUVJKU3RnVlV5aEJhck1JUmJMNk42NW5yalFYcmhTNjNVZENzZEp1SkhySDIrUThRK010R0dxR0I5dnVDRHNSZWxxTW83SlhhRnlKNlk5czJDWWFYTjE1b2txUzdcL2VIazhHclFEbW9hOFFpUVNxcWttVUhMM1d3dFM3RUcyU1VSVzFhdm1pbUtycUNrWTBQXC9yNW1HTmxoYTN0SllkeGZhZVJYOERHMFdHMkpWcll0OTJUM0U4d0dNeHFXVFN6ZWZjVjJsWU9XNzY1dnlvcnM3NTV1SGZiSWFabldBc0dsMWxtWnFob0FrZGhnZjkxR1Z4dFNrckNmTFRNVnM5b3h5T0o0a2c3a1UwZDVNdG5OS0g2QWkrQU90c2VxSVFOeG15OGcraDJXbzdhNDZcLzF6RGxNRDRCV3hBOXBWY3FjXC9VUElobjJ0V3dCYlVYanpNN3phSkJzZXFqVU5CVGVpSkphTndXWXZQM2krengyTk8yajlOa2xteTBaQmpvOTk2Sk5ycUJvd0hiYlwvVkdmNGhsNzNiM3B5eWtYSkFETW5vYWdEdjRsRXFpT0JJNTk4d3Y1dHpLUnZCWCszXC9neUJ3aGVqejFXZ0NhMTVsNFwvTEFTXC95bnVaN1J6S1BjbFpGNWcxNXFSVFU1TzJPd1FPME5QQkZWSTZOdGREeUY3b2UwcFZCS2hLUWtKWlBEZE1uTjJ3VHIzMDVhNlVEZDlcL0ZPaTM2WjFaQ2RFNnFaZTRZTHRKOFwvVnNYMUg2MVZZcHJzb3R5dUYyelwvazhUVHdoaTlhRWZJZGVcL2IxZDFpRnFkdkhKREJBRmJwVnBwQkdMcmdJVklMQVFZUDRmckM3OG8yRXU1REk5MnFOZ3d0ZSswa1pUUzFlUXpjQVlmZFZ3TGlrZ0N0dWVOd0pycTRcL3FTdWZZTEJYUkkwVmdSUGZWTGtVb3lsSUFpVFBPZjFkMXJkQitYNW4xQ1dXdGJ6SmNNbDNVU3pxQ2tcL1ZQYld5YUtwaWl4Z21tM3NZZHlxOHRTUFZUOU9Uc0xPUjlRZkZYYk5oMFo1OUZ5TGdYYXNUbThtbVFWblwvSTB2Z3JJVlwvYXVkcXZLMnhHVFdlUFBEOHNHU2dUdFBraWgrZXRvMlJpYXNYb3NPRXdlYUZJdk5OZHEwWk80c2dUNnlGSEFySmhPeDhSUWpjUWl4YndWYmgwYkJaMlZ3a2JBbjkwT1FJcWtrcTJaeHhMeFJ2NE9tR0pVN1R1WVg4aWtEUno3U2lpQjhLbTBMSE43NEU4QTZuQ2ZCalpDc1VFODVyUmZvOXlMXC9vSlVLOVNKWUhXYlRIXC9qa1A5K3pWVUNhNE1pY1QwSWVpME8wSWtoY2hQbG1HRXQ3QXJ2R3l3d3hyQmRVVGRZRlROWWppWlJpNTh0SDdyakZVYmptV0lkalJFQWxrQ24xUmNIeXpKdnFsbXc2OEgyTjgzZXVIN0h5clZNU3JcLzdYMVBTaDdzaHZBNjZIa3RvZHY2b1RhTDlxVjh2U2pkYWdsS3RrZUxSTnhCUDNsd3l3TFUxMjhCaDI0eGhzUFF3MzNSTk9sUTVYVVwvYWxWWmtBSitrS3AxNHdWZFprcTZIc0h5bllBTTN4S3BTUzZQVHFcL0NxTHVNdXZsS0I5ZW5ZTTJPVFB5TkpcLzhaRkx1MzdWeUVLdXBBUWhObEZvMHlHUzFDbDczOWg1MlwvRzFPWHYyNmVhTGFiNTJMSTdZTjNkOENYM3h2cVdJTDVPNFB1RERWVVBINGliNnpYdm5XQXNGcFVrSjgzZXVaZkI3S2Jjb2xxbjgxRzk0ZjlaUEpJUmlleTgrc2lGV3R2bzU2bGFMbCtMNmhZYTVYdFJKZDlPdTRTYXA3NzNEUGRQcHJnakY1UCtvc094S1R1cWd6YXpNVHpmZHBwanMrQ29aRTJkTndHN2Z3T1poXC9ibWgrb2Z4UEI3YVVOOUFJbkFqMGI5UklEdDBpXC91eGd5ekcxOVZUZTI3NzJ0ZFNlNjhjdEJhTURZTDFhOE52Smd4WjBwWVpBbVBLUG9oeFwvOGJxQWcwNldyck5CQWVqd3kzZ05ybGtTVEVNQzZCN01pWVlWdWNsbEJ6V2ZSRzdQa2RKQVQrZkgwKzRGS1lpdXNxVXJIdkY1V3YzSWNNRFJoMGxGU2p6TmtTemcxYXRGY1RBYzVKVVlDc2hmTVUrMWdXT1pmNm5EbEdLem15Q0psRTV4cUwrT0hYTjF1Snp0XC9iZmhhXC9UaGJEcU9mUktYMlhFXC9yaTNYOUVwandtVGxwV3FBY0lWaHpjWFRDYnhYSVhhTlwvSzBOTUttNjFMYUdGZk5VQlM5cFpYUW9GeVJFXC9BUHlIUHhuUVR0anlzYWNvRnFDVlFmUHBvU3ljd2Jpako1dENsZ3lDcEtOOUNRRmRDMjRDQ2lkaXRsT3g2ZnVHYlVNelwvVzd3UVZSM3BnVDlaaHdhUFJ5VXptaXpZXC8wVG9CbmNKYnExZjllVGoxREhCZGVFWEprUUFPSXlKYXc4MGhDMEg5VFlzWFh1Q0hiRkg4YnNMMWUybDNlUGRRMzNKS1lOUWRxaXdJSThuNWtCK01uQk9seGlPeHRMbExSUktIV1BXWHA3QW5QbEpvRnRlaHpKSFlDVVpHYlhKZjkzOHlKcTlvQzBQZ0ZJNGxhS0NkVHk5eHZ6NCtBQnpJT21CZW9icDBFRjA3dkljXC9HbE9Weld5TVg5d1oyUzNaR25UZUlsK0pkaHZwcG1IZlwvTVNQTWtVbzl1OFo5bHJBNm10cXhqSStYcnlMQlZ6cG44U0NQdGkyUGNoR1VqZUxSN09wK2E5bVwvVjVWbisrME1GOVYxWEsreWxlamNhcDU5b1VicVwvaVQ3d3dzaHF6aEVMMTY1aVlITUs2czU3bEwrcHBnQkhwTDdVMVpnT2lBUkhESExBbU90VFM0bUlvTm40VTZ0SDYzTnZ0bXNxb3grNDlHakszNVBYNU1sMmsxWm9wRDliVlBmdUtnZDFKT3Z1cFwvSVwvXC9RWEx3XC9NQitBOTNqWkZSNXFvU3dhSlQybFErdTlXbzQwM085Tnh6dTZ5OHMrWkc5RDAwZ1NSTWxVaXl5b09oTzh6TXFHTmMxKzNOYk5PODlhaDROVndFdjJIazFGS2hOb0tmMjFwcmxtUE9VS21nUjJRNnZwUWtNa1IyMmxEV2lTSlZlTXpxcG50YUN5YVdUM1c3WHZEakxOTng4TmtKZElnVStBKzl6dG5ncU5XQnl3c2VKZjVzV0xRREhwakJFVDJsWUNpcElrcDJsc3RZaXBFMUl4VUExVzYzTU9RanZIYWZROEpieDdIems3bmNHZDJ5T2JNMm9WYmNzOGpOd29rSVVoM0dcL29ycTQ3ZWdBdGhVQjJBbUh2TXkxSjQ0bjJSK1FWek1jd1lzbkZaYjR5Zk96TmtFdlpQY3p3VmFrclNCME9OejlVTVlHWjhzSzlJYjBVM3Uyekh1YUhcLzVNbFRtWlNEUmtSRDhsdU5OY0NSTHZIMEdVYnFFQ2VxZFNISXR5Um9yMWZjdmhDXC9BZUtnZU83Uml4Mk9GVDV0WklTUGNtN3l6bm9pMWZBSHVpbkF0YzZSc0s1MFBWVlFsWE01UXJydlpudTZEcW5GZmM0ZVV3cmZmU2NCZkgyRXdocGxxR2VSUSsrQUk4YzQyRVdxTDlnd3NSWWF1YW5rU3RKK1wvZysyaUNtK1NWMUtxREJcLzMyaGJMWVFyZjlqTHE5enpjbGY2a2tNeW14bVp3YnVJcDB1RUdNVUpnckR3SWZFVExia1lncGcwMWM5d0tJWjd0dzVLMjJjUFwvVEF0d1A5b0l2VGptNDFaRG1Bd20yXC9yakU0TStaSmlzWnM3cURXSjBCSWlNOUcwNnNtcjBHZE80TVZ2RFZCQ3V5Q0tWeVFJdVFpQ0RGSitTUEZwVUgwT0lzWWZRWjJJUG9NZ2RpOU9QME53YUlTK05cL0Y3RUIxT2JMbjRSczR1b3V6UWZSenFkQ05tQlJiOEhyTjZNQkx4bnhaS0tTcVc4UE5OQXlCYnNNYmVwcUtxR0pvcDVaYlV2MTgwQmRuNHFXeDY2RHRvQ3hyS21VeFFERlZROFhxUlBSbTErZElQZHZSaFZzaE9sUmVaK0diUUhTbVl4c2tzTGx1M2dJaU1UdGkrcnhMRkoremhFSkMwc1o0UmpoRmpFdjlEbFVTemZsVGhUaEJjK0NldEVSaTBoZTVvaHVlN1FKUnp1dHpjVDlSdlc1eFJwZnZyQjRxQks3c21EZDVOQVd0QWs1YXplemN5R0Z4TzZaS1ZGR3g3azR1OHNya2JWeG4zRmFxaHA1R0JuRTl6NCtGWkplNFB2UEVGOHFRVXpiMVFFZGVMVGFsY0d6NnRIRmpsbkpSaE9YK2E0MEhpbjJmZ0lJa1VNblhmSkFZQ2JXcmFHUmxpZlwvK2U0SGh4K3JQZit4WjlKWWRaVFhGbFd6YTJaUXZwS3ZWa1pGWDliWldpNDhaYlFxWWU1blhCbXRyRlJQTlQxYVhWT1FabXVRRHpNNFwvd00wS0pWNTkydDdtSk4zWkdMQVJyOWFPXC9ITWhlQktZTTcxTzZJRGlKblhGSjFZNjRPTUlTVnExVjhkVmc0bUxcL3BJSkdoNFBqMElEd0pxcmVmY2V0RytJQ2sxS2JRcUt1WWdtZGpjSzFwUkNvZmRLbUtvNkNQRkZEemVBbWNwcUl4TVhlY0RvdFhMZHljdmdndXdTeGVYUENxSmRHUld4Qmg1T1pDakwzQ2ZvM0NyemJmQVFzRlpFSUIxK2MyamtPTTJJb2JjVnlJcllVQlJJSWoxVkxzNGd5WDRxK2s4MWp3dTVocDNpb2lLblwvQkpTdGZ6eTZYT1AzWkloQzBLOHBXWEExWktremVGelJCMU1wdkhTd05vdXpPYzZtM0xvU3FkSkxxWlhJQU1KaHVhN1Vjek5tV2Y4WW5VT0hsNGVTVDNcL3BLUXRjVFNkYVVMKyt5MmV5UDFZMDRQY3ZwQXhTbVd6dnZJNTBQSER6aWxcL3hsdnhyNE5XQ0RCb3kwUmozSVwvRFl6VVhkczRxQndUTGN2cTJsbVcrMHJ3MGppNkZcL3FoQ2JkOUlkVm5mOTZVNVZGMUhLYTVZNHN3NWUwXC9RVDFucmFcL2FoOHVcL1lcLzFQd3g4eE5PVlVzOXp5d29yZWg4ZFhmdzR0ZmtXb0g1dXVuUFY2YU0yTGI3cFRHNThpcFcwYlwvZVNHUjd5Y1ZFTVpyZGMwUE5yVk1kQlpjS2FSYUkzREZGZVBmZkVPUUR6UlZCQlBTanNxMEtoTm5seStSV21FbEhGZHJRYnRqYVFPbUZaRXE0WllxS1BIQ1wvN096bVFpNDlSMkQ0YVFrbTU3Y2N2NnN1UlwvbXFlUXpYbU1yZ2szT0FETWlGdnJhbDZnNUxGTEpJUzZsWVFnKzJ1UEpTNUErSWtob3JTRDMzekVFcDRBVXBZdk5NM0g1ZnhaSzNOT05RU0xyZDk3eFBBS09yQTZoRmhOdjBXZTYxVjZ2aG9tVVNjUHliZGtcL3c4bjJKVkFtUWZ6ZUUxV1RjdDAxWWJGYnFGZmd0YlFOc24xMnNTVHIwR3Axa1NtNmNtZGhKMStMN0JjaTFiS0ZXV1VVN01sSlwvbzJHQ0s1Wjd1NEViQUdJaytyY1BxNFVTSXlMRUlkWnA3WGllYlBcL2RLd2VFN0tVdlprRklXRVB2bWxcLzZhdk16aDlPczh2bHJGRTdKUXl2V0ZjRUh4NnpwQU9ESTZBUWx2VktZMlRhV2VCM3BRQVwvZGNIUnE5Z3dORjFvUUljOU5iZTJaRW1sRXNjUEZcLzRLT2VWd2FDQ2pUWGFSWlBzQW9QOWFhTTFPR0lIUGwrU3BsUUpXcHdPb3EwXC9wdWd4ZTRwVWxRM21LT01aQzVOR3E0TmNUR1QrMTdES2pGcCtcL3lWQ3FRRGpUbjJNSWduZStPd2lxVGxNbjU5TE9qY0V6bWt4MVRzVFpwWGdmNkxQTlwvYU9PQnVQa3JvS1BZeTdRSWRLTmVlS1lrQkFRRWZcL1owMHU5V0NqbkNRUjU4bEhtOFgrdWtCVzdsZXhkMnB2eXRTMnc1WjZaNHFSZ1ZRMjJkS09zR1wvSW1NQ1JiZGhpSVwveEhOUEFEYTIyWEI4UFFab3ZUeFFaOWV0a2xRS3lzVkdwVDIySnlOSmYwRDE5c0VDM0pnN2dnZnVjaUQ2MENmRzFsNVhreDJLQTlpTmVLT3VJekEzMUdvV2Urb3dtYkFtaWhBZGRoV2VCR2V2cTlWT3BENldRMW1vUURsNE9sT0RwNktBNjVmZzhIbDVuMzJWM1RrWlZ2a0VJb3V2eWZIVERmQmhJbFROT3ZqK0VMTlpPNXExZWVGcWR3QzZ4NTVQZFwvczBrNHgxMkl1N0NPXC9aXC9Hdjl5ckx6SnFadVRSVHNkQTdmWUw1Z29lNkpKTXFpaFwvSDk5OW90SU1iMHE5TTVEcFRXOWJ5WUF0cjJBWkhpMnFDcTlVTHNXa3VJMVJ4OFErK3hXNVV3bjRxazBKanpsc3pta0tCT1wvUFlCUjFOeGlLQVY0WldRSmlUVFJYWGhubGRFNUxaeVVmdFJWMEd6WkVlYVpnVUx0dHJLQ0NlQndOR25YVkNXcHJ6TjVxSlJrRlh0MWtOXC95b3QwZFpOWHJiYWNqdGwrTVl1N2x6YTdRYzdqOUlsWmkwbEVHU2dSR1hJc1RTMytqbjgrc3JoTnpveXVSRUxNUW5JZWVwZ2wxSFVudzIzTTJqNUZEUk1BZVprK1Bielwvd1FxV0RFalc1eFlmN0cwa3hFem9GT3BEWjBsNXNDaGFUZ05icllvdFY5dXdkNTNXdFJuTENLT3dmVXpcL2V1XC94UjVhNDZ1TTJnUnR4Qm1Hc2JqMWRJb0FBQ1JZbkdlNVNOTW9XdklncjFsd21ETDVIK0xHd3hIdGhcL0tUZ05EV1dOSVcxeFJQZGRhUjRhOUhjRmtNSjNlTGtFTmI1aTc2dWg2cGVIQzRnM21weDN3SVZoeHE4aDVYZXVhMHJHT3BRWG5HNmpSQ3dqQ1Z4dkZwOWhPcHNob0xUWkhSaG9rM2NaTE9WS3g5WklIbkFjcFdmSUQwRExDTWJZUFZ2ejU3OE9CRjZYTFZZMklkRm13bU5tN09GSFJrb0E0U0VackN0WmdlYWUwenR5U2ZmbTZxb01XZmw4MW84RG5yWDNjRXhPK3o5U2swSDJlNGd2elNITTJNSHZiUk9CTnpLR3NvNXBNemlzTmVEaE1ZZ3J5OHQ2cGdiN01aQWJyYWs2dXNBWEVMcjd4ZTZMVkx4dURJT3VwaG9xNXhyNGhDc2RWRVBJNE80aWk2MmRiVzIwMnZZclpMVE9ZQ1VFczYzVXY2VERQWGpFT0JnTWVudEhaUnVzV3VQT2ZrT25GYXNLcjlYdXpFNlk3clhod1g4SEVBMEdiQnFDS0tQUmY5ekhsNkdTQmZXb1R6Q2R4UndkbDVNQXVBWmRkbUxsXC9NYlpweWZyc04wTDJYTVRSZExHbWl6TVJmRkhPZ3Azb21Qc0t2OVc2ZjhrZGRZUkhwenJzM2xFT21cLzhZd2s3MDl1czBDOTVWczBQS0M0R1wvQ2J0SGJMV3pTWmlXUG95YkIzNE5VTGx1bGhGdFVKNm05ejI2d1NkWXFwMGwrY3FOOXRnQ2pncGp6RFk3V25ueFVmTUVkSnFjMXNqUXZVRmo5NHIrakdhZGgxWXRJNGowQnFsc3RRRGpzUUQyeVJuNnBvWXl6bStUMHZZeU44R05Va0IxZFRCWmxNRFI2M2d2K1RlcFlrSjBtUmtcL2xkN1VIWTltaTkyVGFtVGVBZ1lObG1OemlzWEZpaXZcLzF3bU5iVEZGS3NJcnhTWGdZcUpxMGgyU0JKcE82Sm5yXC96akxyeXhoWHhvamsyQmhcL1wvZzdPdW5iZm1NXC9MYkZ3TjdYUUdYOGNlOTJCOFRLWEhWSVZJWFhLSGJjYXU0aktJOXltcE5KRzhZTTFodG1IMVdQejRDdCtwQ3JKWWdWWDFnR0REaG1FVmtxeFFNVlRXdFhjeUo0bzVcL2IzbUh1SGdNVGJndVUzU3pacDVRZmxFaUNSd2pHZFJcL3NQYUJiZDJoaU1QVFYzc3c4TzhaMEFpd1BvOE1NQ3hRMGJjRmM4a0srWEpnSWJ3bDhBTjNDYjBqZW1ocVJhNThiTjNYNndHbEl6STRIVTE4ZVJhRFZaampVRWhYRTEySG9PNDZ6MjdRalBSVU5pQ1pFbkd1OFlIS3lRV0FaUTFERTlHQUhWckplZlI1UFlyXC9nbW5HelNHYktHbjZxYVJSU0kra0pUTHJMS1pDVHkwWkN5YnRyZklcL2RUVjNZU1JrU1pLZlBUWk0ySllJR2oxVEJKeG5jTGtza2ZxZVVvaG1kbzBkTmdVdHY0bkhVQlpLRENOOUxGbmtSMDZjMTdpMjA1cEhNNXU3OXZ0cjcxR25XeEVDajhwQlFUQ0oySXordVpYWUFucnBXeXpySDV1RVo2NUphNXU3dCtXNzFqZmJtQmhrNzFlNDUzTmRMWnRBbndRNlhscnFwM0hqMGJ6K0dzSHRtb2VpcE56cDVTMDI1ajc2aTJqSHB0OXpjcUI2VHlnQ2c1QmkzUVR6eWh3OUNUa3lXMHBDYVwvMm9ncHVPMmdEbzF4dGE4Y3lIbjRBd1Fsem9VeXVlMHFWVjFBVGNMMGl1SjZpZjhKVXkzejlVS2pXcGVxVW9mcmxmVzhQcFBDbmlwSlZQbUVDV2lOc3BVZVRiUEdpbkFWM1wva0Nzc3V6Ymw4R3ljMzNGa1JDcmc2dVhGUVwvNEd6VytYSUYyYUFHNlFqVTRNN2htK2lCa2ZwUVhvdEVFR3RcL3cxMGhTTUlDTlE2cVFSZ0Y0UWtwaENMakdKbFRmYjVyaHZ4bTZnd3J4MW9rNkNXWU8xRlRyVTJUR1JOdXBTWEpSTlpJK2tYeGVKUVE3Qld2a0RcL2FxSXRyMjRHandNaEcyMDVhWm9KQmhoM2c0ZHhDRmpKNEZYRlNNYklEV2liQVJcL3ZXV0ZUbG5XK0pwbmxYTEtSa2J0STQ4NTJvWTN1UXJyYlU0STdqQVpIM2ZUNk1LWGdpeGQ0VmtxMHgxTHg1cjJkUDd6NUROM1hLK2VoVXBlT09ac0ZZc1ZSMklkUmpMRDVTNW5ZTU5iQk9cL2Y5eXZHYjlLUHB1RFN6a3dwZFVzZTdOXC8rcE8zbzFaQWM4T0tNd0ZrT0ZtS3JVYm94ZzVWQkRiZG1TYUE4eDlhNHgxVDZLZk1IVGFoWm5yVm9zR0g0RmtuT0NZTzRLMFhHUFwvRHFkYmFuMGcwd0J1SWxIaVh5ZkNUZXExNUs2QzY3UFwvT0EzXC80dXBHU2k5TEJFS2kzZklcL0VrZmJ6aU9SZUFkbStwYnJ4b0dVTHlHQ0JpOEQxMkxsRCtOVmVGM2RQV1BlY1wvTU4xcTZINEp1YUxpSEZmR2NzSW1yODlFOURmTzA1NDBPVHJ4aGVxNW1FcHdIRG9ScndvdDllbEFDSDJ0aTBLb2pseDUxS2I2Znc0czcwN05BT1VmK1lHQlRuRGJIMFM4dmVFcXNaK0xMc29FSlNEc1wvXC9jaThpWDdhZ2lONFM4dGttZGtPbHZsbWFhY3BsdVE2XC9EcHBPbWRzTU1OZ1c3R2RcL1l4U0FOXC9yaVhhV1M2cStSTWF3RmVlY3NLakI1OFZwNE9aYnY5R1FOV0p4U2pxWDUrQ2lHU0hlUU92RUVpVTArSlcrZGNTTDd2SlNYSDdjWHlvNXQ4ekZXZDcyRG1XZ05iQUdUSzhrN3MwMUFBTnVmc1wvSFBnQ1R4ZXhrRTljQkdrSWI0bUlCVnZKekJBanhSU2g1R05QcnB5cXQxMExcL0x2SlFXcnlcL2FWUzA1M3IyMmo3M1lJZXhTQWZ0SmUyT3k4VmZHXC92SHNacGpWR3phVVRPaWRMNDhiWXdWMUlIY3ZcLytRVmxteFNUQlVEdnc4bnpheWllbVgwYjRyTEhcL2M4eTJEU3U1UHpQXC9kV281bEVIWURPWlZtbzVWOFU3VGxEeFM3c2RzUUpLOG55dW1LeTNXUGpITFFRTzdZXC9NN1I4cTM3bjB1QTZ3d0VNeUFlUDNVeHVPcmtCYUdTNkVyUkZKV2N0eXFmbVJzck54U00wbVZjRkpcL0psakcyN3JCK3RnZnFnOHVRTFhqemZrSVlUSm1iZXhseFRPUVY0b2NyaWQ2ZmN5dEorTVp2WlcrV2VRUnBjZnNFK2x3UmRvSFRLdHRyVkd4TkdsVU56SWMyYTlNUzNucDNwbGdvTWdvQlJlZUN2cE1pR0l4SlZSWXFoNjZ5dWhFNEp3MU9CSXdEd3dUTlpjMjF2dWZTUnNCTUlzYkJ1b1wvNDBNNEtcL1JKUkFXVE8weTVQbzFWbUZXRnhORTZMcFo2NTM5anlPY3lzN0dGbGRyTW1IRExzRkhialQ3dWpRMW5jeXdjT0RNTndUUEpIMnVrYytwQjI5ZVdET0FodWR4VHVWcFM2ZmI1RUs3TVR0OXF6QTM0VFlNR3Y0ZGNBWU1VNURkSlB0dEZneUxZRjN4KzFjNUhTREhxeHcyZXMrbVBlY2VMemNySEVHXC9PRm1OaE9IZmkxeFhObXVwZjFmSHJRaXJPcGxKZ0J1MFF2MkVkSUIzdmdFYnFkYk8ybTkyOEtwUzNoTjNDd3JCbCs1RjJHYnBlSkJ6OEptc1N3TTViTk03ZmtLeVVybEl1VjJaMmV2eGFkMWs1TDB6R29ndlpLeTkxRVZUQm04UFk5cVF6UDBZYXlmdVUxa0JiZ1RkblkxaDZEM2dvMmlBZkRrWTlVN0JLcEdUejV4UDhBSUtxc3BUK0lRS04xRTA1ekxKXC82aHdSQmdmV1JHYVNTTXU2RFMyR0xST1kxU1lmNmNSZFJQVnJRSUM0Y2pZbmd5ZUVJRzFzRURKK3ZycG92WThXUWlsZ04xQ3Z1V2pJMllLYSs4eFpsd2lWbjhXK0cwaG5ZN1QzZ2ZTbUNcLzZIcG5aZ1wvWFVlYWRTUkkxZEVCNTFtbmpidlNFeE4zWEkzUVpcL3F1V1p6bjdSQ2hhblRQZWdzMm9BQWRaa0pLVUltVmtjVFZvdGg5M1l0RmZ3dmVTa0xNTHU0WE5PYlhEVEx5cmZORHJ6YVJsdENhN3k1NE9VbHp2d2hrZ3RwNFdhRkFQajJtSEZoZG9QZENocTNXK1F0WkxNQnlHVjN5R1pzdUxFZTRkcVdMMDRhQm5YcW9aVjFWYlJNaUV3MEZ5S1owK094UFYzYjVrdFp2aWFWMThINnRlTUFZTTRmVTMzRWpidVFXME5GdkNld1o0dGtuaU91SExtY2NScTd6RXdGSWRwQXNNQVVuWDdtcCs4MlwvM2JwT0dyTzdpNEVWYmRxSEorbHg3ajZPQkc0ZHdrbFh6REZlT3RQUjVBUFVGWUFlblZxakRNbTZwYTVcL2VhbzJwRjNDN05kNXZMNjRDSzlmOHpmbnhXZjNSUWw3VVVhMytVdVJxRnhHTXN5dEZxR05JMXYycUhcL0YxNGZyU043SmsrdkwxdEZhd1ZydEFPeWtZN1FGeHZvY1JlMWdmNnlUazFoZjYxcG56Z1lUSzIrN2x6UW9yU3cwK1A2Tk4wXC84cmpVdkVFTjEyb3p6Rno1M0FkXC9WNjZReTBOTzJBMksyRFFDWjJrbWhVZFNQXC9sQzl3UThYTzVwbklGdUlac1M2Y2hnWG1NeWx5XC9QcUh1NjR0RTVCMTg0blpmZ1BjNzhUTXJNVmcrbER6VjlXTlhQOUVoNjBLakR4NE9HbWV2ZlJ4YnY5M3I5K1o0NmpPXC9cL1NKdUtMQTFyZXNwcGlBbkZZQmFUUFg3dndpTE1CbmtSRndmT2FaV0tKZURsSG8xdUlZcHQ0ZDVZa01rSndxc2hsRWJXXC9zUDJJU2ZrWG9nTWRiVStPeDFJZzlJUlJJbkcxZVVyMlMwS3hpbnFOWEJSek5HMGxSeHRmT01WN09FMklCUHBTbDZvaW5ERmxkTXdcLzZsUXhkT2dvWWpDU0tocDNmWTdvdXpGcWNlN2c4V1dnSFpFS2d0Q0NTbzJ4VlFZcXJyYTE4czJDWmxXcFhxTk41XC9QRVpRQ1E4QzhycHdSNlJRVlpESUgwKzlURFwvMXRlcER0blh5K1plSHU2QnlcL1BTYmRBU3BSN0hmK3FUNkVOeExUNkxIaDBqazV4ek9NYzg0MkRFbkpBYTNSNTVONVVcLzBtMURNbjN6S1YwTitIbWVUcHBXTnM1eUdyWmhXVEtJckNDa29aVURsMVBTbXRtSk1KaGlKcHJSWWxxMW9xVmY5OTBRNU1FUU8xQlgxNWFiekZ2NWpsYmdmZmhMRGs5cW9aaTBHYTR4c0pxdGZKSDRNVGF3SlFDcXl2Vjk3bHB2OE5BZGJzNjlVY2hKZmsxcnZcL0NaaEJvUTd1VmFDTndZcVg3OFJ5TXI4Y0FValR4azBCYnNpT09VOGQ0Yzg4ZExYRmRIdittNkU2VnBXZ2lUa1wvSXJ0MndFeTRoeVc1UjNmQTVNajVQeVF3OThRY1wvTEVKMEpEUWExRUI3RDhFMjViSk02UW8zSjdqOW1iQXU4WEd0SjRjVThCeVpEeXhNZzhNRktmU1AyQnc9PSIsIm1hYyI6ImFjOTk2ZTFkMzViODdlYmMzMTUzZTVhMjliZjU3MzAyZWE3MGQ5OTRmMGFkOWU2ZjdjZTVmMDlmZjExMGU3NzcifQ==