Truyện Chư Thiên Thế Giới Đại Trừu Tưởng (Tam Tân Nhị Ích)

Chư Thiên Thế Giới Đại Trừu Tưởng

Đánh giá

9.4
Đã có 62 người đánh giá
Nhất vị bình phàm thanh niên, nhất cái thần kỳ hệ thống;

Từng đoạn xuyên việt chi lữ, lần lượt ngự mỹ truyện kỳ!

Diệp Tầm lần lượt xuyên việt, hệ thống đô hội cấp xuất bất đồng nhiệm vụ;

Nhưng đối với Diệp Tầm lai thuyết, phao nữu thăng cấp mới là vương đạo, nhiệm vụ là phụ thôi ——!

"Có Chư Thiên thế giới đại trừu tưởng hệ thống, Bản Thiếu tương là chủ giác nhất dạng nam nhân; công pháp ta muốn, mỹ nữ ta cũng muốn." —— Diệp Tầm chân ngôn (bản cố sự cập nhân vật thuần chúc hư cấu, như có tương đồng, thuần chúc xảo hợp, không nên bắt chước. )