Chương 294: Lục Vân thổn thức, hết cách xoay chuyển, thắng được đi

Bị Tam Thanh Ghét Bỏ, Trở Tay Bái Nhập Tây Phương Giáo

Chương 294: Lục Vân thổn thức, hết cách xoay chuyển, thắng được đi

eyJpdiI6Im16ZWk5MRab1crP84mi2oRI9k9zZis3TzBtWTRTK1pETkE9PSIsInZhbHVlIjoiK0hDdTRPK2RhN1hqXC95UXN2OTd5dmRzZDRZek1xaWVna2IrZ2NqWndDNWRzREthMDM3d1wvVFlsU1V4VForSEpHTTFycWdQT0dRYlNEM29jbmlTMGx4bXdkS3pmV1NMdFwvOTVBTjZRREJqUkhJelQwenQzWE1KMGx5dGU5SEZhbzkwbWJvQWNUanpkZ2JxSHYxNnNtdk0rSzJhZ0M2cW1HemN5b2xMVHNmSHVCUzZNeVRQbnRxRTREVitPVHRnUXV6THJtRkUrdXNsaGZQeG9pVFkwTEdQNjlQMjYxd1pQUlwvMkNreDNUT1RBSGdLK0hlVlU3Unp2NTFrS29wM2J2TG9HSFFGWlJmalVkY1RZaVlEVklyaG5yY2pVZ1Jlc3lsRHlZYURjblhobllzd0dGTFUyRlkzQ1FrZzBnbndsdldmdHpDUHJ5WGFuVVI4NEMybjQwWU1VRjhoVkxZQUdWSTZxNnZKNXFIRVV5S1N0eE5sb0lxWUFtVWI0bWRIcVR1NXhcL2M5R0VJNUFOZE9xMmRxeXpZR3NRSnBcL3FTWk5xbDRQZFlRWStVb1pSd1dwcWZQdmFYUXNiOEhqY3FwY3d1NWhKOFwvVFdkRDdcL1FVOCtcL1ZsV3Z6K095QUFOYzRvQkRXcm1aTEd6ZVFsT01NVW9mXC9PdHRFajJsNjJXVzNLSWkzNnc5dTZEK1dtVDYrcnc4b0NNdGl1R0xaT3RsRE4yODdUQmp6emNGVzFTemxWM01PMGsyQTc5aWtYNFpNdGx3RVAxS1JEN0RzcXprMUxHV0ozZlo5K0QyWStIK3krbjJ5QzJpMHRQVmdjZDl3TUJFWVFkY0JJanp4S085NjQ0bGh1aDArcldwYUFxTCt1V25laG1za1ZyY0NhbENYdkhMSzB0S0R1eG1YMjVYRis0SDhIWFlNY1lxMjMzNVIwcE5DWXFtV0l2Qk9ERVNMUDhTaXJBeWlVUFZMUXpxMlwva0xUdyswcGNPeGFiVzFiNEZTeGRYV3pFcWdLcE1rRzRseVwvXC90QStBeDlUTzBWeU91TmgzaHVmRGZETDkwXC9FeDZaXC9VdkU0ZlFGZm1IdTg0WWlmK3JXa3pTREljNjVaU3JVbVNrdXlnUXJCR0lESGpBY0I4MlBhQm1BYU5sekpHc2E1alIwV0xaTzNobmN6OEpkTUVwZjEwcEM3NG9QdG5cLzEwZmwwczNpSGtya1Nud1N6RTBQVE1RRmFSaGR2bmZyOXJFM0JPVzltWlE2U3NKcTNMV3lRcGx1aU1PWHlxSzJuelBEa1d2TkNKSDdtbHFaYWVFVytrWHpaT0wzNUNDTEtuN2djRklrM1Zra1RwMWpaWkNKOVZmNVh4ZDdQTEdPRXlRTHdhUmd2R29CRVwvRTdlZWw3eHVnbWVWejFlUVhhdExLRXVCTGVzQTNmS0hFeCtpWlwvUXFrdDZubnJHNXpiaklLdTJ1ZVlSaFlBWmFwSFh5QXlienJjS2M0VTBRbW9KajRBcTVWTzk2eVFkMllyeXptTmVnQXA1Nzk1d3Y1SVwvT2liKzRjRlB3cGd5azlFK0QwNmhpMkZSb1Z4bStKYUJpTVdPZ3FzY1kxalpUd09ZSU5IWTNxd0RHdDRGa2NEQU44YUZtM0FhVjQyWFNIbzBrYU1sQWtyK0JhZ1lNWkVUTFcrKzZVOXVsREo1am13UlFrNWV2WEVPdUJsWXdURG9iZkk3ejVuZW83WkMzR0luMGdweXhlVFFWSzNiQ0pXNGJHcDRSNzhxNFpPVHNNMTNNK3BDUWhvQ0I1cWVwNGhkRHlJcnJIYkQ1M28yYzVtdE1Dc1ZXVzZPcnFXb0YxWXlzMEtpR3Y5RktlOHlWWnk4cmZkNUtVOXhkcm5qYmhmNDZFc3VFVDdcL1c5OFQ4NVZRTUpiK0NhYmlkTTBKcjFLbnJQUkJBYVgyMG1Rc0dlcDF1QWtCRHRTbTVIN1QwXC90VksycU5nWVpDVGVQSFpHcWVuY09pVEM0QkdYb3k3VVNhMVwvZzlrRkZ4QTlrRWdnWWZyWUphbTRRM1l1Z0w2bWpWVGU3NzJ0azJmR2xLQmNiZUhJUEFIR1IyS1lsSzhWSzFqd1RHRWtGeTl2UXFqXC9LckRaaWVzWXJuekNEQjY3TDcxUmRXR3YzQjQrbWFlb1lWdHRxbzV1V3R5Z2hZT2RpWkpnMzhLZ2Ftbmx4djZCTmRQeFdqYVB5eFpQQ3NsVGtVV1puSDZST3NTWmlcL1czWkFMdUNLZ3grUERIV01FSmJLc0k2ZzhxTWFLK013dlVrYjdCeVAzR2VYTGU1K1RFVk9Ga1c5YWtVOUhIUEMrU3hqNEtjUzM3MlRiTWFRMmlEaHZEVnFobkVMbHZLZHpXXC9oeVhHUVQxMXJITUNkV2pwK2VqNkM2Y3czWWJuSHJxeXJka3ZVQ1BuKzhoTzNPNnlzR1BCM0pCUHhBMWZpOTRrQ2VEVlFxNFpjZjlzMUt1QkRSZkU2Z3Noaks4WEdLbFdkYXV0Y0RhN21DQ3diaDN2QllGK3g1NzRxZVpuT0F5SDE3b0wxQTBWS1RUcDdhd0ZNRlVvZzNqSTNVM0JwOExkMnh2Y3RRaVg5NytYTE9WSzFoNTdPOFB6T1N3ZlFLRXhcL1E5ZDVGbEMrNm85TVwvSHNUR3diM0VoazlZK0htY2JrZmpvNEN3UkgwMysxN21NVm1TNzNXaFdYbjJuMVlaeXJwR2szd2ZuSWlMdW9GWTBGMEhJYTFxV1Z1dEFQRTNvYUdTWXdpRGNiaUdVWEU1T1FSWk9PNEY1XC9HbWNjU0ppXC90ZHVpOUtxV05OdTd4QVpoVzdUeXFUUnhIeFwvSG1CcVBHZVwvSkxcL3BrOGV3N1VkcXVwTEhZZ1F3VjFcL2IxYXZCc0wzUXRobldaalwvZzdQXC9GTkRqRWtad2RGKzByUGVZeklCRXFnMStlZ1RGV0g3d3Z1SWo3Z3NPaCtjeFIzVkY5TmRqOUhWektNd20wSnBxZ1F5Yk9jMjNwSERQYUlKMmd1Nkc3YmwzKzlnVDNPWGdWc2VSOGhwVG5BeWtOMVY4YTdvOGpHdDgrWGN2YXhiS0g3engzeTJqS1oyc2diZ3hlYTlMaU9Ua3RSTURvVG9VSSsrMzZHTWFUXC8ra1haZEQ4dWMwTWNXQXdvbkxEOFlmTklwWTc0bmFDWjBPKzJYamsyT2NiZHdqN0VQclhUT3UzOFFFM3QzOUFQN2dVSFNneFRtKzlSTVRSVm1yeU40VnV5ZHhkT0JVZGxwTWJXY0E0NGNmbGxUYTNZU2lCMitCc0Y0NTFzMDZKZmlkT3ZHK1BvRzFKcFJiMzh1aDM1RzdpNDZ1c3pzKzl6QitEb3pNTXdnWWs5WGN5SFU0S2tTc1lzYWlvUDROQkE2ajBiMVZuNEN4TE9hb1NFWkF4T3dsQU4wVVNKWW9SWTMzQnFhQjlHbEpXRCtMeFJUTFhNQVRcLzJnYzZBcjY0S0hPXC91SUpaaERcL1FuaDdDSmZ2QUd5a3VORUM1U0lVVlBEVmdhK2lVbUVueDNCUVh2SEUrUktIQk1ibVVoS1pQYzNiUVBia21JS3FlN3VDXC9zY1Q2d0Q1VGlMc2orQXI5MFQ2THd3V2YxOXBCY1RsY25PVzdyb1VKdkhFdkdyc2QrQXlwM2V5VVhNb1JsbDR0V1hXbURSb3dNV0Y5Rm5sUW9CdzZubUxRRzFcL0I4MEdYUXVaend2VUxUWEZqbVZ2Rk9qVlVwbkNqQTZiRHBwc044eWtLTVVOTzh6OFBjbTFEWm94ZWdwc0J6aGs3Vnk0YmlDejh1Y0Q3YWRHdzFLME1KZjFKSW9SNlg5YTVER0xEVzBPckFyTWh4b3JpcFp2ZTQ2T0JGV1ZyU1RQWkZOd2VidnFyeFBSZUR4NkVtTkRhMTg5aXNwNlJGQkNcL3hhaFliMTRXZXlpaDF4WllwdUFDQTU4SDRDZVdsWkdQQjZCV1JQV0djSXM3U1gzYWVkMk1laTJvRkNnNGMzOUVsa1VzRmwwYUhwMFE2Z1p1eTB1Rno3ZXlcL2dGTXFWRzNUcjh3YUJjalpaOXc5b3pqeTBIYjBwR0o2bmF2cWVzeW1DN2VkSkJPbkZUSFREemV2VUZnN1wvTFgzRTRUYWNteGtyRlYzVWtMZ1hVRWgyMUprcFhJNVVSRHJtSzltWWlwS01LVVRmaFU0SU1Gc21UejhFNG9aK0JHVTNCXC9YdFNHXC83aG5OUW5FdElUblI1em9YbCtlalZUams1V2xDSVM1c01VU2ZoSjEzRVpmMGNrQXhsWEF0R29OWG53bjRpUHZLaE83d0dRTHJlbjMyR3FNWmFPNnMrSVVIbGk3b2RnRVhtSmNTSU1tK2ZwMTMrVXlmbVJVU28zbVwvaDNrS3NNMFBIODAzN05TS0Y2M2thaWtUckpGdVRkQ29iTEdZZTVqTGx1bFY3MDZyXC9vYk5CVzN5czJnQ2paWmV1MW5QREJjY0xQTDlKeW95bVBkcHlWVENMVytLNGV3MHIxVHFmMjlGT3pkMGMzdGcyNjllbEhld1o0XC9TdG90M05XN2JkNjg1V0luQStkQ1wvY0dDbjUrZHR1SGZiMmJVZTVFaE94NXZINkhqS2h1cFJDRVwvVE90dVhWM1RlVUJpbEtSQnFTTUdacmQ1NEpqSFFwQWlcLysxTTZQNU1nMjMzZkJsbWsrSEQ4K3R0a0tTNm1IYzlSejZweEQ0czFzMHNVdm5NNEhraXE4VUVFVHp5MSswRnhsNlwvalhZOFh2Z05aclB5bmJPbEtQMUFjZWQyZDFPdFpyaVBhNHRwdExGb0I5WXJFSEIwQTlIVkdjY1FCb1dyT2ZhVWRmcnpxc3NBbStRSnlTc3gwWjZkQXhMZEY0bnQ5Q1wvTVpUdGFZUndWVlpMZXRob0NvSGd0XC8zXC9ycFlXZW9kWVhDa3Q5WnBvUWV2TEJTNTNKUmFMVW0wVmdON3hDa040QjFGYWhnRFhXZ29kem50THp0ZitBZEdnRlN6NzNocHAxd3ZBanlZSjhwUU5BNkpsR2hxekxJQXZ5eEh1SlVCV1FsNWpueGFzUkRGQmFuQTlXazRTdDROVFFvWkhvdzkyeldJb2Y5aXJCdU56QVpvZlVUb2hWcGJcL0EwNDl1VXNEanJJZ3BTOUt6ZUJCM09hMk9zVllmYVpuditnaVRpeXVTRmZGT1hDd0xIdTd6OWd5cG9uUEM2dEVRR3lmZGM5NVVSM0JGbCtXeHZsczlmQnF2cFZUYWVuczdNWmlzM1NTRGNDcXN6Qk9vYlpjc0tyUG1hQnVSaWlCT2R3a1M0TWlhUngwVFFoUVVRT1JWRzFFbkg1SzdwQVwvZG5BcjNVU2tVK0ViNWZKN3RkRTloUlwvWGZvXC9WNHlYSnFyYWlcL0I2RTdNTUg0Qm81YjJVYzdJOHRMVmxWUTB1ZlRwZXdmblBNdjNEQ2FNWDkweURoellZWUJJcmN5TSt2S0pNWTNIV1ZzMjZHWEp0XC9vbFU5alhDS3VKaCt1U2ZkRVpvOHp3WGx5eUZCMFpUd3VmRU5SQ2NDUmJvTkpTMmthbm5sV0c2OWMyXC92VElobkhhVGl3MGMxVk4zdnRhXC9PanBcLzhId2dXekJWMVNjcGFCa1NRSGROdGc2ZHVZOEpGcVYxcFAzUDc0dG94QjdEcmd0c2t5blEwSXVsQlU5WmdYM1wvOE9HT1NTdHRJK3RORDU2UTUxcjRXMXJVK3RReTExOUdQZ1N6SThQenF1cDA1VTNQUW9MVXp5VVZjalZjMEFFYTBlQlZhTXJJeXRHSitZSFAzdjk3UDJCV3VKcjlXalFxclI2R3RnQXVtTmV0YmxSQXpzU2N3ZlBVOG92cmpwZFI4TWxCelh1MlY3TjBQUkx4VzVESXBEcGZvM2VtTzh5NjMxbXFVZzRhQ0k4N1wvdVpHM0pxejB5ZWREaDVYdHdYSldBNnJyT3E4bTVEenVmeWhWb1pJQ1JJazdmdzJFSmNUUGZYblNDR0t2V29ic1FlQmZHWGFkMWJram1CdEliXC8xT3Y0Vnp0Y1BSaCs5MDE2V2ZKb3oxZjFmM1RXa1NaaHJWK1UwbGh5RVV2QmU2aTZPTnhvbXNtRGw2Q1pCUHVBZVZmSGlrOEpLRkZ2bGdhYTBMWjkwSGMyNTR4Y1A2TlpOazRsUlluZm5DUklxTjU1N1BXR3orcFlDSmdrbXVZUW9jaWN2eUJUQlNFQjFyYzVyckFEWnZYVVFkK2VwSjJaSTYrNGFCREdnSlpBYWV1aGJcLzFIcHcrVWFNeDlBOGFkUDMwblUzK3FHb3pcL3c5a2tpdkhxUTUranpQWG9RUjNDMGFPTUdHQ3dEV05qQzZqUStLTWI4NXFrWkhhN0tOckI0YTB2YytvK2crZGRaUnVhcmVIQm5pVThcL2lYOXlhcE0rU1hFVXFFSmJJbmprM05tV2VBZEhLUGpcL0ErcTZuWjZQakdKNnBcLzdnRjdFTkVYU1dvUFU3U1N2RTNHVmMzVW1yaGlGcEtlKzQ5OG1DTDl1WEU5b3crZlFXOEJkXC9Qa0Vvd3czOXluN294VEFnMGN4K3RsTUdBRmo5MUw5ZUhaMGxhT2JzNDA0TmNRalJvWFVlTk1oaWZPU3QzRGVQK3ZiZ09OK0VYbUVxb2hlRVkxaERWUEVyd1BuaUlNTlUrUVpEXC81V01nQytMUzRad0xTaVRFWGJFeEhOaDFJRnVuWlVHakN1end2QzNhTE81bVpOWXNYd2szakZic0JuTXdBWDBmeEZ0RXFRXC9HTDhXcTNHZnV0cVprNUlTT3ZXdUhzUm91SDhPbjZtME9YQ2UyZjN4MWVUR3RDNVQzQnRMWjBBSTBYSkdqdFBreVhmeTh0U1BKdkZlQmpxWmx4TU04cisyd3lwbkxPd1B4d3BMV2s3Q2gzcWZDQjlEV1dwSnYrK1c3UlVMK1VtczFCbFpsRGxXT0YzdkpTNFh3NVBSbDNMR0pjMzRKNmk3aEx1MGl0bVNHZFJMZ3lRRVhLTHhOY2pjbTFrbDBQWFpCcDZhNlJ0Zlp6UjQ2SGpRTVhmTUM1bnhkZlB1Z2k3OEMxV2djY2ZhU1FsRjFEcXJxcVJVbWxzNUExQlBwYjJGWjMrdDdsTTJEMDU0bUNza2dQQmZ3U0xIeG5rK1NvM3YwT0lwS1R6NXBCOXNwbjdkR2EralhlZjQ5QWVMN3ZjUndJQ2NQQzFJRFRaZWRBbGwzS2M0MDVEZnFcLzR2dnFlbHFZbzhVM0JoUVlmZnpSaklkcWw5VkM4WlJVSUd4TytxYkN2ZkV0dnJQbUJMTElaUUhzSUJ0N2tTYVdwb1dBMDNIemRic2JrNVlYZTRiOWlOUG1tSnJva2RoZWdNUFZYZW8zb1FwVGxjbFlcLzlIczE0U3BBWGR6K1NNcktMRzJIWUplTnU4NDBtWTUwcmU3QWVsVitZVHlUWjlZQjBDVW1XOUxYXC95SmtFSnJOV09ISzY3Z0gydDJkbnFFUXNXOTFoOTV4eEdRQ0Z6RGkzUWlQdzExMGljd0JiWnJpaVlJWGdROW0xSHp1ZFREWFlQVTB0aDg4SXpUU1hBUkhWVWpiMnQzamprUXRzV1ZmVjhodVZVNEdrdzVkQUt5WVp6Sm1UWUoxZzdSSE02MFZET21lYnRTdzBuMXdZMUxnY1RuSnFKNHJOK1RBK1wvV0YxSXhvTTNKNVFCdnVGR25GZkRPbVpoZ3NUSHNpSDErQTgzeXFrcnRTVlFGQWVSc0xxdkltM1BWaXB0cERZU20yYm9WMXdzbjV2NU9lcFRqQ1wvUklyWWJmS1N4dis4ZlJkUHRcL2RLRTViNzNxd0U4TnZhWjkyRFhBcVArQXRRZ2F3RWJKYTV6Z1wvZXNudjZJRFwvS2s2OTd4emJhRE44aTYyeWFjbnNrQXFqbEtta1VwUWVuNlNQRlN5UW40aE8yVUhIXC9WUVg4d1wvVFFKZzJpY3NvaUZBazZlSmhOYUQ1bzl2SWZtZUE3TXlWT0tZRDRNN3dFWUYxTjBpUzRVRm8xUWhCSk5GV2lGcTF6K3BKK2lIdjBaM29oQWNQZ2h0MEJvY2RNbHZRV1dlQ2ZLRHNyTjJhVDBWdTc1bEt2NjdFWFE0K2IxZkd6SXZuc2ducElteUY0d3MwNWJwVlRjWmpyR3RHK2gwUllIWHFkRzJPRmpGc3BIWnQ1MmRPTFh4TEdXNFAyTkVCMmhoQ0x3S3Q0Vmc2Z3oxbGRQc1dNckZsTHJIUWMrVzlrSUNhb3ZCNFQrclA5VVkwd0pvUjVIcm5yczJVem52ekQ0N3NWS1BtdGNmM2gyVU9LcWQ3Mnd3QklIWFNyMDc2RGcya0NFUVY2MWtHTWJ4YlBEdkU0ZFZlZG5HXC9NMVJ2RyttRWRRWlNWY3BsVEVZRHZCZFlVM0RvMUhFTEd2VjczTE5EN0ZCNEQ3RWF3QW5neTJFQ1VtZGs2bkl0T1JBV2FyMGRhUys2MXlQSTcrVERobmpkeVAyK1FLQk04OGs2SWRGaVFlSVkzMDhUWjcrUmRmYXlUV0orMWRacFpUblwvWU0yYzB5VXVXY1lwYklRUlFpQ09cL2V6eVFrZEgxNUFpTXF1NGttbWRjYmR5WFFpbzVrbEtwUERpM1wvRWgxZ3NITkpHSGNUYk9iR3FFUnNZc0QxYjl3QzdZdjB2Y05QVFhXa1pFcHV1N2tHUUEyYUU0a01VMWJXRWZpeDJMUkZNTXBmVTdSR3BuTTVON1I2cjdiXC9FNDJtS0xId1VPS3FBMElJblNqK0UxRUhKSGdaMWhtSG9jZ2I0aGtidzMrcE9FcVJDQjdndFBraW9SXC9ETlNpWm1JaER5bFNlQ1RyV3BNbXlYY01Bem5qSnNCb3ZDZjBkR1ZaZGJmWnowZ3JCWFZzTzFJOUZveFcyaFZ1b3FCYzBHY2lCZFpMQXBqRVB3Z2RQQlMzSzl6SWpRZ1BudFI0WlRUSFkzYnQrNzR0QkFYbzJROVkzM1YwRFRcL3lnY3JrVWVLdTlaakpmV29cL1RQZ2YxcVZ1NHZ5Z1I3Rm1HQVR2SG9ZZCt0ZE96V3BnbzdSaVgrSVNDaWJuZnVIR2FXWVdjcEt4RTI3R0d0Q2JLOGRMZ3hvak9tUTFwMkxudnNXRFhrMnNcLzl0Z1ZSb2s4dUJhOExWOFg4ZlFETzhhbCtqUnZlN0p1dEw5ZUNKYjVTS2FMZWM5MFwvcjJTM2s1RW5EU3QwS0JNUEhWNUlBY1A4bnpWWUdDblN4cHdWTWRuS09jeStsUUtqRWRUQlRRUzc3ZjcyZzF0K0hKcVEzWWFkOXRMZ3J4TUp4ZHF6UFJHODRTYVZiZFRLZTZCME1sS25YakNQemZHQUxZbHJNd3RFV3JjMGUrYVhFVGRBbk5YWHJvYllkU1A4Qis5cGtcL3Zsb0dRb2twVk9NMGJCWkJNXC9sd1lZaitEaUlVaUkzOWJiMlBTejNuRnU4SCtTWk1JRDYrOW5vRmE1MmJubFcrY2h5eGtSekFnUEJIK1N6eTRqVXNrMURQRFJcL2JvSWhlOW5jVmxseVdQQlAzd0liNXZCekhMRm9xa0FoRkk1cFo0bEJvXC9rd3FQMlVFbWJ0eWRURTJicGIyOHEweDhJSFVFWkxzZitLXC85QkVOY1I5Z1hFK2E1WDlJY2FodENUMmVQYVVEZERuQmJaVXRUMHlZNVB3M1NCajd4MzBnVWdDNEl1WHlcL2lTQkptZnY5RDNiVUp5WjJrdUEyOURIZ3RSZ1FZUkpyOXZTQlhETDNQb1pcL3FUMlpobm11bFR4TG1qUmZyTklUSjFZRDZPMnZCOWxEa2JxR2xQYmlnTE91Zk5YUTZuZFVjbXJyQXEyNnFycDNucFpOc2Q2bkl2Y1owMm9JOHRsYVg3WHkzdDd1eitCYXZ4dDRHOXVnTk5sVjRHa3V0M2p4dUVcL1pvR0J5ZzFDNkhsOVwvdjd5d1I2RmpZZkxqWU5PNyt4RExITW8zU242S2hlVmk0QitoTHk5U2NUN1BEcSs5Z3FOUHJ4QUFkeTl2cTEyaVgybXRBSmlnalE4b3FUYU90Z2tqOGVBUW1aMmswN2NuSUMzXC9kVlNzc1NjajlDTlBlZjRLaUlwNFRwdW9ZSm1YWVoydHFVcG44TFlMRjY5UjhUN1BtVVpac2ZsWFJ5cTBlTE5FcGZNTzNwbkw3UTcyN2dBZG51ak9PRG15MDdVeEJxN1A3dGpPMklSQXFhZDJETVo3a3hJZUlPTnhxMWpyRHAzTTVDaU1VYmdOUCtDeEQ1bWN0VnVzSnlYUDdxdXh5bVNROVFFaUc2NnpBRzFqUlNsZ0lZdGRtWGlqZ2kxTWtrM3h1dFRrOTRJMUN6R1NIREI3WTVrQUtGclFUM2xMYUJVN1A2ZmFEWGRqKytoTEtpRXpyTFdacWxWcEdOQ2xFelVZQmlNeHpBcCt4c3NMMWZSYWVsa1RZZVJcL2MrYXVmZTBLdFhVVGZOUTY2VkluV1R5NDhrZm4rdW5PNHVKTGJxZWFPR3NkNFdsZ2dZN0RQWm9LRkRHdE02T3hrRXppNGRldmRnbldteDBvTmFseldpSmFIbEdkXC9iRWtTY2hMMllwUVN4Zitnb2FobTh4bEl0U3ZkR05la3IyN3V0WVAwdzJwRm9OR3doSTh1XC91dlhZVG41WlBlUFYxUmo3YUFVNlRZSDdmQlNHcUROc1RENDhcL3hNVmpiOG1zUDAyOGJcL2puYWs0UzVScVFBV3ZLTGQ3Szg1NVNRU2luQlFHZEtzT3BXckNjb0h1cno5WURzNzhFOXg3ZHlWMmFBS2xrVXhWclNEWk1IVU56K0lMaEtjNUpcL0RnOU5IRzk2NDlaeFI0Ym4xd05BT0g3ek5jZDFrS1p4UDhPMFo1S0xpWFZxUnRxTjQrMG5Pd29RUTA0eTdWZ3laTXBldGxlVGtkV21cL01aS0k5RkJhdXNET2xlZkFydU11b3FuS0g2MzNXT3JRU3hvYVRwZ1JFZ0FSaDh4MDlCN1ZNSkVvdUJiVFM4UTk3dEJyMXhxWVV3T0g3OVBmYUk1NEd0dHp6RTJOUkdUTUtmNTUwMEZYbUY1Z0NrbnRBWFc2b0V1dXVmbHVaZFZsTTF4SDRyNXFObU1CSUdOVXZ6U0RRUVwvdkJIc2VsXC92R1VySnREeEc4SjlHWFFBRExXY3RZSmNlUU55REdDMkloMGFiK1NJU1NnT3BYeWpacHVuS1BIZTBcL3NCY3BNSVpRRkZ1XC9JOE5cL0pycGRDanJ1bE03N2Rmc29kbXNEWFRpa0tBWURkam1sUnFHRUpvekxTNGx6YzVQRDZKT2lncGM0VTJrNnFYUkFQUHBSUW5kVEJVOFFEeHJPcHRSMmpLM0ZcL1dQdUFlMlhiNUl3c3RnNW5ZTzE4MkdUbEJyR2RHUTFleXZ4cVFjSGxkeDJvdjRXVXZPRlE0STBGSE1FWGo3TnBOWFE4TDV5ODd1dHFTYmgzRDNCYXA4RjlqMEJHaEswRWp2U1N1YXl4Ulo1WjRRRWExeGM1NHNOeVRoMDV5bzdJRjlJNjRFRTAyVVl1NUJBeXkzUjY1aytFVnpiTk10blV1M1k5ellKQ2dVd0tuQm03V0NzUEg0MXJhY1pZWDZXbys0NjZsdVpHWkhNQ0ZvT0FQUW5zRzF4Z0xkbkF2TTNZVEZRd1JDTGdkc0tUQlZERkZTenRBTDUyYjdMcmpObHFiRXVlZXBqYW1PR2VUYnVqQXBUM3JDZTlhTTVielZtRURibHh0Z1FhazJqcElaWEh4TnE3VDRnMXZHQjNEQWoxTEN2SEZXXC9aV1Nja0xkckJ6RWR6cGx1NnhhdVwvQTlMeVFmbmpPZ3YyYzhNWThkMDBnbFFkbE9MZ0ZDR3JEYjdFY2NPMGU4cjcxK0dOOVIzTGVmXC9VMStwbXJ3NXh1UE81XC9BXC85MEY5UkJjblpaSG1OR3pTcXNZalwvV0FQb25mZU5cLzVQODRMbE16a3pCKzloRFYyK0FsbWtYVTREbFlSdXlQYlRqNmI1a0hpTkp4bHFkV3dRR2FOOTBscytBUXBZOHF4Sm1QUWhKUjhFb29mVncyczhKdWdWSjdSb2daczRJempiZU9jSldJbFVQN01zVURJODlRNDkwZ0F6NkdDRHRQN3dEVHpHUjI4NEI5R1hYb0tVZ3psazU2ZTh3WGJ3MDdIQ2lUY094Y0UrcE1iVXFldW1KS084a0thb0VTT284RHZMVkhqZlJ2c2NlU1JBdDBmSlFIRktITjVcL2NvZGFWQTdHRFA2MUc4R1BFdkh5Z0RIVE9zdzdkaVwvaXJVbk5tajNtZDV1NVwvTHdZdWRTcVU3WUlHQkE2N0ZJdVFheEJzclM5dFJ1SXh0QjNRZGE4TjcwNFwvQ2h3QUVCa3U1bmVXaGRhK3BoWEUyQm56QlRXczNwNnFTZ3VtQ3NBcUduQWhqb2FBUVdxVm5tZGZBeUhlZExpNVdFUHo3SGJTcGhjcE9KaGZRNDN6T0sxbzR0ZUtvYUhPYnBUMXpWTEIxNmNHbVFLWWI5b1lXVVZQV0VIRWZTbEZCV3FzbUlWZnZCNmJrczNkeDJvR3VXekJOYlEyblc5TGRwV3hhSjduN3J2d29VVTVzWEh4OW55aUVDT1J4T21NakRESGd4THNRVjBka2U1NXlrakhNZHN5MEVyTlJuM2MrQTdUamM2ZDlYcXJGMlJPXC9rUVpUUUc3a3NcL3czNDlIVkR2emNmYTBmODZKK3Bxd0VydXExSHJIakNyUlZFVHJEckJTS3N6ck4zNUQ4YXhYZDVwelFpY21vZ1wvaVlQQWJKXC9BcCt6UEVHR0dEajFcL3VFanR0eVNrREkxS1dOMGt5a210dXNYSTBXeTJDalpLN0hLS1FueDR3Y3BLUkRCRWlBNzVidUJCOEt1a1ZHOXBtSzgwcXdtY1Frb05TWVF5NXExM2RmVzVnME1QVklldVBlcWpHeWRibklSaWx5YnViSDM1aG9RSzJWVWxzWjZUWHpwcHdKY1p3dUdINklzaVpDQjlDbHVlZW9uSEtrQ3V2amhkbGZtRFNXNFgxTlFWRWg0K0ZrdXE3dkxLSmt5SEFGc296cGxzQmd4Z1RDTG9NTXBlTHVMdGlkNUNPY2I5dVdoR1BrZlRqQ0VLcSt6QUgzc1RuMWZTd0Z0QXMyc251NmY1V3ZWZ1dORWl0UkwxM0ltMzIzbjNTU2J2cHZZS1JnaTlWdEhOT296OVhwWFF4TW5cL1crT01wTEZwcTFzQ2lTMVFsSkNwOW5DVytLczMyK1lkeENia1AycWlBdmdXUTByVXQ5VjFCQ3k5UzhuNzlYYVhCMmt5ZlVNVlpSYXZreFBKZFgrRDR5RDlvODVXbjBBQW1EMkJnUzNGc1I3aHgwWGRuNjE2SmdGZzJ3KzBkYWMwVEhQK2crTGJwOUhmaUpHZ05lbEdkV2JUVFE1azZYU1EwNzBlcHNMTFh1RVI3UW53MjFLZU9neXhVYSs0UjBnUCtvcGdXM2tiWWtqNXlEaTZyTElZc0ZaUmRKSnVsRlhHNHRXcVpEbnVBNlFkRWZYc1VUSkltXC9xYW9uanpnNkNGbkJlaGhxb2t6SkVCUGlPeHJNcmFSa2NuSlZ5SENBeEdyK0g4Z1JPM0xNdFFcL1FPVFV4MFFQaFlJY1ViSjFMVlhEODdHNGxwaGhEcW5GMTlXYmRXcHBkeml2SlE0TjBVUTg1TEl3YVhLaE5JbjVQMEtDcTFCZUhuUjR4Ylp0bnJpNk1jVVFLNHkxZjR5a0FPZkNDZ21vdXFINjE4T2VWZWtGS2NWWjQ1SWw5dVIyaWgwcXdIYWJtNXVvelVTNUdxTTZZbFBiY2MwUWZCQlpcL2RSVE1Wc0N5YTIwYlo2dEt6MXpIbENwZm4zdEErSWxDMVhNQWxMdjhHWG05UmRWYkRLcDZcL0RqRmdVT0F5OUhjNithZnNcL0UyMEJGSGdVajhSeFg3YlQ2Y1dSOWQ3cUlUejFwTHIyK2RwVk1Ec2ttZHlWTzlXaGZScXA3WkJRbUVXQUNWUVBJdjZZVTBIRmE1ZnBqNjVqeVwvbEFZS01LUG8xU1NcL0tWTmNZaWpZWGZrRHJoSzA1OWI1ZW1td1wveFRYTjJkZVE2bWdlc3RlWEhLRDJtVFc4M3FOclN0R083N2xZMnROTmtpWG51OUtLTEo2N3FUalJuc1dPemZNalhVV09ESXZidlMrc0dNN2JJQ00rZ2pteVlYc3NHZVFUclRFSTZHNjJ0d0FIRnhVd2U1VWlyNm1jTFNlN1RIdnFsSlpoczZ4RVwvdXFmQXNQNTV5enh2SjlWREgxc1VIR1o0S2VCVDRCR085TThDTlp5MldtcFRsME5rVWt3OWxmYmFrZGxZcTZ4Ryt4eGNRQkVDQlNCemF3UkkyU0U3N3N2Y3NmQVN3U2g1N2orbk5WSFlaRlJsZWJNa1RnQkkwTWxRRG9hMmdPWlJHcHRLWUxQU0VXYlBvU0NXSFhwTGppMXRYcGgrYU5OUmF6VUNpZjJSa1g0cngxcGRpZ1lEbU1jTU1CZ2pCdmNRVHhLdW1DWUpWdVwvQ0g3NTI2bW9nMjFhWW43Vk9WU2NZOWJzSlhhRHF4OFJJbDlSakJcL3Nad3luWGdOREhzc0hvRmpwR1FOVGFTUDVacjU3QTdCQXBiMlFONXFvcGozZkFJVHBSUzdJTWNOSGs2SW9QMkVONG80dUlDNDA3ek1TZEl5M3hzeTRaZjhcL1lKVDlJUDZWbXF6SVwvVnViZkYwWWduMW9SNk1ETytFaWplZjNxXC9zSytMOXAwdUZwRXNWeExac1A2WkZUMUw3QlBYYnNXb2tvWjltNlIxaHVtclMwZW5BTkxsbmdnOVRHaTN6TmNjMklpR0lUTGt4aFwvOXBLS1BXSkVUNzdObVUxSThrMGNNMEdrSWRtY1RsMG1TblBRWk9wb0NRaWp3ckkzSkdkVFlOWXZIRGt1TGV1OU5qM25QVkpsa2tJbFJKNnZ4VkducWs3TUtoZmFCbkFjblwvVGUxcG42TnYwYkkxOG5LZjdcL255Y1J0c0gyU1Bxb1pqU0ZoM2FkbERkdjN3bzRsWWxmYzhTRUVsZjYySWpTbTlGMFJ5clJLQXRtNjFoWU53VExiZnFwU3lyZW9saU5rNHRjbnJuT2JzXC9nSHFvMGIwek8rODRURWtWMHpieHdEdVZVZWdjT3pKdHlSUEMxczZ3c1NDR3dpWHNNK3dXK256dGlVaVJPZnlFTWxsZzRON2xVUFwvQ1ZXUjNUXC90ait3ZkNTTFBYOWhRc0xXUDB1RHVHZFBPWCtSZHY3TGM0K0RcL1N0cGt2RWlxaEt3M3RVUWQweDMxOHJiY0cxOFBWM0g0ZXJMSGZ4aTdWd1c1RWhVbDU3bjJXcHVJZGlmZDNId0wyaW56WUV1Sk8yM2FaXC9NZEpjR2s1dXI0ZHNSMmVsM1BTem5yMkhhRlNmZzAra2ZyeDFqMUkrWUdqTUlJQ0l2WFEySGgwbWpGRlBhcmRrdUZ1eGk4WXVEZGtrdUg2Nlhxd21iN2E2MUZlR0xXNmVndFQ4NktCUkRWZHRNdGlKbnRldldHOTBDR25DZGFKS0pOU0d4VWtiRkR6U2JFVERYOGVrRFNGZGxBUHRMcmppcjMyeGN0MFd4TW51d3Bwbk9KeVozWElLWmJTSTBJSCtcLzlINHlzVnROMWhldFNmRUUrQ215cWU1SDU2eFhITjhwcWduVXJ4aTBESlwvRHpFK0pyNEdoRTNFdmJqT0d3TGJRM1pkQ3MybmY0MHR4Z21qbFJXRkJMTERKZDl1Rmk4dEhWbWJNditzeEdjK3NrQ3lcL1pwUXFWR1dyc0E4aGtDemFpdGNlRDAwNnowQnlScitoMEY0QnBLamJEVEE4akQrekZ5UW1kb3pOcW9cL0VJTnpSS3pReGJkc0tyTXNSaG5Hell5akE5WWZlK3BUXC9GdEN1NkJYWVdqd0FUczdyYXRPWHdSSWpxSGRra2g3TTM0czZxS3Y0RlwvZ2QwM0lPTDZBZ2NyWUxoY3FzbGJ2QWZnVXFSaHBxQStFdWtmRjU2K2RYS3lCZUpqXC9yeXRzUkpSVUlhNjcrWWFmald3eldJYjNxYlRBaTRuZWRDcW02WXl0UDVvbXZTbVhmaXVTeWtScStxOXliTWNzU0JPdzJGeVdDbXFXeTk1akFlbnYrYk5xazYwaVkxWmVCSG04eUhCdFRqWUhJWEt6K0htZlQ2SldodFAwWXZVMlhkU0pVa2NFbVNRVjNyd3d0cWRBQnhrck94TmJzTDFDTUNcL0VnajRWMmpjNFNIeXArSHlwWHB6TDllNUZGUmFpa3JybUFreFZOR3FiS1VWbWpJYUJ4b2R3Qm0xUG0zbGxScjU0TkFvT24zUTdRR3VQSkN6QkZDU085QXd0RkFWbDNZU0VzZHdIUStycVFlbjVEeUk2OURVVTlEd2J5cFJXWk5Gd0RCQ0RqT3BvbzRQSmwycG5RNFVRdjdwXC8zbENlbzVCUGpVV21xd0FaRUEyVkZCZEtXQ2xtXC8zQ3VvZTY0bGlUSUlpbVJhc3BVTzU1YkVmXC84S1wvV2pWRnNTVmY5b094TG0xZDVOcG90ZFlBd2hXSnBuUFpTdkRDdnNWXC9FalwvVlI5TGwxQzZvYW1DQkNNQWphSXM0RzRTdzZWSmxDcDF6NjNOTWZXTmZSXC9XZ3QxOVQrOEUzUk80NVwvMmRcL2p6SlwvUFZleUVnWDdIOGJ4OGZoN3A4N2owNUNjem9vZ2ltaTZhNnRpSkpCcG12Slh3S1JGdWpNRElmR01MOG5tOTI4QVRmZFlPcDZHcGFPbWcyWm9sb3lieUUzTFY4dDNRU3lmR2toVlwveUhmS2lzMXBUeUVzZ2Fkb2Y3QjBob1I1UHdCS0NpT0tJQW9SV3lVd1Yyck1MamR0aWJvUzBTQVM5Wkt2eEE0S1BMZCtteVM2YnFOR3Vha1o0MWNDbUM3aEtsdW1PZW12OGN0YjFOQWVCZDlrWnlLcW9vNzM4WXpoRCtReXFlQWh3RDAzTkhnT0hUN0htTXo5VDhBNWorVG9HTkV2Y0hVMWpuaFZZVUVtVll4V09FZFpUeEFRRzk0M0RPUUZDWERkYVRTK0pLQTZzYmQ3azk3UnVxT3dENjIrcWZreTN4aHJcL0prSzBrRU5xVDdEOGI3TWlMZGo5dFc1bUJrYXVUdHNLS0EzSHhSZUhyZzlBYkJcL1FxUE5nS0dQUG1WclNFMlROMjZLOVQwV1lub0l2Q01mbzlBYWdxbDRTSEFQWDFSOVJDdk1TNDd3N3hWZVwvZTRlZHJhaFhZeWREbThHXC94TFFVeGZqWWl3REl1aHRjMUVLTERsc1NacHh6dGZSQm5mY3Vna29WNzZDWkxDQXN5Z2FGSlhvNEpmd2JqREh5RmRHRlB3NUgzWElkK083ZFN0dytEOXhFYjlLZzBaUDNnZndCaG5YaWlFdk1iYzJocWdEc0NndGYyYlNUeENvQkhyK1RwUjMzRmVnMDNicys2bjFNbzg1VGYrb3NjSzBMZFBlK0lJUlAzQW9Ra1ZEMElRTWR6WkJxbHdSSEpUNEdKK2lSVmdLc1ltdkZ0c2h3NUNzWjlGR0xEVEY3dGdlWHAxTmtSdE1cL3NTNlVWY0xjZitTa0Y1ME1oc1d4VUdYRmY1RlNkU1VJMUp2ZGV3WFMzWkFyYklZVkNRUmpodzlxYUQ3RDFlZUJsMkVJbGRab3lKVzhQc3VaK3BySFNCUHVkdXVEWFdPU3BkUE1kbm1UakpOQ09iQzNweXNcL0dSQkxHT2thNTA0NE45bHlKbkswQlhvZmVxbUFhU3ZtSnh1ZW5lZkc1ckxsSTNEeDlpcnZidmY0WEZJXC9NWXV4dWU3ZllUNVJBem5pQWR4MUJXcmpHdlE0TW80V1FDNnhrbTlyU1RjenVJWWRjTVFQRkRVT2d1WVwvTEhlT2lxMmR0Q1g1K096VEFEQU1sa0FCN1lHS0tLNGV5ekppS09UNlBoUXpsakVsZ3RGZ0t4aUpGZ0hxdGJUTmR1ZjVCa0tPcm1FcXA3SGxXb0I5SDRybVwvWGE0c1Q0TWZKUWE0YURtZVJZenpcL2RuSWhWZkdiRDRPQjVON0pvdUNaeENyVlk3TDg0Y3p5Yk11M3VkQWIxTVNEWmRkRndJbTdkU2pjV3FvaFAxRSt2WnVBOWprR2haZkJDZkU4ODJKNnNSelBcL2dOMklLRCtKbm9MZVhES2E4TjJYZEVROVNobU91WWFzT3ZmWktVTU9DN1BRc1pUVSthVnlhNDFXbTVOeFV4elF1clwvY0xQb09tdUk1dFFJcEVJODNUVWMwdVFpTyIsIm1hYyI6Ijg3YjEyZDRhY2E3YzhiOWE2YWU3ZGI5M2UxZTA0Y2RjNzM2NTU4YjFmYmI5OGFjNDE0ZmU3Mzk1MWZjNTQ2ZTEifQ==