Truyện Xoát Tiền Nhân Sinh (Trầm Tự Hoa)

Xoát Tiền Nhân Sinh

Xoát Tiền Nhân Sinh

Tác giả:
Trầm Tự Hoa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Treo máy cày tiền trò chơi
Mới nhất:
Chương 968: Hạnh phúc sinh hoạt tại tiếp tục (4 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 52 người đánh giá
Trầm Lãng trùng sinh về thời điểm năm thứ nhất đại học, ngoài ý muốn phát hiện trước khi trùng sinh dưới trò chơi cũng đi theo trùng sinh!

Một cái có thể thông qua treo máy thu hoạch được kim tiền trò chơi hoàn toàn thay đổi Trầm Lãng điếu ti nhân sinh!

LV 1 cấp bậc có thể thu hoạch được mỗi phút đồng hồ treo máy thu hoạch được mười nguyên phúc lợi, ngày nghỉ lễ còn có thể thu hoạch được cày tiền hạn mức bạo kích!

Ngưu bức nhất là có thể thông qua tiêu kim mua sắm các loại thần kỳ vật phẩm, mua mỹ mạo bao con nhộng có thể tăng lên nhan trị mạo như Phan An!