Truyện Triệu Hoán Chư Thiên Võ Tướng (y viện kỵ sĩ)

Triệu Hoán Chư Thiên Võ Tướng

Đánh giá

8.3
Đã có 4 người đánh giá
Hoa Mộc Lan nữ anh hùng, Hạng Vũ 1 quyền Phá Toái Hư Không, Trang Tử Mộng Điệp, Lão Tử Tử Khí Đông Lai Tam Vạn Lý!

Sài Vân Thiên cầm trong tay Cửu Đỉnh, triệu hoán Hoa Hạ nhân kiệt, thượng cổ nhân vật, phạt vô đạo, tìm Thánh Khí, kiến lập Vô Thượng Thần Triều, vạn cổ bất diệt!

Triệu hoán võ tướng

Cảnh giới ban đầu :

Võ giả : Võ giả - Võ sư - Võ tông - Vũ Tôn - Vũ Vương

Tiên Đạo : Hậu thiên - Tiên thiên - Hư cảnh - Động Hư - Nguyên Hư


mỗi bậc phân 9 tầng