Truyện Hạn Chế Cấp Khế Ước (Thần Bí Ốc)

Hạn Chế Cấp Khế Ước

Hạn Chế Cấp Khế Ước

Tác giả:
Thần Bí Ốc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mạc Danh
Mới nhất:
Chương 140: Tà giáo (1 tháng trước)

Đánh giá

Giới thiệu::
Muốn kim ngân châu báu tùy tiện hoa sao? Cùng ta ký kết khế ước đi!

Muốn thiên tài địa bảo đến tu luyện sao? Cùng ta ký kết khế ước đi!

Muốn kỳ trân dị thú làm sủng vật sao? Cùng ta ký kết khế ước đi!

Muốn chinh phục thế giới làm Hoàng Đế sao? Cùng ta ký kết khế ước đi!

Muốn trường sinh bất lão cùng trời Tề sao? Cùng ta ký kết khế ước đi!

Chỉ cần ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, như vậy ta sẽ có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi bất kỳ giấc mơ!

Chú thích: Bản điếm cung cấp nhiều trọng đồng bộ phục vụ, người khác có, ta đều có! Người khác không có, ta cũng có!